Yiddish
Hebrew
אידיש
1 בְּכֵן, טוּט אָפּ פוּן זִיךְ יֶעדֶע רִשְׁעוּת, אוּן יֶעדֶע בַּאטְרוּג, אוּן חַנִיפָה, אוּן קִנְאָה, אוּן יֶעדֶע רְכִילוּת. 2 וִוי נַיי־גֶעבּוֹירֶענֶע עוֹפֶעלֶעך, בַּאגֶערְט דִי נִישְׁט־גֶעפֶעלְשְׁטֶע גַייסְטִיקֶע מִילְךְ, כְּדֵי אִיר זָאלְט דוּרְךְ אִיר וַואקְסְן צוּ דֶער יְשׁוּעָה, 3 אוֹיבּ אִיר הָאט טוֹעֵם גֶעוֶוען, אַז דֶער הַאר אִיז גוּט.
4 גֶענֶעעֶנְט צוּ אִים, וִוי צוּ אַ לֶעבֶּעדִיקְן שְׁטֵיין, וָואס אִיז פַארְוָוארְפְן פוּן מֶענְטְשְׁן, בַּיי גָאט אָבֶּער אוֹיסְדֶערְוֵויילְט אוּן טַייעֶר, 5 אוּן וִוי לֶעבֶּעדִיקֶע שְׁטֵיינֶער זָאלְט אִיר אַלֵיין אוֹיפְגֶעבּוֹיט וֶוערְן צוּ אַ גַייסְטִיק הוֹיז, צוּ זַיין אַ הֵיילִיקֶע כְּהוּנָה, כְּדֵי מַקְרִיב צוּ זַיין גַייסְטִיקֶע קָרְבָּנוֹת, וָואס זֶענֶען בַּאוִוילִיקְט צוּ גָאט דוּרְךְ יֵשׁוּעַ הַמָשִׁיחַ. 6 מַחְמַת סֶע שְׁטֵייט גֶעשְׁרִיבְּן: זֶע, אִיךְ לֵייג אִין צִיּוֹן אַן אוֹיסְדֶערְוֵויילְטְן, טַייעֶרְן וִוינְקְלשְׁטֵיין; אוּן דֶער, וָואס גְלוֹיבְּט אִין אִים, וֶועט נִישְׁט פַארְשֶׁעמְט וֶוערְן.
7 בְּכֵן, פַאר אַייךְ, וָואס גְלוֹיבְּן, אִיז עֶר טַייעֶר, פַאר אַזוֹינֶע אָבֶּער, וָואס גְלוֹיבְּן נִישְׁט: אִיז דֶער שְׁטֵיין, וָואס דִי בּוֹימַייסְטֶער הָאבְּן פַארְוָוארְפְן, גֶעוָוארְן צוּם וִוינְקְלשְׁטֵיין, 8 אוּן אַ שְׁטֵיין פוּן שְׁטְרוֹיכְלוּנְג, אוּן אַ פֶעלְז פוּן עֶרְגֶערְנִישׁ. וָוארִים זֵיי שְׁטְרוֹיכְלֶען צוּלִיבּ זֵייעֶר וִוידֶערְשְׁפֶּענִיקַייט קֶעגְן דֶעם וָוארְט, וָואס צוּ דֶעם זֶענֶען זֵיי אוֹיךְ בַּאשְׁטִימְט גֶעוָוארְן.
9 אִיר אָבֶּער זֶענְט אַן אוֹיסְדֶערְוֵויילְטֶער דוֹר, אַ מְלוּכָה פוּן כֹּהַנִים, אַ הֵיילִיקֶע אוּמָה, אַן עַם־סְגוּלָה, כְּדֵי בַּאקַאנְט צוּ מַאכְן דִי מִידוֹת פוּן אִים, וָואס הָאט אַייךְ אַרוֹיסְגֶערוּפְן פוּן פִינְצְטֶערְנִישׁ צוּ זַיין וואוּנְדֶערְלֶעך לִיכְט; 10 אִיר, וָואס זֶענְט אַמָאל נִישְׁט גֶעוֶוען קֵיין פָאלְק, אָבֶּער אַצִינְד זֶענְט אִיר גָאטְס פָאלְק; אַמָאל זֶענְט אִיר גֶעוֶוען אָן חֶסֶד, אָבֶּער אַצִינְד הָאט אִיר מְקַבְּל גֶעוֶוען חֶסֶד.
11 בַּאלִיבְּטֶע, אִיךְ בֶּעט אַייךְ וִוי גֵרִים אוּן תּוֹשָׁבִים, זִיךְ צוּרִיקְצוּהַאלְטְן פוּן פְלֵיישְׁלֶעכֶע תַּאֲווֹת, וָואס קְרִיגְן קֶעגְן אַייעֶר נֶשָׁמָה. 12 פִירְט אַייךְ אוֹיף רֶעכְט צְוִוישְׁן דִי גוֹייִם, כְּדֵי, בְּעֵת זֵיי רֶעדְן קֶעגְן אַייךְ וִוי רְשָׁעִים, זָאלְן זֵיי דוּרְךְ אַייעֶרֶע מַעֲשִׂים־טוֹבִים, וָואס זֵיי זֶעעֶן, לוֹיבְּן גָאט אִין דֶעם טָאג פוּן רֶעכְנְשַׁאפְט.
13 זַייט אוּנְטֶערְטֶענִיק אוּנְטֶער יֶעדֶער מֶענְטְשְׁלֶעכֶער פַארְאָרְדֶענוּנְג פוּן דֶעם הַארְס־וֶועגְן, סַיי דֶעם מֶלֶךְ, וִוי אַ הֶעכְסְטְן, 14 אָדֶער דִי פְּרָאקוּרַאטָארְן, וָואס זֶענֶען פוּן אִים גֶעשִׁיקְט גֶעוָוארְן צוּ שְׁטְרָאפְן דִי, וָואס טְוּעֶן אוּמְרֶעכְט, אוּן צוּ לוֹיבְּן דִי, וָואס טְוּעֶן גוּטְס. 15 וָוארִים אַזוֹי אִיז דֶער רָצוֹן פוּן גָאט, אַז דוּרְךְ טָאן גוּטְס זָאלְט אִיר פַארְשְׁטוּמֶען דִי אוּמְוִויסְנְקַייט פוּן נַארִישֶׁע מֶענְטְשְׁן; 16 וִוי פְרַייעֶ, אוּן נִישְׁט נוּצְנְדִיק אַייעֶר פְרַייהַייט פַאר אַ מַאנְטְל פוּן רִשְׁעוּת, נַייעֶרְט וִוי קְנֶעכְט פוּן גָאט. 17 גִיט אָפּ כָּבוֹד אַלֶע מֶענְטְשְׁן. הָאט לִיבּ דִי בְּרוּדֶערְשַׁאפְט. הָאט מוֹרֶא פַאר גָאט. גִיט אָפּ כָּבוֹד דֶעם מֶלֶךְ.
18 קְנֶעכְט, זַייט אוּנְטֶערְטֶענִיק אַייעֶרֶע הַארְן מִיט דֶער גַאנְצֶער פָארְכְטִיקַייט, נִישְׁט נָאר דִי גוּטֶע אוּן אֵיידֶעלֶע, נַייעֶרְט אוֹיךְ דִי בֵּייזֶע. 19 וָוארִים דָאס דָאזִיקֶע אִיז בַּאוִוילִיקְט, אוֹיבּ אֵיינֶער שְׁטֵייט אוֹיס יְסוּרִים פוּנְוֶועגְן עֶרְלֶעכְקַייט צוּ גָאט, בְּעֵת עֶר לַיידְט אוּמְזִיסְט. 20 וָוארִים וָואסֶער כָּבוֹד אִיז עֶס, אַז אִיר זִינְדִיקְט, אוּן וֶוערְט גֶעשְׁלָאגְן דֶערְפַאר, אוֹיבּ אִיר וֶועט עֶס אָנְנֶעמֶען גֶעדוּלְדִיק? אוֹיבּ אָבֶּער אִיר טוּט גוּטְס, אוּן לַיידְט דֶערְפַאר גֶעדוּלְדִיק, אִיז עֶס בַּאוִוילִיקְט בַּיי גָאט. 21 וָוארִים צוּ דֶעם זֶענְט אִיר בַּארוּפְן גֶעוָוארְן, מַחְמַת מָשִׁיחַ הָאט אוֹיךְ גֶעלִיטְן פַאר אַייךְ, אוּן גֶעלָאזְן אַייךְ אַ בַּיישְׁפִּיל, כְּדֵי אִיר זָאלְט גֵיין אִין זַיינֶע טְרִיט. 22 עֶר הָאט נִישְׁט גֶעטָאן קֵיין זִינְד; עֶס אִיז אוֹיךְ נִישְׁט גֶעפוּנֶען גֶעוָוארְן קֵיין פַאלְשְׁקַייט אִין זַיין מוֹיל. 23 בְּעֵת עֶר אִיז גֶעלֶעסְטֶערְט גֶעוָוארְן, הָאט עֶר נִישְׁט גֶעלֶעסְטֶערְט צוּרִיק; בְּעֵת עֶר הָאט גֶעלִיטְן, הָאט עֶר נִישְׁט גֶעסְטְרַאשֶׁעט; נַייעֶרְט הָאט זִיךְ אִיבֶּערְגֶעעֶנְטְפֶערְט צוּ דֶעם, וָואס מִשְׁפָּט רֶעכְטְפַארְטִיק. 24 עֶר אַלֵיין הָאט אַוֶועקְגֶעטְרָאגְן אוּנְדְזֶערֶע זִינְד אִין זַיין לַייבּ אוֹיף דֶעם הָאלְץ, כְּדֵי מִיר זָאלְן לֶעבְּן צוּ רֶעכְטְפַארְטִיקַייט, נָאכְדֶעם וִוי מִיר זֶענֶען אָפְּגֶעשְׁטָארְבְּן פַאר זִינְד; דוּרְךְ וֶועמֶעס וואוּנְדְן אִיר זֶענְט גֶעהֵיילְט גֶעוָוארְן. 25 וָוארִים אִיר זֶענְט פַארְבְּלָאנְדְזְשֶׁעט גֶעוָוארְן וִוי שָׁאף, אָבֶּער אַצִינְד הָאט אִיר אַייךְ אוּמְגֶעקֶערְט צוּ דֶעם פַּאסְטוּך אוּן אוֹיפְזֶעעֶר פוּן אַייעֶרֶע נְשָׁמוֹת.
עברית
1 וְעַתָּה הָסִירוּ מִכֶּם כָּל־רִשְׁעָה וְכָל־מִרְמָה וַחֲנֻפָּה וְקִנְאָה וְכָל־שְׂפַת רָכִיל׃ 2 וּכְעוֹלֲלִים אֲשֶׁר נוֹלְדוּ מִקָּרוֹב בַּקְּשׁוּ לִשְׂבֹּעַ חָלָב זַךְ מִשְּׁדֵי בִינָה אֲשֶׁר עָלָיו תִּגְדְּלוּ לִישׁוּעָה׃ 3 אִם־רַק בֶּאֱמֶת וּבְתָמִים טְעַמְתֶּם כִּי־טוֹב אֲדֹנֵינוּ׃
4 וְאֵלָיו בָּאתֶם כְּמוֹ אֶל־אֶבֶן חַיִּים אֲשֶׁר מָאֲסוּ בְנֵי אָדָם אַךְ נִבְחֶרֶת הִיא וִיקָרָה לֵאלֹהִים׃ 5 וְגַם־אַתֶּם אַבְנֵי חַיִּים לְהִבָּנוֹת הֵיכָל עֶלְיוֹן לִכְהֻנַּת קֹדֶשׁ לְהַקְרִיב זִבְחֵי־רוּחַ לְרֵיחַ נִיחֹחַ לֵאלֹהִים בְּיַד יֵשׁוּעַ הַמָּשִׁיחַ׃ 6 וְזֶה הוּא שֶׁאָמַר בַּמִּקְרָא הִנְנִי יִסַּד בְּצִיּוֹן אֶבֶן בֹּחַן פִּנָּה וִיקָרָה וְהַמַּאֲמִין בָּהּ לֹא יֵבוֹשׁ׃
7 עַל־כֵּן לָכֶם הַמַּאֲמִינִים הוּא לְאֶבֶן חֵפֶץ וְלַאֲשֶׁר אֵינָם מַאֲמִינִים הוּא אֶבֶן מָאֲסוּ הַבּוֹנִים הָיְתָה לְרֹאשׁ פִּנָּה׃ 8 וּלְאֶבֶן נֶגֶף וּלְצוּר מִכְשׁוֹל כִּי נִכְשְׁלוּ־בוֹ בְּחֹסֶר אֱמוּנָתָם כַּאֲשֶׁר גַּם־לְהִכָּשֵׁל נוֹעֲדוּ מֵאָז׃
9 וְאַתֶּם הִנְּכֶם בְּחִירֵי־יָהּ מַמְלֶכֶת כֹּהֲנִים גּוֹי קָדוֹשׁ וְעַם סְגֻלָּה לוֹ לְסַפֵּר תְּהִלָּתוֹ אֲשֶׁר קָרָא אֶתְכֶם מֵחשֶׁךְ לְאוֹר פֶּלִאי׃ 10 אֲשֶׁר לְפָנִים לֹא־עָם הֱיִיתֶם וְעַתָּה עַם אֱלֹהִים לְפָנִים בָּנִים לֹא־רֻחָמוּ וְעַתָּה מְרֻחָמִים׃
11 וַאֲנִי שֹׁאֵל מִכֶּם יְדִידִים כְּגֵרִים וְתוֹשָׁבִים לְהִנָּזֵר מִתַּאֲוֹת הַבָּשָׂר הַנִּלְחָמוֹת בַּנָּפֶשׁ׃ 12 וּלְהִתְהַלֵּךְ בְּמֵישָׁרִים בֵּין הַגּוֹיִם אֲשֶׁר דִּבְּרוּ עֲלֵיכֶם סָרָה כְּפֹעֲלֵי אָוֶן וְעַתָּה יִתְבֹּנְנוּ בְמַעֲשֵׂיכֶם הַטּוֹבִים וִיכַבְּדוּ אֶת־אֱלֹהִים בְּיוֹם פָּקְדוֹ׃
13 וְהִכָּנְעוּ לְכָל־מִשְׂרָה אֲשֶׁר לִבְנֵי־אָדָם לְמַעַן הָאָדוֹן אִם־לַמֶּלֶךְ כַּאֲשֶׁר הוּא הָרֹאשׁ׃ 14 וְאִם־לַשָּׂרִים כַּאֲשֶׁר הֵם שְׁלוּחָיו לָתֵת נְקָמָה בְּפֹעֲלֵי אָוֶן וְכָבוֹד לְעֹשֵׂי טוֹב׃ 15 כִּי כֵן חָפֵץ אֱלֹהִים בַּעֲשׁתְכֶם טוֹב לָשִׂים מַחְסוֹם לְפִי הַסְּכָלִים אֵין תְּבוּנָה בָּם׃ 16 וֶהֱיוּ כִבְנֵי חוֹרִים אַךְ לֹא לָשִׁית חֻפְשַׁתְכֶם כְּמִכְסֶה עַל־פְּנֵי מַעֲשִׂים רָעִים כִּי אִם־כְּעַבְדֵי אֵל׃ 17 כַּבְּדוּ כָל־אִישׁ כִּכְבוֹדוֹ אֶהֱבוּ אֶת־אֲחֵיכֶם יְראוּ אֶת־הָאֱלֹהִים וְהָבוּ כָבוֹד לַמֶּלֶךְ׃
18 וַעֲבָדִים בָּכֶם הִכָּנְעוּ לִפְנֵי אֲדֹנֵיכֵם בְּכָל־יִרְאָה לֹא לְבַד לִפְנֵי יְשָׁרִים וְטוֹבִים כִּי אִם־גַּם־לִפְנֵי נְלוֹזִים׃ 19 כִּי בְזֹאת יְאֻשַּׁר אָדָם אִם־יִשָּׂא מַכְאֹב וִיעֻנֶּה חִנָּם רַק לִהְיוֹת לִבּוֹ תָמִים עִם־אֱלֹהָיו׃ 20 כִּי מַה־תִּפְאַרְתְּכֶם אִם תַּחֲרִישׁוּ כַּאֲשֶׁר תֻּכּוּ בְאַשְׁמוֹתֵיכֶם רַק אִם־תְּעֻנּוּ עֵקֶב מַעֲשִׂים טוֹבִים וְהַחֲרֵשׁ תַּחֲרִשׁוּן זֹאת תִּהְיֶה לָכֶם לִתְהִלָּה מֵאֵת הָאֱלֹהִים׃ 21 כִּי הֲלֹא לָזֹאת נִקְרֵאתֶם וְאַף גַּם־הַמָּשִׁיחַ נִדְכָּה בִּגְלַלְכֶם וַיְהִי לָכֶם לְמוֹפֵת לָלֶכֶת בְּעִקְּבוֹתָיו׃ 22 אֲשֶׁר לֹא־חָמָס עָשָׂה וְלֹא מִרְמָה בְּפִיו׃ 23 אֲשֶׁר חֵרְפוּהוּ חוֹרְפָיו וְלֹא הֵשִׁיב חֶרְפָּתָם אֶל־חֵיקָם נַעֲנֶה וְלֹא יִפְתַּח־פִּיו כִּי אִם־הִפְקִיד מִשְׁפָּטוֹ לְשֹׁפֵט צֶדֶק׃ 24 וְהוּא נָשָׂא אֶת־חַטֹּאתֵינוּ בִּבְשָׂרוֹ עַל־הָעֵץ לְבַעֲבוּר נָמוּת לַחֲטָאָה וְנִחְיֶה לִצְדָקָה וַאֲשֶׁר בַּחֲבֻרָתוֹ נִרְפָּא לָכֶם׃ 25 כִּי צֹאן אֹבְדוֹת הֱיִיתֶם וַתָּשֻׁבוּ כַיּוֹם אֶל־הָרֹעֶה הַמַּשְׁגִּיחַ אֶל־נַפְשֹׁתֵיכֶם׃