באשטעלט די כתבי הקודש פרײ פון אפצאל

פילט אױס די אנקעטע צו באשטעלן אן אומזיסטע קאפיע פון די כתבי הקודש. איר קענט אױסקלײבן װעלכע װערסיעס איר װילט. איר מעגט פארלאנגען נאר אײן קאפיע פון דעם תנ''ך און/אדער אײן קאפיע פון דעם ברית חדשה. מיר האבן די רעכט אפצוזאגן פארלאנגען.