דערהאלט די כתבי קודש

אױב איר װילט דערהאלטן דעם ברית חדשה, ביטע פילט אױס אייערע קאנטאקט אינפארמאציע. איר קענט אױסװעלן װעלכע ברית חדשה איר װילט, מיר קענען אײך שיקן די כתבי הקדוש אין די פאסט, אין געװיסע געגענטן קענט איר דאס אלײן אױפנעמען/אױפפיקן.

 מיר האבן די רעכט צו אפזאגן פארלאנגען.