Yiddish
Hebrew
אידיש
1 האָט גאָט געזאָגט צו משהן און צו אֶלעָזָר דעם זון פֿון אַהרן דעם כֹּהן, אַזױ צו זאָגן: 2 נעמט אױף די צאָל פֿון דער גאַנצער עדה פֿון די קינדער פֿון ישׂראל, פֿון צװאַנציק יאָר אַלט און העכער, לױט זײערע פֿאָטערהײַזער, איטלעכן װאָס גײט אַרױס אין חיל אין ישׂראל. 3 און משה און אֶלעָזָר דער כֹּהן האָבן גערעדט מיט זײ אין די פּלױנען פֿון מוֹאָבֿ בײַם יַרדן לעבן יריחו, אַזױ צו זאָגן: 4 מע זאָל אױפֿנעמען פֿון צװאַנציק יאָר אַלט און העכער, אַזױ װי גאָט האָט באַפֿױלן משהן, און די קינדער פֿון ישׂראל װאָס זײַנען אַרױסגעגאַנגען פֿון לאַנד מִצרַיִם. 5 ראובֿן, דער בכָור פֿון ישׂראלן: די קינדער פֿון ראובֿן: חַנוֹך – די משפּחה פֿון די חַנוֹכים; פֿון פּלואן די משפּחה פֿון די פּלואים; 6 פֿון חֶצרוֹנען די משפּחה פֿון די חֶצרוֹנים; פֿון כַּרמין די משפּחה פֿון די כַּרמים. 7 דאָס זײַנען די משפּחות פֿון די ראובֿנים; און זײערע געצײלטע זײַנען געװען דרײַ און פֿערציק טױזנט און זיבן הונדערט און דרײַסיק. 8 און די זין פֿון פּלואן: אֶליאָבֿ. און די זין פֿון אֶליאָבֿן: 9 נמואֵל, און דָתָן, און אַבֿירָם. דאָס זײַנען דָתָן און אַבֿירָם, די גערופֿענע פֿון דער עדה, װאָס האָבן געקריגט אַקעגן משהן און אַקעגן אַהרֹנען אין קֹרַחס געזעמל, װען זײ האָבן געקריגט אַקעגן גאָט; 10 און די ערד האָט געעפֿנט איר מױל, און האָט אײַנגעשלונגען זײ און קֹרַחן, װען דאָס געזעמל איז אומגעקומען; װען אַ פֿײַער האָט פֿאַרצערט די צװײ הונדערט און פֿופֿציק מאַן, און זײ זײַנען געװאָרן פֿאַר אַ צײכן. 11 אָבער קֹרַחס זין זײַנען ניט אומגעקומען. 12 די קינדער פֿון שמעון לױט זײערע משפּחות: פֿון נמואֵלן די משפּחה פֿון די נמואֵלים; פֿון יָמינען די משפּחה פֿון די יָמינים; פֿון יָכינען די משפּחה פֿון די יָכינים; 13 פֿון זֶרַחן די משפּחה פֿון די זַרכים; פֿון שָאולן די משפּחה פֿון די שָאולים. 14 דאָס זײַנען די משפּחות פֿון די שמעוֹנים, צװײ און צװאַנציק טױזנט און צװײ הונדערט. 15 די קינדער פֿון גָד לױט זײערע משפּחות: פֿון צפֿוֹנען די משפּחה פֿון די צפֿוֹנים; פֿון חַגין די משפּחה פֿון די חַגים; פֿון שונין די משפּחה פֿון די שונים; 16 פֿון אָזנין די משפּחה פֿון די אָזנים; פֿון עֵרין די משפּחה פֿון די עֵרים; 17 פֿון אַרוֹדן די משפּחה פֿון די אַרוֹדים; פֿון אַראֵלין די משפּחה פֿון די אַראֵלים. 18 דאָס זײַנען די משפּחות פֿון די קינדער פֿון גָד לױט זײערע געצײלטע, פֿערציק טױזנט און פֿינף הונדערט. 19 די זין פֿון יהודהן: עֵר און אוֹנָן. און עֵר און אוֹנָן זײַנען געשטאָרבן אין לאַנד כּנַעַן. 20 און די קינדער פֿון יהודה לױט זײערע משפּחות זײַנען געװען: פֿון שלהן די משפּחה פֿון די שֵלוֹנים; פֿון פּרֶצן די משפּחה פֿון פּרצים; פֿון זֶרַחן די משפּחה פֿון די זַרחים. 21 און די קינדער פֿון פּרֶץ זײַנען געװען: פֿון חֶצרוֹנען די משפּחה פֿון די חֶצרוֹנים; פֿון חָמולן די משפּחה פֿון די חָמולים. 22 דאָס זײַנען די משפּחות פֿון יהודה לױט זײערע געצײלטע, זעקס און זיבעציק טױזנט און פֿינף הונדערט. 23 די קינדער פֿון יִשׂשָׂכָר לױט זײערע משפּחות: תּוֹלָע – די משפּחה פֿון די תּוֹלָעִים; פֿון פּווָהן די משפּחה פֿון די פּונים; 24 פֿון יָשובֿן די משפּחה פֿון די יָשובֿים; פֿון שִמרוֹנען די משפּחה פֿון די שִמרוֹנים. 25 דאָס זײַנען די משפּחות פֿון יִשׂשָׂכָר לױט זײערע געצײלטע, פֿיר און זעכציק טױזנט און דרײַ הונדערט. 26 די קינדער פֿון זבֿולון לױט זײערע משפּחות: פֿון סֶרֶדן די משפּחה פֿון די סַרדים; פֿון אֵלוֹנען די משפּחה פֿון די אֵלוֹנים; פֿון יַחלאֵלן די משפּחה פֿון די יַחלאֵלים. 27 דאָס זײַנען די משפּחות פֿון די זבֿולוֹנים לױט זײערע געצײלטע, זעכציק טױזנט און פֿינף הונדערט. 28 די קינדער פֿון יוֹסף לױט זײערע משפּחות: מנשה און אפֿרים. 29 די קינדער פֿון מנשה: פֿון מָכירן די משפּחה פֿון די מָכירים; און מָכיר האָט געבאָרן גִלעָדן; פֿון גִלעָדן די משפּחה פֿון די גִלעָדים. 30 דאָס זײַנען די קינדער פֿון גִלעָד: איעֶזֶר – די משפּחה פֿון די איעֶזרים; פֿון חֵלֶקן די משפּחה פֿון די חֶלקים; 31 און אַשׂריאֵל – די משפּחה פֿון די אַשׂריאֵלים; און שכֶם – די משפּחה פֿון די שִכמים; 32 און שמידָע – די משפּחה פֿון די שמידָעִים; און חֵפֿר – די משפּחה פֿון די חֶפֿרים. 33 און צלָפֿחָד דער זון פֿון חֵפֿרן, ער האָט ניט געהאַט קײן זין, נאָר בלױז טעכטער; און די נעמען פֿון צלָפֿחָדס טעכטער זײַנען געװען: מַחלָה, און נוֹעָה, חָגלָה, מִלכָּה, און תִּרצָה. 34 דאָס זײַנען די משפּחות פֿון מנשה; און זײערע געצײלטע זײַנען געװען צװײ און פֿופֿציק טױזנט און זיבן הונדערט. 35 דאָס זײַנען די קינדער פֿון אפֿרים לױט זײערע משפּחות: פֿון שותֶלַחן די משפּחה פֿון די שותַלחים; פֿון בכֶרן די משפּחה פֿון די בכרים; פֿון תַּחַנען די משפּחה פֿון די תַּחנים. 36 און דאָס זײַנען די קינדער פֿון שותֶלַח: פֿון עֵרָנען די משפּחה פֿון די עֵרָנים. 37 דאָס זײַנען די משפּחות פֿון די קינדער פֿון אפֿרים לױט זײערע געצײלטע, צװײ און דרײַסיק טױזנט און פֿינף הונדערט. דאָס זײַנען די קינדער פֿון יוֹסף לױט זײערע משפּחות. 38 די קינדער פֿון בנימינען לױט זײערע משפּחות: פֿון בֶלַען די משפּחה פֿון די בַלעִים; פֿון אַשבֵלן די משפּחה פֿון די אַשבֵלים; פֿון אַחירָמען די משפּחה פֿון די אַחירָמים; 39 פֿון שפֿופֿמען די משפּחה פֿון די שִפֿמים; פֿון חופֿמען די משפּחה פֿון די חופֿמים. 40 און די זין פֿון בלַען זײַנען געװען אַרד און נַעֲמָן. פֿון אַרדן די משפּחה פֿון די אַרדים; פֿון נַעֲמָנען די משפּחה פֿון די נַעֲמָנים. 41 דאָס זײַנען די קינדער פֿון בנימין לױט זײערע משפּחות; און זײערע געצײלטע זײַנען געװען פֿינף און פֿערציק טױזנט און זעקס הונדערט. 42 דאָס זײַנען די קינדער פֿון דָן לױט זײערע משפּחות: פֿון שוחָמען די משפּחה פֿון די שוחָמים. דאָס זײַנען די משפּחות פֿון דָן לױט זײערע משפּחות. 43 אַלע משפּחות פֿון די שוחָמים לױט זײערע געצײלטע זײַנען געװען פֿיר און זעכציק טױזנט און פֿיר הונדערט. 44 די קינדער פֿון אָשר לױט זײערע משפּחות: פֿון יִמנָהן די משפּחה פֿון יִמנָה; פֿון יִשוִין די משפּחה פֿון די יִשוִים; פֿון בריעָהן די משפּחה פֿון די בריעִים. 45 פֿון די זין פֿון בריעָהן: פֿון חֶבֿרן די משפּחה פֿון די חֶבֿרים; פֿון מַלכּיאֵלן די משפּחה פֿון די מַלכּיאֵלים. 46 און דער נאָמען פֿון אָשרס טאָכטער איז געװען שֶׂרַח. 47 דאָס זײַנען די משפּחות פֿון די קינדער פֿון אָשר לױט זײערע געצײלטע, דרײַ און פֿופֿציק טױזנט און פֿיר הונדערט. 48 די קינדער פֿון נפֿתָּלי לױט זײערע משפּחות: פֿון יַחצאֵלן די משפּחה פֿון די יַחצאֵלים; פֿון גונין די משפּחה פֿון די גונים; 49 פֿון יֵצֶרן די משפּחה פֿון די יִצרים; פֿון שִלֵמען די משפּחה פֿון די שִלֵמים. 50 דאָס זײַנען די משפּחות פֿון נפֿתָּלי לױט זײערע משפּחות; און זײערע געצײלטע זײַנען געװען פֿינף און פֿערציק טױזנט און פֿיר הונדערט. 51 דאָס זײַנען די געצײלטע פֿון די קינדער פֿון ישׂראל, זעקס הונדערט טױזנט און טױזנט זיבן הונדערט און דרײַסיק.
52 און גאָט האָט גערעדט צו משהן, אַזױ צו זאָגן: 53 צו די דאָזיקע זאָל אײַנגעטײלט װערן דאָס לאַנד פֿאַר אַ נחלה לױט דער צאָל פֿון נעמען. 54 דעם מערערן זאָלסטו געבן מער נחלה, און דעם װינציקערן זאָלסטו געבן װינציקער נחלה; 55 איטלעכן לױט זײַנע געצײלטע זאָל געגעבן װערן זײַן נחלה. אָבער דורך גוֹרל זאָל צעטײלט װערן דאָס לאַנד; לױט די נעמען פֿון זײערע פֿאָטערשטאַמען זאָלן זײ אַרבן. 56 לױטן גוֹרל זאָל זײער נחלה אױסגעטײלט װערן, סײַ דעם מערערן סײַ דעם װינציקערן. 57 און דאָס זײַנען די געצײלטע פֿון די לוִיִים לױט זײערע משפּחות: פֿון גֵרשוֹנען די משפּחה פֿון די גֵרשונים; פֿון קהָתן די משפּחה פֿון די קהָתים; פֿון מרָרין די משפּחה פֿון די מרָרים. 58 דאָס זײַנען די משפּחות פֿון לֵוִי: די משפּחה פֿון די לִבֿנים, די משפּחה פֿון די חֶבֿרוֹנים, די משפּחה פֿון די מַחלים, די משפּחה פֿון די מושים, די משפּחה פֿון די קָרחים. און קהָת האָט געבאָרן עַמרָמען. 59 און דער נאָמען פֿון עַמרָמס װײַב איז געװען יוֹכֶבֿד, לֵוִיס טאָכטער װאָס איז געבאָרן געװאָרן בײַ לֵוִין אין מִצרַיִם; און זי האָט פֿון עַמרָמען געבאָרן אַהרֹנען און משהן, און זײער שװעסטער מרים. 60 און בײַ אַהרֹנען זײַנען געבאָרן געװאָרן נָדָבֿ, און אַבֿיהוא, אֶלעָזָר, און איתָמָר. 61 און נָדָבֿ און אַבֿיהוא זײַנען געשטאָרבן װען זײ האָבן געבראַכט פֿרעמד פֿײַער פֿאַר גאָט. 62 און זײערע געצײלטע זײַנען געװען דרײַ און צװאַנציק טױזנט, אַלע מאַנספּאַרשױנען פֿון אַ חוֹדש אַלט און העכער; װאָרום זײ זײַנען ניט געצײלט געװאָרן צװישן די קינדער פֿון ישׂראל, װײַל זײ איז ניט געגעבן געװאָרן קײן נחלה צװישן די קינדער פֿון ישׂראל. 63 דאָס זײַנען די װאָס זײַנען געצײלט געװאָרן פֿון משהן און אֶלעָזָר דעם כֹּהן, װאָס האָבן געצײלט די קינדער פֿון ישׂראל אין די פּלױנען פֿון מוֹאָבֿ בײַם יַרדן לעבן יריחו. 64 און צװישן די דאָזיקע איז ניט געװען קײנער פֿון די װאָס זײַנען געצײלט געװאָרן פֿון משהן און אַהרן דעם כֹּהן, װאָס האָבן געצײלט די קינדער פֿון ישׂראל אין מדבר סינַי. 65 װאָרום גאָט האָט װעגן זײ געזאָגט: שטאַרבן אין מדבר װעלן זײ שטאַרבן; און קײנער פֿון זײ איז ניט געבליבן אַחוץ כָּלֵבֿ דער זון פֿון יפֿונֶהן, און יהוֹשועַ דער זון פֿון נון.
עברית
1 וַיֹּ֤אמֶר יְהוָה֙ אֶל־מֹשֶׁ֔ה וְאֶ֧ל אֶלְעָזָ֛ר בֶּן־אַהֲרֹ֥ן הַכֹּהֵ֖ן לֵאמֹֽר׃ 2 שְׂא֞וּ אֶת־רֹ֣אשׁ כָּל־עֲדַ֣ת בְּנֵי־יִשְׂרָאֵ֗ל מִבֶּ֨ן עֶשְׂרִ֥ים שָׁנָ֛ה וָמַ֖עְלָה לְבֵ֣ית אֲבֹתָ֑ם כָּל־יֹצֵ֥א צָבָ֖א בְּיִשְׂרָאֵֽל׃ 3 וַיְדַבֵּ֨ר מֹשֶׁ֜ה וְאֶלְעָזָ֧ר הַכֹּהֵ֛ן אֹתָ֖ם בְּעַֽרְבֹ֣ת מוֹאָ֑ב עַל־יַרְדֵּ֥ן יְרֵח֖וֹ לֵאמֹֽר׃ 4 מִבֶּ֛ן עֶשְׂרִ֥ים שָׁנָ֖ה וָמָ֑עְלָה כַּאֲשֶׁר֩ צִוָּ֨ה יְהוָ֤ה אֶת־מֹשֶׁה֙ וּבְנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל הַיֹּצְאִ֖ים מֵאֶ֥רֶץ מִצְרָֽיִם׃ 5 רְאוּבֵ֖ן בְּכ֣וֹר יִשְׂרָאֵ֑ל בְּנֵ֣י רְאוּבֵ֗ן חֲנוֹךְ֙ מִשְׁפַּ֣חַת הַחֲנֹכִ֔י לְפַלּ֕וּא מִשְׁפַּ֖חַת הַפַּלֻּאִֽי׃ 6 לְחֶצְרֹ֕ן מִשְׁפַּ֖חַת הַֽחֶצְרוֹנִ֑י לְכַרְמִ֕י מִשְׁפַּ֖חַת הַכַּרְמִֽי׃ 7 אֵ֖לֶּה מִשְׁפְּחֹ֣ת הָרֻֽאוּבֵנִ֑י וַיִּהְי֣וּ פְקֻדֵיהֶ֗ם שְׁלֹשָׁ֤ה וְאַרְבָּעִים֙ אֶ֔לֶף וּשְׁבַ֥ע מֵא֖וֹת וּשְׁלֹשִֽׁים׃ 8 וּבְנֵ֥י פַלּ֖וּא אֱלִיאָֽב׃ 9 וּבְנֵ֣י אֱלִיאָ֔ב נְמוּאֵ֖ל וְדָתָ֣ן וַאֲבִירָ֑ם הֽוּא־דָתָ֨ן וַאֲבִירָ֜ם קרואי הָעֵדָ֗ה אֲשֶׁ֨ר הִצּ֜וּ עַל־מֹשֶׁ֤ה וְעַֽל־אַהֲרֹן֙ בַּעֲדַת־קֹ֔רַח בְּהַצֹּתָ֖ם עַל־יְהוָֽה׃ 10 וַתִּפְתַּ֨ח הָאָ֜רֶץ אֶת־פִּ֗יהָ וַתִּבְלַ֥ע אֹתָ֛ם וְאֶת־קֹ֖רַח בְּמ֣וֹת הָעֵדָ֑ה בַּאֲכֹ֣ל הָאֵ֗שׁ אֵ֣ת חֲמִשִּׁ֤ים וּמָאתַ֙יִם֙ אִ֔ישׁ וַיִּהְי֖וּ לְנֵֽס׃ 11 וּבְנֵי־קֹ֖רַח לֹא־מֵֽתוּ׃   ס 12 בְּנֵ֣י שִׁמְעוֹן֮ לְמִשְׁפְּחֹתָם֒ לִנְמוּאֵ֗ל מִשְׁפַּ֙חַת֙ הַנְּמ֣וּאֵלִ֔י לְיָמִ֕ין מִשְׁפַּ֖חַת הַיָּמִינִ֑י לְיָכִ֕ין מִשְׁפַּ֖חַת הַיָּכִינִֽי׃ 13 לְזֶ֕רַח מִשְׁפַּ֖חַת הַזַּרְחִ֑י לְשָׁא֕וּל מִשְׁפַּ֖חַת הַשָּׁאוּלִֽי׃ 14 אֵ֖לֶּה מִשְׁפְּחֹ֣ת הַשִּׁמְעֹנִ֑י שְׁנַ֧יִם וְעֶשְׂרִ֛ים אֶ֖לֶף וּמָאתָֽיִם׃   ס 15 בְּנֵ֣י גָד֮ לְמִשְׁפְּחֹתָם֒ לִצְפ֗וֹן מִשְׁפַּ֙חַת֙ הַצְּפוֹנִ֔י לְחַגִּ֕י מִשְׁפַּ֖חַת הַֽחַגִּ֑י לְשׁוּנִ֕י מִשְׁפַּ֖חַת הַשּׁוּנִֽי׃ 16 לְאָזְנִ֕י מִשְׁפַּ֖חַת הָאָזְנִ֑י לְעֵרִ֕י מִשְׁפַּ֖חַת הָעֵרִֽי׃ 17 לַאֲר֕וֹד מִשְׁפַּ֖חַת הָאֲרוֹדִ֑י לְאַ֨רְאֵלִ֔י מִשְׁפַּ֖חַת הָאַרְאֵלִֽי׃ 18 אֵ֛לֶּה מִשְׁפְּחֹ֥ת בְּנֵֽי־גָ֖ד לִפְקֻדֵיהֶ֑ם אַרְבָּעִ֥ים אֶ֖לֶף וַחֲמֵ֥שׁ מֵאֽוֹת׃   ס 19 בְּנֵ֥י יְהוּדָ֖ה עֵ֣ר וְאוֹנָ֑ן וַיָּ֥מָת עֵ֛ר וְאוֹנָ֖ן בְּאֶ֥רֶץ כְּנָֽעַן׃ 20 וַיִּהְי֣וּ בְנֵי־יְהוּדָה֮ לְמִשְׁפְּחֹתָם֒ לְשֵׁלָ֗ה מִשְׁפַּ֙חַת֙ הַשֵּׁ֣לָנִ֔י לְפֶ֕רֶץ מִשְׁפַּ֖חַת הַפַּרְצִ֑י לְזֶ֕רַח מִשְׁפַּ֖חַת הַזַּרְחִֽי׃ 21 וַיִּהְי֣וּ בְנֵי־פֶ֔רֶץ לְחֶצְרֹ֕ן מִשְׁפַּ֖חַת הַֽחֶצְרֹנִ֑י לְחָמ֕וּל מִשְׁפַּ֖חַת הֶחָמוּלִֽי׃ 22 אֵ֛לֶּה מִשְׁפְּחֹ֥ת יְהוּדָ֖ה לִפְקֻדֵיהֶ֑ם שִׁשָּׁ֧ה וְשִׁבְעִ֛ים אֶ֖לֶף וַחֲמֵ֥שׁ מֵאֽוֹת׃   ס 23 בְּנֵ֤י יִשָּׂשכָר֙ לְמִשְׁפְּחֹתָ֔ם תּוֹלָ֕ע מִשְׁפַּ֖חַת הַתּוֹלָעִ֑י לְפֻוָ֕ה מִשְׁפַּ֖חַת הַפּוּנִֽי׃ 24 לְיָשׁ֕וּב מִשְׁפַּ֖חַת הַיָּשׁוּבִ֑י לְשִׁמְרֹ֕ן מִשְׁפַּ֖חַת הַשִּׁמְרֹנִֽי׃ 25 אֵ֛לֶּה מִשְׁפְּחֹ֥ת יִשָּׂשכָ֖ר לִפְקֻדֵיהֶ֑ם אַרְבָּעָ֧ה וְשִׁשִּׁ֛ים אֶ֖לֶף וּשְׁלֹ֥שׁ מֵאֽוֹת׃   ס 26 בְּנֵ֣י זְבוּלֻן֮ לְמִשְׁפְּחֹתָם֒ לְסֶ֗רֶד מִשְׁפַּ֙חַת֙ הַסַּרְדִּ֔י לְאֵל֕וֹן מִשְׁפַּ֖חַת הָאֵלֹנִ֑י לְיַ֨חְלְאֵ֔ל מִשְׁפַּ֖חַת הַיַּחְלְאֵלִֽי׃ 27 אֵ֛לֶּה מִשְׁפְּחֹ֥ת הַזְּבוּלֹנִ֖י לִפְקֻדֵיהֶ֑ם שִׁשִּׁ֥ים אֶ֖לֶף וַחֲמֵ֥שׁ מֵאֽוֹת׃   ס 28 בְּנֵ֥י יוֹסֵ֖ף לְמִשְׁפְּחֹתָ֑ם מְנַשֶּׁ֖ה וְאֶפְרָֽיִם׃ 29 בְּנֵ֣י מְנַשֶּׁ֗ה לְמָכִיר֙ מִשְׁפַּ֣חַת הַמָּכִירִ֔י וּמָכִ֖יר הוֹלִ֣יד אֶת־גִּלְעָ֑ד לְגִלְעָ֕ד מִשְׁפַּ֖חַת הַגִּלְעָדִֽי׃ 30 אֵ֚לֶּה בְּנֵ֣י גִלְעָ֔ד אִיעֶ֕זֶר מִשְׁפַּ֖חַת הָאִֽיעֶזְרִ֑י לְחֵ֕לֶק מִשְׁפַּ֖חַת הַֽחֶלְקִֽי׃ 31 וְאַ֨שְׂרִיאֵ֔ל מִשְׁפַּ֖חַת הָֽאַשְׂרִֽאֵלִ֑י וְשֶׁ֕כֶם מִשְׁפַּ֖חַת הַשִּׁכְמִֽי׃ 32 וּשְׁמִידָ֕ע מִשְׁפַּ֖חַת הַשְּׁמִידָעִ֑י וְחֵ֕פֶר מִשְׁפַּ֖חַת הַֽחֶפְרִֽי׃ 33 וּצְלָפְחָ֣ד בֶּן־חֵ֗פֶר לֹא־הָ֥יוּ ל֛וֹ בָּנִ֖ים כִּ֣י אִם־בָּנ֑וֹת וְשֵׁם֙ בְּנ֣וֹת צְלָפְחָ֔ד מַחְלָ֣ה וְנֹעָ֔ה חָגְלָ֥ה מִלְכָּ֖ה וְתִרְצָֽה׃ 34 אֵ֖לֶּה מִשְׁפְּחֹ֣ת מְנַשֶּׁ֑ה וּפְקֻ֣דֵיהֶ֔ם שְׁנַ֧יִם וַחֲמִשִּׁ֛ים אֶ֖לֶף וּשְׁבַ֥ע מֵאֽוֹת׃   ס 35 אֵ֣לֶּה בְנֵי־אֶפְרַיִם֮ לְמִשְׁפְּחֹתָם֒ לְשׁוּתֶ֗לַח מִשְׁפַּ֙חַת֙ הַשֻּׁ֣תַלְחִ֔י לְבֶ֕כֶר מִשְׁפַּ֖חַת הַבַּכְרִ֑י לְתַ֕חַן מִשְׁפַּ֖חַת הַֽתַּחֲנִֽי׃ 36 וְאֵ֖לֶּה בְּנֵ֣י שׁוּתָ֑לַח לְעֵרָ֕ן מִשְׁפַּ֖חַת הָעֵרָנִֽי׃ 37 אֵ֣לֶּה מִשְׁפְּחֹ֤ת בְּנֵי־אֶפְרַ֙יִם֙ לִפְקֻ֣דֵיהֶ֔ם שְׁנַ֧יִם וּשְׁלֹשִׁ֛ים אֶ֖לֶף וַחֲמֵ֣שׁ מֵא֑וֹת אֵ֥לֶּה בְנֵי־יוֹסֵ֖ף לְמִשְׁפְּחֹתָֽם׃   ס 38 בְּנֵ֣י בִנְיָמִן֮ לְמִשְׁפְּחֹתָם֒ לְבֶ֗לַע מִשְׁפַּ֙חַת֙ הַבַּלְעִ֔י לְאַשְׁבֵּ֕ל מִשְׁפַּ֖חַת הָֽאַשְׁבֵּלִ֑י לַאֲחִירָ֕ם מִשְׁפַּ֖חַת הָאֲחִירָמִֽי׃ 39 לִשְׁפוּפָ֕ם מִשְׁפַּ֖חַת הַשּׁוּפָמִ֑י לְחוּפָ֕ם מִשְׁפַּ֖חַת הַחוּפָמִֽי׃ 40 וַיִּהְי֥וּ בְנֵי־בֶ֖לַע אַ֣רְדְּ וְנַעֲמָ֑ן מִשְׁפַּ֙חַת֙ הָֽאַרְדִּ֔י לְנַֽעֲמָ֔ן מִשְׁפַּ֖חַת הַֽנַּעֲמִֽי׃ 41 אֵ֥לֶּה בְנֵי־בִנְיָמִ֖ן לְמִשְׁפְּחֹתָ֑ם וּפְקֻ֣דֵיהֶ֔ם חֲמִשָּׁ֧ה וְאַרְבָּעִ֛ים אֶ֖לֶף וְשֵׁ֥שׁ מֵאֽוֹת׃   ס 42 אֵ֤לֶּה בְנֵי־דָן֙ לְמִשְׁפְּחֹתָ֔ם לְשׁוּחָ֕ם מִשְׁפַּ֖חַת הַשּׁוּחָמִ֑י אֵ֛לֶּה מִשְׁפְּחֹ֥ת דָּ֖ן לְמִשְׁפְּחֹתָֽם׃ 43 כָּל־מִשְׁפְּחֹ֥ת הַשּׁוּחָמִ֖י לִפְקֻדֵיהֶ֑ם אַרְבָּעָ֧ה וְשִׁשִּׁ֛ים אֶ֖לֶף וְאַרְבַּ֥ע מֵאֽוֹת׃   ס 44 בְּנֵ֣י אָשֵׁר֮ לְמִשְׁפְּחֹתָם֒ לְיִמְנָ֗ה מִשְׁפַּ֙חַת֙ הַיִּמְנָ֔ה לְיִשְׁוִ֕י מִשְׁפַּ֖חַת הַיִּשְׁוִ֑י לִבְרִיעָ֕ה מִשְׁפַּ֖חַת הַבְּרִיעִֽי׃ 45 לִבְנֵ֣י בְרִיעָ֔ה לְחֶ֕בֶר מִשְׁפַּ֖חַת הַֽחֶבְרִ֑י לְמַ֨לְכִּיאֵ֔ל מִשְׁפַּ֖חַת הַמַּלְכִּיאֵלִֽי׃ 46 וְשֵׁ֥ם בַּת־אָשֵׁ֖ר שָֽׂרַח׃ 47 אֵ֛לֶּה מִשְׁפְּחֹ֥ת בְּנֵי־אָשֵׁ֖ר לִפְקֻדֵיהֶ֑ם שְׁלֹשָׁ֧ה וַחֲמִשִּׁ֛ים אֶ֖לֶף וְאַרְבַּ֥ע מֵאֽוֹת׃   ס 48 בְּנֵ֤י נַפְתָּלִי֙ לְמִשְׁפְּחֹתָ֔ם לְיַ֨חְצְאֵ֔ל מִשְׁפַּ֖חַת הַיַּחְצְאֵלִ֑י לְגוּנִ֕י מִשְׁפַּ֖חַת הַגּוּנִֽי׃ 49 לְיֵ֕צֶר מִשְׁפַּ֖חַת הַיִּצְרִ֑י לְשִׁלֵּ֕ם מִשְׁפַּ֖חַת הַשִּׁלֵּמִֽי׃ 50 אֵ֛לֶּה מִשְׁפְּחֹ֥ת נַפְתָּלִ֖י לְמִשְׁפְּחֹתָ֑ם וּפְקֻ֣דֵיהֶ֔ם חֲמִשָּׁ֧ה וְאַרְבָּעִ֛ים אֶ֖לֶף וְאַרְבַּ֥ע מֵאֽוֹת׃ 51 אֵ֗לֶּה פְּקוּדֵי֙ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל שֵׁשׁ־מֵא֥וֹת אֶ֖לֶף וָאָ֑לֶף שְׁבַ֥ע מֵא֖וֹת וּשְׁלֹשִֽׁים׃   פ
52 וַיְדַבֵּ֥ר יְהוָ֖ה אֶל־מֹשֶׁ֥ה לֵּאמֹֽר׃ 53 לָאֵ֗לֶּה תֵּחָלֵ֥ק הָאָ֛רֶץ בְּנַחֲלָ֖ה בְּמִסְפַּ֥ר שֵׁמֽוֹת׃ 54 לָרַ֗ב תַּרְבֶּה֙ נַחֲלָת֔וֹ וְלַמְעַ֕ט תַּמְעִ֖יט נַחֲלָת֑וֹ אִ֚ישׁ לְפִ֣י פְקֻדָ֔יו יֻתַּ֖ן נַחֲלָתֽוֹ׃ 55 אַךְ־בְּגוֹרָ֕ל יֵחָלֵ֖ק אֶת־הָאָ֑רֶץ לִשְׁמ֥וֹת מַטּוֹת־אֲבֹתָ֖ם יִנְחָֽלוּ׃ 56 עַל־פִּי֙ הַגּוֹרָ֔ל תֵּחָלֵ֖ק נַחֲלָת֑וֹ בֵּ֥ין רַ֖ב לִמְעָֽט׃   ס 57 וְאֵ֨לֶּה פְקוּדֵ֣י הַלֵּוִי֮ לְמִשְׁפְּחֹתָם֒ לְגֵרְשׁ֗וֹן מִשְׁפַּ֙חַת֙ הַגֵּ֣רְשֻׁנִּ֔י לִקְהָ֕ת מִשְׁפַּ֖חַת הַקְּהָתִ֑י לִמְרָרִ֕י מִשְׁפַּ֖חַת הַמְּרָרִֽי׃ 58 אֵ֣לֶּה מִשְׁפְּחֹ֣ת לֵוִ֗י מִשְׁפַּ֨חַת הַלִּבְנִ֜י מִשְׁפַּ֤חַת הַֽחֶבְרֹנִי֙ מִשְׁפַּ֤חַת הַמַּחְלִי֙ מִשְׁפַּ֣חַת הַמּוּשִׁ֔י מִשְׁפַּ֖חַת הַקָּרְחִ֑י וּקְהָ֖ת הוֹלִ֥ד אֶת־עַמְרָֽם׃ 59 וְשֵׁ֣ם אֵ֣שֶׁת עַמְרָ֗ם יוֹכֶ֙בֶד֙ בַּת־לֵוִ֔י אֲשֶׁ֨ר יָלְדָ֥ה אֹתָ֛הּ לְלֵוִ֖י בְּמִצְרָ֑יִם וַתֵּ֣לֶד לְעַמְרָ֗ם אֶֽת־אַהֲרֹן֙ וְאֶת־מֹשֶׁ֔ה וְאֵ֖ת מִרְיָ֥ם אֲחֹתָֽם׃ 60 וַיִּוָּלֵ֣ד לְאַהֲרֹ֔ן אֶת־נָדָ֖ב וְאֶת־אֲבִיה֑וּא אֶת־אֶלְעָזָ֖ר וְאֶת־אִיתָמָֽר׃ 61 וַיָּ֥מָת נָדָ֖ב וַאֲבִיה֑וּא בְּהַקְרִיבָ֥ם אֵשׁ־זָרָ֖ה לִפְנֵ֥י יְהוָֽה׃ 62 וַיִּהְי֣וּ פְקֻדֵיהֶ֗ם שְׁלֹשָׁ֤ה וְעֶשְׂרִים֙ אֶ֔לֶף כָּל־זָכָ֖ר מִבֶּן־חֹ֣דֶשׁ וָמָ֑עְלָה כִּ֣י לֹ֣א הָתְפָּקְד֗וּ בְּתוֹךְ֙ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל כִּ֠י לֹא־נִתַּ֤ן לָהֶם֙ נַחֲלָ֔ה בְּת֖וֹךְ בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃ 63 אֵ֚לֶּה פְּקוּדֵ֣י מֹשֶׁ֔ה וְאֶלְעָזָ֖ר הַכֹּהֵ֑ן אֲשֶׁ֨ר פּֽ͏ָקְד֜וּ אֶת־בְּנֵ֤י יִשְׂרָאֵל֙ בְּעַֽרְבֹ֣ת מוֹאָ֔ב עַ֖ל יַרְדֵּ֥ן יְרֵחֽוֹ׃ 64 וּבְאֵ֙לֶּה֙ לֹא־הָ֣יָה אִ֔ישׁ מִפְּקוּדֵ֣י מֹשֶׁ֔ה וְאַהֲרֹ֖ן הַכֹּהֵ֑ן אֲשֶׁ֥ר פָּקְד֛וּ אֶת־בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵ֖ל בְּמִדְבַּ֥ר סִינָֽי׃ 65 כִּֽי־אָמַ֤ר יְהוָה֙ לָהֶ֔ם מ֥וֹת יָמֻ֖תוּ בַּמִּדְבָּ֑ר וְלֹא־נוֹתַ֤ר מֵהֶם֙ אִ֔ישׁ כִּ֚י אִם־כָּלֵ֣ב בֶּן־יְפֻנֶּ֔ה וִיהוֹשֻׁ֖עַ בִּן־נֽוּן׃   ס