Yiddish
Hebrew
אידיש
1 און דער צװײטער גוֹרל איז אַרױסגעקומען פֿאַר שמעון, פֿאַר דעם שבֿט פֿון די קינדער פֿון שמעון לױט זײערע משפּחות; און זײער נחלה איז געװען אין מיטן פֿון דער נחלה פֿון די קינדער פֿון יהודה. 2 און זײ האָבן געהאַט אין זײער נחלה באֵר-שֶבֿע, און מוֹלָדָה; 3 און חַצַר-שועָל, און בלָה, און עֶצֶם; 4 און אֶלתּוֹלַד, און בתול, און חָרמָה; 5 און ציקלַג, און בית-מַרכָּבֿוֹת, און חַצַר-סוסָה; 6 און בית-לבֿאוֹת, און שָרוחֶן. דרײַצן שטעט מיט זײערע דערפֿער. 7 עַיִן, רִמוֹן, און עֶתֶר, און עָשָן. פֿיר שטעט מיט זײערע דערפֿער. 8 און אַלע דערפֿער װאָס רונד אַרום די דאָזיקע שטעט ביז בעֲלַת-באֵר, ביז רָמָה פֿון דָרום. דאָס איז די נחלה פֿון דעם שבֿט פֿון די קינדער פֿון שמעון לױט זײערע משפּחות. 9 פֿון דעם טײל פֿון די קינדער פֿון יהודה איז געװען די נחלה פֿון די קינדער פֿון שמעון, װאָרום דער חלק פֿון די קינדער פֿון יהודה איז געװען צו גרױס פֿאַר זײ, און די קינדער פֿון שמעון האָבן געקריגן אַ נחלה אין מיטן פֿון זײער נחלה.
10 און דער דריטער גוֹרל איז אַרױפֿגעקועמן פֿאַר די קינדער פֿון זבֿולון לױט זײערע משפּחות; און דער געמאַרק פֿון זײער נחלה איז געװען ביז שָׂריד. 11 און זײער געמאַרק איז אַרױפֿגעגאַנגען צו מערבֿ און מַרעֵלָה, און האָט זיך אָנגעשטױסן אָן דַבשֶת, און זיך אָנגעשטױסן אָן דעם טײַך װאָס פֿאַר יָקנְעָם. 12 און ער האָט זיך אומגעקערט פֿון שָׂריד צו מזרח, קעגן זונאױפֿגאַנג, ביז דעם געמאַרק פֿון כִּסלוֹת-תָּבֿוֹר, און איז אַרױסגעגאַנגען צו דָבֿרַת, און אַרױפֿגעגאַנגען קײן יָפֿיעַ. 13 און פֿון דאָרטן איז ער אַריבער קײן מזרח, צו זונאױפֿגאַנג, צו גַת-חֵפֿר, צו עֵת-קָצין, און איז אַרױסגעגאַנגען בײַ רִמוֹן-מתוֹאָר קײן נַעָה. 14 און דער געמאַרק האָט זיך אױסגעדרײט אַרום דעם צו צפֿון פֿון חַנָתוֹן; און זײַן אױסלאָז איז געװען דער טאָל יִפֿתַּח-אֵל; 15 און קַטָת, און נַהלָל, און שִמרוֹן, און יִדאַלָה, און בית-לֶחֶם. צװעלף שטעט מיט זײערע דערפֿער. 16 דאָס איז די נחלה פֿון די קינדער פֿון זבֿולון לױט זײערע משפּחות, די דאָזיקע שטעט מיט זײערע דערפֿער.
17 פֿאַר יִשׂשָׂכָר איז אַרױסגעקומען דער פֿירטער גוֹרל; פֿאַר די קינדער פֿון יִשׂשָׂכָר לױט זײערע משפּחות. 18 און זײער געמאַרק איז געװען יִזרְעֶאל, און כּסולוֹת, און שונֵם; 19 און חַפֿרַיִם, און שֵאוֹן, און אַנָחרַת; 20 און רַבית, און קִשיוֹן, און אֶבֿץ; 21 און רֶמֶת, און עֵין-גַנים, און עֵין-חַדָה, און בית-פּצֵץ, 22 און דער געמאַרק האָט זיך אָנגעשטױסן אָן תָּבֿוֹר, און שַחצימָה, און בית-שֶמֶש; און דער אױסלאָז פֿון זײער געמאַרק איז געװען דער יַרדן. זעכצן שטעט מיט זײערע דערפֿער. 23 דאָס איז די נחלה פֿון דעם שבֿט פֿון די קינדער פֿון יִשׂשָׂכָר לױט זײערע משפּחות, די שטעט מיט זײערע דערפֿער.
24 און דער פֿינפֿטער גוֹרל איז אַרױסגעקועמן פֿאַר דעם שבֿט פֿון די קינדער פֿון אָשר לױט זײערע משפּחות. 25 און זײער געמאַרק איז געװען: חֶלקַת, און חַלי, און בטֶן, און אַכשָף; 26 און אַלַמֶלֶך, און עַמעָד, און מִשְאָל; און ער האָט זיך אָנגעשטױסן אָן כַּרמֶל אין מערבֿ, און אָן שיחוֹר-לִבֿנָת. 27 און ער האָט זיך אומגעקערט צו זונאױפֿגאַנג, צו בית-דָגוֹן, און האָט זיך אָנגעשטױסן אָן זבֿולון, און אָן דעם טאָל יִפֿתַּח-אֵל צו צפֿון, בית-עֵמֶק, און נְעִיאל, און איז אַרױס צו כָּבֿול אױף לינקס, 28 און עֶבֿרוֹן, און רחוֹבֿ, און חַמוֹן, און קָנָה, ביז גרױס-צידוֹן. 29 און דער געמאַרק האָט זיך אומגעקערט צו רָמָה, און ביז דער פֿעסטונגשטאָט צוֹר. און דער געמאַרק האָט זיך אומגעקערט צו חוֹסָה; און זײַן אױסלאָז איז געװען בײַם ים, פֿון חֶבֿל ביז אַכזיבֿ; 30 און עומָה, און אַפֿק, און רחוֹבֿ. צװײ און צװאַנציק שטעט מיט זײערע דערפֿער. 31 דאָס איז די נחלה פֿון דעם שבֿט פֿון די קינדער פֿון אָשר לױט זײערע משפּחות, די דאָזיקע שטעט מיט זײערע דערפֿער.
32 פֿאַר די קינדער פֿון נפֿתּלי איז אַרױסגעקומען דער זעקסטער גוֹרל; פֿאַר די קינדער פֿון נפֿתּלי לױט זײערע משפּחות. 33 און זײער געמאַרק איז געװען פֿון חֶלֶף, פֿון אֵלוֹן-בצַעֲנַנים, און אַדָמי-נֶקֶבֿ, און יַבֿנְאֵל, ביז לַקום; און זײַן אױסלאָז איז געװען דער יַרדן. 34 און דער געמאַרק האָט זיך אומגעקערט קײן מערבֿ, צו אַזנוֹת-תָּבֿוֹר, און איז אַרױס פֿון דאָרטן צו חוקוֹק, און האָט זיך אָנגעשטױסן אָן זבֿולון אין דָרום, און אָן אָשר האָט ער זיך אָנגעשטױסן אין מערבֿ, און אָן יהודה בײַם יַרדן צו זונאױפֿגאַנג. 35 און די פֿעסטונגשטעט זײַנען געװען צָדים-צֵר, און חַמַת, רַקַת, און כִּנֶרֶת; 36 און אַדָמָה, און רָמָה, און חָצוֹר; 37 און קֶדֶש, און אֶדרֶעִי, און עֵין-חָצוֹר; 38 און יִרְאוֹן, און מִגדַל-אֵל, חָרֵם, און בית-עַנָת, און בית-שֶמֶש. נײַנצן שטעט מיט זײערע דערפֿער. 39 דאָס איז די נחלה פֿון דעם שבֿט פֿון די קינדער פֿון נפֿתּלי לױט זײערע משפּחות, די שטעט מיט זײערע דערפֿער.
40 פֿאַר דעם שבֿט פֿון די קינדער פֿון דָן לױט זײערע משפּחות איז אַרױסגעקומען דער זיבעטער גוֹרל. 41 און דער געמאַרק פֿון זײער נחלה איז געװען: צָרעָה, און אֶשתָּאוֹל, און עִיר-שֶמֶש; 42 און שַעֲלַבין, און אַיָלוֹן, און יִתלָה; 43 און אֵילוֹן, און תִּמנָה, און עֶקרוֹן; 44 און אֶלתּקֵה, און גִבתוֹן, און בעֲלָת; 45 און יהוד, און בנֵי-ברַק, און גַת-רִמוֹן; 46 און מֵי-יַרקוֹן, און רַקוֹן, מיט דעם געמאַרק אַקעגן יָפֿוֹ. 47 און דער געמאַרק פֿון די קינדער פֿון דָן איז אױסגעקומען צו װינציק פֿאַר זײ; זײַנען די קינדער פֿון דָן אַרױפֿגעגאַנגען און האָבן מלחמה געהאַלטן מיט לֶשֶם, און האָבן זי באַצװוּנגען, און זי געשלאָגן מיטן שאַרף פֿון שװערד, און זי געאַרבט, און זיך באַזעצט אין איר; און זײ האָבן גערופֿן לֶשֶם, דָן, אַזױ װי דער נאָמען פֿון זײער פֿאָטער דָן. 48 דאָס איז די נחלה פֿון דעם שבֿט פֿון די קינדער פֿון דָן לױט זײערע משפּחות, די דאָזיקע שטעט מיט זײערע דערפֿער.
49 און אַז זײ האָבן געענדיקט מאַכן אַרבן דאָס לאַנד לױט אירע געמאַרקן, האָבן די קינדער פֿון ישׂראל געגעבן אַ נחלה צו יהוֹשועַ דעם זון פֿון נון, צװישן זײ. 50 לױט דעם מױל פֿון גאָט האָבן זײ אים געגעבן די שטאָט װאָס ער האָט פֿאַרלאַנגט, תִּמנַת-סֶרַח אין דעם געבערג פֿון אפֿרים; און ער האָט באַבױט די שטאָט, און זיך באַזעצט אין איר. 51 דאָס זײַנען די נחלות װאָס אֶלעָזָר דער כֹּהן, און יהוֹשועַ דער זון פֿון נון, און די הױפּטלײַט פֿון די פֿאָטערהײַזער פֿון די שבֿטים פֿון די קינדער פֿון ישׂראל, האָבן געמאַכט אַרבן לױט גוֹרל אין שילוֹ פֿאַר גאָט, בײַם אײַנגאַנג פֿון אוֹהל-מוֹעד. אַזױ האָבן זײ געענדיקט צעטײלן דאָס לאַנד.
עברית
1 וַיֵּצֵ֞א הַגּוֹרָ֤ל הַשֵּׁנִי֙ לְשִׁמְע֔וֹן לְמַטֵּ֥ה בְנֵֽי־שִׁמְע֖וֹן לְמִשְׁפְּחוֹתָ֑ם וַֽיְהִי֙ נַֽחֲלָתָ֔ם בְּת֖וֹךְ נַחֲלַ֥ת בְּנֵֽי־יְהוּדָֽה׃ 2 וַיְהִ֥י לָהֶ֖ם בְּנַֽחֲלָתָ֑ם בְּאֵֽר־שֶׁ֥בַע וְשֶׁ֖בַע וּמוֹלָדָֽה׃ 3 וַחֲצַ֥ר שׁוּעָ֛ל וּבָלָ֖ה וָעָֽצֶם׃ 4 וְאֶלְתּוֹלַ֥ד וּבְת֖וּל וְחָרְמָֽה׃ 5 וְצִֽקְלַ֥ג וּבֵית־הַמַּרְכָּב֖וֹת וַחֲצַ֥ר סוּסָֽה׃ 6 וּבֵ֥ית לְבָא֖וֹת וְשָֽׁרוּחֶ֑ן עָרִ֥ים שְׁלֹשׁ־עֶשְׂרֵ֖ה וְחַצְרֵיהֶֽן׃ 7 עַ֥יִן רִמּ֖וֹן וָעֶ֣תֶר וְעָשָׁ֑ן עָרִ֥ים אַרְבַּ֖ע וְחַצְרֵיהֶֽן׃ 8 וְכָל־הֽ͏ַחֲצֵרִ֗ים אֲשֶׁ֤ר סְבִיבוֹת֙ הֶֽעָרִ֣ים הָאֵ֔לֶּה עַד־בַּֽעֲלַ֥ת בְּאֵ֖ר רָ֣אמַת נֶ֑גֶב זֹ֗את נַחֲלַ֛ת מַטֵּ֥ה בְנֵֽי־שִׁמְע֖וֹן לְמִשְׁפְּחֹתָֽם׃ 9 מֵחֶ֙בֶל֙ בְּנֵ֣י יְהוּדָ֔ה נַחֲלַ֖ת בְּנֵ֣י שִׁמְע֑וֹן כִּֽי־הָיָ֞ה חֵ֤לֶק בְּנֵֽי־יְהוּדָה֙ רַ֣ב מֵהֶ֔ם וַיִּנְחֲל֥וּ בְנֵֽי־שִׁמְע֖וֹן בְּת֥וֹךְ נַחֲלָתָֽם׃   פ
10 וַיַּ֙עַל֙ הַגּוֹרָ֣ל הַשְּׁלִישִׁ֔י לִבְנֵ֥י זְבוּלֻ֖ן לְמִשְׁפְּחֹתָ֑ם וַיְהִ֛י גְּב֥וּל נַחֲלָתָ֖ם עַד־שָׂרִֽיד׃ 11 וְעָלָ֨ה גְבוּלָ֧ם לַיָּ֛מָּה וּמַרְעֲלָ֖ה וּפָגַ֣ע בְּדַבָּ֑שֶׁת וּפָגַע֙ אֶל־הַנַּ֔חַל אֲשֶׁ֖ר עַל־פְּנֵ֥י יָקְנְעָֽם׃ 12 וְשָׁ֣ב מִשָּׂרִ֗יד קֵ֚דְמָה מִזְרַ֣ח הַשֶּׁ֔מֶשׁ עַל־גְּב֥וּל כִּסְלֹ֖ת תָּבֹ֑ר וְיָצָ֥א אֶל־הַדָּֽבְרַ֖ת וְעָלָ֥ה יָפִֽיעַ׃ 13 וּמִשָּׁ֤ם עָבַר֙ קֵ֣דְמָה מִזְרָ֔חָה גִּתָּ֥ה חֵ֖פֶר עִתָּ֣ה קָצִ֑ין וְיָצָ֛א רִמּ֥וֹן הַמְּתֹאָ֖ר הַנֵּעָֽה׃ 14 וְנָסַ֤ב אֹתוֹ֙ הַגְּב֔וּל מִצְּפ֖וֹן חַנָּתֹ֑ן וְהָיוּ֙ תֹּֽצְאֹתָ֔יו גֵּ֖י יִפְתַּח־אֵֽל׃ 15 וְקַטָּ֤ת וְנֽ͏ַהֲלָל֙ וְשִׁמְר֔וֹן וְיִדְאֲלָ֖ה וּבֵ֣ית לָ֑חֶם עָרִ֥ים שְׁתֵּים־עֶשְׂרֵ֖ה וְחַצְרֵיהֶֽן׃ 16 זֹ֛את נַחֲלַ֥ת בְּנֵֽי־זְבוּלֻ֖ן לְמִשְׁפְּחוֹתָ֑ם הֶֽעָרִ֥ים הָאֵ֖לֶּה וְחַצְרֵיהֶֽן׃   פ
17 לְיִ֨שָּׂשכָ֔ר יָצָ֖א הַגּוֹרָ֣ל הָֽרְבִיעִ֑י לִבְנֵ֥י יִשָּׂשכָ֖ר לְמִשְׁפְּחוֹתָֽם׃ 18 וַיְהִ֖י גְּבוּלָ֑ם יִזְרְעֶ֥אלָה וְהַכְּסוּלֹ֖ת וְשׁוּנֵֽם׃ 19 וַחֲפָרַ֥יִם וְשִׁיאֹ֖ן וַאֲנָחֲרַֽת׃ 20 וְהָֽרַבִּ֥ית וְקִשְׁי֖וֹן וָאָֽבֶץ׃ 21 וְרֶ֧מֶת וְעֵין־גַּנִּ֛ים וְעֵ֥ין חַדָּ֖ה וּבֵ֥ית פַּצֵּֽץ׃ 22 וּפָגַע֩ הַגְּב֨וּל בְּתָב֤וֹר ושחצומה וּבֵ֣ית שֶׁ֔מֶשׁ וְהָי֛וּ תֹּצְא֥וֹת גְּבוּלָ֖ם הַיַּרְדֵּ֑ן עָרִ֥ים שֵׁשׁ־עֶשְׂרֵ֖ה וְחַצְרֵיהֶֽן׃ 23 זֹ֗את נַחֲלַ֛ת מַטֵּ֥ה בְנֵֽי־יִשָּׂשכָ֖ר לְמִשְׁפְּחֹתָ֑ם הֶעָרִ֖ים וְחַצְרֵיהֶֽן׃   פ
24 וַיֵּצֵא֙ הַגּוֹרָ֣ל הַֽחֲמִישִׁ֔י לְמַטֵּ֥ה בְנֵֽי־אָשֵׁ֖ר לְמִשְׁפְּחוֹתָֽם׃ 25 וַיְהִ֖י גְּבוּלָ֑ם חֶלְקַ֥ת וַחֲלִ֖י וָבֶ֥טֶן וְאַכְשָֽׁף׃ 26 וְאַֽלַמֶּ֥לֶךְ וְעַמְעָ֖ד וּמִשְׁאָ֑ל וּפָגַ֤ע בְּכַרְמֶל֙ הַיָּ֔מָּה וּבְשִׁיח֖וֹר לִבְנָֽת׃ 27 וְשָׁ֨ב מִזְרַ֣ח הַשֶּׁמֶשׁ֮ בֵּ֣ית דָּגֹן֒ וּפָגַ֣ע בִּ֠זְבֻלוּן וּבְגֵ֨י יִפְתַּח־אֵ֥ל צָפ֛וֹנָה בֵּ֥ית הָעֵ֖מֶק וּנְעִיאֵ֑ל וְיָצָ֥א אֶל־כָּב֖וּל מִשְּׂמֹֽאל׃ 28 וְעֶבְרֹ֥ן וּרְחֹ֖ב וְחַמּ֣וֹן וְקָנָ֑ה עַ֖ד צִיד֥וֹן רַבָּֽה׃ 29 וְשָׁ֤ב הַגְּבוּל֙ הָֽרָמָ֔ה וְעַד־עִ֖יר מִבְצַר־צֹ֑ר וְשָׁ֤ב הַגְּבוּל֙ חֹסָ֔ה ויהיו תֹצְאֹתָ֛יו הַיָּ֖מָּה מֵחֶ֥בֶל אַכְזִֽיבָה׃ 30 וְעֻמָ֥ה וַאֲפֵ֖ק וּרְחֹ֑ב עָרִ֛ים עֶשְׂרִ֥ים וּשְׁתַּ֖יִם וְחַצְרֵיהֶֽן׃ 31 זֹ֗את נַחֲלַ֛ת מַטֵּ֥ה בְנֵֽי־אָשֵׁ֖ר לְמִשְׁפְּחֹתָ֑ם הֶעָרִ֥ים הָאֵ֖לֶּה וְחַצְרֵיהֶֽן׃   פ
32 לִבְנֵ֣י נַפְתָּלִ֔י יָצָ֖א הַגּוֹרָ֣ל הַשִּׁשִּׁ֑י לִבְנֵ֥י נַפְתָּלִ֖י לְמִשְׁפְּחֹתָֽם׃ 33 וַיְהִ֣י גְבוּלָ֗ם מֵחֵ֨לֶף מֵֽאֵל֜וֹן בְּצַעֲנַנִּ֗ים וַאֲדָמִ֥י הַנֶּ֛קֶב וְיַבְנְאֵ֖ל עַד־לַקּ֑וּם וַיְהִ֥י תֹצְאֹתָ֖יו הַיַּרְדֵּֽן׃ 34 וְשָׁ֨ב הַגְּב֥וּל יָ֙מָּה֙ אַזְנ֣וֹת תָּב֔וֹר וְיָצָ֥א מִשָּׁ֖ם חוּקֹ֑קָה וּפָגַ֨ע בִּזְבֻל֜וּן מִנֶּ֗גֶב וּבְאָשֵׁר֙ פָּגַ֣ע מִיָּ֔ם וּבִ֣יהוּדָ֔ה הַיַּרְדֵּ֖ן מִזְרַ֥ח הַשָּֽׁמֶשׁ׃ 35 וְעָרֵ֖י מִבְצָ֑ר הַצִּדִּ֣ים צֵ֔ר וְחַמַּ֖ת רַקַּ֥ת וְכִנָּֽרֶת׃ 36 וַאֲדָמָ֥ה וְהָרָמָ֖ה וְחָצֽוֹר׃ 37 וְקֶ֥דֶשׁ וְאֶדְרֶ֖עִי וְעֵ֥ין חָצֽוֹר׃ 38 וְיִרְאוֹן֙ וּמִגְדַּל־אֵ֔ל חֳרֵ֥ם וּבֵית־עֲנָ֖ת וּבֵ֣ית שָׁ֑מֶשׁ עָרִ֥ים תְּשַֽׁע־עֶשְׂרֵ֖ה וְחַצְרֵיהֶֽן׃ 39 זֹ֗את נַחֲלַ֛ת מַטֵּ֥ה בְנֵֽי־נַפְתָּלִ֖י לְמִשְׁפְּחֹתָ֑ם הֶעָרִ֖ים וְחַצְרֵיהֶֽן׃   פ
40 לְמַטֵּ֥ה בְנֵי־דָ֖ן לְמִשְׁפְּחֹתָ֑ם יָצָ֖א הַגּוֹרָ֥ל הַשְּׁבִיעִֽי׃ 41 וַיְהִ֖י גְּב֣וּל נַחֲלָתָ֑ם צָרְעָ֥ה וְאֶשְׁתָּא֖וֹל וְעִ֥יר שָֽׁמֶשׁ׃ 42 וְשַֽׁעֲלַבִּ֥ין וְאַיָּל֖וֹן וְיִתְלָֽה׃ 43 וְאֵיל֥וֹן וְתִמְנָ֖תָה וְעֶקְרֽוֹן׃ 44 וְאֶלְתְּקֵ֥ה וְגִבְּת֖וֹן וּבַעֲלָֽת׃ 45 וִיהֻ֥ד וּבְנֵֽי־בְרַ֖ק וְגַת־רִמּֽוֹן׃ 46 וּמֵ֥י הַיַּרְק֖וֹן וְהָֽרַקּ֑וֹן עִֽם־הַגְּב֖וּל מ֥וּל יָפֽוֹ׃ 47 וַיֵּצֵ֥א גְבוּל־בְּנֵי־דָ֖ן מֵהֶ֑ם וַיַּעֲל֣וּ בְנֵֽי־דָ֠ן וַיִּלָּחֲמ֨וּ עִם־לֶ֜שֶׁם וַיִּלְכְּד֥וּ אוֹתָ֣הּ וַיַּכּ֧וּ אוֹתָ֣הּ לְפִי־חֶ֗רֶב וַיִּֽרְשׁ֤וּ אוֹתָהּ֙ וַיֵּ֣שְׁבוּ בָ֔הּ וַיִּקְרְא֤וּ לְלֶ֙שֶׁם֙ דָּ֔ן כְּשֵׁ֖ם דָּ֥ן אֲבִיהֶֽם׃ 48 זֹ֗את נַחֲלַ֛ת מַטֵּ֥ה בְנֵי־דָ֖ן לְמִשְׁפְּחֹתָ֑ם הֶֽעָרִ֥ים הָאֵ֖לֶּה וְחַצְרֵיהֶֽן׃   פ
49 וַיְכַלּ֥וּ לִנְחֹל־אֶת־הָאָ֖רֶץ לִגְבֽוּלֹתֶ֑יהָ וַיִּתְּנ֨וּ בְנֵי־יִשְׂרָאֵ֧ל נַחֲלָ֛ה לִיהוֹשֻׁ֥עַ בִּן־נ֖וּן בְּתוֹכָֽם׃ 50 עַל־פִּ֨י יְהוָ֜ה נָ֣תְנוּ ל֗וֹ אֶת־הָעִיר֙ אֲשֶׁ֣ר שָׁאָ֔ל אֶת־תִּמְנַת־סֶ֖רַח בְּהַ֣ר אֶפְרָ֑יִם וַיִּבְנֶ֥ה אֶת־הָעִ֖יר וַיֵּ֥שֶׁב בָּֽהּ׃ 51 אֵ֣לֶּה הַנְּחָלֹ֡ת אֲשֶׁ֣ר נִחֲל֣וּ אֶלְעָזָ֣ר הַכֹּהֵ֣ן וִיהוֹשֻׁ֪עַ בִּן־נ֟וּן וְרָאשֵׁ֣י הָֽאָב֣וֹת לְמַטּוֹת֩ בְּנֵי־יִשְׂרָאֵ֨ל בְּגוֹרָ֤ל בְּשִׁלֹה֙ לִפְנֵ֣י יְהוָ֔ה פֶּ֖תַח אֹ֣הֶל מוֹעֵ֑ד וַיְכַלּ֕וּ מֵֽחַלֵּ֖ק אֶת־הָאָֽרֶץ׃   פ