Yiddish
Hebrew
אידיש
1 און יהוֹשועַ האָט זיך געפֿעדערט אין דער פֿרי, און זײ האָבן געצױגן פֿון שִטים, און זײַנען געקומען ביזן יַרדן, ער און אַלע קינדער פֿון ישׂראל; און זײ האָבן דאָרטן גענעכטיקט אײדער זײ זײַנען אַריבערגעגאַנגען. 2 און עס איז געװען צום סָוף פֿון דרײַ טעג, זײַנען די אױפֿזעער דורכגעגאַנגען אין לאַגער, 3 און זײ האָבן באַפֿױלן דעם פֿאָלק, אַזױ צו זאָגן: װי איר זעט דעם אָרון פֿון בונד פֿון יהוה אײַער גאָט, און די כֹּהנים פֿון שבֿט לֵוִי טראָגן אים, אַזױ זאָלט איר ציען פֿון אײַער אָרט, און גײן נאָך אים – 4 נאָר װײַט זאָל זײַן צװישן אײַך און צװישן אים, אַרום צװײ טױזנט אײלן אױפֿן מאָס; איר זאָלט ניט גענענען צו אים – כּדי איר זאָלט װיסן דעם װעג װאָס איר זאָלט אױף אים גײן, װאָרום איר זײַט ניט דורכגעגאַנגען אױף דעם װעג נעכטן-אײערנעכטן. 5 און יהוֹשועַ האָט געזאָגט צום פֿאָלק: הײליקט אײַך, װאָרום מאָרגן װעט גאָט טאָן צװישן אײַך װוּנדער. 6 און יהוֹשועַ האָט געזאָגט צו די כֹּהנים, אַזױ צו זאָגן: טראָגט דעם אָרון פֿון בונד, און גײט פֿאַרױס פֿאַרן פֿאָלק. האָבן זײ געטראָגן דעם אָרון פֿון בונד, און זײַנען געגאַנגען פֿאַרױס פֿאַרן פֿאָלק. 7 און גאָט האָט געזאָגט צו יהוֹשוען: הײַנטיקן טאָג װעל איך אָנהײבן דיך גרײסן פֿאַר די אױגן פֿון גאַנץ ישׂראל, כּדי זײ זאָלן װיסן, אַז אַזױ װי איך בין געװען מיט משהן, װעל איך זײַן מיט דיר. 8 און דו זאָלסט באַפֿעלן די כֹּהנים װאָס טראָגן דעם אָרון פֿון בונד, אַזױ צו זאָגן: װי איר קומט צום ברעג װאַסער פֿון יַרדן, זאָלט איר אין יַרדן זיך אָפּשטעלן.
9 האָט יהוֹשועַ געזאָגט צו די קינדער פֿון ישׂראל: גענענט אַהער, און הערט די װערטער פֿון יהוה אײַער גאָט. 10 און יהוֹשועַ האָט געזאָגט: דורך דעם װעט איר װיסן, אַז דער לעבעדיקער גאָט איז צװישן אײַך, און פֿאַרטרײַבן װעט ער פֿאַרטרײַבן פֿון פֿאַר אײַך דעם כּנַעֲני, און דעם חִתּי, און דעם חוִי, און דעם פּרִזי, און דעם גִרגָשי, און דעם אֶמוֹרי, און דעם יבֿוסי. 11 אָט גײט דער אָרון פֿון בונד פֿון דעם האַר פֿון דער גאַנצער ערד אַריבער אײַך פֿאַרױס איבערן יַרדן. 12 און אַצונד, נעמט אײַך צװעלף מענער פֿון די שבֿטים פֿון ישׂראל, צו אײן מאַן, צו אײן מאַן פֿון אַ שבֿט. 13 און עס װעט זײַן, װי די פֿוסטריט פֿון די כֹּהנים, װאָס טראָגן דעם אָרון פֿון גאָט דעם האַר פֿון דער גאַנצער ערד, רוען אין די װאַסערן פֿון יַרדן, אַזױ װעלן די װאַסערן פֿון יַרדן פֿאַרשניטן װערן – די װאַסערן װאָס נידערן אַראָפּ פֿון אױבן – און זײ װעלן בלײַבן שטײן אין אײן הױפֿן. 14 און עס איז געװען, װי דאָס פֿאָלק האָט געצױגן פֿון זײערע געצעלטן אַריבערצוגײן דעם יַרדן, מיט די כֹּהנים, װאָס האָבן געטראָגן דעם אָרון פֿון בונד, פֿאַרױס פֿאַרן פֿאָלק, 15 און װי די טרעגער פֿון אָרון זײַנען געקומען ביזן יַרדן, און די פֿיס פֿון די כֹּהנים, װאָס האָבן געטראָגן דעם אָרון, האָבן זיך אײַנגעטונקט אין ברעג װאַסער – װאָרום דער יַרדן איז פֿול איבער אַלע זײַנע ברעגן אַלע טעג פֿון שניט – 16 אַזױ האָבן די װאַסערן, װאָס נידערן אַראָפּ פֿון אױבן, זיך אָפּגעשטעלט; זײ זײַנען געבליבן שטײן אין אײן הױפֿן, זײער װײַט פֿון דער שטאָט אָדָם װאָס לעבן צָרתָן; און די װאָס נידערן אַראָפּ צו דעם ים פֿון פּלױן, דעם יַם-הַמֶלַח, זײַנען אין גאַנצן פֿאַרשניטן געװאָרן; און דאָס פֿאָלק איז אַריבערגעגאַנגען אַקעגן יריחו. 17 און די כֹּהנים, װאָס האָבן געטראָגן דעם אָרון פֿון גאָטס בונד, זײַנען געשטאַנען פֿעסט אױף טריקעניש אין מיטן יַרדן; און גאַנץ ישׂראל זײַנען אַריבערגעגאַנגען אױף טריקעניש, ביז דאָס גאַנצע פֿאָלק האָט געענדיקט אַריבערגײן דעם יַרדן.
עברית
1 וַיַּשְׁכֵּם֩ יְהוֹשֻׁ֨עַ בַּבֹּ֜קֶר וַיִּסְע֣וּ מֵֽהַשִּׁטִּ֗ים וַיָּבֹ֙אוּ֙ עַד־הַיַּרְדֵּ֔ן ה֖וּא וְכָל־בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל וַיָּלִ֥נוּ שָׁ֖ם טֶ֥רֶם יַעֲבֹֽרוּ׃ 2 וַיְהִ֕י מִקְצֵ֖ה שְׁלֹ֣שֶׁת יָמִ֑ים וַיַּעַבְר֥וּ הַשֹּׁטְרִ֖ים בְּקֶ֥רֶב הַֽמַּחֲנֶֽה׃ 3 וַיְצַוּוּ֮ אֶת־הָעָ֣ם לֵאמֹר֒ כִּרְאֽוֹתְכֶ֗ם אֵ֣ת אֲר֤וֹן בְּרִית־יְהוָה֙ אֱלֹ֣הֵיכֶ֔ם וְהַכֹּֽהֲנִים֙ הַלְוִיִּ֔ם נֹשְׂאִ֖ים אֹת֑וֹ וְאַתֶּ֗ם תִּסְעוּ֙ מִמְּק֣וֹמְכֶ֔ם וַהֲלַכְתֶּ֖ם אַחֲרָֽיו׃ 4 אַ֣ךְ רָח֣וֹק יִהְיֶ֗ה בֵּֽינֵיכֶם֙ ובינו כְּאַלְפַּ֥יִם אַמָּ֖ה בַּמִּדָּ֑ה אַֽל־תִּקְרְב֣וּ אֵלָ֗יו לְמַ֤עַן אֲשֶׁר־תֵּֽדְעוּ֙ אֶת־הַדֶּ֙רֶךְ֙ אֲשֶׁ֣ר תֵּֽלְכוּ־בָ֔הּ כִּ֣י לֹ֧א עֲבַרְתֶּ֛ם בַּדֶּ֖רֶךְ מִתְּמ֥וֹל שִׁלְשֽׁוֹם׃   ס 5 וַיֹּ֧אמֶר יְהוֹשֻׁ֛עַ אֶל־הָעָ֖ם הִתְקַדָּ֑שׁוּ כִּ֣י מָחָ֗ר יַעֲשֶׂ֧ה יְהוָ֛ה בְּקִרְבְּכֶ֖ם נִפְלָאֽוֹת׃ 6 וַיֹּ֤אמֶר יְהוֹשֻׁ֙עַ֙ אֶל־הַכֹּהֲנִ֣ים לֵאמֹ֔ר שְׂאוּ֙ אֶת־אֲר֣וֹן הַבְּרִ֔ית וְעִבְר֖וּ לִפְנֵ֣י הָעָ֑ם וַיִּשְׂאוּ֙ אֶת־אֲר֣וֹן הַבְּרִ֔ית וַיֵּלְכ֖וּ לִפְנֵ֥י הָעָֽם׃   ס 7 וַיֹּ֤אמֶר יְהוָה֙ אֶל־יְהוֹשֻׁ֔עַ הַיּ֣וֹם הַזֶּ֗ה אָחֵל֙ גַּדֶּלְךָ֔ בְּעֵינֵ֖י כָּל־יִשְׂרָאֵ֑ל אֲשֶׁר֙ יֵֽדְע֔וּן כִּ֗י כַּאֲשֶׁ֥ר הָיִ֛יתִי עִם־מֹשֶׁ֖ה אֶהְיֶ֥ה עִמָּֽךְ׃ 8 וְאַתָּ֗ה תְּצַוֶּה֙ אֶת־הַכֹּ֣הֲנִ֔ים נֹשְׂאֵ֥י אֲרֽוֹן־הַבְּרִ֖ית לֵאמֹ֑ר כְּבֹאֲכֶ֗ם עַד־קְצֵה֙ מֵ֣י הַיַּרְדֵּ֔ן בַּיַּרְדֵּ֖ן תַּעֲמֹֽדוּ׃   פ
9 וַיֹּ֥אמֶר יְהוֹשֻׁ֖עַ אֶל־בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל גֹּ֣שׁוּ הֵ֔נָּה וְשִׁמְע֕וּ אֶת־דִּבְרֵ֖י יְהוָ֥ה אֱלֹֽהֵיכֶֽם׃ 10 וַיֹּ֣אמֶר יְהוֹשֻׁ֔עַ בְּזֹאת֙ תֵּֽדְע֔וּן כִּ֛י אֵ֥ל חַ֖י בְּקִרְבְּכֶ֑ם וְהוֹרֵ֣שׁ יוֹרִ֣ישׁ מִ֠פְּנֵיכֶם אֶת־הַכְּנַעֲנִ֨י וְאֶת־הַחִתִּ֜י וְאֶת־הַחִוִּ֗י וְאֶת־הַפְּרִזִּי֙ וְאֶת־הַגִּרְגָּשִׁ֔י וְהָאֱמֹרִ֖י וְהַיְבוּסִֽי׃ 11 הִנֵּה֙ אֲר֣וֹן הַבְּרִ֔ית אֲד֖וֹן כָּל־הָאָ֑רֶץ עֹבֵ֥ר לִפְנֵיכֶ֖ם בַּיַּרְדֵּֽן׃ 12 וְעַתָּ֗ה קְח֤וּ לָכֶם֙ שְׁנֵ֣י עָשָׂ֣ר אִ֔ישׁ מִשִּׁבְטֵ֖י יִשְׂרָאֵ֑ל אִישׁ־אֶחָ֥ד אִישׁ־אֶחָ֖ד לַשָּֽׁבֶט׃ 13 וְהָיָ֡ה כְּנ֣וֹחַ כַּפּ֣וֹת רַגְלֵ֣י הַכֹּהֲנִ֡ים נֹשְׂאֵי֩ אֲר֨וֹן יְהוָ֜ה אֲד֤וֹן כָּל־הָאָ֙רֶץ֙ בְּמֵ֣י הַיַּרְדֵּ֔ן מֵ֤י הַיַּרְדֵּן֙ יִכָּ֣רֵת֔וּן הַמַּ֥יִם הַיֹּרְדִ֖ים מִלְמָ֑עְלָה וְיַעַמְד֖וּ נֵ֥ד אֶחָֽד׃ 14 וַיְהִ֗י בִּנְסֹ֤עַ הָעָם֙ מֵאָ֣הֳלֵיהֶ֔ם לַעֲבֹ֖ר אֶת־הַיַּרְדֵּ֑ן וְהַכֹּהֲנִ֗ים נֹֽשְׂאֵ֛י הָאָר֥וֹן הַבְּרִ֖ית לִפְנֵ֥י הָעָֽם׃ 15 וּכְב֞וֹא נֹשְׂאֵ֤י הָֽאָרוֹן֙ עַד־הַיַּרְדֵּ֔ן וְרַגְלֵ֤י הַכֹּֽהֲנִים֙ נֹשְׂאֵ֣י הָֽאָר֔וֹן נִטְבְּל֖וּ בִּקְצֵ֣ה הַמָּ֑יִם וְהַיַּרְדֵּ֗ן מָלֵא֙ עַל־כָּל־גְּדוֹתָ֔יו כֹּ֖ל יְמֵ֥י קָצִֽיר׃ 16 וַיַּעַמְד֡וּ הַמַּיִם֩ הַיֹּרְדִ֨ים מִלְמַ֜עְלָה קָ֣מוּ נֵד־אֶחָ֗ד הַרְחֵ֨ק מְאֹ֜ד באדם הָעִיר֙ אֲשֶׁר֙ מִצַּ֣ד צָֽרְתָ֔ן וְהַיֹּרְדִ֗ים עַ֣ל יָ֧ם הָעֲרָבָ֛ה יָם־הַמֶּ֖לַח תַּ֣מּוּ נִכְרָ֑תוּ וְהָעָ֥ם עָבְר֖וּ נֶ֥גֶד יְרִיחֽוֹ׃ 17 וַיַּעַמְד֣וּ הַכֹּהֲנִ֡ים נֹ֠שְׂאֵי הָאָר֨וֹן בְּרִית־יְהוָ֜ה בֶּחֽ͏ָרָבָ֛ה בְּת֥וֹךְ הַיַּרְדֵּ֖ן הָכֵ֑ן וְכָל־יִשְׂרָאֵ֗ל עֹֽבְרִים֙ בֶּחָ֣רָבָ֔ה עַ֤ד אֲשֶׁר־תַּ֙מּוּ֙ כָּל־הַגּ֔וֹי לַעֲבֹ֖ר אֶת־הַיַּרְדֵּֽן׃