Yiddish
Hebrew
אידיש
1 און בִלעָם האָט געזען אַז עס איז װוילגעפֿעלן אין די אױגן פֿון גאָט צו בענטשן ישׂראל, און ער איז ניט געגאַנגען אַזױ װי די פֿריערדיקע מאָל, אַנטקעגן כּישוף-צײכנס, נאָר ער האָט געקערט זײַן פּנים צום מדבר. 2 און בִלעָם האָט אױפֿגעהױבן זײַנע אױגן, און האָט געזען ישׂראל רוען לױט זײַנע שבֿטים, און דער גײַסט פֿון גאָט איז געקומען אױף אים. 3 און ער האָט אױפֿגעהױבן זײַן שפּרוך, און האָט געזאָגט: אַזױ רעדט בִלעָם דער זון פֿון בעוֹר, און אַזױ רעדט דער מאַן מיטן אָפֿענעם אױג; 4 אַזױ רעדט דער װאָס הערט גאָטס װערטער, װאָס די זעונג פֿון שַדַי טוט ער זען, געפֿאַלן, מיט אױגן אַנטפּלעקטע: 5 װי שײן זײַנען דײַנע געצעלטען, יעקבֿ, דײַנע װוינונגען, ישׂראל! 6 װי טײטלבײמער זײַנען זײ אױסגעשטרעקט, װי גערטנער בײַם טײַך, װי אַלאָען װאָס גאָט האָט געפֿלאַנצט, װי צעדערן בײַם װאַסער. 7 װאַסער װעט רינען פֿון זײַן צװײַג, און זײַן זאָמען װעט זײַן בײַ פֿיל װאַסער; און העכער פֿון אַגַגן װעט זײַן זײַן מלך, און דערהױבן װעט זײַן זײַן מלוכה. 8 גאָט ציט אים אַרױס פֿון מִצרַיִם, װי הערנער פֿון אַ װיזלטיר איז ער אים; ער װעט פֿאַרצערן די פֿעלקער, זײַנע פֿײַנט, און זײערע בײנער צעקנאַקן; און זײַנע פֿײַלן װעלן דורכלעכערן. 9 ער קניט, ער לײגט זיך װי אַ לײב, און װי אַ לײבינטע – װער קען אים אױפֿרײַצן? געבענטשט די װאָס בענטשן דיך, און פֿאַרשאָלטן די װאָס שילטן דיך! 10 האָט דער צאָרן פֿון בָלָקן געגרימט אױף בִלעָמען, און ער האָט אַ פּאַטש געטאָן מיט זײַנע הענט; און בָלָק האָט געזאָגט צו בִלעָמען: צו שילטן מײַנע שָׂונאים האָב איך דיך גערופֿן, ערשט גאָר בענטשן האָסטו געבענטשט שױן דרײַ מאָל. 11 און אַצונד אַנטלױף דיר אין דײַן הײם; איך האָב געקלערט, גרױס כּבֿוד װעל איך דיר אָנטאָן, ערשט גאָט האָט דיך פֿאַרמיטן פֿון כּבֿוד. 12 האָט בִלעָם געזאָגט צו בָלָקן: האָב איך ניט גערעדט נאָך צו דײַנע שלוחים, װאָס דו האָסט געשיקט צו מיר, אַזױ צו זאָגן: 13 װען בָלָק זאָל מיר געבן זײַן הױז פֿול מיט זילבער און גאָלד, קען איך ניט איבערטרעטן דעם באַפֿעל פֿון גאָט, צו טאָן גוטס אָדער שלעכטס פֿון מײַן אײגענעם האַרצן; װאָס גאָט װעט רעדן, װאָס װעל איך רעדן? 14 און אַצונד זע, איך גײ צו מײַן פֿאָלק; קום, לאָמיך דיר באַשײדן װאָס דאָס דאָזיקע פֿאָלק װעט טאָן צו דײַן פֿאָלק אין סָוף פֿון די טעג. 15 און ער האָט אױפֿגעהױבן זײַן שפּרוך, און האָט געזאָגט: אַזױ רעדט בִלעָם דער זון פֿון בעוֹר, און אַזױ רעדט דער מאַן מיטן אָפֿענעם אױג; 16 אַזױ רעדט דער װאָס הערט גאָטס װערטער, און װײס דעם מײן פֿון דעם העכסטן – די זעונג פֿון שַדַי טוט ער זען, געפֿאַלן, מיט אױגן אַנטפּלעקטע: 17 איך זע אים, אָבער ניט אַצונד, איך קוק אים אָן, אָבער ניט נאָנט; אַ שטערן טרעט אַרױס פֿון יעקבֿ, און אַ צעפּטער װעט אױפֿשטײן פֿון ישׂראל, און װעט צעהאַקן די װינקלען פֿון מוֹאָבֿ, און צעברעכן אַלע קינדער פֿון שֵת. 18 און אֶדוֹם װעט װערן אַן אַרב, און אַן אַרב װעט װערן שֵׂעִיר, זײַן פֿײַנט; און ישׂראל װעט אױפֿטאָן גבֿורות. 19 און פֿון יעקבֿ װעט אײנער געװעלטיקן, און אונטערברענגען אַן איבערבלײַב פֿון שטאָט. 20 און ער האָט געזען עַמָלֵק, און האָט אױפֿגעהױבן זײַן שפּרוך, און האָט געזאָגט: דער אָנהײב פֿון פֿעלקער איז עַמָלֵק, און זײַן סָוף איז צום אונטערגאַנג. 21 און ער האָט געזען דעם קֵיני, און האָט אױפֿגעהױבן זײַן שפּרוך, און האָט געזאָגט: פֿעסט איז דײַן װוינונג, און געמאַכט אין פֿעלז איז דײַן נעסט; 22 אָבער צום פֿאַרטיליקן װעט זײַן קַיִן; אײדער װאָס װעט אַשור דיך פֿאַנגען. 23 און ער האָט אױפֿגעהױבן זײַן שפּרוך, און האָט געזאָגט: װײ, װער קען לעבן װען ער װעט דאָס דאָזיקע טאָן! 24 אָבער שיפֿן װעלן קומען פֿון דעם ברעג פֿון די כִּתּים, און זײ װעלן פּײַניקן אַשור, און פּײַניקן עֵבֿר; און ער אױך איז צום אונטערגאַנג. 25 און בִלעָם איז אױפֿגעשטאַנען און איז אַװעקגעגאַנגען, און האָט זיך אומגעקערט צו זײַן הײם, און אױך בָלָק איז געגאַנגען אױף זײַן װעג.
עברית
1 וַיַּ֣רְא בִּלְעָ֗ם כִּ֣י ט֞וֹב בְּעֵינֵ֤י יְהוָה֙ לְבָרֵ֣ךְ אֶת־יִשְׂרָאֵ֔ל וְלֹא־הָלַ֥ךְ כְּפַֽעַם־בְּפַ֖עַם לִקְרַ֣את נְחָשִׁ֑ים וַיָּ֥שֶׁת אֶל־הַמִּדְבָּ֖ר פָּנָֽיו׃ 2 וַיִּשָּׂ֨א בִלְעָ֜ם אֶת־עֵינָ֗יו וַיַּרְא֙ אֶת־יִשְׂרָאֵ֔ל שֹׁכֵ֖ן לִשְׁבָטָ֑יו וַתְּהִ֥י עָלָ֖יו ר֥וּחַ אֱלֹהִֽים׃ 3 וַיִּשָּׂ֥א מְשָׁל֖וֹ וַיֹּאמַ֑ר נְאֻ֤ם בִּלְעָם֙ בְּנ֣וֹ בְעֹ֔ר וּנְאֻ֥ם הַגֶּ֖בֶר שְׁתֻ֥ם הָעָֽיִן׃ 4 נְאֻ֕ם שֹׁמֵ֖עַ אִמְרֵי־אֵ֑ל אֲשֶׁ֨ר מַחֲזֵ֤ה שַׁדַּי֙ יֶֽחֱזֶ֔ה נֹפֵ֖ל וּגְל֥וּי עֵינָֽיִם׃ 5 מַה־טֹּ֥בוּ אֹהָלֶ֖יךָ יַעֲקֹ֑ב מִשְׁכְּנֹתֶ֖יךָ יִשְׂרָאֵֽל׃ 6 כִּנְחָלִ֣ים נִטָּ֔יוּ כְּגַנֹּ֖ת עֲלֵ֣י נָהָ֑ר כַּאֲהָלִים֙ נָטַ֣ע יְהוָ֔ה כַּאֲרָזִ֖ים עֲלֵי־מָֽיִם׃ 7 יִֽזַּל־מַ֙יִם֙ מִדָּ֣לְיָ֔ו וְזַרְע֖וֹ בְּמַ֣יִם רַבִּ֑ים וְיָרֹ֤ם מֵֽאֲגַג֙ מַלְכּ֔וֹ וְתִנַּשֵּׂ֖א מַלְכֻתֽוֹ׃ 8 אֵ֚ל מוֹצִיא֣וֹ מִמִּצְרַ֔יִם כְּתוֹעֲפֹ֥ת רְאֵ֖ם ל֑וֹ יֹאכַ֞ל גּוֹיִ֣ם צָרָ֗יו וְעַצְמֹתֵיהֶ֛ם יְגָרֵ֖ם וְחִצָּ֥יו יִמְחָֽץ׃ 9 כָּרַ֨ע שָׁכַ֧ב כַּאֲרִ֛י וּכְלָבִ֖יא מִ֣י יְקִימֶ֑נּוּ מְבָרֲכֶ֣יךָ בָר֔וּךְ וְאֹרְרֶ֖יךָ אָרֽוּר׃ 10 וַיִּֽחַר־אַ֤ף בָּלָק֙ אֶל־בִּלְעָ֔ם וַיִּסְפֹּ֖ק אֶת־כַּפָּ֑יו וַיֹּ֨אמֶר בָּלָ֜ק אֶל־בִּלְעָ֗ם לָקֹ֤ב אֹֽיְבַי֙ קְרָאתִ֔יךָ וְהִנֵּה֙ בֵּרַ֣כְתָּ בָרֵ֔ךְ זֶ֖ה שָׁלֹ֥שׁ פְּעָמִֽים׃ 11 וְעַתָּ֖ה בְּרַח־לְךָ֣ אֶל־מְקוֹמֶ֑ךָ אָמַ֙רְתִּי֙ כַּבֵּ֣ד אֲכַבֶּדְךָ֔ וְהִנֵּ֛ה מְנָעֲךָ֥ יְהוָ֖ה מִכָּבֽוֹד׃ 12 וַיֹּ֥אמֶר בִּלְעָ֖ם אֶל־בָּלָ֑ק הֲלֹ֗א גַּ֧ם אֶל־מַלְאָכֶ֛יךָ אֲשֶׁר־שָׁלַ֥חְתָּ אֵלַ֖י דִּבַּ֥רְתִּי לֵאמֹֽר׃ 13 אִם־יִתֶּן־לִ֨י בָלָ֜ק מְלֹ֣א בֵיתוֹ֮ כֶּ֣סֶף וְזָהָב֒ לֹ֣א אוּכַ֗ל לַעֲבֹר֙ אֶת־פִּ֣י יְהוָ֔ה לַעֲשׂ֥וֹת טוֹבָ֛ה א֥וֹ רָעָ֖ה מִלִבִּ֑י אֲשֶׁר־יְדַבֵּ֥ר יְהוָ֖ה אֹת֥וֹ אֲדַבֵּֽר׃ 14 וְעַתָּ֕ה הִנְנִ֥י הוֹלֵ֖ךְ לְעַמִּ֑י לְכָה֙ אִיעָ֣צְךָ֔ אֲשֶׁ֨ר יַעֲשֶׂ֜ה הָעָ֥ם הַזֶּ֛ה לְעַמְּךָ֖ בְּאַחֲרִ֥ית הַיָּמִֽים׃ 15 וַיִּשָּׂ֥א מְשָׁל֖וֹ וַיֹּאמַ֑ר נְאֻ֤ם בִּלְעָם֙ בְּנ֣וֹ בְעֹ֔ר וּנְאֻ֥ם הַגֶּ֖בֶר שְׁתֻ֥ם הָעָֽיִן׃ 16 נְאֻ֗ם שֹׁמֵ֙עַ֙ אִמְרֵי־אֵ֔ל וְיֹדֵ֖עַ דַּ֣עַת עֶלְי֑וֹן מַחֲזֵ֤ה שַׁדַּי֙ יֽ͏ֶחֱזֶ֔ה נֹפֵ֖ל וּגְל֥וּי עֵינָֽיִם׃ 17 אֶרְאֶ֙נּוּ֙ וְלֹ֣א עַתָּ֔ה אֲשׁוּרֶ֖נּוּ וְלֹ֣א קָר֑וֹב דָּרַ֨ךְ כּוֹכָ֜ב מִֽיַּעֲקֹ֗ב וְקָ֥ם שֵׁ֙בֶט֙ מִיִּשְׂרָאֵ֔ל וּמָחַץ֙ פַּאֲתֵ֣י מוֹאָ֔ב וְקַרְקַ֖ר כָּל־בְּנֵי־שֵֽׁת׃ 18 וְהָיָ֨ה אֱד֜וֹם יְרֵשָׁ֗ה וְהָיָ֧ה יְרֵשָׁ֛ה שֵׂעִ֖יר אֹיְבָ֑יו וְיִשְׂרָאֵ֖ל עֹ֥שֶׂה חָֽיִל׃ 19 וְיֵ֖רְדְּ מִֽיַּעֲקֹ֑ב וְהֽ͏ֶאֱבִ֥יד שָׂרִ֖יד מֵעִֽיר׃ 20 וַיַּרְא֙ אֶת־עֲמָלֵ֔ק וַיִּשָּׂ֥א מְשָׁל֖וֹ וַיֹּאמַ֑ר רֵאשִׁ֤ית גּוֹיִם֙ עֲמָלֵ֔ק וְאַחֲרִית֖וֹ עֲדֵ֥י אֹבֵֽד׃ 21 וַיַּרְא֙ אֶת־הַקֵּינִ֔י וַיִּשָּׂ֥א מְשָׁל֖וֹ וַיֹּאמַ֑ר אֵיתָן֙ מֽוֹשָׁבֶ֔ךָ וְשִׂ֥ים בַּסֶּ֖לַע קִנֶּֽךָ׃ 22 כִּ֥י אִם־יִהְיֶ֖ה לְבָ֣עֵֽר קָ֑יִן עַד־מָ֖ה אַשּׁ֥וּר תִּשְׁבֶּֽךָּ׃ 23 וַיִּשָּׂ֥א מְשָׁל֖וֹ וַיֹּאמַ֑ר א֕וֹי מִ֥י יִחְיֶ֖ה מִשֻּׂמ֥וֹ אֵֽל׃ 24 וְצִים֙ מִיַּ֣ד כִּתִּ֔ים וְעִנּ֥וּ אַשּׁ֖וּר וְעִנּוּ־עֵ֑בֶר וְגַם־ה֖וּא עֲדֵ֥י אֹבֵֽד׃ 25 וַיָּ֣קָם בִּלְעָ֔ם וַיֵּ֖לֶךְ וַיָּ֣שָׁב לִמְקֹמ֑וֹ וְגַם־בָּלָ֖ק הָלַ֥ךְ לְדַרְכּֽוֹ׃   פ