Yiddish
Hebrew
אידיש
1 און די הױפּטלײַט פֿון די פֿאָטערהײַזער פֿון די לוִיִים האָבן גענענט צו אֶלעָזָר דעם כֹּהן, און צו יהוֹשועַ דעם זון פֿון נון, און צו די הױפּטלײַט פֿון די פֿאָטערהײַזער פֿון די שבֿטים פֿון די קינדער פֿון ישׂראל, 2 און זײ האָבן צו זײ גערעדט אין שילוֹ, אין לאַנד כּנַעַן, אַזױ צו זאָגן: גאָט האָט באַפֿױלן דורך משהן אונדז צו געבן שטעט צום װוינען, מיט זײערע פֿרײַע פּלעצער פֿאַר אונדזערע בהמות. 3 האָבן די קינדער פֿון ישׂראל געגעבן די לוִיִים פֿון זײער נחלה, לױט דעם מױל פֿון גאָט, די דאָזיקע שטעט מיט זײערע פֿרײַע פּלעצער. 4 און דער גוֹרל איז אַרױס פֿאַר די משפּחות פֿון די קהָתים; און פֿאַר די קינדער פֿון אַהרן דעם כֹּהן, פֿון די לוִיִים, זײַנען געװען פֿון שבֿט יהודה, און פֿון שבֿט פֿון די שמעוֹנים, און פֿון שבֿט בנימין, לױט גוֹרל, דרײַצן שטעט. 5 און פֿאַר די איבעריקע קינדער פֿון קהָת, פֿון די משפּחות פֿון שבֿט אפֿרים, און פֿון שבֿט דָן, און פֿון האַלבן שבֿט מנשה, לױט גוֹרל, צען שטעט. 6 און פֿאַר די קינדער פֿון גֵרשוֹן, פֿון די משפּחות פֿון שבֿט יִשׂשָׂכָר, און פֿון שבֿט אָשר, און פֿון שבֿט נפֿתּלי, און פֿון דעם האַלבן שבֿט מנשה אין בשָן, לױט גוֹרל, דרײַצן שטעט. 7 פֿאַר די קינדער פֿון מרָרי לױט זײערע משפּחות, פֿון שבֿט ראובֿן, און פֿון שבֿט גָד, און פֿון שבֿט זבֿולון, צװעלף שטעט. 8 און די קינדער פֿון ישׂראל האָבן געגעבן די לוִיִים די דאָזיקע שטעט מיט זײערע פֿרײַע פּלעצער, אַזױ װי גאָט האָט באַפֿױלן דורך משהן, לױט גוֹרל.
9 און זײ האָבן געגעבן פֿון דעם שבֿט פֿון די קינדער פֿון יהודה, און פֿון דעם שבֿט פֿון די קינדער פֿון שמעון, די דאָזיקע שטעט װאָס מע רופֿט זײ דאָ אָן מיטן נאָמען. 10 און דאָס איז געװען פֿאַר די קינדער פֿון אַהרן, פֿון די משפּחות פֿון די קהָתים פֿון די קינדער פֿון לֵוִי; װאָרום זײ האָבן געקריגן דעם גוֹרל צוערשט. 11 און מע האָט זײ געגעבן די שטאָט פֿון אַרבע, דעם פֿאָטער פֿון עַנָק – דאָס איז חבֿרון – אין דעם געבערג פֿון יהודה, מיט אירע פֿרײַע פּלעצער רונד אַרום איר. 12 אָבער דאָס פֿעלד פֿון דער שטאָט און אירע דערפֿער האָבן זײ געגעבן כָּלֵבֿ דעם זון פֿון יפֿונֶהן פֿאַר זײַן אײגנטום. 13 און די קינדער פֿון אַהרן דעם כֹּהן האָבן זײ געגעבן די שטאָט פֿון אַנטרינונג פֿאַרן טױטשלעגער, חֶבֿרוֹן מיט אירע פֿרײַע פּלעצער, און לִבֿנָה מיט אירע פֿרײַע פּלעצער; 14 און יַתּיר מיט אירע פֿרײַע פּלעצער, און אֶשתּמוֹעַ מיט אירע פֿרײַע פּלעצער; 15 און חוֹלוֹן מיט אירע פֿרײַע פּלעצער, און דבֿיר מיט אירע פֿרײַע פּלעצער; 16 און עַיִן מיט אירע פֿרײַע פּלעצער, און יוטָה מיט אירע פֿרײַע פּלעצער, און בית-שֶמֶש מיט אירע פֿרײַע פּלעצער. נײַן שטעט פֿון די דאָזיקע צװײ שבֿטים.
17 און פֿון שבֿט בנימין: גִבֿעוֹן מיט אירע פֿרײַע פּלעצער, גֶבֿע מיט אירע פֿרײַע פּלעצער; 18 עַנָתוֹת מיט אירע פֿרײַע פּלעצער, און עַלמוֹן מיט אירע פֿרײַע פּלעצער. פֿיר שטעט. 19 אַלע שטעט פֿון די קינדער פֿון אַהרן, די כֹּהנים: דרײַצן שטעט מיט זײערע פֿרײַע פּלעצער. 20 און פֿאַר די משפּחות פֿון די קינדער פֿון קהָת, די לוִיִים, די איבעריקע פֿון די קינדער פֿון קהָת – די שטעט פֿון זײער גוֹרל זײַנען געװען פֿון שבֿט אפֿרים. 21 און מע האָט זײ געגעבן די שטאָט פֿון אַנטרינונג פֿאַרן טױטשלעגער, שכֶם, מיט אירע פֿרײַע פּלעצער, אין דעם געבערג פֿון אפֿרים, און גֶזֶר מיט אירע פֿרײַע פּלעצער; 22 און קִבֿצַיִם מיט אירע פֿרײַע פּלעצער, און בית-חוֹרוֹן מיט אירע פֿרײַע פּלעצער. פֿיר שטעט. 23 און פֿון שבֿט דָן: אֶלתּקֵה מיט אירע פֿרײַע פּלעצער, גִבתוֹן מיט אירע פֿרײַע פּלעצער; 24 אַיָלוֹן מיט אירע פֿרײַע פּלעצער, גַת-רִמוֹן מיט אירע פֿרײַע פּלעצער. פֿיר שטעט. 25 און פֿון האַלבן שבֿט מנשה: תַּעֲנָך מיט אירע פֿרײַע פּלעצער, און גַת-רִמוֹן מיט אירע פֿרײַע פּלעצער. צװײ שטעט. 26 אַלע שטעט: צען, מיט זײערע פֿרײַע פּלעצער, פֿאַר די משפּחות פֿון די איבעריקע קינדער פֿון קהָת. 27 און פֿאַר די קינדער פֿון גֵרשוֹן, פֿון די משפּחות פֿון די לוִיִים, פֿון האַלבן שבֿט מנשה; די שטאָט פֿון אַנטרינונג פֿאַרן טױטשלעגער, גוֹלָן אין בשָן מיט אירע פֿרײַע פּלעצער, און בעֶשתְּרָה מיט אירע פֿרײַע פּלעצער. צװײ שטעט. 28 און פֿון שבֿט יִשׂשָׂכָר: קִשיוֹן מיט אירע פֿרײַע פּלעצער, דָבֿרַת מיט אירע פֿרײַע פּלעצער; 29 יַרמות מיט אירע פֿרײַע פּלעצער, עֵין-גַנים מיט אירע פֿרײַע פּלעצער. פֿיר שטעט. 30 און פֿון שבֿט אָשר: מִשְאָל מיט אירע פֿרײַע פּלעצער, עַבֿדוֹן מיט אירע פֿרײַע פּלעצער; 31 חֶלקָת מיט אירע פֿרײַע פּלעצער, און רחוֹבֿ מיט אירע פֿרײַע פּלעצער. פֿיר שטעט. 32 און פֿון שבֿט נפֿתּלי: די שטאָט פֿון אַנטרינוגן פֿאַרן טױטשלעגער, קֶדֶש אין גָליל, מיט אירע פֿרײַע פּלעצער, און חַמוֹת-דֹאר מיט אירע פֿרײַע פּלעצער, און קַרתָּן מיט אירע פֿרײַע פּלעצער. דרײַ שטעט. 33 אַלע שטעט פֿון די גֵרשונים לױט זײערע משפּחות: דרײַצן שטעט מיט זײערע פֿרײַע פּלעצער. 34 און פֿאַר די משפּחות פֿון די קינדער פֿון מרָרי, די איבעריקע לוִיִים, פֿון שבֿט זבֿולון: יָקנְעָם מיט אירע פֿרײַע פּלעצער, קַרתָּה מיט אירע פֿרײַע פּלעצער; 35 דִמנָה מיט אירע פֿרײַע פּלעצער, נַהלָל מיט אירע פֿרײַע פּלעצער. פֿיר שטעט. 36 און פֿון שבֿט ראובֿן: בֶצֶר מיט אירע פֿרײַע פּלעצער, און יַהצָה מיט אירע פֿרײַע פּלעצער; 37 קדֵמוֹת מיט אירע פֿרײַע פּלעצער, און מֵיפֿעַת מיט אירע פֿרײַע פּלעצער. פֿיר שטעט. 38 און פֿון שבֿט גָד: די שטאָט פֿון אַנטרינונג פֿאַרן טױטשלעגער, רָמוֹת אין גִלעָד, מיט אירע פֿרײַע פּלעצער, און מַחנַיִם מיט אירע פֿרײַע פּלעצער; 39 חֶשבוֹן מיט אירע פֿרײַע פּלעצער, יַעְזֵר מיט אירע פֿרײַע פּלעצער. אַלע שטעט: פֿיר. 40 די אַלע שטעט זײַנען געװען פֿאַר די קינדער פֿון מרָרי לױט זײערע משפּחות – די איבעריקע פֿון די משפּחות פֿון די לוִיִים; און זײער גוֹרל איז געװען צװעלף שטעט. 41 אַלע שטעט פֿון די לוִיִים אין מיטן פֿון דעם אײגנטום פֿון די קינדער פֿון ישׂראל זײַנען געװען אַכט און פֿערציק שטעט מיט זײערע פֿרײַע פּלעצער. 42 די דאָזיקע שטעט זײַנען געװען שטאָט אין שטאָט מיט אירע פֿרײַע פּלעצער רונד אַרום איר; אַזױ בײַ אַלע די דאָזיקע שטעט. 43 און גאָט האָט געגעבן צו ישׂראל דאָס גאַנצע לאַנד װאָס ער האָט געשװאָרן צו געבן זײערע עלטערן; און זײ האָבן עס געאַרבט, און זיך באַזעצט דערין. 44 און גאָט האָט זײ באַרוט פֿון רונד אַרום, אַזױ װי אַלץ װאָס ער האָט געשװאָרן זײערע עלטערן; און קײנער פֿון אַלע זײערע פֿײַנט איז ניט באַשטאַנען פֿאַר זײ; אַלע זײערע פֿײַנט האָט גאָט געגעבן אין זײער האַנט. 45 ניט אַ װאָרט איז אָפּגעפֿאַלן פֿון אַלדעם גוטן צוזאָג װאָס גאָט האָט צוגעזאָגט דעם הױז פֿון ישׂראל; אַלץ איז אָנגעקומען.
עברית
1 וַֽיִּגְּשׁ֗וּ רָאשֵׁי֙ אֲב֣וֹת הַלְוִיִּ֔ם אֶל־אֶלְעָזָר֙ הַכֹּהֵ֔ן וְאֶל־יְהוֹשֻׁ֖עַ בִּן־נ֑וּן וְאֶל־רָאשֵׁ֛י אֲב֥וֹת הַמַּטּ֖וֹת לִבְנֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃ 2 וַיְדַבְּר֨וּ אֲלֵיהֶ֜ם בְּשִׁלֹ֗ה בְּאֶ֤רֶץ כְּנַ֙עַן֙ לֵאמֹ֔ר יְהוָה֙ צִוָּ֣ה בְיַד־מֹשֶׁ֔ה לָֽתֶת־לָ֥נוּ עָרִ֖ים לָשָׁ֑בֶת וּמִגְרְשֵׁיהֶ֖ן לִבְהֶמְתֵּֽנוּ׃ 3 וַיִּתְּנ֨וּ בְנֵי־יִשְׂרָאֵ֧ל לַלְוִיִּ֛ם מִנַּחֲלָתָ֖ם אֶל־פִּ֣י יְהוָ֑ה אֶת־הֶעָרִ֥ים הָאֵ֖לֶּה וְאֶת־מִגְרְשֵׁיהֶֽן׃ 4 וַיֵּצֵ֥א הַגּוֹרָ֖ל לְמִשְׁפְּחֹ֣ת הַקְּהָתִ֑י וַיְהִ֡י לִבְנֵי֩ אַהֲרֹ֨ן הַכֹּהֵ֜ן מִן־הַלְוִיִּ֗ם מִמַּטֵּ֣ה יְ֠הוּדָה וּמִמַּטֵּ֨ה הַשִּׁמְעֹנִ֜י וּמִמַּטֵּ֤ה בִנְיָמִן֙ בַּגּוֹרָ֔ל עָרִ֖ים שְׁלֹ֥שׁ עֶשְׂרֵֽה׃   ס 5 וְלִבְנֵ֨י קְהָ֜ת הַנּוֹתָרִ֗ים מִמִּשְׁפְּחֹ֣ת מַטֵּֽה־אֶ֠פְרַיִם וּֽמִמַּטֵּה־דָ֞ן וּמֵחֲצִ֨י מַטֵּ֧ה מְנַשֶּׁ֛ה בַּגּוֹרָ֖ל עָרִ֥ים עָֽשֶׂר׃   ס 6 וְלִבְנֵ֣י גֵרְשׁ֗וֹן מִמִּשְׁפְּח֣וֹת מַטֵּֽה־יִשָּׂשכָ֣ר וּמִמַּטֵּֽה־אָ֠שֵׁר וּמִמַּטֵּ֨ה נַפְתָּלִ֜י וּ֠מֵחֲצִי מַטֵּ֨ה מְנַשֶּׁ֤ה בַבָּשָׁן֙ בַּגּוֹרָ֔ל עָרִ֖ים שְׁלֹ֥שׁ עֶשְׂרֵֽה׃   ס 7 לִבְנֵ֨י מְרָרִ֜י לְמִשְׁפְּחֹתָ֗ם מִמַּטֵּ֨ה רְאוּבֵ֤ן וּמִמַּטֵּה־גָד֙ וּמִמַּטֵּ֣ה זְבוּלֻ֔ן עָרִ֖ים שְׁתֵּ֥ים עֶשְׂרֵֽה׃ 8 וַיִּתְּנ֤וּ בְנֵֽי־יִשְׂרָאֵל֙ לַלְוִיִּ֔ם אֶת־הֶעָרִ֥ים הָאֵ֖לֶּה וְאֶת־מִגְרְשֵׁיהֶ֑ן כַּאֲשֶׁ֨ר צִוָּ֧ה יְהוָ֛ה בְּיַד־מֹשֶׁ֖ה בַּגּוֹרָֽל׃   פ
9 וֽ͏ַיִּתְּנ֗וּ מִמַּטֵּה֙ בְּנֵ֣י יְהוּדָ֔ה וּמִמַּטֵּ֖ה בְּנֵ֣י שִׁמְע֑וֹן אֵ֚ת הֶֽעָרִ֣ים הָאֵ֔לֶּה אֲשֶׁר־יִקְרָ֥א אֶתְהֶ֖ן בְּשֵֽׁם׃ 10 וֽ͏ַיְהִי֙ לִבְנֵ֣י אַהֲרֹ֔ן מִמִּשְׁפְּח֥וֹת הַקְּהָתִ֖י מִבְּנֵ֣י לֵוִ֑י כִּ֥י לָהֶ֛ם הָיָ֥ה הַגּוֹרָ֖ל רִיאשֹׁנָֽה׃ 11 וַיִּתְּנ֨וּ לָהֶ֜ם אֶת־קִרְיַת֩ אַרְבַּ֨ע אֲבִ֧י הָֽעֲנ֛וֹק הִ֥יא חֶבְר֖וֹן בְּהַ֣ר יְהוּדָ֑ה וְאֶת־מִגְרָשֶׁ֖הָ סְבִיבֹתֶֽיהָ׃ 12 וְאֶת־שְׂדֵ֥ה הָעִ֖יר וְאֶת־חֲצֵרֶ֑יהָ נָֽתְנ֛וּ לְכָלֵ֥ב בֶּן־יְפֻנֶּ֖ה בַּאֲחֻזָּתֽוֹ׃   ס 13 וְלִבְנֵ֣י אַהֲרֹ֣ן הַכֹּהֵ֗ן נָֽתְנוּ֙ אֶת־עִיר֙ מִקְלַ֣ט הָרֹצֵ֔חַ אֶת־חֶבְר֖וֹן וְאֶת־מִגְרָשֶׁ֑הָ וְאֶת־לִבְנָ֖ה וְאֶת־מִגְרָשֶֽׁהָ׃ 14 וְאֶת־יַתִּר֙ וְאֶת־מִגְרָשֶׁ֔הָ וְאֶת־אֶשְׁתְּמֹ֖עַ וְאֶת־מִגְרָשֶֽׁהָ׃ 15 וְאֶת־חֹלֹן֙ וְאֶת־מִגְרָשֶׁ֔הָ וְאֶת־דְּבִ֖ר וְאֶת־מִגְרָשֶֽׁהָ׃ 16 וְאֶת־עַ֣יִן וְאֶת־מִגְרָשֶׁ֗הָ וְאֶת־יֻטָּה֙ וְאֶת־מִגְרָשֶׁ֔הָ אֶת־בֵּ֥ית שֶׁ֖מֶשׁ וְאֶת־מִגְרָשֶׁ֑הָ עָרִ֣ים תֵּ֔שַׁע מֵאֵ֕ת שְׁנֵ֥י הַשְּׁבָטִ֖ים הָאֵֽלֶּה׃   פ
17 וּמִמַּטֵּ֣ה בִנְיָמִ֔ן אֶת־גִּבְע֖וֹן וְאֶת־מִגְרָשֶׁ֑הָ אֶת־גֶּ֖בַע וְאֶת־מִגְרָשֶֽׁהָ׃ 18 אֶת־עֲנָתוֹת֙ וְאֶת־מִגְרָשֶׁ֔הָ וְאֶת־עַלְמ֖וֹן וְאֶת־מִגְרָשֶׁ֑הָ עָרִ֖ים אַרְבַּֽע׃ 19 כָּל־עָרֵ֥י בְנֵֽי־אַהֲרֹ֖ן הַכֹּֽהֲנִ֑ים שְׁלֹשׁ־עֶשְׂרֵ֥ה עָרִ֖ים וּמִגְרְשֵׁיהֶֽן׃   ס 20 וּלְמִשְׁפְּח֤וֹת בְּנֵֽי־קְהָת֙ הַלְוִיִּ֔ם הַנּוֹתָרִ֖ים מִבְּנֵ֣י קְהָ֑ת וַֽיְהִי֙ עָרֵ֣י גֽוֹרָלָ֔ם מִמַּטֵּ֖ה אֶפְרָֽיִם׃ 21 וַיִּתְּנ֨וּ לָהֶ֜ם אֶת־עִ֨יר מִקְלַ֧ט הָרֹצֵ֛חַ אֶת־שְׁכֶ֥ם וְאֶת־מִגְרָשֶׁ֖הָ בְּהַ֣ר אֶפְרָ֑יִם וְאֶת־גֶּ֖זֶר וְאֶת־מִגְרָשֶֽׁהָ׃ 22 וְאֶת־קִבְצַ֙יִם֙ וְאֶת־מִגְרָשֶׁ֔הָ וְאֶת־בֵּ֥ית חוֹרֹ֖ן וְאֶת־מִגְרָשֶׁ֑הָ עָרִ֖ים אַרְבַּֽע׃   ס 23 וּמִמַּ֨טֵּה־דָ֔ן אֶֽת־אֶלְתְּקֵ֖א וְאֶת־מִגְרָשֶׁ֑הָ אֶֽת־גִּבְּת֖וֹן וְאֶת־מִגְרָשֶֽׁהָ׃ 24 אֶת־אַיָּלוֹן֙ וְאֶת־מִגְרָשֶׁ֔הָ אֶת־גַּת־רִמּ֖וֹן וְאֶת־מִגְרָשֶׁ֑הָ עָרִ֖ים אַרְבַּֽע׃   ס 25 וּמִֽמַּחֲצִית֙ מַטֵּ֣ה מְנַשֶּׁ֔ה אֶת־תַּעְנַךְ֙ וְאֶת־מִגְרָשֶׁ֔הָ וְאֶת־גַּת־רִמּ֖וֹן וְאֶת־מִגְרָשֶׁ֑הָ עָרִ֖ים שְׁתָּֽיִם׃ 26 כָּל־עָרִ֥ים עֶ֖שֶׂר וּמִגְרְשֵׁיהֶ֑ן לְמִשְׁפְּח֥וֹת בְּנֵֽי־קְהָ֖ת הַנּוֹתָרִֽים׃   ס 27 וְלִבְנֵ֣י גֵרְשׁוֹן֮ מִמִּשְׁפְּחֹ֣ת הַלְוִיִּם֒ מֵחֲצִ֞י מַטֵּ֣ה מְנַשֶּׁ֗ה אֶת־עִיר֙ מִקְלַ֣ט הָרֹצֵ֔חַ אֶת־גלון בַּבָּשָׁן֙ וְאֶת־מִגְרָשֶׁ֔הָ וְאֶֽת־בְּעֶשְׁתְּרָ֖ה וְאֶת־מִגְרָשֶׁ֑הָ עָרִ֖ים שְׁתָּֽיִם׃   ס 28 וּמִמַּטֵּ֣ה יִשָּׂשכָ֔ר אֶת־קִשְׁי֖וֹן וְאֶת־מִגְרָשֶׁ֑הָ אֶת־דָּֽבְרַ֖ת וְאֶת־מִגְרָשֶֽׁהָ׃ 29 אֶת־יַרְמוּת֙ וְאֶת־מִגְרָשֶׁ֔הָ אֶת־עֵ֥ין גַּנִּ֖ים וְאֶת־מִגְרָשֶׁ֑הָ עָרִ֖ים אַרְבַּֽע׃   ס 30 וּמִמַּטֵּ֣ה אָשֵׁ֔ר אֶת־מִשְׁאָ֖ל וְאֶת־מִגְרָשֶׁ֑הָ אֶת־עַבְדּ֖וֹן וְאֶת־מִגְרָשֶֽׁהָ׃ 31 אֶת־חֶלְקָת֙ וְאֶת־מִגְרָשֶׁ֔הָ וְאֶת־רְחֹ֖ב וְאֶת־מִגְרָשֶׁ֑הָ עָרִ֖ים אַרְבַּֽע׃   ס 32 וּמִמַּטֵּ֨ה נַפְתָּלִ֜י אֶת־עִ֣יר מִקְלַ֣ט הָֽרֹצֵ֗חַ אֶת־קֶ֨דֶשׁ בַּגָּלִ֤יל וְאֶת־מִגְרָשֶׁ֙הָ֙ וְאֶת־חַמֹּ֥ת דֹּאר֙ וְאֶת־מִגְרָשֶׁ֔הָ וְאֶת־קַרְתָּ֖ן וְאֶת־מִגְרָשֶׁ֑הָ עָרִ֖ים שָׁלֹֽשׁ׃ 33 כָּל־עָרֵ֥י הַגֵּרְשֻׁנִּ֖י לְמִשְׁפְּחֹתָ֑ם שְׁלֹשׁ־עֶשְׂרֵ֥ה עִ֖יר וּמִגְרְשֵׁיהֶֽן׃   ס 34 וּלְמִשְׁפְּח֣וֹת בְּנֵֽי־מְרָרִי֮ הַלְוִיִּ֣ם הַנּוֹתָרִים֒ מֵאֵת֙ מַטֵּ֣ה זְבוּלֻ֔ן אֶֽת־יָקְנְעָ֖ם וְאֶת־מִגְרָשֶׁ֑הָ אֶת־קַרְתָּ֖ה וְאֶת־מִגְרָשֶֽׁהָ׃ 35 אֶת־דִּמְנָה֙ וְאֶת־מִגְרָשֶׁ֔הָ אֶֽת־נַהֲלָ֖ל וְאֶת־מִגְרָשֶׁ֑הָ עָרִ֖ים אַרְבַּֽע׃ 36 וּמִמַּטֵּ֣ה רְאוּבֵ֔ן אֶת־בֶּ֖צֶר וְאֶת־מִגְרָשֶׁ֑הָ וְאֶת־יַ֖הְצָה וְאֶת־מִגְרָשֶֽׁהָ׃ 37 אֶת־קְדֵמוֹת֙ וְאֶת־מִגְרָשֶׁ֔הָ וְאֶת־מֵיפָ֖עַת וְאֶת־מִגְרָשֶׁ֑הָ עָרִ֖ים אַרְבַּֽע׃   ס 38 וּמִמַּטֵּה־גָ֗ד אֶת־עִיר֙ מִקְלַ֣ט הָרֹצֵ֔חַ אֶת־רָמֹ֥ת בַּגִּלְעָ֖ד וְאֶת־מִגְרָשֶׁ֑הָ וְאֶֽת־מַחֲנַ֖יִם וְאֶת־מִגְרָשֶֽׁהָ׃ 39 אֶת־חֶשְׁבּוֹן֙ וְאֶת־מִגְרָשֶׁ֔הָ אֶת־יַעְזֵ֖ר וְאֶת־מִגְרָשֶׁ֑הָ כָּל־עָרִ֖ים אַרְבַּֽע׃ 40 כָּל־הֶ֨עָרִ֜ים לִבְנֵ֤י מְרָרִי֙ לְמִשְׁפְּחֹתָ֔ם הַנּוֹתָרִ֖ים מִמִּשְׁפְּח֣וֹת הַלְוִיִּ֑ם וַיְהִי֙ גּוֹרָלָ֔ם עָרִ֖ים שְׁתֵּ֥ים עֶשְׂרֵֽה׃ 41 כֹּ֚ל עָרֵ֣י הַלְוִיִּ֔ם בְּת֖וֹךְ אֲחֻזַּ֣ת בְּנֵֽי־יִשְׂרָאֵ֑ל עָרִ֛ים אַרְבָּעִ֥ים וּשְׁמֹנֶ֖ה וּמִגְרְשֵׁיהֶֽן׃ 42 תִּֽהְיֶ֙ינָה֙ הֶעָרִ֣ים הָאֵ֔לֶּה עִ֣יר עִ֔יר וּמִגְרָשֶׁ֖יהָ סְבִיבֹתֶ֑יהָ כֵּ֖ן לְכָל־הֶעָרִ֥ים הָאֵֽלֶּה׃   ס 43 וַיִּתֵּ֤ן יְהוָה֙ לְיִשְׂרָאֵ֔ל אֶת־כָּל־הָאָ֔רֶץ אֲשֶׁ֥ר נִשְׁבַּ֖ע לָתֵ֣ת לַאֲבוֹתָ֑ם וַיִּרָשׁ֖וּהָ וַיֵּ֥שְׁבוּ בָֽהּ׃ 44 וַיָּ֨נַח יְהוָ֤ה לָהֶם֙ מִסָּבִ֔יב כְּכֹ֥ל אֲשֶׁר־נִשְׁבַּ֖ע לַאֲבוֹתָ֑ם וְלֹא־עָ֨מַד אִ֤ישׁ בִּפְנֵיהֶם֙ מִכָּל־אֹ֣יְבֵיהֶ֔ם אֵ֚ת כָּל־אֹ֣יְבֵיהֶ֔ם נָתַ֥ן יְהוָ֖ה בְּיָדָֽם׃ 45 לֹֽא־נָפַ֣ל דָּבָ֔ר מִכֹּל֙ הַדָּבָ֣ר הַטּ֔וֹב אֲשֶׁר־דִּבֶּ֥ר יְהוָ֖ה אֶל־בֵּ֣ית יִשְׂרָאֵ֑ל הַכֹּ֖ל בָּֽא׃   פ