Yiddish
Hebrew
אידיש
1 און ישׂראל איז געזעסן אין שִטים, און דאָס פֿאָלק האָט גענומען מזנה זײַן מיט די טעכטער פֿון מוֹאָבֿ. 2 און זײ האָבן גערופֿן דאָס פֿאָלק צו די שלאַכטאָפּפֿער פֿון זײערע געטער, און דאָס פֿאָלק האָט געגעסן, און האָט זיך געבוקט צו זײערע געטער. 3 און ישׂראל האָט זיך באַהעפֿט אָן דעם בעַל פֿון פּעוֹר, און דער צאָרן פֿון גאָט האָט געגרימט אױף ישׂראל. 4 האָט גאָט געזאָגט צו משהן: נעם אַלע הױפּטלײַט פֿון דעם פֿאָלק, און הענג זײ אױף פֿאַר גאָט אַקעגן דער זון, און דער גרימצאָרן פֿון גאָט װעט זיך אָפּקערן פֿון ישׂראל. 5 און משה האָט געזאָגט צו די ריכטער פֿון ישׂראל: הרגעט איטלעכער זײַנע מענטשן װאָס האָבן זיך באַהעפֿט אָן דעם בעַל פֿון פּעוֹר. 6 ערשט אַ מאַן פֿון די קינדער פֿון ישׂראל איז געקומען, און האָט געבראַכט צו זײַנע ברידער אַ מִדיָנית פֿאַר די אױגן פֿון משהן, און פֿאַר די אױגן פֿון דער גאַנצער עדה פֿון די קינדער פֿון ישׂראל, בעת זײ האָבן געװײנט בײַם אײַנגאַנג פֿון אוֹהל-מוֹעד. 7 האָט דערזען פּינחס דער זון פֿון אֶלעָזָר, דעם זון פֿון אַהרן דעם כֹּהן, און ער איז אױפֿגעשטאַנען פֿון צװישן דער עדה, און האָט גענומען אַ שפּיז אין זײַן האַנט; 8 און ער איז אַרײַנגעגאַנגען נאָך דעם מאַן פֿון ישׂראל אין דער קאַמער, און האָט זײ בײדן דורכגעשטאָכן, דעם מאַן פֿון ישׂראל, און די פֿרױ דורך איר בױך. און די מגפֿה איז פֿאַרהאַלטן געװאָרן פֿון די קינדער פֿון ישׂראל. 9 און די װאָס זײַנען געשטאָרבן אין דער מגפֿה, זײַנען געװען פֿיר און צװאַנציק טױזנט.
10 און גאָט האָט גערעדט צו משהן, אַזױ צו זאָגן: 11 פּינחס דער זון פֿון אֶלעָזָר, דעם זון פֿון אַהרן דעם כֹּהן, האָט אָפּגעקערט מײַן גרימצאָרן פֿון די קינדער פֿון ישׂראל מיט װאָס ער האָט זיך אָנגענומען פֿון מײַנעטװעגן צװישן זײ, און איך האָב ניט פֿאַרלענדט די קינדער פֿון ישׂראל אין מײַן צאָרן. 12 דרום זאָג: זע, איך גיב אים מײַן בונד פֿון שלום. 13 און עס זאָל זײַן אים און זײַן זאָמען נאָך אים אַ בונד פֿון אײביקער כּהונה, דערפֿאַר װאָס ער האָט זיך אָנגענומען פֿון זײַן גאָטס װעגן, און האָט מכפּר געװען אױף די קינדער פֿון ישׂראל. 14 און דער נאָמען פֿון דעם דערשלאָגענעם מאַן פֿון ישׂראל, װאָס איז דערשלאָגן געװאָרן מיט דער מִדיָנית, איז געװען זִמרי דער זון פֿון סָלואן, אַ פֿירשט פֿון אַ פֿאָטערהױז בײַ די שמעוֹנים. 15 און דער נאָמען פֿון דער דערשלאָגענער מִדיָנישער פֿרױ איז געװען כָּזבי די טאָכטער פֿון צורן, װאָס איז געװען אַ פֿאָלקהױפּטמאַן פֿון אַ פֿאָטערהױז אין מִדיָן.
16 און גאָט האָט גערעדט צו משהן, אַזױ צו זאָגן: 17 איר זאָלט פֿײַנטן די מִדיָנים, און זײ שלאָגן, 18 װאָרום זײ האָבן אײַך געפֿײַנט מיט זײערע תּחבולות װאָס זײ האָבן אױסגעקלערט אַקעגן אײַך אין דער מעשׂה פֿון פּעוֹר, און אין דער מעשׂה מיט כָּזבי דער טאָכטער פֿון דעם פֿירשט פֿון מִדיָן, זײער שװעסטער װאָס איז דערשלאָגן געװאָרן אין טאָג פֿון דער מגפֿה, אין דער מעשׂה פֿון פּעוֹר. 19 און עס איז געװען נאָך דער מגפֿה,
עברית
1 וַיֵּ֥שֶׁב יִשְׂרָאֵ֖ל בַּשִּׁטִּ֑ים וַיָּ֣חֶל הָעָ֔ם לִזְנ֖וֹת אֶל־בְּנ֥וֹת מוֹאָֽב׃ 2 וַתִּקְרֶ֣אןָ לָעָ֔ם לְזִבְחֵ֖י אֱלֹהֵיהֶ֑ן וַיֹּ֣אכַל הָעָ֔ם וַיִּֽשְׁתַּחֲוּ֖וּ לֵֽאלֹהֵיהֶֽן׃ 3 וַיִּצָּ֥מֶד יִשְׂרָאֵ֖ל לְבַ֣עַל פְּע֑וֹר וַיִּֽחַר־אַ֥ף יְהוָ֖ה בְּיִשְׂרָאֵֽל׃ 4 וַיֹּ֨אמֶר יְהוָ֜ה אֶל־מֹשֶׁ֗ה קַ֚ח אֶת־כָּל־רָאשֵׁ֣י הָעָ֔ם וְהוֹקַ֥ע אוֹתָ֛ם לַיהוָ֖ה נֶ֣גֶד הַשָּׁ֑מֶשׁ וְיָשֹׁ֛ב חֲר֥וֹן אַף־יְהוָ֖ה מִיִּשְׂרָאֵֽל׃ 5 וַיֹּ֣אמֶר מֹשֶׁ֔ה אֶל־שֹׁפְטֵ֖י יִשְׂרָאֵ֑ל הִרְגוּ֙ אִ֣ישׁ אֲנָשָׁ֔יו הַנִּצְמָדִ֖ים לְבַ֥עַל פְּעֽוֹר׃ 6 וְהִנֵּ֡ה אִישׁ֩ מִבְּנֵ֨י יִשְׂרָאֵ֜ל בָּ֗א וַיַּקְרֵ֤ב אֶל־אֶחָיו֙ אֶת־הַמִּדְיָנִ֔ית לְעֵינֵ֣י מֹשֶׁ֔ה וּלְעֵינֵ֖י כָּל־עֲדַ֣ת בְּנֵי־יִשְׂרָאֵ֑ל וְהֵ֣מָּה בֹכִ֔ים פֶּ֖תַח אֹ֥הֶל מוֹעֵֽד׃ 7 וַיַּ֗רְא פִּֽינְחָס֙ בֶּן־אֶלְעָזָ֔ר בֶּֽן־אַהֲרֹ֖ן הַכֹּהֵ֑ן וַיָּ֙קָם֙ מִתּ֣וֹךְ הָֽעֵדָ֔ה וַיִּקַּ֥ח רֹ֖מַח בְּיָדֽוֹ׃ 8 וַ֠יָּבֹא אַחַ֨ר אִֽישׁ־יִשְׂרָאֵ֜ל אֶל־הַקֻּבָּ֗ה וַיִּדְקֹר֙ אֶת־שְׁנֵיהֶ֔ם אֵ֚ת אִ֣ישׁ יִשְׂרָאֵ֔ל וְאֶת־הָאִשָּׁ֖ה אֶל־קֳבָתָ֑הּ וַתֵּֽעָצַר֙ הַמַּגֵּפָ֔ה מֵעַ֖ל בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃ 9 וַיִּהְי֕וּ הַמֵּתִ֖ים בַּמַּגֵּפָ֑ה אַרְבָּעָ֥ה וְעֶשְׂרִ֖ים אָֽלֶף׃   פ
10 וַיְדַבֵּ֥ר יְהוָ֖ה אֶל־מֹשֶׁ֥ה לֵּאמֹֽר׃ 11 פִּֽינְחָ֨ס בֶּן־אֶלְעָזָ֜ר בֶּן־אַהֲרֹ֣ן הַכֹּהֵ֗ן הֵשִׁ֤יב אֶת־חֲמָתִי֙ מֵעַ֣ל בְּנֵֽי־יִשְׂרָאֵ֔ל בְּקַנְא֥וֹ אֶת־קִנְאָתִ֖י בְּתוֹכָ֑ם וְלֹא־כִלִּ֥יתִי אֶת־בְּנֵֽי־יִשְׂרָאֵ֖ל בְּקִנְאָתִֽי׃ 12 לָכֵ֖ן אֱמֹ֑ר הִנְנִ֨י נֹתֵ֥ן ל֛וֹ אֶת־בְּרִיתִ֖י שָׁלֽוֹם׃ 13 וְהָ֤יְתָה לּוֹ֙ וּלְזַרְע֣וֹ אַחֲרָ֔יו בְּרִ֖ית כְּהֻנַּ֣ת עוֹלָ֑ם תַּ֗חַת אֲשֶׁ֤ר קִנֵּא֙ לֵֽאלֹהָ֔יו וַיְכַפֵּ֖ר עַל־בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃ 14 וְשֵׁם֩ אִ֨ישׁ יִשְׂרָאֵ֜ל הַמֻּכֶּ֗ה אֲשֶׁ֤ר הֻכָּה֙ אֶת־הַמִּדְיָנִ֔ית זִמְרִ֖י בֶּן־סָל֑וּא נְשִׂ֥יא בֵֽית־אָ֖ב לַשִּׁמְעֹנִֽי׃ 15 וְשֵׁ֨ם הָֽאִשָּׁ֧ה הַמֻּכָּ֛ה הַמִּדְיָנִ֖ית כָּזְבִּ֣י בַת־צ֑וּר רֹ֣אשׁ אֻמּ֥וֹת בֵּֽית־אָ֛ב בְּמִדְיָ֖ן הֽוּא׃   פ
16 וַיְדַבֵּ֥ר יְהוָ֖ה אֶל־מֹשֶׁ֥ה לֵּאמֹֽר׃ 17 צָר֖וֹר אֶת־הַמִּדְיָנִ֑ים וְהִכִּיתֶ֖ם אוֹתָֽם׃ 18 כִּ֣י צֹרְרִ֥ים הֵם֙ לָכֶ֔ם בְּנִכְלֵיהֶ֛ם אֲשֶׁר־נִכְּל֥וּ לָכֶ֖ם עַל־דְּבַר־פְּע֑וֹר וְעַל־דְּבַ֞ר כָּזְבִּ֨י בַת־נְשִׂ֤יא מִדְיָן֙ אֲחֹתָ֔ם הַמֻּכָּ֥ה בְיוֹם־הַמַּגֵּפָ֖ה עַל־דְּבַר־פְּעֽוֹר׃ 19 וַיְהִ֖י אַחֲרֵ֣י הַמַּגֵּפָ֑ה   פ