Yiddish
Hebrew
אידיש
1 און גאָט האָט גערעדט צו משהן און צו אַהרֹנען, אַזױ צו זאָגן: 2 נעם אױף די צאָל פֿון די קינדער פֿון קהָת פֿון צװישן די קינדער פֿון לֵוִי, לױט זײערע משפּחות, לױט זײערע פֿאָטערהײַזער, 3 פֿון דרײַסיק יאָר אַלט און העכער, און ביז פֿופֿציק יאָר אַלט, איטלעכן װאָס גײט אַרײַן אין דינסט, צו טאָן אַרבעט אין אוֹהל-מוֹעד. 4 דאָס איז דער דינסט פֿון די קינדער פֿון קהָת אין אוֹהל-מוֹעד אַרום די הײליקסטע הײליקײטן: 5 אַהרן און זײַנע זין זאָלן קומען בײַם ציִען פֿון לאַגער, און זײ זאָלן אַראָפּנעמען דעם פּרוֹכֶת פֿון צװישנשײד, און צודעקן דערמיט דעם אָרון פֿון געזעץ. 6 און זײ זאָלן אַרױפֿטאָן דערױף אַ צודעק פֿון תַּחש-פֿעל, און אַריבערשפּרײטן פֿון אױבֿן אַ טוך פֿון לױטער בלאָער װאָל, און אַרײַנטאָן זײַנע שטאַנגען. 7 און אױף דעם טיש פֿון אָנגעזיכט זאָלן זײ פֿאַרשפּרײטן אַ טוך פֿון בלאָער װאָל, און אַרױפֿטאָן דערױף די שיסלען, און די שאָלן, און די קאַנען, און די בעכערס פֿאַר גיסונג; און דאָס שטענדיקע ברױט זאָל בלײַבן דערױף. 8 און זײ זאָלן פֿאַרשפּרײטן אױף זײ אַ טוך פֿון װערמילרױט, און דאָס אַריבערדעקן מיט אַ צודעק פֿון תַּחש-פֿעל, און אַרײַנטאָן זײַנע שטאַנגען. 9 און זײ זאָלן נעמען אַ טוך פֿון בלאָער װאָל, און אַריבערדעקן די מנוֹרה פֿאַר לײַכטונג, און אירע רערלעך, און אירע צװענגלעך, און אירע אַשפֿענדלעך, און אַלע אירע אײלגעפֿעסן װאָס מע באַדינט זי מיט זײ. 10 און זײ זאָלן אַרײַנטאָן זי און אַלע אירע כּלים אין אַ צודעק פֿון תַּחש-פֿעל, און אַרױפֿטאָן אױף אַ שטאַנג. 11 און אױף דעם גילדערנעם מזבח זאָלן זײ פֿאַרשפּרײטן אַ טוך פֿון בלאָער װאָל, און אים אַריבערדעקן מיט אַ צודעק פֿון תַּחש-פֿעל, און אַרײַנטאָן זײַנע שטאַנגען. 12 און זײ זאָלן נעמען אַלע כּלים פֿון דינסט װאָס מע דינט מיט זײ אין הײליקטום, און זײ אַרײַנטאָן אין אַ טוך פֿון בלאָער װאָל, און זײ אַריבערדעקן מיט אַ צודעק פֿון תַּחש-פֿעל, און אַרױפֿטאָן אױף אַ שטאַנג. 13 און זײ זאָלן אָפּרײניקן די אַש פֿון מזבח, און פֿאַרשפּרײַטן אױף אים אַ טוך פֿון פּורפּל. 14 און זײ זאָלן אַרױפֿטאָן אױף אים אַלע זײַנע כּלים װאָס מע דינט מיט זײ אױף אים, די פֿײַערפֿאַנען, די גאָפּלען, און די שופֿלען, און די שפּרענגבעקנס – אַלע כּלים פֿון מזבח; און זײ זאָלן אַריבערשפּרײטן אױף אים אַ צודעק פֿון תַּחש-פֿעל, און אַרײַנטאָן זײַנע שטאַנגען. 15 און אַז אַהרן און זײַנע זין האָבן געענדיקט צודעקן דאָס הײליקע, און אַלע הײליקע כּלים, בײַם ציִען פֿון לאַגער, זאָלן דערנאָך קומען די קינדער פֿון קהָת, זײ צו טראָגן; אָבער זײ זאָלן זיך ניט אָנרירן אָן דעם הײליקן, װאָרום זײ װעלן שטאַרבן. דאָס איז װאָס די קינדער פֿון קהָת דאַרפֿן טראָגן פֿון אוֹהל-מוֹעד. 16 און די אױפֿזעונג פֿון אֶלעָזָר דעם זון פֿון אַהרן דעם כֹּהן זאָל זײַן איבער דעם אײל פֿאַר לײַכטונג, און דעם װײַרױך פֿון שמעקעדיקע געװירצן, און דעם שטענדיקן שפּײַזאָפּפֿער, און דעם אײל פֿון זאַלבונג; די אױפֿזעונג איבער דעם גאַנצן מִשכּן מיט אַלץ װאָס אין אים, סײַ דאָס הײליקטום, און סײַ זײַנע כּלים. 17 און גאָט האָט גערעדט צו משהן און צו אַהרֹנען, אַזױ צו זאָגן: 18 איר זאָלט ניט לאָזן פֿאַרשניטן װערן דעם שבֿט פֿון די משפּחות פֿון די קהָתים, פֿון צװישן די לוִיִים; 19 נײַערט אַזױ טוט מיט זײ, כּדי זײ זאָלן לעבן און ניט שטאַרבן, װען זײ גענענען צו די הײליקסטע הײליקײטן: אַהרן און זײַנע זין זאָלן אַרײַנגײן, און זײ שטעלן יעטװעדער אײנעם אױף זײַן דינסט, און בײַ זײַן משׂא. 20 און זײ זאָלן ניט אַרײַנגײן זען װי מע צענעמט דאָס הײליקטום, און שטאַרבן.
21 און גאָט האָט גערעדט צו משהן, אַזױ צו זאָגן: 22 נעם אױף די צאָל אױך פֿון די קינדער פֿון גֵרשוֹן לױט זײערע פֿאָטערהײַזער, לױט זײערע משפּחות. 23 פֿון דרײַסיק יאָר אַלט און העכער, ביז פֿופֿציק יאָר אַלט, זאָלסטו זײ צײלן, איטלעכן װאָס קומט דינען אין דינסט, צו טאָן אַרבעט אין אוֹהל-מוֹעד. 24 דאָס איז דער דינסט פֿון די משפּחות פֿון די גֵרשונים בײַם אַרבעטן און בײַם טראָגן: 25 זײ זאָלן טראָגן די פֿאָרהאַנגען פֿון מִשכּן, און דעם אוֹהל-מוֹעד, זײַן צודעק, און דעם צודעק פֿון תַּחש-פֿעל װאָס אױבֿן איבער אים, און דעם טירפֿאָרהאַנג פֿון אוֹהל-מוֹעד: 26 און די אַרומהאַנגען פֿון הױף, און דעם טירפֿאָרהאַנג פֿון טױער פֿון דעם הױף װאָס רונד אַרום דעם מִשכּן און דעם מזבח, און זײערע שטריק, און אַלע זײערע אַרבעטגעצײַג; און אַלץ װאָס דאַרף דערמיט געטאָן װערן זאָלן זײ טאָן. 27 לױט דעם מױל פֿון אַהרֹנען און זײַנע זין זאָל געשען דער גאַנצער דינסט פֿון די קינדער פֿון די גֵרשונים, אין אַל זײער טראָגן, און אין אַל זײער דינסט; און איר זאָלט איבערגעבן אין זײער היטונג אַלץ װאָס זײ דאַרפֿן טראָגן. 28 דאָס איז דער דינסט פֿון די משפּחות פֿון די קינדער פֿון די גֵרשונים אין אוֹהל-מוֹעד; און זײער היטוגן זאָל זײַן אונטער דער האַנט פֿון איתָמָר דעם זון פֿון אַהרן דעם כֹּהן.
29 די קינדער פֿון מרָרי, זײ אױך זאָלסטו צײלן לױט זײערע משפּחות, לױט זײערע פֿאָטערהײַזער. 30 פֿון דרײַסיק יאָר אַלט און העכער, און ביז פֿופֿציק יאָר אַלט, זאָלסטו זײ צײלן, איטלעכן װאָס גײט אַרײַן אין דינסט צו טאָן די אַרבעט פֿון אוֹהל-מוֹעד. 31 און דאָס איז װאָס זײ דאַרפֿן אָפּהיטן צו טראָגן, לױט זײער גאַנצן דינסט אין אוֹהל-מוֹעד: די ברעטער פֿון מִשכּן, און זײַנע ריגלען, און זײַנע זײַלן, און זײַנע שװעלן; 32 און די זײַלן פֿון הױף רונד אַרום, און זײערע שװעלן, און זײערע פֿלעקלעך, און זײערע שטריק – אַלע זײערע זאַכן, און אַלע זײערע צובאַהער. און מיט די נעמען זאָלט איר אױסצײלן די זאַכן װאָס זײ דאַרפֿן אָפּהיטן צו טראָגן. 33 דאָס איז דער דינסט פֿון די משפּחות פֿון די קינדער פֿון מרָרי, לױט אַל זײער דינסט אין אוֹהל-מוֹעד, אונטער דער האַנט פֿון איתָמָר דעם זון פֿון אַהרן דעם כֹּהן. 34 און משה און אַהרן און די פֿירשטן פֿון דער עדה האָבן געצײלט די קינדער פֿון די קהָתים לױט זײערע משפּחות, און לױט זײערע פֿאָטערהײַזער, 35 פֿון דרײַסיק יאָר אַלט און העכער, און ביז פֿופֿציק יאָר אַלט, איטלעכן װאָס איז אַרײַן אין דינסט צו דער אַרבעט אין אוֹהל-מוֹעד. 36 און זײערע געצײלטע לױט זײערע משפּחות, זײַנען געװען צװײ טױזנט זיבן הונדערט און פֿופֿציק. 37 דאָס זײַנען די געצײלטע פֿון די משפּחות פֿון די קהָתים, אַלע װאָס האָבן געדינט אין אוֹהל-מוֹעד, די װאָס משה און אַהרן האָבן געצײלט לױט דעם מױל פֿון גאָט דורך משהן. 38 און די געצײלטע פֿון די קינדער פֿון גֵרשוֹן לױט זײערע משפּחות, און לױט זײערע פֿאָטערהײַזער, 39 פֿון דרײַסיק יאָר אַלט און העכער, און ביז פֿופֿציק יאָר אַלט, איטלעכער װאָס איז אַרײַן אין דינסט צו דער אַרבעט אין אוֹהל-מוֹעד. 40 זײערע געצײלטע לױט זײערע משפּחות, לױט זײערע פֿאָטערהײַזער, זײַנען געװען צװײ טױזנט און זעקס הונדערט און דרײַסיק. 41 דאָס זײַנען די געצײלטע פֿון די משפּחות פֿון די קינדער פֿון גֵרשוֹן, אַלע װאָס האָבן געדינט אין אוֹהל-מוֹעד, די װאָס משה און אַהרן האָבן געצײלט לױט דעם מױל פֿון גאָט. 42 און די געצײלטע פֿון די משפּחות פֿון די קינדער פֿון מרָרי לױט זײערע משפּחות, לױט זײערע פֿאָטערהײַזער, 43 פֿון דרײַסיק יאָר אַלט און העכער, און ביז פֿופֿציק יאָר אַלט, איטלעכער װאָס איז אַרײַן אין דינסט צו דער אַרבעט אין אוֹהל-מוֹעד 44 זײערע געצײלטע לױט זײערע משפּחות, זײַנען געװען דרײַ טױזנט און צװײ הונדערט. 45 דאָס זײַנען די געצײלטע פֿון די משפּחות פֿון די קינדער פֿון מרָרי, װאָס משה און אַהרן האָבן געצײלט לױט דעם מױל פֿון גאָט דורך משהן. 46 אַלע געצײלטע װאָס משה און אַהרן און די פֿירשטן פֿון ישׂראל האָבן געצײלט פֿון די לוִיִים לױט זײערע משפּחות, און לױט זײערע פֿאָטערהײַזער, 47 פֿון דרײַסיק יאָר אַלט און העכער, און ביז פֿופֿציק יאָר אַלט, איטלעכער װאָס איז געקומען דינען דעם דינסט פֿון אַרבעט, און דעם דיסנט פֿון טראָגן, אין אוֹהל-מוֹעד. 48 זײערע געצײלטע זײַנען געװען אַכט טױזנט און פֿינף הונדערט און אַכציק. 49 לױט דעם מױל פֿון גאָט דורך משהן האָט מען זײ געשטעלט יעטװעדער מאַן אױף זײַן דינסט און אױף זײַן משׂא. אַזױ איז געװען זײער צײלונג װאָס גאָט האָט באַפֿױלן משהן.
עברית
1 וַיְדַבֵּ֣ר יְהוָ֔ה אֶל־מֹשֶׁ֥ה וְאֶֽל־אַהֲרֹ֖ן לֵאמֹֽר׃ 2 נָשֹׂ֗א אֶת־רֹאשׁ֙ בְּנֵ֣י קְהָ֔ת מִתּ֖וֹךְ בְּנֵ֣י לֵוִ֑י לְמִשְׁפְּחֹתָ֖ם לְבֵ֥ית אֲבֹתָֽם׃ 3 מִבֶּ֨ן שְׁלֹשִׁ֤ים שָׁנָה֙ וָמַ֔עְלָה וְעַ֖ד בֶּן־חֲמִשִּׁ֣ים שָׁנָ֑ה כָּל־בָּא֙ לַצָּבָ֔א לַעֲשׂ֥וֹת מְלָאכָ֖ה בְּאֹ֥הֶל מוֹעֵֽד׃ 4 זֹ֛את עֲבֹדַ֥ת בְּנֵי־קְהָ֖ת בְּאֹ֣הֶל מוֹעֵ֑ד קֹ֖דֶשׁ הַקֳּדָשִֽׁים׃ 5 וּבָ֨א אַהֲרֹ֤ן וּבָנָיו֙ בִּנְסֹ֣עַ הַֽמַּחֲנֶ֔ה וְהוֹרִ֕דוּ אֵ֖ת פָּרֹ֣כֶת הַמָּסָ֑ךְ וְכִ֨סּוּ־בָ֔הּ אֵ֖ת אֲרֹ֥ן הָעֵדֻֽת׃ 6 וְנָתְנ֣וּ עָלָ֗יו כְּסוּי֙ ע֣וֹר תַּ֔חַשׁ וּפָרְשׂ֧וּ בֶֽגֶד־כְּלִ֛יל תְּכֵ֖לֶת מִלְמָ֑עְלָה וְשָׂמ֖וּ בַּדָּֽיו׃ 7 וְעַ֣ל שֻׁלְחַ֣ן הַפָּנִ֗ים יִפְרְשׂוּ֮ בֶּ֣גֶד תְּכֵלֶת֒ וְנָתְנ֣וּ עָ֠לָיו אֶת־הַקְּעָרֹ֤ת וְאֶת־הַכַּפֹּת֙ וְאֶת־הַמְּנַקִּיֹּ֔ת וְאֵ֖ת קְשׂ֣וֹת הַנָּ֑סֶךְ וְלֶ֥חֶם הַתָּמִ֖יד עָלָ֥יו יִהְיֶֽה׃ 8 וּפָרְשׂ֣וּ עֲלֵיהֶ֗ם בֶּ֚גֶד תּוֹלַ֣עַת שָׁנִ֔י וְכִסּ֣וּ אֹת֔וֹ בְּמִכְסֵ֖ה ע֣וֹר תָּ֑חַשׁ וְשָׂמ֖וּ אֶת־בַּדָּֽיו׃ 9 וְלָקְח֣וּ בֶּ֣גֶד תְּכֵ֗לֶת וְכִסּ֞וּ אֶת־מְנֹרַ֤ת הַמָּאוֹר֙ וְאֶת־נֵ֣רֹתֶ֔יהָ וְאֶת־מַלְקָחֶ֖יהָ וְאֶת־מַחְתֹּתֶ֑יהָ וְאֵת֙ כָּל־כְּלֵ֣י שַׁמְנָ֔הּ אֲשֶׁ֥ר יְשָׁרְתוּ־לָ֖הּ בָּהֶֽם׃ 10 וְנָתְנ֤וּ אֹתָהּ֙ וְאֶת־כָּל־כֵּלֶ֔יהָ אֶל־מִכְסֵ֖ה ע֣וֹר תָּ֑חַשׁ וְנָתְנ֖וּ עַל־הַמּֽוֹט׃ 11 וְעַ֣ל מִזְבַּ֣ח הַזָּהָ֗ב יִפְרְשׂוּ֙ בֶּ֣גֶד תְּכֵ֔לֶת וְכִסּ֣וּ אֹת֔וֹ בְּמִכְסֵ֖ה ע֣וֹר תָּ֑חַשׁ וְשָׂמ֖וּ אֶת־בַּדָּֽיו׃ 12 וְלָקְחוּ֩ אֶת־כָּל־כְּלֵ֨י הַשָּׁרֵ֜ת אֲשֶׁ֧ר יְשָֽׁרְתוּ־בָ֣ם בַּקֹּ֗דֶשׁ וְנָֽתְנוּ֙ אֶל־בֶּ֣גֶד תְּכֵ֔לֶת וְכִסּ֣וּ אוֹתָ֔ם בְּמִכְסֵ֖ה ע֣וֹר תָּ֑חַשׁ וְנָתְנ֖וּ עַל־הַמּֽוֹט׃ 13 וְדִשְּׁנ֖וּ אֶת־הַמִּזְבֵּ֑חַ וּפָרְשׂ֣וּ עָלָ֔יו בֶּ֖גֶד אַרְגָּמָֽן׃ 14 וְנָתְנ֣וּ עָ֠לָיו אֶֽת־כָּל־כֵּלָ֞יו אֲשֶׁ֣ר יְֽשָׁרְת֧וּ עָלָ֣יו בָּהֶ֗ם אֶת־הַמַּחְתֹּ֤ת אֶת־הַמִּזְלָגֹת֙ וְאֶת־הַיָּעִ֣ים וְאֶת־הַמִּזְרָקֹ֔ת כֹּ֖ל כְּלֵ֣י הַמִּזְבֵּ֑חַ וּפָרְשׂ֣וּ עָלָ֗יו כְּס֛וּי ע֥וֹר תַּ֖חַשׁ וְשָׂמ֥וּ בַדָּֽיו׃ 15 וְכִלָּ֣ה אַֽהֲרֹן־וּ֠בָנָיו לְכַסֹּ֨ת אֶת־הַקֹּ֜דֶשׁ וְאֶת־כָּל־כְּלֵ֣י הַקֹּדֶשׁ֮ בִּנְסֹ֣עַ הֽ͏ַמַּחֲנֶה֒ וְאַחֲרֵי־כֵ֗ן יָבֹ֤אוּ בְנֵי־קְהָת֙ לָשֵׂ֔את וְלֹֽא־יִגְּע֥וּ אֶל־הַקֹּ֖דֶשׁ וָמֵ֑תוּ אֵ֛לֶּה מַשָּׂ֥א בְנֵֽי־קְהָ֖ת בְּאֹ֥הֶל מוֹעֵֽד׃ 16 וּפְקֻדַּ֞ת אֶלְעָזָ֣ר בֶּן־אַהֲרֹ֣ן הַכֹּהֵ֗ן שֶׁ֤מֶן הַמָּאוֹר֙ וּקְטֹ֣רֶת הַסַּמִּ֔ים וּמִנְחַ֥ת הַתָּמִ֖יד וְשֶׁ֣מֶן הַמִּשְׁחָ֑ה פְּקֻדַּ֗ת כָּל־הַמִּשְׁכָּן֙ וְכָל־אֲשֶׁר־בּ֔וֹ בְּקֹ֖דֶשׁ וּבְכֵלָֽיו׃   ס 17 וַיְדַבֵּ֣ר יְהוָ֔ה אֶל־מֹשֶׁ֥ה וְאֶֽל־אַהֲרֹ֖ן לֵאמֹֽר׃ 18 אַל־תַּכְרִ֕יתוּ אֶת־שֵׁ֖בֶט מִשְׁפְּחֹ֣ת הַקְּהָתִ֑י מִתּ֖וֹךְ הַלְוִיִּֽם׃ 19 וְזֹ֣את עֲשׂ֣וּ לָהֶ֗ם וְחָיוּ֙ וְלֹ֣א יָמֻ֔תוּ בְּגִשְׁתָּ֖ם אֶת־קֹ֣דֶשׁ הַקֳּדָשִׁ֑ים אַהֲרֹ֤ן וּבָנָיו֙ יָבֹ֔אוּ וְשָׂמ֣וּ אוֹתָ֗ם אִ֥ישׁ אִ֛ישׁ עַל־עֲבֹדָת֖וֹ וְאֶל־מַשָּׂאֽוֹ׃ 20 וְלֹא־יָבֹ֧אוּ לִרְא֛וֹת כְּבַלַּ֥ע אֶת־הַקֹּ֖דֶשׁ וָמֵֽתוּ׃   פ
21 וַיְדַבֵּ֥ר יְהוָ֖ה אֶל־מֹשֶׁ֥ה לֵּאמֹֽר׃ 22 נָשֹׂ֗א אֶת־רֹ֛אשׁ בְּנֵ֥י גֵרְשׁ֖וֹן גַּם־הֵ֑ם לְבֵ֥ית אֲבֹתָ֖ם לְמִשְׁפְּחֹתָֽם׃ 23 מִבֶּן֩ שְׁלֹשִׁ֨ים שָׁנָ֜ה וָמַ֗עְלָה עַ֛ד בֶּן־חֲמִשִּׁ֥ים שָׁנָ֖ה תִּפְקֹ֣ד אוֹתָ֑ם כָּל־הַבָּא֙ לִצְבֹ֣א צָבָ֔א לַעֲבֹ֥ד עֲבֹדָ֖ה בְּאֹ֥הֶל מוֹעֵֽד׃ 24 זֹ֣את עֲבֹדַ֔ת מִשְׁפְּחֹ֖ת הַגֵּרְשֻׁנִּ֑י לַעֲבֹ֖ד וּלְמַשָּֽׂא׃ 25 וְנָ֨שְׂא֜וּ אֶת־יְרִיעֹ֤ת הַמִּשְׁכָּן֙ וְאֶת־אֹ֣הֶל מוֹעֵ֔ד מִכְסֵ֕הוּ וּמִכְסֵ֛ה הַתַּ֥חַשׁ אֲשֶׁר־עָלָ֖יו מִלְמָ֑עְלָה וְאֶ֨ת־מָסַ֔ךְ פֶּ֖תַח אֹ֥הֶל מוֹעֵֽד׃ 26 וְאֵת֩ קַלְעֵ֨י הֶֽחָצֵ֜ר וְאֶת־מָסַ֣ךְ פֶּ֣תַח שַׁ֣עַר הֶחָצֵ֗ר אֲשֶׁ֨ר עַל־הַמִּשְׁכָּ֤ן וְעַל־הַמִּזְבֵּ֙חַ֙ סָבִ֔יב וְאֵת֙ מֵֽיתְרֵיהֶ֔ם וְאֶֽת־כָּל־כְּלֵ֖י עֲבֹדָתָ֑ם וְאֵ֨ת כָּל־אֲשֶׁ֧ר יֵעָשֶׂ֛ה לָהֶ֖ם וְעָבָֽדוּ׃ 27 עַל־פִּי֩ אַהֲרֹ֨ן וּבָנָ֜יו תִּהְיֶ֗ה כָּל־עֲבֹדַת֙ בְּנֵ֣י הַגֵּרְשֻׁנִּ֔י לְכָל־מַשָּׂאָ֔ם וּלְכֹ֖ל עֲבֹדָתָ֑ם וּפְקַדְתֶּ֤ם עֲלֵהֶם֙ בְּמִשְׁמֶ֔רֶת אֵ֖ת כָּל־מַשָּׂאָֽם׃ 28 זֹ֣את עֲבֹדַ֗ת מִשְׁפְּחֹ֛ת בְּנֵ֥י הַגֵּרְשֻׁנִּ֖י בְּאֹ֣הֶל מוֹעֵ֑ד וּמִ֨שְׁמַרְתָּ֔ם בְּיַד֙ אִֽיתָמָ֔ר בֶּֽן־אַהֲרֹ֖ן הַכֹּהֵֽן׃   פ
29 בְּנֵ֖י מְרָרִ֑י לְמִשְׁפְּחֹתָ֥ם לְבֵית־אֲבֹתָ֖ם תִּפְקֹ֥ד אֹתָֽם׃ 30 מִבֶּן֩ שְׁלֹשִׁ֨ים שָׁנָ֜ה וָמַ֗עְלָה וְעַ֛ד בֶּן־חֲמִשִּׁ֥ים שָׁנָ֖ה תִּפְקְדֵ֑ם כָּל־הַבָּא֙ לַצָּבָ֔א לַעֲבֹ֕ד אֶת־עֲבֹדַ֖ת אֹ֥הֶל מוֹעֵֽד׃ 31 וְזֹאת֙ מִשְׁמֶ֣רֶת מַשָּׂאָ֔ם לְכָל־עֲבֹדָתָ֖ם בְּאֹ֣הֶל מוֹעֵ֑ד קַרְשֵׁי֙ הַמִּשְׁכָּ֔ן וּבְרִיחָ֖יו וְעַמּוּדָ֥יו וַאֲדָנָֽיו׃ 32 וְעַמּוּדֵי֩ הֶחָצֵ֨ר סָבִ֜יב וְאַדְנֵיהֶ֗ם וִֽיתֵדֹתָם֙ וּמֵ֣יתְרֵיהֶ֔ם לְכָל־כְּלֵיהֶ֔ם וּלְכֹ֖ל עֲבֹדָתָ֑ם וּבְשֵׁמֹ֣ת תִּפְקְד֔וּ אֶת־כְּלֵ֖י מִשְׁמֶ֥רֶת מַשָּׂאָֽם׃ 33 זֹ֣את עֲבֹדַ֗ת מִשְׁפְּחֹת֙ בְּנֵ֣י מְרָרִ֔י לְכָל־עֲבֹדָתָ֖ם בְּאֹ֣הֶל מוֹעֵ֑ד בְּיַד֙ אִֽיתָמָ֔ר בֶּֽן־אַהֲרֹ֖ן הַכֹּהֵֽן׃ 34 וַיִּפְקֹ֨ד מֹשֶׁ֧ה וְאַהֲרֹ֛ן וּנְשִׂיאֵ֥י הָעֵדָ֖ה אֶת־בְּנֵ֣י הַקְּהָתִ֑י לְמִשְׁפְּחֹתָ֖ם וּלְבֵ֥ית אֲבֹתָֽם׃ 35 מִבֶּ֨ן שְׁלֹשִׁ֤ים שָׁנָה֙ וָמַ֔עְלָה וְעַ֖ד בֶּן־חֲמִשִּׁ֣ים שָׁנָ֑ה כָּל־הַבָּא֙ לַצָּבָ֔א לַעֲבֹדָ֖ה בְּאֹ֥הֶל מוֹעֵֽד׃ 36 וַיִּהְי֥וּ פְקֻדֵיהֶ֖ם לְמִשְׁפְּחֹתָ֑ם אַלְפַּ֕יִם שְׁבַ֥ע מֵא֖וֹת וַחֲמִשִּֽׁים׃ 37 אֵ֤לֶּה פְקוּדֵי֙ מִשְׁפְּחֹ֣ת הַקְּהָתִ֔י כָּל־הָעֹבֵ֖ד בְּאֹ֣הֶל מוֹעֵ֑ד אֲשֶׁ֨ר פָּקַ֤ד מֹשֶׁה֙ וְאַהֲרֹ֔ן עַל־פִּ֥י יְהוָ֖ה בְּיַד־מֹשֶֽׁה׃   ס 38 וּפְקוּדֵ֖י בְּנֵ֣י גֵרְשׁ֑וֹן לְמִשְׁפְּחוֹתָ֖ם וּלְבֵ֥ית אֲבֹתָֽם׃ 39 מִבֶּ֨ן שְׁלֹשִׁ֤ים שָׁנָה֙ וָמַ֔עְלָה וְעַ֖ד בֶּן־חֲמִשִּׁ֣ים שָׁנָ֑ה כָּל־הַבָּא֙ לַצָּבָ֔א לַעֲבֹדָ֖ה בְּאֹ֥הֶל מוֹעֵֽד׃ 40 וַיִּֽהְיוּ֙ פְּקֻ֣דֵיהֶ֔ם לְמִשְׁפְּחֹתָ֖ם לְבֵ֣ית אֲבֹתָ֑ם אַלְפַּ֕יִם וְשֵׁ֥שׁ מֵא֖וֹת וּשְׁלֹשִֽׁים׃ 41 אֵ֣לֶּה פְקוּדֵ֗י מִשְׁפְּחֹת֙ בְּנֵ֣י גֵרְשׁ֔וֹן כָּל־הָעֹבֵ֖ד בְּאֹ֣הֶל מוֹעֵ֑ד אֲשֶׁ֨ר פָּקַ֥ד מֹשֶׁ֛ה וְאַהֲרֹ֖ן עַל־פִּ֥י יְהוָֽה׃ 42 וּפְקוּדֵ֕י מִשְׁפְּחֹ֖ת בְּנֵ֣י מְרָרִ֑י לְמִשְׁפְּחֹתָ֖ם לְבֵ֥ית אֲבֹתָֽם׃ 43 מִבֶּ֨ן שְׁלֹשִׁ֤ים שָׁנָה֙ וָמַ֔עְלָה וְעַ֖ד בֶּן־חֲמִשִּׁ֣ים שָׁנָ֑ה כָּל־הַבָּא֙ לַצָּבָ֔א לַעֲבֹדָ֖ה בְּאֹ֥הֶל מוֹעֵֽד׃ 44 וַיִּהְי֥וּ פְקֻדֵיהֶ֖ם לְמִשְׁפְּחֹתָ֑ם שְׁלֹ֥שֶׁת אֲלָפִ֖ים וּמָאתָֽיִם׃ 45 אֵ֣לֶּה פְקוּדֵ֔י מִשְׁפְּחֹ֖ת בְּנֵ֣י מְרָרִ֑י אֲשֶׁ֨ר פָּקַ֤ד מֹשֶׁה֙ וְאַהֲרֹ֔ן עַל־פִּ֥י יְהוָ֖ה בְּיַד־מֹשֶֽׁה׃ 46 כָּֽל־הַפְּקֻדִ֡ים אֲשֶׁר֩ פָּקַ֨ד מֹשֶׁ֧ה וְאַהֲרֹ֛ן וּנְשִׂיאֵ֥י יִשְׂרָאֵ֖ל אֶת־הַלְוִיִּ֑ם לְמִשְׁפְּחֹתָ֖ם וּלְבֵ֥ית אֲבֹתָֽם׃ 47 מִבֶּ֨ן שְׁלֹשִׁ֤ים שָׁנָה֙ וָמַ֔עְלָה וְעַ֖ד בֶּן־חֲמִשִּׁ֣ים שָׁנָ֑ה כָּל־הַבָּ֗א לַעֲבֹ֨ד עֲבֹדַ֧ת עֲבֹדָ֛ה וַעֲבֹדַ֥ת מַשָּׂ֖א בְּאֹ֥הֶל מוֹעֵֽד׃ 48 וַיִּהְי֖וּ פְּקֻדֵיהֶ֑ם שְׁמֹנַ֣ת אֲלָפִ֔ים וַחֲמֵ֥שׁ מֵא֖וֹת וּשְׁמֹנִֽים׃ 49 עַל־פִּ֨י יְהוָ֜ה פָּקַ֤ד אוֹתָם֙ בְּיַד־מֹשֶׁ֔ה אִ֥ישׁ אִ֛ישׁ עַל־עֲבֹדָת֖וֹ וְעַל־מַשָּׂא֑וֹ וּפְקֻדָ֕יו אֲשֶׁר־צִוָּ֥ה יְהוָ֖ה אֶת־מֹשֶֽׁה׃   פ