Yiddish
Hebrew
אידיש
1 דאָס זײַנען די ציִונגען פֿון די קינדער פֿון ישׂראל, װאָס זײַנען אַרױסגעגאַנגען פֿון לאַנד מִצרַיִם לױט זײערע מחנות אונטער דער האַנט פֿון משהן און אַהרֹנען. 2 און משה האָט פֿאַרשריבן זײערע אַרױסגאַנגען אױף זײערע ציִונגען לױט דעם מױל פֿון גאָט; און דאָס זײַנען זײערע ציִונגען אין זײערע אַרױסגאַנגען: 3 זײ האָבן געצױגן פֿון רַעְמסֵס אין ערשטן חוֹדש, אין פֿופֿצנטן טאָג פֿון ערשטן חוֹדש; אױף מאָרגן נאָכן קָרבן-פּסח זײַנען די קינדער פֿון ישׂראל אַרױסגעגאַנגען מיט אַ הױכער האַנט פֿאַר די אױגן פֿון גאַנץ מִצרַיִם, 4 בעת די מִצרים האָבן געהאַלטן אין באַגראָבן די װאָס גאָט האָט דערשלאָגן צװישן זײ – איטלעכן בכָור; און אױך אױף זײערע געטער האָט גאָט געטאָן אַ משפּט. 5 און די קינדער פֿון ישׂראל האָבן געצױגן פֿון רַעְמסֵס, און גערוט אין סוכּוֹת. 6 און זײ האָבן געצױגן פֿון סוכּוֹת, און גערוט אין אֵַתָם װאָס בײַם עק מדבר. 7 און זײ האָבן געצױגן פֿון אֵתָם, און זיך אומגעקערט צו פּי-הַחירוֹת װאָס פֿאַר בעַל-צפֿוֹן, און גערוט פֿאַר מִגדוֹל. 8 און זײ האָבן געצױגן פֿון פּנֵי-הַחירוֹת, און זײַנען אַריבערגעגאַנגען דורכן ים צום מדבר; און זײ זײַנען געגאַנגען דרײַ טעג װעגס אין מדבר אֵתָם, און האָבן גערוט אין מָרָה. 9 און זײ האָבן געצױגן פֿון מָרָה, און זײַנען געקומען קײן אֵילִם; און אין אֵילִם זײַנען געװען צװעלף קװאַלן װאַסער און זיבעציק טײטלבײמער; און זײ האָבן דאָרטן גערוט. 10 און זײ האָבן געצױגן פֿון אֵילִם, און גערוט בײַם ים-סוף. 11 און זײ האָבן געצױגן פֿון ים-סוף, און גערוט אין מדבר סין. 12 און זײ האָבן געצױגן פֿון מדבר סין און גערוט אין דָפֿקָה. 13 און זײ האָבן געצױגן פֿון דָפֿקָה, און גערוט אין אָלוש. 14 און זײ האָבן געצױגן פֿון אָלוש, און גערוט אין רפֿידים; און דאָרטן איז ניט געװען קײן װאַסער פֿאַרן פֿאָלק צום טרינקען. 15 און זײ האָבן געצױגן פֿון רפֿידים, און גערוט אין מדבר סינַי. 16 און זײ האָבן געצױגן פֿון מדבר סינַי, און גערוט אין קִבֿרוֹת-הַתַּאֲוָה. 17 און זײ האָבן געצױגן פֿון קִבֿרוֹת-הַתַּאֲוָה, און גערוט אין חַצֵרוֹת. 18 און זײ האָבן געצױגן פֿון חַצֵרוֹת, און גערוט אין רִתמָה. 19 און זײ האָבן געצױגן פֿון רִתמָה, און גערוט אין רִמוֹן-פּרֶץ. 20 און זײ האָבן געצױגן פֿון רִמוֹן-פּרֶץ, און גערוט אין לִבֿנָה. 21 און זײ האָבן געצױגן פֿון לִבֿנָה, און גערוט אין רִסָה. 22 און זײ האָבן געצױגן פֿון רִסָה, און גערוט אין קהלָה. 23 און זײ האָבן געצױגן פֿון קהלָה, און גערוט בײַם באַרג שֶפֿר. 24 און זײ האָבן געצױגן פֿון באַרג שֶפֿר, און גערוט אין חַרָדָה. 25 און זײ האָבן געצױפֿן פֿון חַרָדָה, און גערוט אין מַקהלוֹת. 26 און זײ האָבן געצױגן פֿון מַקהלוֹת, און גערוט אין תַּחַת. 27 און זײ האָבן געצױגן פֿון תַּחַת, און גערוט אין תֶּרַח. 28 און זײ האָבן געצױגן פֿון תֶּרַח, און גערוט אין מִתקָה. 29 און זײ האָבן געצױגן פֿון מִתקָה, און גערוט אין חַשמוֹנָה. 30 און זײ האָבן געצױגן פֿון חַשמוֹנָה, און גערוט אין מוֹסֵרוֹת. 31 און זײ האָבן געצױגן פֿון מוֹסֵרוֹת, און גערוט אין בנֵי-יַעֲקָן. 32 און זײ האָבן געצױגן פֿון בנֵי-יַעֲקָן, און גערוט אין חוֹר-הַגִדגָד. 33 און זײ האָבן געצױגן פֿון חוֹר-הַגִדגָד, און גערוט אין יָטבֿה. 34 און זײ האָבן געצױגן פֿון יָטבֿה, און גערוט אין עַבֿרוֹנָה. 35 און זײ האָבן געצױגן פֿון עַבֿרוֹנָה, און גערוט אין עֶציוֹן-גֶבֿר. 36 און זײ האָבן געצױגן פֿון עֶציוֹן-גֶבֿר, און גערוט אין מדבר צִן, דאָס איז קָדֵש. 37 און זײ האָבן געצױגן פֿון קָדֵש, און גערוט בײַם באַרג הוֹר, אין עק פֿון לאַנד אֶדוֹם. 38 און אַהרן דער כֹּהן איז אַרױפֿגעגאַנגען אױפֿן באַרג הוֹר, לױט דעם מױל פֿון גאָט, און ער איז דאָרטן געשטאָרבן, אין דעם פֿערציקסטן יאָר נאָך דעם װי די קינדער פֿון ישׂראל זײַנען אַרױסגעגאַנגען פֿון לאַנד מִצרַיִם, אין פֿינפֿטן חוֹדש, אין ערשטן טאָג פֿון חוֹדש. 39 און אַהרן איז געװען הונדערט און דרײַ און צװאַנציק יאָר אַלט, װען ער איז געשטאָרבן אױפֿן באַרג הוֹר. 40 און דער כּנַעֲני, דער מלך פֿון עַרָד, װאָס איז געזעסן אין דָרום, אין לאַנד כּנַעַן, האָט געהערט װעגן דעם קומען פֿון די קינדער פֿון ישׂראל. 41 און זײ האָבן געצױגן פֿון באַרג הוֹר, און גערוט אין צַלמוֹנָה. 42 און זײ האָבן געצױגן פֿון צַלמוֹנָה, און גערוט אין פֿונוֹן. 43 און זײ האָבן געצױגן פֿון פֿונוֹן, און גערוט אין אוֹבֿוֹת. 44 און זײ האָבן געצױגן פֿון אוֹבֿוֹת, און גערוט אין עִיֵי-עַבֿרים, בײַם געמאַרק פֿון מוֹאָבֿ. 45 און זײ האָבן געצױגן פֿון עִיִים, און גערוט אין דיבֿוֹן-גָד. 46 און זײ האָבן געצױגן פֿון דיבֿוֹן-גָד, און גערוט אין עַלמוֹן-דִבֿלָתַיִם. 47 און זײ האָבן געצױגן פֿון עַלמוֹן-דִבֿלָתַיִם, און גערוט אין די בערג פֿון עַבֿרים, פֿאַר נבֿוֹ. 48 און זײ האָבן געצױגן פֿון די בערג פֿון עַבֿרים, און גערוט אין די פּלױנען פֿון מוֹאָבֿ בײַם יַרדן לעבן יריחו. 49 און זײ האָבן גערוט בײַם יַרדן, פֿון בית-ישימוֹת ביז אָבֿל-שִטים אין די פּלױנען פֿון מוֹאָבֿ. 50 און גאָט האָט גערעדט צו משהן אין די פּלױנען פֿון מוֹאָבֿ בײַם יַרדן לעבן יריחו, אַזױ צו זאָגן: 51 רעד צו די קינדער פֿון ישׂראל, און זאָלסט זאָגן צו זײ: אַז איר גײט אַריבער דעם יַרדן קײן לאַנד כּנַעַן, 52 זאָלט איר פֿאַרטרײַבן אַלע באַװױנער פֿון לאַנד פֿון פֿאַר אײַך, און איר זאָלט אונטערברענגען אַלע זײערע בילדער, און אַלע זײערע געגאָסענע געצן זאָלט איר אונטערברענגען, און אַלע זײערע במות זאָלט איר פֿאַרטיליקן. 53 און איר זאָלט פֿאַרנעמען דאָס לאַנד, און זיך באַזעצן דרינען, װאָרום אײַך האָב איך געגעבן דאָס לאַנד, עס צו אַרבן. 54 און איר זאָלט אַרבן דאָס לאַנד דורך גוֹרל, לױט אײַערע משפּחות; דעם מערערן זאָלט איר געבן מער נחלה, און דעם װינציקערן זאָלסטו געבן װינציקער נחלה. דאָרטן װוּ זײַן גוֹרל װעט אױספֿאַלן, זאָל געהערן צו אים; לױט אײַערע פֿאָטערשטאַמען זאָלט איר אײַך אַרבן. 55 און אױב איר װעט ניט פֿאַרטרײַבן פֿון פֿאַר אײַך די באַװוינער פֿון לאַנד, װעלן די װאָס איר װעט איבערלאָזן פֿון זײ, זײַן פֿאַר דערנער אין אײַערע אױגן, און פֿאַר שטעכערס אין אײַערע זײַטן, און זײ װעלן אײַך דריקן אין דעם לאַנד װאָס איר זיצט דרינען. 56 און עס װעט זײַן, אַזױ װי איך האָב געדאַכט צו טאָן צו זײ, װעל איך טאָן צו אײַך.
עברית
1 אֵ֜לֶּה מַסְעֵ֣י בְנֵֽי־יִשְׂרָאֵ֗ל אֲשֶׁ֥ר יָצְא֛וּ מֵאֶ֥רֶץ מִצְרַ֖יִם לְצִבְאֹתָ֑ם בְּיַד־מֹשֶׁ֖ה וְאַהֲרֹֽן׃ 2 וַיִּכְתֹּ֨ב מֹשֶׁ֜ה אֶת־מוֹצָאֵיהֶ֛ם לְמַסְעֵיהֶ֖ם עַל־פִּ֣י יְהוָ֑ה וְאֵ֥לֶּה מַסְעֵיהֶ֖ם לְמוֹצָאֵיהֶֽם׃ 3 וַיִּסְע֤וּ מֵֽרַעְמְסֵס֙ בַּחֹ֣דֶשׁ הָֽרִאשׁ֔וֹן בַּחֲמִשָּׁ֥ה עָשָׂ֛ר י֖וֹם לַחֹ֣דֶשׁ הָרִאשׁ֑וֹן מִֽמָּחֳרַ֣ת הַפֶּ֗סַח יָצְא֤וּ בְנֵֽי־יִשְׂרָאֵל֙ בְּיָ֣ד רָמָ֔ה לְעֵינֵ֖י כָּל־מִצְרָֽיִם׃ 4 וּמִצְרַ֣יִם מְקַבְּרִ֗ים אֵת֩ אֲשֶׁ֨ר הִכָּ֧ה יְהוָ֛ה בָּהֶ֖ם כָּל־בְּכ֑וֹר וּבֵאלֹ֣הֵיהֶ֔ם עָשָׂ֥ה יְהוָ֖ה שְׁפָטִֽים׃ 5 וַיִּסְע֥וּ בְנֵֽי־יִשְׂרָאֵ֖ל מֵרַעְמְסֵ֑ס וַֽיַּחֲנ֖וּ בְּסֻכֹּֽת׃ 6 וַיִּסְע֖וּ מִסֻּכֹּ֑ת וַיַּחֲנ֣וּ בְאֵתָ֔ם אֲשֶׁ֖ר בִּקְצֵ֥ה הַמִּדְבָּֽר׃ 7 וַיִּסְעוּ֙ מֵֽאֵתָ֔ם וַיָּ֙שָׁב֙ עַל־פִּ֣י הַחִירֹ֔ת אֲשֶׁ֥ר עַל־פְּנֵ֖י בַּ֣עַל צְפ֑וֹן וַֽיַּחֲנ֖וּ לִפְנֵ֥י מִגְדֹּֽל׃ 8 וַיִּסְעוּ֙ מִפְּנֵ֣י הַֽחִירֹ֔ת וַיַּֽעַבְר֥וּ בְתוֹךְ־הַיָּ֖ם הַמִּדְבָּ֑רָה וַיֵּ֨לְכ֜וּ דֶּ֣רֶךְ שְׁלֹ֤שֶׁת יָמִים֙ בְּמִדְבַּ֣ר אֵתָ֔ם וַֽיַּחֲנ֖וּ בְּמָרָֽה׃ 9 וַיִּסְעוּ֙ מִמָּרָ֔ה וַיָּבֹ֖אוּ אֵילִ֑מָה וּ֠בְאֵילִם שְׁתֵּ֣ים עֶשְׂרֵ֞ה עֵינֹ֥ת מַ֛יִם וְשִׁבְעִ֥ים תְּמָרִ֖ים וַיַּחֲנוּ־שָֽׁם׃ 10 וַיִּסְע֖וּ מֵאֵילִ֑ם וַֽיַּחֲנ֖וּ עַל־יַם־סֽוּף׃ 11 וַיִּסְע֖וּ מִיַּם־ס֑וּף וַֽיַּחֲנ֖וּ בְּמִדְבַּר־סִֽין׃ 12 וַיִּסְע֖וּ מִמִּדְבַּר־סִ֑ין וַֽיַּחֲנ֖וּ בְּדָפְקָֽה׃ 13 וַיִּסְע֖וּ מִדָּפְקָ֑ה וַֽיַּחֲנ֖וּ בְּאָלֽוּשׁ׃ 14 וַיִּסְע֖וּ מֵאָל֑וּשׁ וַֽיַּחֲנוּ֙ בִּרְפִידִ֔ם וְלֹא־הָ֨יָה שָׁ֥ם מַ֛יִם לָעָ֖ם לִשְׁתּֽוֹת׃ 15 וַיִּסְע֖וּ מֵרְפִידִ֑ם וַֽיַּחֲנ֖וּ בְּמִדְבַּ֥ר סִינָֽי׃ 16 וַיִּסְע֖וּ מִמִּדְבַּ֣ר סִינָ֑י וַֽיַּחֲנ֖וּ בְּקִבְרֹ֥ת הַֽתַּאֲוָֽה׃ 17 וַיִּסְע֖וּ מִקִּבְרֹ֣ת הַֽתַּאֲוָ֑ה וַֽיַּחֲנ֖וּ בַּחֲצֵרֹֽת׃ 18 וַיִּסְע֖וּ מֵחֲצֵרֹ֑ת וַֽיַּחֲנ֖וּ בְּרִתְמָֽה׃ 19 וַיִּסְע֖וּ מֵרִתְמָ֑ה וַֽיַּחֲנ֖וּ בְּרִמֹּ֥ן פָּֽרֶץ׃ 20 וַיִּסְע֖וּ מֵרִמֹּ֣ן פָּ֑רֶץ וַֽיַּחֲנ֖וּ בְּלִבְנָֽה׃ 21 וַיִּסְע֖וּ מִלִּבְנָ֑ה וַֽיַּחֲנ֖וּ בְּרִסָּֽה׃ 22 וַיִּסְע֖וּ מֵרִסָּ֑ה וַֽיַּחֲנ֖וּ בִּקְהֵלָֽתָה׃ 23 וַיִּסְע֖וּ מִקְּהֵלָ֑תָה וַֽיַּחֲנ֖וּ בְּהַר־שָֽׁפֶר׃ 24 וַיִּסְע֖וּ מֵֽהַר־שָׁ֑פֶר וַֽיַּחֲנ֖וּ בַּחֲרָדָֽה׃ 25 וַיִּסְע֖וּ מֵחֲרָדָ֑ה וַֽיַּחֲנ֖וּ בְּמַקְהֵלֹֽת׃ 26 וַיִּסְע֖וּ מִמַּקְהֵלֹ֑ת וַֽיַּחֲנ֖וּ בְּתָֽחַת׃ 27 וַיִּסְע֖וּ מִתָּ֑חַת וַֽיַּחֲנ֖וּ בְּתָֽרַח׃ 28 וַיִּסְע֖וּ מִתָּ֑רַח וַֽיַּחֲנ֖וּ בְּמִתְקָֽה׃ 29 וַיִּסְע֖וּ מִמִּתְקָ֑ה וַֽיַּחֲנ֖וּ בְּחַשְׁמֹנָֽה׃ 30 וַיִּסְע֖וּ מֵֽחַשְׁמֹנָ֑ה וַֽיַּחֲנ֖וּ בְּמֹסֵרֽוֹת׃ 31 וַיִּסְע֖וּ מִמֹּסֵר֑וֹת וַֽיַּחֲנ֖וּ בִּבְנֵ֥י יַעֲקָֽן׃ 32 וַיִּסְע֖וּ מִבְּנֵ֣י יַעֲקָ֑ן וַֽיַּחֲנ֖וּ בְּחֹ֥ר הַגִּדְגָּֽד׃ 33 וַיִּסְע֖וּ מֵחֹ֣ר הַגִּדְגָּ֑ד וַֽיַּחֲנ֖וּ בְּיָטְבָֽתָה׃ 34 וַיִּסְע֖וּ מִיָּטְבָ֑תָה וַֽיַּחֲנ֖וּ בְּעַבְרֹנָֽה׃ 35 וַיִּסְע֖וּ מֵֽעַבְרֹנָ֑ה וַֽיַּחֲנ֖וּ בְּעֶצְי֥וֹן גָּֽבֶר׃ 36 וַיִּסְע֖וּ מֵעֶצְי֣וֹן גָּ֑בֶר וַיַּחֲנ֥וּ בְמִדְבַּר־צִ֖ן הִ֥וא קָדֵֽשׁ׃ 37 וַיִּסְע֖וּ מִקָּדֵ֑שׁ וַֽיַּחֲנוּ֙ בְּהֹ֣ר הָהָ֔ר בִּקְצֵ֖ה אֶ֥רֶץ אֱדֽוֹם׃ 38 וַיַּעַל֩ אַהֲרֹ֨ן הַכֹּהֵ֜ן אֶל־הֹ֥ר הָהָ֛ר עַל־פִּ֥י יְהוָ֖ה וַיָּ֣מָת שָׁ֑ם בִּשְׁנַ֣ת הָֽאַרְבָּעִ֗ים לְצֵ֤את בְּנֵֽי־יִשְׂרָאֵל֙ מֵאֶ֣רֶץ מִצְרַ֔יִם בַּחֹ֥דֶשׁ הַחֲמִישִׁ֖י בְּאֶחָ֥ד לַחֹֽדֶשׁ׃ 39 וְאַהֲרֹ֔ן בֶּן־שָׁלֹ֧שׁ וְעֶשְׂרִ֛ים וּמְאַ֖ת שָׁנָ֑ה בְּמֹת֖וֹ בְּהֹ֥ר הָהָֽר׃   ס 40 וַיִּשְׁמַ֗ע הַֽכְּנַעֲנִי֙ מֶ֣לֶךְ עֲרָ֔ד וְהֽוּא־יֹשֵׁ֥ב בַּנֶּ֖גֶב בְּאֶ֣רֶץ כְּנָ֑עַן בְּבֹ֖א בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃ 41 וַיִּסְע֖וּ מֵהֹ֣ר הָהָ֑ר וַֽיַּחֲנ֖וּ בְּצַלְמֹנָֽה׃ 42 וַיִּסְע֖וּ מִצַּלְמֹנָ֑ה וַֽיַּחֲנ֖וּ בְּפוּנֹֽן׃ 43 וַיִּסְע֖וּ מִפּוּנֹ֑ן וַֽיַּחֲנ֖וּ בְּאֹבֹֽת׃ 44 וַיִּסְע֖וּ מֵאֹבֹ֑ת וַֽיַּחֲנ֛וּ בְּעִיֵּ֥י הָעֲבָרִ֖ים בִּגְב֥וּל מוֹאָֽב׃ 45 וַיִּסְע֖וּ מֵעִיִּ֑ים וַֽיַּחֲנ֖וּ בְּדִיבֹ֥ן גָּֽד׃ 46 וַיִּסְע֖וּ מִדִּיבֹ֣ן גָּ֑ד וַֽיַּחֲנ֖וּ בְּעַלְמֹ֥ן דִּבְלָתָֽיְמָה׃ 47 וַיִּסְע֖וּ מֵעַלְמֹ֣ן דִּבְלָתָ֑יְמָה וַֽיַּחֲנ֛וּ בְּהָרֵ֥י הָעֲבָרִ֖ים לִפְנֵ֥י נְבֽוֹ׃ 48 וַיִּסְע֖וּ מֵהָרֵ֣י הָעֲבָרִ֑ים וַֽיַּחֲנוּ֙ בְּעַֽרְבֹ֣ת מוֹאָ֔ב עַ֖ל יַרְדֵּ֥ן יְרֵחֽוֹ׃ 49 וַיַּחֲנ֤וּ עַל־הַיַּרְדֵּן֙ מִבֵּ֣ית הַיְשִׁמֹ֔ת עַ֖ד אָבֵ֣ל הַשִּׁטִּ֑ים בְּעַֽרְבֹ֖ת מוֹאָֽב׃   ס 50 וַיְדַבֵּ֧ר יְהוָ֛ה אֶל־מֹשֶׁ֖ה בְּעַֽרְבֹ֣ת מוֹאָ֑ב עַל־יַרְדֵּ֥ן יְרֵח֖וֹ לֵאמֹֽר׃ 51 דַּבֵּר֙ אֶל־בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל וְאָמַרְתָּ֖ אֲלֵהֶ֑ם כִּ֥י אַתֶּ֛ם עֹבְרִ֥ים אֶת־הַיַּרְדֵּ֖ן אֶל־אֶ֥רֶץ כְּנָֽעַן׃ 52 וְה֨וֹרַשְׁתֶּ֜ם אֶת־כָּל־יֹשְׁבֵ֤י הָאָ֙רֶץ֙ מִפְּנֵיכֶ֔ם וְאִ֨בַּדְתֶּ֔ם אֵ֖ת כָּל־מַשְׂכִּיֹּתָ֑ם וְאֵ֨ת כָּל־צַלְמֵ֤י מַסֵּֽכֹתָם֙ תְּאַבֵּ֔דוּ וְאֵ֥ת כָּל־בָּמֹתָ֖ם תַּשְׁמִֽידוּ׃ 53 וְהוֹרַשְׁתֶּ֥ם אֶת־הָאָ֖רֶץ וִֽישַׁבְתֶּם־בָּ֑הּ כִּ֥י לָכֶ֛ם נָתַ֥תִּי אֶת־הָאָ֖רֶץ לָרֶ֥שֶׁת אֹתָֽהּ׃ 54 וְהִתְנַחַלְתֶּם֩ אֶת־הָאָ֨רֶץ בְּגוֹרָ֜ל לְמִשְׁפְּחֹֽתֵיכֶ֗ם לָרַ֞ב תַּרְבּ֤וּ אֶת־נַחֲלָתוֹ֙ וְלַמְעַט֙ תַּמְעִ֣יט אֶת־נַחֲלָת֔וֹ אֶל֩ אֲשֶׁר־יֵ֨צֵא ל֥וֹ שָׁ֛מָּה הַגּוֹרָ֖ל ל֣וֹ יִהְיֶ֑ה לְמַטּ֥וֹת אֲבֹתֵיכֶ֖ם תִּתְנֶחָֽלוּ׃ 55 וְאִם־לֹ֨א תוֹרִ֜ישׁוּ אֶת־יֹשְׁבֵ֣י הָאָרֶץ֮ מִפְּנֵיכֶם֒ וְהָיָה֙ אֲשֶׁ֣ר תּוֹתִ֣ירוּ מֵהֶ֔ם לְשִׂכִּים֙ בְּעֵ֣ינֵיכֶ֔ם וְלִצְנִינִ֖ם בְּצִדֵּיכֶ֑ם וְצָרֲר֣וּ אֶתְכֶ֔ם עַל־הָאָ֕רֶץ אֲשֶׁ֥ר אַתֶּ֖ם יֹשְׁבִ֥ים בָּֽהּ׃ 56 וְהָיָ֗ה כַּאֲשֶׁ֥ר דִּמִּ֛יתִי לַעֲשׂ֥וֹת לָהֶ֖ם אֽ͏ֶעֱשֶׂ֥ה לָכֶֽם׃   פ