Yiddish
Hebrew
אידיש
1 און דאָס זײַנען די געבורטן פֿון אַהרֹנען און פֿון משהן, װען גאָט האָט גערעדט מיט משהן אױפֿן באַרג סינַי. 2 און דאָס זײַנען די נעמען פֿון אַהרנס זין: דער בכָור נָדָבֿ, און אַבֿיהוא, אֶלעָזָר, און איתָמָר. 3 דאָס זײַנען די נעמען פֿון אַהרנס זין, די געזאַלבטע כֹּהנים װאָס מע האָט דערפֿילט זײער האַנט צו טאָן די כּהונה. 4 און נָדָבֿ און אַבֿיהוא זײַנען געשטאָרבן פֿאַר גאָט װען זײ האָבן געבראַכט פֿרעמד פֿײַער פֿאַר גאָט, אין מדבר סינַי, און קײן קינדער האָבן זײ ניט געהאַט; און אֶלעָזָר און איתָמָר זײַנען געװאָרן כֹּהנים לעבן זײער פֿאָטער אַהרֹנען.
5 און גאָט האָט גערעדט צו משהן, אַזױ צו זאָגן: 6 מאַך גענענען דעם שבֿט לֵוִי, און זאָלסט אים שטעלן פֿאַר אַהרן דעם כֹּהן, און זײ זאָלן אים באַדינען. 7 און זײ זאָלן היטן זײַן היטונג און די היטונג פֿון דער גאַנצער עדה פֿאַרן אוֹהל-מוֹעד, צו דינען דעם דינסט פֿון מִשכּן. 8 און זײ זאָלן היטן אַלע כּלים פֿון אוֹהל-מוֹעד, און די היטונג פֿון די קינדער פֿון ישׂראל, צו דינען דעם דינסט פֿון מִשכּן. 9 זאָלסט געבן די לוִיִים צו אַהרֹנען און צו זײַנע זין; אָפּגעגעבן זײַנען זײ אָפּגעגעבן צו אים פֿון די קינדער פֿון ישׂראל. 10 און אַהרֹנען און זײַנע זין זאָלסטו באַפֿעלן, זײ זאָלן היטן זײער כּהונה, און דער פֿרעמדער װאָס גענענט זאָל געטײט װערן.
11 און גאָט האָט גערעדט צו משהן, אַזױ צו זאָגן: 12 און איך, זע, האָב גענומען די לוִיִים פֿון צװישן די קינדער פֿון ישׂראל אָנשטאָט איטלעכן בכָור װאָס עפֿנט דעם טראַכט צװישן די קינדער פֿון ישׂראל; און די לוִיִים זאָלן געהערן צו מיר. 13 װאָרום צו מיר געהערט איטלעכער בכָור; אין דעם טאָג װאָס איך האָב דערשלאָגן איטלעכן בכָור אין לאַנד מִצרַיִם האָב איך געהײליקט צו מיר איטלעכן בכָור אין ישׂראל, פֿון אַ מענטשן ביז אַ בהמה. צו מיר זאָלן זײ געהערן: איך בין יהוה. 14 און גאָט האָט גערעדט צו משהן אין מדבר סינַי, אַזױ צו זאָגן: 15 צײל די קינדער פֿון לֵוִי לױט זײערע פֿאָטערהײַזער, לױט זײערע משפּחות; איטלעכן מאַנספּאַרשױן פֿון אַ חוֹדש אַלט און העכער זאָלסטו זײ צײלן. 16 און משה האָט זײ געצײלט לױט דעם מױל פֿון גאָט, אַזױ װי ער איז באַפֿױלן געװאָרן. 17 און דאָס זײַנען געװען די זין פֿון לֵוִין מיט זײערע נעמען: גֵרשוֹן, און קהָת, און מרָרי. 18 און דאָס זײַנען די נעמען פֿון די זין פֿון גֵרשוֹנען לױט זײערע משפּחות: לִבֿני, און שִמעִי. 19 און די זין פֿון קהָתן לױט זײערע משפּחות: עַמרָם, און יצהָר, חֶבֿרוֹן, און עוזיאֵל. 20 און די זין פֿון מרָרין לױט זײערע משפּחות: מַחלי, און מושֵי. דאָס זײַנען די משפּחות פֿון לֵוִי לױט זײערע פֿאָטערהײַזער. 21 פֿון גֵרשוֹנען די משפּחה פֿון די לִבֿנים, און די משפּחה פֿון די שִמעִים; דאָס זײַנען די משפּחות פֿון די גֵרשונים. 22 זײערע געצײלטע לױט דער צאָל פֿון אַלע מאַנספּאַרשױנען פֿון אַ חוֹדש אַלט און העכער – זײערע געצײלטע זײַנען געװען זיבן טױזנט און פֿינף הונדערט. 23 די משפּחות פֿון די גֵרשונים האָבן געלאַגערט הינטער דעם מִשכּן צו מערבֿ. 24 און דער פֿירשט פֿון דעם פֿאָטערהױז פֿון די גֵרשונים איז געװען אֶליָסָף דער זון פֿון לָאֵלן. 25 און די היטונג פֿון די קינדער פֿון גֵרשוֹן בײַם אוֹהל-מוֹעד איז געװען דער מִשכּן, און דאָס געצעלט, זײַן צודעק, און דער טירפֿאָרהאַנג פֿון אוֹהל-מוֹעד, 26 און די אַרומהאַנגען פֿון דעם הױף, און דער טירפֿאָרהאַנג פֿון דעם הױף װאָס רונד אַרום דעם מִשכּן און דעם מזבח, און זײַנע שטריק, מיט אַלע זײַנע צובאַהער. 27 און פֿון קהָתן די משפּחה פֿון די עַמרָמים, און די משפּחה פֿון די יִצהָרים, און די משפּחה פֿון די חבֿרוֹנים, און די משפּחה פֿון די עוזיאֵלים; דאָס זײַנען די משפּחות פֿון די קהָתים: 28 לױט דער צאָל פֿון אַלע מאַנספּאַרשױנען פֿון אַ חוֹדש אַלט און העכער, אַכט טױזנט און זעקס הונדערט װאָס היטן די היטונג פֿון הײליקטום. 29 די משפּחות פֿון די קינדער פֿון קהָת האָבן געלאַגערט בײַן זײַט פֿון מִשכּן, צו דָרום. 30 און דער פֿירשט פֿון דעם פֿאָטערהױז פֿון די משפּחות פֿון די קהָתים איז געװען אֶליצָפֿן דער זון פֿון עוזיאֵלן. 31 און זײער היטונג איז געװען דער אָרון, און דער טיש, און די מנוֹרה, און די מזבחות, און די הײליקע כּלים װאָס מע דינט מיט זײ, און דער פֿאָרהאַנג, און אַלע זײַנע צובאַהער. 32 און דער פֿירשט איבער די פֿירשטן פֿון די לוִיִים איז געװען אֶלעָזָר דער זון פֿון אַהרן דעם כֹּהן, דער אױפֿזעער איבער די װאָס היטן די היטונג פֿון דעם הײליקטום. 33 פֿון מרָרין די משפּחה פֿון די מַחלים, און די משפּחה פֿון די מושים; דאָס זײַנען די משפּחות פֿון מרָרי. 34 און זײערע געצײלטע לױט דער צאָל פֿון אַלע מאַנספּאַרשױנען פֿון אַ חוֹדש אַלט און העכער זײַנען געװען זעקס טױזנט און צװײ הונדערט. 35 און דער פֿירשט פֿון דעם פֿאָטערהױז פֿון די משפּחות פֿון מרָרי איז געװען צוריאֵל דער זון פֿון אַבֿיחילן. זײ האָבן געלאַגערט בײן זײַט פֿון מִשכּן צו צפֿון. 36 און די געשטעלטע היטונג פֿון די קינדער פֿון מרָרי איז געװען: די ברעטער פֿון מִשכּן, און זײַנע ריגלען, און זײַנע זײַלן, און זײַנע שװעלן, און אַלע זײַנע כּלים, און אַלע זײַנע צובאַהער; 37 און די זײַלן פֿון הױף רונד אַרום, און זײערע שװעלן, און זײערע פֿלעקלעך, און זײערע שטריק. 38 און די װאָס האָבן געלאַגערט פֿאַר דעם מִשכּן צו מזרח, פֿאַר דעם אוֹהל-מוֹעד צו זונאױפֿגאַנג, זײַנען געװען משה, און אַהרן און זײַנע זין, װאָס האָבן געהיט די היטונג פֿון הײליקטום, פֿאַר דער היטונג פֿון די קינדער פֿון ישׂראל; און דער פֿרעמדער װאָס גענענט, האָט געזאָלט געטײט װערן. 39 אַלע געצײלטע פֿון די לוִיִים, װאָס משה און אַהרן האָבן געצײלט לױט דעם מױל פֿון גאָט, נאָך זײערע משפּחות, אַלע מאַנספּאַרשױנען פֿון אַ חוֹדש אַלט און העכער, צװײ און צװאַנציק טױזנט. 40 און גאָט האָט געזאָגט צו משהן: צײל אַלע ערשטגעבאָרענע מאַנספּאַרשױנען פֿון די קינדער פֿון ישׂראל פֿון אַ חוֹדש אַלט און העכער, און נעם אױף די צאָל פֿון זײערע נעמען. 41 און זאָלסט נעמען פֿאַר מיר, גאָט, די לוִיִים אָנשטאָט אַלע בכוֹרים צװישן די קינדער פֿון ישׂראל, און די בהמות פֿון די לוִיִים אָנשטאָט אַלע בכוֹרים צװישן די בהמות פֿון די קינדער פֿון ישׂראל. 42 און משה האָט איבערגעצײלט, אַזױ װי גאָט האָט אים באַפֿױלן, אַלע בכוֹרים צװישן די קינדער פֿון ישׂראל. 43 און אַלע ערשטגעבאָרענע מאַנספּאַרשױנען, לױט דער צאָל פֿון נעמען, פֿון אַ חוֹדש אַלט און העכער, נאָך זײערע געצײלטע, זײַנען געװען צװײ און צװאַנציק טױזנט און צװײ הונדערט און דרײַ און זיבעציק.
44 און גאָט האָט גערעדט צו משהן, אַזױ צו זאָגן: 45 נעם די לוִיִים אָנשטאָט אַלע בכוֹרים צװישן די קינדער פֿון ישׂראל, און די בהמות פֿון די לוִיִים אָנשטאָט זײערע בהמות, און די לוִיִים זאָלן געהערן צו מיר, גאָט. 46 און צום אױסלײז פֿאַר די צװײ הונדערט און דרײַ און זיבעציק פֿון די בכוֹרים פֿון די קינדער פֿון ישׂראל װאָס קומען אױס מער פֿון די לוִיִים, 47 זאָלסטו נעמען צו פֿינף, צו פֿינף שֶקל פֿון אַ קאָפּ; אױפֿן הײליקן שֶקל זאָלסטו עס נעמען, צװאַנציק גֵרָה דער שֶקל. 48 און זאָלסט געבן דאָס געלט צו אַהרֹנען און צו זײַנע זין: דעם אױסלײז פֿאַר די װאָס קומען אױס מער צװישן זײ. 49 האָט משה גענומען דאָס אױסלײזגעלט פֿון די װאָס זײַנען אױסגעקומען מער װי די װאָס זײַנען אױסגעלײזט געװאָרן דורך די לוִיִים; 50 פֿון די בכוֹרים פֿון די קינדער פֿון ישׂראל האָט ער גענומען דאָס געלט: טױזנט און דרײַ הונדערט און פֿינף און זעכציק, אױפֿן הײליקן שֶקל. 51 און משה האָט געגעבן דאָס אױסלײזגעלט צו אַהרֹנען און צו זײַנע זין, לױט דעם מױל פֿון גאָט, אַזױ װי גאָט האָט משהן באַפֿױלן.
עברית
1 וְאֵ֛לֶּה תּוֹלְדֹ֥ת אַהֲרֹ֖ן וּמֹשֶׁ֑ה בְּי֗וֹם דִּבֶּ֧ר יְהוָ֛ה אֶת־מֹשֶׁ֖ה בְּהַ֥ר סִינָֽי׃ 2 וְאֵ֛לֶּה שְׁמ֥וֹת בְּֽנֵי־אַהֲרֹ֖ן הַבְּכ֣וֹר נָדָ֑ב וַאֲבִיה֕וּא אֶלְעָזָ֖ר וְאִיתָמָֽר׃ 3 אֵ֗לֶּה שְׁמוֹת֙ בְּנֵ֣י אַהֲרֹ֔ן הַכֹּהֲנִ֖ים הַמְּשֻׁחִ֑ים אֲשֶׁר־מִלֵּ֥א יָדָ֖ם לְכַהֵֽן׃ 4 וַיָּ֣מָת נָדָ֣ב וַאֲבִיה֣וּא לִפְנֵ֣י יְהוָ֡ה בְּֽהַקְרִבָם֩ אֵ֨שׁ זָרָ֜ה לִפְנֵ֤י יְהוָה֙ בְּמִדְבַּ֣ר סִינַ֔י וּבָנִ֖ים לֹא־הָי֣וּ לָהֶ֑ם וַיְכַהֵ֤ן אֶלְעָזָר֙ וְאִ֣יתָמָ֔ר עַל־פְּנֵ֖י אַהֲרֹ֥ן אֲבִיהֶֽם׃   פ
5 וַיְדַבֵּ֥ר יְהוָ֖ה אֶל־מֹשֶׁ֥ה לֵּאמֹֽר׃ 6 הַקְרֵב֙ אֶת־מַטֵּ֣ה לֵוִ֔י וְֽהַעֲמַדְתָּ֣ אֹת֔וֹ לִפְנֵ֖י אַהֲרֹ֣ן הַכֹּהֵ֑ן וְשֵׁרְת֖וּ אֹתֽוֹ׃ 7 וְשָׁמְר֣וּ אֶת־מִשְׁמַרְתּ֗וֹ וְאֶת־מִשְׁמֶ֙רֶת֙ כָּל־הָ֣עֵדָ֔ה לִפְנֵ֖י אֹ֣הֶל מוֹעֵ֑ד לַעֲבֹ֖ד אֶת־עֲבֹדַ֥ת הַמִּשְׁכָּֽן׃ 8 וְשָׁמְר֗וּ אֶֽת־כָּל־כְּלֵי֙ אֹ֣הֶל מוֹעֵ֔ד וְאֶת־מִשְׁמֶ֖רֶת בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל לַעֲבֹ֖ד אֶת־עֲבֹדַ֥ת הַמִּשְׁכָּֽן׃ 9 וְנָתַתָּה֙ אֶת־הַלְוִיִּ֔ם לְאַהֲרֹ֖ן וּלְבָנָ֑יו נְתוּנִ֨ם נְתוּנִ֥ם הֵ֙מָּה֙ ל֔וֹ מֵאֵ֖ת בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃ 10 וְאֶת־אַהֲרֹ֤ן וְאֶת־בָּנָיו֙ תִּפְקֹ֔ד וְשָׁמְר֖וּ אֶת־כְּהֻנָּתָ֑ם וְהַזָּ֥ר הַקָּרֵ֖ב יוּמָֽת׃   פ
11 וַיְדַבֵּ֥ר יְהוָ֖ה אֶל־מֹשֶׁ֥ה לֵּאמֹֽר׃ 12 וַאֲנִ֞י הִנֵּ֧ה לָקַ֣חְתִּי אֶת־הַלְוִיִּ֗ם מִתּוֹךְ֙ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל תַּ֧חַת כָּל־בְּכ֛וֹר פֶּ֥טֶר רֶ֖חֶם מִבְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל וְהָ֥יוּ לִ֖י הַלְוִיִּֽם׃ 13 כִּ֣י לִי֮ כָּל־בְּכוֹר֒ בְּיוֹם֩ הַכֹּתִ֨י כָל־בְּכ֜וֹר בְּאֶ֣רֶץ מִצְרַ֗יִם הִקְדַּ֨שְׁתִּי לִ֤י כָל־בְּכוֹר֙ בְּיִשְׂרָאֵ֔ל מֵאָדָ֖ם עַד־בְּהֵמָ֑ה לִ֥י יִהְי֖וּ אֲנִ֥י יְהוָֽה׃   ס 14 וַיְדַבֵּ֤ר יְהוָה֙ אֶל־מֹשֶׁ֔ה בְּמִדְבַּ֥ר סִינַ֖י לֵאמֹֽר׃ 15 פְּקֹד֙ אֶת־בְּנֵ֣י לֵוִ֔י לְבֵ֥ית אֲבֹתָ֖ם לְמִשְׁפְּחֹתָ֑ם כָּל־זָכָ֛ר מִבֶּן־חֹ֥דֶשׁ וָמַ֖עְלָה תִּפְקְדֵֽם׃ 16 וַיִּפְקֹ֥ד אֹתָ֛ם מֹשֶׁ֖ה עַל־פִּ֣י יְהוָ֑ה כַּאֲשֶׁ֖ר צֻוָּֽה׃ 17 וַיִּֽהְיוּ־אֵ֥לֶּה בְנֵֽי־לֵוִ֖י בִּשְׁמֹתָ֑ם גֵּרְשׁ֕וֹן וּקְהָ֖ת וּמְרָרִֽי׃ 18 וְאֵ֛לֶּה שְׁמ֥וֹת בְּֽנֵי־גֵרְשׁ֖וֹן לְמִשְׁפְּחֹתָ֑ם לִבְנִ֖י וְשִׁמְעִֽי׃ 19 וּבְנֵ֥י קְהָ֖ת לְמִשְׁפְּחֹתָ֑ם עַמְרָ֣ם וְיִצְהָ֔ר חֶבְר֖וֹן וְעֻזִּיאֵֽל׃ 20 וּבְנֵ֧י מְרָרִ֛י לְמִשְׁפְּחֹתָ֖ם מַחְלִ֣י וּמוּשִׁ֑י אֵ֥לֶּה הֵ֛ם מִשְׁפְּחֹ֥ת הַלֵּוִ֖י לְבֵ֥ית אֲבֹתָֽם׃ 21 לְגֵ֣רְשׁ֔וֹן מִשְׁפַּ֙חַת֙ הַלִּבְנִ֔י וּמִשְׁפַּ֖חַת הַשִּׁמְעִ֑י אֵ֣לֶּה הֵ֔ם מִשְׁפְּחֹ֖ת הַגֵּרְשֻׁנִּֽי׃ 22 פְּקֻדֵיהֶם֙ בְּמִסְפַּ֣ר כָּל־זָכָ֔ר מִבֶּן־חֹ֖דֶשׁ וָמָ֑עְלָה פְּקֻ֣דֵיהֶ֔ם שִׁבְעַ֥ת אֲלָפִ֖ים וַחֲמֵ֥שׁ מֵאֽוֹת׃ 23 מִשְׁפְּחֹ֖ת הַגֵּרְשֻׁנִּ֑י אַחֲרֵ֧י הַמִּשְׁכָּ֛ן יַחֲנ֖וּ יָֽמָּה׃ 24 וּנְשִׂ֥יא בֵֽית־אָ֖ב לַגֵּרְשֻׁנִּ֑י אֶלְיָסָ֖ף בֶּן־לָאֵֽל׃ 25 וּמִשְׁמֶ֤רֶת בְּנֵֽי־גֵרְשׁוֹן֙ בְּאֹ֣הֶל מוֹעֵ֔ד הַמִּשְׁכָּ֖ן וְהָאֹ֑הֶל מִכְסֵ֕הוּ וּמָסַ֕ךְ פֶּ֖תַח אֹ֥הֶל מוֹעֵֽד׃ 26 וְקַלְעֵ֣י הֶֽחָצֵ֗ר וְאֶת־מָסַךְ֙ פֶּ֣תַח הֶֽחָצֵ֔ר אֲשֶׁ֧ר עַל־הַמִּשְׁכָּ֛ן וְעַל־הַמִּזְבֵּ֖חַ סָבִ֑יב וְאֵת֙ מֵֽיתָרָ֔יו לְכֹ֖ל עֲבֹדָתֽוֹ׃ 27 וְלִקְהָ֗ת מִשְׁפַּ֤חַת הֽ͏ַעַמְרָמִי֙ וּמִשְׁפַּ֣חַת הַיִּצְהָרִ֔י וּמִשְׁפַּ֙חַת֙ הֽ͏ַחֶבְרֹנִ֔י וּמִשְׁפַּ֖חַת הָֽעָזִּיאֵלִ֑י אֵ֥לֶּה הֵ֖ם מִשְׁפְּחֹ֥ת הַקְּהָתִֽי׃ 28 בְּמִסְפַּר֙ כָּל־זָכָ֔ר מִבֶּן־חֹ֖דֶשׁ וָמָ֑עְלָה שְׁמֹנַ֤ת אֲלָפִים֙ וְשֵׁ֣שׁ מֵא֔וֹת שֹׁמְרֵ֖י מִשְׁמֶ֥רֶת הַקֹּֽדֶשׁ׃ 29 מִשְׁפְּחֹ֥ת בְּנֵי־קְהָ֖ת יַחֲנ֑וּ עַ֛ל יֶ֥רֶךְ הַמִּשְׁכָּ֖ן תֵּימָֽנָה׃ 30 וּנְשִׂ֥יא בֵֽית־אָ֖ב לְמִשְׁפְּחֹ֣ת הַקְּהָתִ֑י אֶלִיצָפָ֖ן בֶּן־עֻזִּיאֵֽל׃ 31 וּמִשְׁמַרְתָּ֗ם הָאָרֹ֤ן וְהַשֻּׁלְחָן֙ וְהַמְּנֹרָ֣ה וְהַֽמִּזְבְּחֹ֔ת וּכְלֵ֣י הַקֹּ֔דֶשׁ אֲשֶׁ֥ר יְשָׁרְת֖וּ בָּהֶ֑ם וְהַ֨מָּסָ֔ךְ וְכֹ֖ל עֲבֹדָתֽוֹ׃ 32 וּנְשִׂיא֙ נְשִׂיאֵ֣י הַלֵּוִ֔י אֶלְעָזָ֖ר בֶּן־אַהֲרֹ֣ן הַכֹּהֵ֑ן פְּקֻדַּ֕ת שֹׁמְרֵ֖י מִשְׁמֶ֥רֶת הַקֹּֽדֶשׁ׃ 33 לִמְרָרִ֕י מִשְׁפַּ֙חַת֙ הַמַּחְלִ֔י וּמִשְׁפַּ֖חַת הַמּוּשִׁ֑י אֵ֥לֶּה הֵ֖ם מִשְׁפְּחֹ֥ת מְרָרִֽי׃ 34 וּפְקֻדֵיהֶם֙ בְּמִסְפַּ֣ר כָּל־זָכָ֔ר מִבֶּן־חֹ֖דֶשׁ וָמָ֑עְלָה שֵׁ֥שֶׁת אֲלָפִ֖ים וּמָאתָֽיִם׃ 35 וּנְשִׂ֤יא בֵֽית־אָב֙ לְמִשְׁפְּחֹ֣ת מְרָרִ֔י צוּרִיאֵ֖ל בֶּן־אֲבִיחָ֑יִל עַ֣ל יֶ֧רֶךְ הַמִּשְׁכָּ֛ן יַחֲנ֖וּ צָפֹֽנָה׃ 36 וּפְקֻדַּ֣ת מִשְׁמֶרֶת֮ בְּנֵ֣י מְרָרִי֒ קַרְשֵׁי֙ הַמִּשְׁכָּ֔ן וּבְרִיחָ֖יו וְעַמֻּדָ֣יו וַאֲדָנָ֑יו וְכָל־כֵּלָ֔יו וְכֹ֖ל עֲבֹדָתֽוֹ׃ 37 וְעַמֻּדֵ֧י הֶחָצֵ֛ר סָבִ֖יב וְאַדְנֵיהֶ֑ם וִיתֵדֹתָ֖ם וּמֵֽיתְרֵיהֶֽם׃ 38 וְהַחֹנִ֣ים לִפְנֵ֣י הַמִּשְׁכָּ֡ן קֵ֣דְמָה לִפְנֵי֩ אֹֽהֶל־מוֹעֵ֨ד מִזְרָ֜חָה מֹשֶׁ֣ה וְאַהֲרֹ֣ן וּבָנָ֗יו שֹֽׁמְרִים֙ מִשְׁמֶ֣רֶת הַמִּקְדָּ֔שׁ לְמִשְׁמֶ֖רֶת בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל וְהַזָּ֥ר הַקָּרֵ֖ב יוּמָֽת׃ 39 כָּל־פְּקוּדֵ֨י הַלְוִיִּ֜ם אֲשֶׁר֩ פָּקַ֨ד מֹשֶׁ֧ה וְׄאַׄהֲׄרֹ֛ׄןׄ עַל־פִּ֥י יְהוָ֖ה לְמִשְׁפְּחֹתָ֑ם כָּל־זָכָר֙ מִבֶּן־חֹ֣דֶשׁ וָמַ֔עְלָה שְׁנַ֥יִם וְעֶשְׂרִ֖ים אָֽלֶף׃   ס 40 וַיֹּ֨אמֶר יְהוָ֜ה אֶל־מֹשֶׁ֗ה פְּקֹ֨ד כָּל־בְּכֹ֤ר זָכָר֙ לִבְנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל מִבֶּן־חֹ֖דֶשׁ וָמָ֑עְלָה וְשָׂ֕א אֵ֖ת מִסְפַּ֥ר שְׁמֹתָֽם׃ 41 וְלָקַחְתָּ֨ אֶת־הַלְוִיִּ֥ם לִי֙ אֲנִ֣י יְהוָ֔ה תַּ֥חַת כָּל־בְּכֹ֖ר בִּבְנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל וְאֵת֙ בֶּהֱמַ֣ת הַלְוִיִּ֔ם תַּ֣חַת כָּל־בְּכ֔וֹר בְּבֶהֱמַ֖ת בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃ 42 וַיִּפְקֹ֣ד מֹשֶׁ֔ה כַּאֲשֶׁ֛ר צִוָּ֥ה יְהוָ֖ה אֹת֑וֹ אֶֽת־כָּל־בְּכֹ֖ר בִּבְנֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃ 43 וַיְהִי֩ כָל־בְּכ֨וֹר זָכָ֜ר בְּמִסְפַּ֥ר שֵׁמ֛וֹת מִבֶּן־חֹ֥דֶשׁ וָמַ֖עְלָה לִפְקֻדֵיהֶ֑ם שְׁנַ֤יִם וְעֶשְׂרִים֙ אֶ֔לֶף שְׁלֹשָׁ֥ה וְשִׁבְעִ֖ים וּמָאתָֽיִם׃   פ
44 וַיְדַבֵּ֥ר יְהוָ֖ה אֶל־מֹשֶׁ֥ה לֵּאמֹֽר׃ 45 קַ֣ח אֶת־הַלְוִיִּ֗ם תַּ֤חַת כָּל־בְּכוֹר֙ בִּבְנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל וְאֶת־בֶּהֱמַ֥ת הַלְוִיִּ֖ם תַּ֣חַת בְּהֶמְתָּ֑ם וְהָיוּ־לִ֥י הַלְוִיִּ֖ם אֲנִ֥י יְהוָֽה׃ 46 וְאֵת֙ פְּדוּיֵ֣י הַשְּׁלֹשָׁ֔ה וְהַשִּׁבְעִ֖ים וְהַמָּאתָ֑יִם הָעֹֽדְפִים֙ עַל־הַלְוִיִּ֔ם מִבְּכ֖וֹר בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃ 47 וְלָקַחְתָּ֗ חֲמֵ֧שֶׁת חֲמֵ֛שֶׁת שְׁקָלִ֖ים לַגֻּלְגֹּ֑לֶת בְּשֶׁ֤קֶל הַקֹּ֙דֶשׁ֙ תִּקָּ֔ח עֶשְׂרִ֥ים גֵּרָ֖ה הַשָּֽׁקֶל׃ 48 וְנָתַתָּ֣ה הַכֶּ֔סֶף לְאַהֲרֹ֖ן וּלְבָנָ֑יו פְּדוּיֵ֕י הָעֹדְפִ֖ים בָּהֶֽם׃ 49 וַיִּקַּ֣ח מֹשֶׁ֔ה אֵ֖ת כֶּ֣סֶף הַפִּדְי֑וֹם מֵאֵת֙ הָעֹ֣דְפִ֔ים עַ֖ל פְּדוּיֵ֥י הַלְוִיִּֽם׃ 50 מֵאֵ֗ת בְּכ֛וֹר בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵ֖ל לָקַ֣ח אֶת־הַכָּ֑סֶף חֲמִשָּׁ֨ה וְשִׁשִּׁ֜ים וּשְׁלֹ֥שׁ מֵא֛וֹת וָאֶ֖לֶף בְּשֶׁ֥קֶל הַקֹּֽדֶשׁ׃ 51 וַיִּתֵּ֨ן מֹשֶׁ֜ה אֶת־כֶּ֧סֶף הַפְּדֻיִ֛ם לְאַהֲרֹ֥ן וּלְבָנָ֖יו עַל־פִּ֣י יְהוָ֑ה כַּאֲשֶׁ֛ר צִוָּ֥ה יְהוָ֖ה אֶת־מֹשֶֽׁה׃   פ