Yiddish
Hebrew
אידיש
1 און די קינדער פֿון ישׂראל האָבן אַװעקגעצױגן, און האָבן גערוט אין די פּלױנען פֿון מוֹאָבֿ, אױף יענער זײַט יַרדן בײַ יריחו. 2 און בָלָק דער זון פֿון צִפּוֹרן האָט געזען אַלץ װאָס ישׂראל האָט געטאָן צום אֶמוֹרי. 3 און מוֹאָבֿ האָט זיך זײער דערשראָקן פֿאַר דעם פֿאָלק, װײַל זײ זײַנען געװען פֿיל, און מוֹאָבֿ איז געװען אין אַנגסט פֿאַר די קינדער פֿון ישׂראל. 4 האָט מוֹאָבֿ געזאָגט צו די עלטסטע פֿון מִדיָן: אַצונד װעט דאָס געזעמל אָפּעסן אַלץ װאָס אַרום אונדז, אַזױ װי אַן אָקס עסט אָפּ דאָס גראָז פֿון פֿעלד. און בָלָק דער זון פֿון צִפּוֹרן איז געװען דער מלך פֿון מוֹאָבֿ אין יענער צײַט. 5 האָט ער געשיקט שלוחים צו בלעָם דער זון פֿון בעוֹרן, קײן פּתוֹר װאָס בײַם טײַך, אין דעם לאַנד פֿון די קינדער פֿון זײַן פֿאָלק, אים צו רופֿן, אַזױ צו זאָגן: אָט איז אַ פֿאָלק אַרױסגעגאַנגען פֿון מִצרַיִם; זע, ער האָט פֿאַרדעקט דעם אָנבליק פֿון דער ערד, און ער זיצט מיר אַנטקעגן. 6 און אַצונד קום, איך בעט דיך, שילט מיר דאָס דאָזיקע פֿאָלק, װאָרום ער איז שטאַרקער פֿון מיר. אפֿשר װעל איך אױספֿירן מיר זאָלן אים שלאָגן, און איך װעל אים פֿאַרטרײַבן פֿון לאַנד; װאָרום איך װײס, אַז װעמען דו בענטשסט, דער איז געבנעטשט, און װעמען דו שילטסט, דער איז פֿאַרשאָלטן. 7 זײַנען די עלטסטע פֿון מוֹאָבֿ און די עלטסטע פֿון מִדיָן געגאַנגען מיט צױבערלױן אין זײער האַנט, און זײ זײַנען געקומען צו בִלעָמען, און האָבן גערעדט צו אים די װערטער פֿון בָלָקן. 8 האָט ער צו זײ געזאָגט: נעכטיקט דאָ די נאַכט, און איך װעל אײַך געבן אַן ענטפֿער, אַזױ װי גאָט װעט רעדן צו מיר. און די האַרן פֿון מוֹאָבֿ זײַנען געבליבן בײַ בִלעָמען. 9 איז גאָט געקומען צו בִלעָמען, און האָט געזאָגט: װער זײַנען די דאָזיקע מענטשן בײַ דיר? 10 האָט בִלעָם געזאָגט צו גאָט: בָלָק דער זון פֿון צִפּוֹרן, דער מלך פֿון מוֹאָבֿ, האָט געשיקט צו מיר: 11 אָט איז דאָס פֿאָלק װאָס איז אַרױסגעגאַנגען פֿון מִצרַיִם, און ער האָט פֿאַרדעקט דעם אָנבליק פֿון דער ערד. אַצונד, קום שילט מיר אים; אפֿשר װעל איך קענען מלחמה האַלטן אױף אים, און װעל אים פֿאַרטרײַבן. 12 האָט גאָט געזאָגט צו בִלעָמען: זאָלסט ניט גײן מיט זײ; זאָלסט ניט שילטן דאָס פֿאָלק, װאָרום ער איז געבענטשט. 13 איז בִלעָם אױפֿגעשטאַנען אין דער פֿרי, און האָט געזאָגט צו די האַרן פֿון בָלָקן: גײט אין אײַער לאַנד, װאָרום גאָט װיל ניט מיך לאָזן גײן מיט אײַך. 14 זײַנען אױפֿגעשטאַנען די האַרן פֿון מוֹאָבֿ, און זײַנען אַװעקגעגאַנגען צו בָלָקן, און האָבן געזאָגט: בִלעָם האָט ניט געװאָלט גײן מיט אונדז. 15 האָט בָלָק װידער אַ מאָל געשיקט האַרן, מער און אָנגעזעענערע פֿון יענע. 16 און זײ זײַנען געקומען צו בִלעָמען, און האָבן צו אים געזאָגט: אַזױ האָט געזאָגט בָלָק דער זון פֿון צִפּוֹרן: זאָלסט זיך ניט פֿאַרמײַדן, איך בעט דיך, פֿון קומען צו מיר. 17 װאָרום זײער גרױס כּבֿוד װעל איך דיר אָנטאָן, און אַלץ װאָס דו װעסט זאָגן צו מיר, װעל איך טאָן; נאָר קום, איך בעט דיך, שילט מיר דאָס דאָזיקע פֿאָלק. 18 האָט געענטפֿערט בִלעָם און געזאָגט צו די קנעכט פֿון בָלָקן: װען בָלָק זאָל מיר געבן זײַן הױז פֿול מיט זילבער און גאָלד, קען איך ניט איבערטרעטן דעם באַפֿעל פֿון יהוה מײַן גאָט, צו טאָן קלײנס אָדער גרױס. 19 און אַצונד, איך בעט אײַך, בלײַבט איר אױך דאָ די נאַכט, און איך װעל געװאָר װערן װאָס גאָט װעט װידער רעדן מיט מיר. 20 און גאָט איז געקומען צו בִלעָמען בײַ נאַכט, און האָט צו אים געזאָגט: אױב דיך צו רופֿן זײַנען די מענטשן געקומען, שטײ אױף, גײ מיט זײ, אָבער נאָר די זאַך װאָס איך װעל רעדן צו דיר, דאָס זאָלסטו טאָן. 21 איז בִלעָם אױפֿגעשטאַנען אין דער פֿרי, און ער האָט אָנגעזאָטלט זײַן אײזעלין, און איז געגאַנגען מיט די האַרן פֿון מוֹאָבֿ. 22 און דער צאָרן פֿון גאָט האָט געגרימט װאָס ער גײט, און אַ מלאך פֿון גאָט האָט זיך אים געשטעלט פֿאַר אַ שטער אין װעג. – און ער איז געריטן אױף זײַן אײזעלין, און זײַנע צװײ יונגען זײַנען געװען מיט אים. – 23 האָט די אײזעלין דערזען דעם מלאך פֿון גאָט שטײן אױפֿן װעג, מיט זײַן שװערד אַרױסגעצױגן אין זײַן האַנט, און די אײזעלין האָט זיך אָפּגענײגט פֿון װעג, און איז געגאַנגען אױפֿן פֿעלד; און בִלעָם האָט געשלאָגן די אײזעלין כּדי זי צו פֿאַרקירעװען אױפֿן װעג. 24 האָט דער מלאך פֿון גאָט זיך געשטעלט אױף אַ שטעג פֿון די װײַנגערטנער, מיט אַ צאַם פֿון דער זײַט און אַ צאַם פֿון דער אַנדער זײַט. 25 און די אײזעלין האָט געזען דעם מלאך פֿון גאָט, און האָט זיך צוגעדריקט צו דער װאַנט, און צוגעדריקט בִלעָמס פֿוס צו דער װאַנט; און ער האָט זי װידער געשלאָגן. 26 איז דער מלאך פֿון גאָט װידער אַװעק פֿאַרױס, און האָט זיך געשטעלט אין אַן ענגן אָרט, װוּ עס איז ניט געװען קײן װעג זיך אָפּצונײגן רעכטס אָדער לינקס. 27 און די אײזעלין האָט געזען דעם מלאך פֿון גאָט, און האָט זיך אַנידערגעלײגט אונטער בִלעָמען; און דער צאָרן פֿון בִלעָמען האָט געגרימט, און ער האָט געשלאָגן די אײזעלין מיטן שטעקן. 28 האָט גאָט געעפֿנט דאָס מױל פֿון דער אײזעלין, און זי האָט געזאָגט צו בִלעָמען: װאָס האָב איך דיר געטאָן, װאָס דו האָסט מיר שױן דרײַ מאָל געשלאָגן? 29 האָט בִלעָם געזאָגט צו דער אײזעלין: װײַל דו האָסט געשפּעט פֿון מיר; װען איך האָב אַ שװערד אין דער האַנט, װאָלט איך דיך אַצונד געהרגעט. 30 האָט די אײזעלין געזאָגט צו בִלעָמען: בין איך ניט דײַן אײזעלין, װאָס דו האָסט געריטן אױף מיר דײַן גאַנץ לעבן ביז הײַנטיקן טאָג? בין איך געװױנטלעך געװוינט געװען דיר אַזױ צו טאָן? האָט ער געזאָגט: נײן. 31 און גאָט האָט אַנטפּלעקט די אױגן פֿון בִלעָמען, און ער האָט דערזען דעם מלאך פֿון גאָט שטײן אין װעג, מיט זײַן שװערד אַרױסגעצױגן אין זײַן האַנט. האָט ער זיך גענײגט, און זיך געבוקט אױף זײַן פּנים. 32 און דער מלאך פֿון גאָט האָט צו אים געזאָגט: פֿאַר װאָס האָסטו געשלאָגן דײַן אײזעלין שױן דרײַ מאָל? זע, איך בין אַרױסגעגאַנגען פֿאַר אַ שטער, װאָרום דער װעג גײט מיר דערקעגן. 33 און די אײזעלין האָט מיך געזען, און האָט זיך אָפּגענײגט פֿאַר מיר די דרײַ מאָל; װען זי װאָלט זיך ניט אָפּגענײגט פֿון מיר, װאָלט איך אַצונד דיך זיכער געהרגעט, און זי װאָלט איך געלאָזט לעבן. 34 האָט בִלעָם געזאָגט צו דעם מלאך פֿון גאָט: איך האָב געזינדיקט, װאָרום איך האָב ניט געװוּסט, אַז דו שטײסט מיר אַנטקעגן אױפֿן װעג; און אַצונד אױב עס איז שלעכט אין דײַנע אױגן, װעל איך מיך אומקערן. 35 האָט דער מלאך פֿון גאָט געזאָגט צו בִלעָמען: גײ מיט די מענטשן, אָבער נאָר דאָס װאָרט װאָס איך װעל רעדן צו דיר, דאָס זאָלסטו רעדן. איז בִלעָם געגאַנגען מיט די האַרן פֿון בָלָקן. 36 און בָלָק האָט געהערט אַז בִלעָם קומט, און ער איז אים אַרױסגעגאַנגען אַנטקעגן קײן עִיר-מוֹאָבֿ װאָס בײַם געמאַרק פֿון אַרנוֹן, װאָס בײַם עק געמאַרק. 37 און בָלָק האָט געזאָגט צו בִלעָמען: האָב איך ניט שיקן געשיקט צו דיר, דיך צו רופֿן? פֿאַר װאָס ביסטו ניט געקומען צו מיר? בין איך אין דער אמת ניט אימשטאַנד דיר כּבֿוד אָנצוטאָן? 38 האָט בִלעָם געזאָגט צו בָלָקן: זע, איך בין געקומען צו דיר; אַצונד, צי קען איך גאָר עפּעס רעדן? דאָס װאָרט װאָס גאָט װעט אַרײַנטאָן אין מײַן מױל, דאָס װעל איך רעדן. 39 און בִלעָם איז געגאַנגען מיט בָלָקן, און זײ זײַנען געקומען קײן קִריַת-חוצוֹת. 40 און בָלָק האָט געשלאַכט רינדער און שאָף, און האָט געשיקט צו בִלעָמען, און צו די האַרן װאָס מיט אים. 41 און עס איז געװען אין דער פֿרי, האָט בָלָק גענומען בִלעָמען, און האָט אים אַרױפֿגעפֿירט קײן במוֹת-בעַל, און ער האָט פֿון דאָרטן געזען אַ טײל פֿון דעם פֿאָלק.
עברית
1 וַיִּסְע֖וּ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל וַֽיַּחֲנוּ֙ בְּעַֽרְב֣וֹת מוֹאָ֔ב מֵעֵ֖בֶר לְיַרְדֵּ֥ן יְרֵחֽוֹ׃   ס 2 וַיַּ֥רְא בָּלָ֖ק בֶּן־צִפּ֑וֹר אֵ֛ת כָּל־אֲשֶׁר־עָשָׂ֥ה יִשְׂרָאֵ֖ל לָֽאֱמֹרִֽי׃ 3 וַיָּ֨גָר מוֹאָ֜ב מִפְּנֵ֥י הָעָ֛ם מְאֹ֖ד כִּ֣י רַב־ה֑וּא וַיָּ֣קָץ מוֹאָ֔ב מִפְּנֵ֖י בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃ 4 וַיֹּ֨אמֶר מוֹאָ֜ב אֶל־זִקְנֵ֣י מִדְיָ֗ן עַתָּ֞ה יְלַחֲכ֤וּ הַקָּהָל֙ אֶת־כָּל־סְבִ֣יבֹתֵ֔ינוּ כִּלְחֹ֣ךְ הַשּׁ֔וֹר אֵ֖ת יֶ֣רֶק הַשָּׂדֶ֑ה וּבָלָ֧ק בֶּן־צִפּ֛וֹר מֶ֥לֶךְ לְמוֹאָ֖ב בָּעֵ֥ת הַהִֽוא׃ 5 וַיִּשְׁלַ֨ח מַלְאָכִ֜ים אֶל־בִּלְעָ֣ם בֶּן־בְּע֗וֹר פְּ֠תוֹרָה אֲשֶׁ֧ר עַל־הַנָּהָ֛ר אֶ֥רֶץ בְּנֵי־עַמּ֖וֹ לִקְרֹא־ל֑וֹ לֵאמֹ֗ר הִ֠נֵּה עַ֣ם יָצָ֤א מִמִּצְרַ֙יִם֙ הִנֵּ֤ה כִסָּה֙ אֶת־עֵ֣ין הָאָ֔רֶץ וְה֥וּא יֹשֵׁ֖ב מִמֻּלִֽי׃ 6 וְעַתָּה֩ לְכָה־נָּ֨א אָֽרָה־לִּ֜י אֶת־הָעָ֣ם הַזֶּ֗ה כִּֽי־עָצ֥וּם הוּא֙ מִמֶּ֔נִּי אוּלַ֤י אוּכַל֙ נַכֶּה־בּ֔וֹ וַאֲגָרְשֶׁ֖נּוּ מִן־הָאָ֑רֶץ כִּ֣י יָדַ֗עְתִּי אֵ֤ת אֲשֶׁר־תְּבָרֵךְ֙ מְבֹרָ֔ךְ וַאֲשֶׁ֥ר תָּאֹ֖ר יוּאָֽר׃ 7 וַיֵּ֨לְכ֜וּ זִקְנֵ֤י מוֹאָב֙ וְזִקְנֵ֣י מִדְיָ֔ן וּקְסָמִ֖ים בְּיָדָ֑ם וַיָּבֹ֙אוּ֙ אֶל־בִּלְעָ֔ם וַיְדַבְּר֥וּ אֵלָ֖יו דִּבְרֵ֥י בָלָֽק׃ 8 וַיֹּ֣אמֶר אֲלֵיהֶ֗ם לִ֤ינוּ פֹה֙ הַלַּ֔יְלָה וַהֲשִׁבֹתִ֤י אֶתְכֶם֙ דָּבָ֔ר כַּאֲשֶׁ֛ר יְדַבֵּ֥ר יְהוָ֖ה אֵלָ֑י וַיֵּשְׁב֥וּ שָׂרֵֽי־מוֹאָ֖ב עִם־בִּלְעָֽם׃ 9 וַיָּבֹ֥א אֱלֹהִ֖ים אֶל־בִּלְעָ֑ם וַיֹּ֕אמֶר מִ֛י הָאֲנָשִׁ֥ים הָאֵ֖לֶּה עִמָּֽךְ׃ 10 וַיֹּ֥אמֶר בִּלְעָ֖ם אֶל־הָאֱלֹהִ֑ים בָּלָ֧ק בֶּן־צִפֹּ֛ר מֶ֥לֶךְ מוֹאָ֖ב שָׁלַ֥ח אֵלָֽי׃ 11 הִנֵּ֤ה הָעָם֙ הַיֹּצֵ֣א מִמִּצְרַ֔יִם וַיְכַ֖ס אֶת־עֵ֣ין הָאָ֑רֶץ עַתָּ֗ה לְכָ֤ה קָֽבָה־לִּי֙ אֹת֔וֹ אוּלַ֥י אוּכַ֛ל לְהִלָּ֥חֶם בּ֖וֹ וְגֵרַשְׁתִּֽיו׃ 12 וַיֹּ֤אמֶר אֱלֹהִים֙ אֶל־בִּלְעָ֔ם לֹ֥א תֵלֵ֖ךְ עִמָּהֶ֑ם לֹ֤א תָאֹר֙ אֶת־הָעָ֔ם כִּ֥י בָר֖וּךְ הֽוּא׃ 13 וַיָּ֤קָם בִּלְעָם֙ בַּבֹּ֔קֶר וַיֹּ֙אמֶר֙ אֶל־שָׂרֵ֣י בָלָ֔ק לְכ֖וּ אֶֽל־אַרְצְכֶ֑ם כִּ֚י מֵאֵ֣ן יְהוָ֔ה לְתִתִּ֖י לַהֲלֹ֥ךְ עִמָּכֶֽם׃ 14 וַיָּק֙וּמוּ֙ שָׂרֵ֣י מוֹאָ֔ב וַיָּבֹ֖אוּ אֶל־בָּלָ֑ק וַיֹּ֣אמְר֔וּ מֵאֵ֥ן בִּלְעָ֖ם הֲלֹ֥ךְ עִמָּֽנוּ׃ 15 וַיֹּ֥סֶף ע֖וֹד בָּלָ֑ק שְׁלֹ֣חַ שָׂרִ֔ים רַבִּ֥ים וְנִכְבָּדִ֖ים מֵאֵֽלֶּה׃ 16 וַיָּבֹ֖אוּ אֶל־בִּלְעָ֑ם וַיֹּ֣אמְרוּ ל֗וֹ כֹּ֤ה אָמַר֙ בָּלָ֣ק בֶּן־צִפּ֔וֹר אַל־נָ֥א תִמָּנַ֖ע מֵהֲלֹ֥ךְ אֵלָֽי׃ 17 כִּֽי־כַבֵּ֤ד אֲכַבֶּדְךָ֙ מְאֹ֔ד וְכֹ֛ל אֲשֶׁר־תֹּאמַ֥ר אֵלַ֖י אֶֽעֱשֶׂ֑ה וּלְכָה־נָּא֙ קָֽבָה־לִּ֔י אֵ֖ת הָעָ֥ם הַזֶּֽה׃ 18 וַיַּ֣עַן בִּלְעָ֗ם וַיֹּ֙אמֶר֙ אֶל־עַבְדֵ֣י בָלָ֔ק אִם־יִתֶּן־לִ֥י בָלָ֛ק מְלֹ֥א בֵית֖וֹ כֶּ֣סֶף וְזָהָ֑ב לֹ֣א אוּכַ֗ל לַעֲבֹר֙ אֶת־פִּי֙ יְהוָ֣ה אֱלֹהָ֔י לַעֲשׂ֥וֹת קְטַנָּ֖ה א֥וֹ גְדוֹלָֽה׃ 19 וְעַתָּ֗ה שְׁב֨וּ נָ֥א בָזֶ֛ה גַּם־אַתֶּ֖ם הַלָּ֑יְלָה וְאֵ֣דְעָ֔ה מַה־יֹּסֵ֥ף יְהוָ֖ה דַּבֵּ֥ר עִמִּֽי׃ 20 וַיָּבֹ֨א אֱלֹהִ֥ים אֶל־בִּלְעָם֮ לַיְלָה֒ וַיֹּ֣אמֶר ל֗וֹ אִם־לִקְרֹ֤א לְךָ֙ בָּ֣אוּ הָאֲנָשִׁ֔ים ק֖וּם לֵ֣ךְ אִתָּ֑ם וְאַ֗ךְ אֶת־הַדָּבָ֛ר אֲשֶׁר־אֲדַבֵּ֥ר אֵלֶ֖יךָ אֹת֥וֹ תַעֲשֶֽׂה׃ 21 וַיָּ֤קָם בִּלְעָם֙ בַּבֹּ֔קֶר וַֽיַּחֲבֹ֖שׁ אֶת־אֲתֹנ֑וֹ וַיֵּ֖לֶךְ עִם־שָׂרֵ֥י מוֹאָֽב׃ 22 וַיִּֽחַר־אַ֣ף אֱלֹהִים֮ כִּֽי־הוֹלֵ֣ךְ הוּא֒ וַיִּתְיַצֵּ֞ב מַלְאַ֧ךְ יְהוָ֛ה בַּדֶּ֖רֶךְ לְשָׂטָ֣ן ל֑וֹ וְהוּא֙ רֹכֵ֣ב עַל־אֲתֹנ֔וֹ וּשְׁנֵ֥י נְעָרָ֖יו עִמּֽוֹ׃ 23 וַתֵּ֣רֶא הָאָתוֹן֩ אֶת־מַלְאַ֨ךְ יְהוָ֜ה נִצָּ֣ב בַּדֶּ֗רֶךְ וְחַרְבּ֤וֹ שְׁלוּפָה֙ בְּיָד֔וֹ וַתֵּ֤ט הָֽאָתוֹן֙ מִן־הַדֶּ֔רֶךְ וַתֵּ֖לֶךְ בַּשָּׂדֶ֑ה וַיַּ֤ךְ בִּלְעָם֙ אֶת־הָ֣אָת֔וֹן לְהַטֹּתָ֖הּ הַדָּֽרֶךְ׃ 24 וַֽיַּעֲמֹד֙ מַלְאַ֣ךְ יְהוָ֔ה בְּמִשְׁע֖וֹל הַכְּרָמִ֑ים גָּדֵ֥ר מִזֶּ֖ה וְגָדֵ֥ר מִזֶּֽה׃ 25 וַתֵּ֨רֶא הָאָת֜וֹן אֶת־מַלְאַ֣ךְ יְהוָ֗ה וַתִּלָּחֵץ֙ אֶל־הַקִּ֔יר וַתִּלְחַ֛ץ אֶת־רֶ֥גֶל בִּלְעָ֖ם אֶל־הַקִּ֑יר וַיֹּ֖סֶף לְהַכֹּתָֽהּ׃ 26 וַיּ֥וֹסֶף מַלְאַךְ־יְהוָ֖ה עֲב֑וֹר וַֽיַּעֲמֹד֙ בְּמָק֣וֹם צָ֔ר אֲשֶׁ֛ר אֵֽין־דֶּ֥רֶךְ לִנְט֖וֹת יָמִ֥ין וּשְׂמֹֽאול׃ 27 וַתֵּ֤רֶא הָֽאָתוֹן֙ אֶת־מַלְאַ֣ךְ יְהוָ֔ה וַתִּרְבַּ֖ץ תַּ֣חַת בִּלְעָ֑ם וַיִּֽחַר־אַ֣ף בִּלְעָ֔ם וַיַּ֥ךְ אֶת־הָאָת֖וֹן בַּמַּקֵּֽל׃ 28 וַיִּפְתַּ֥ח יְהוָ֖ה אֶת־פִּ֣י הָאָת֑וֹן וַתֹּ֤אמֶר לְבִלְעָם֙ מֶה־עָשִׂ֣יתִֽי לְךָ֔ כִּ֣י הִכִּיתַ֔נִי זֶ֖ה שָׁלֹ֥שׁ רְגָלִֽים׃ 29 וַיֹּ֤אמֶר בִּלְעָם֙ לָֽאָת֔וֹן כִּ֥י הִתְעַלַּ֖לְתְּ בִּ֑י ל֤וּ יֶשׁ־חֶ֙רֶב֙ בְּיָדִ֔י כִּ֥י עַתָּ֖ה הֲרַגְתִּֽיךְ׃ 30 וַתֹּ֨אמֶר הָאָת֜וֹן אֶל־בִּלְעָ֗ם הֲלוֹא֩ אָנֹכִ֨י אֲתֹֽנְךָ֜ אֲשֶׁר־רָכַ֣בְתָּ עָלַ֗י מֵעֽוֹדְךָ֙ עַד־הַיּ֣וֹם הַזֶּ֔ה הַֽהַסְכֵּ֣ן הִסְכַּ֔נְתִּי לַעֲשׂ֥וֹת לְךָ֖ כֹּ֑ה וַיֹּ֖אמֶר לֹֽא׃ 31 וַיְגַ֣ל יְהוָה֮ אֶת־עֵינֵ֣י בִלְעָם֒ וַיַּ֞רְא אֶת־מַלְאַ֤ךְ יְהוָה֙ נִצָּ֣ב בַּדֶּ֔רֶךְ וְחַרְבּ֥וֹ שְׁלֻפָ֖ה בְּיָד֑וֹ וַיִּקֹּ֥ד וַיִּשְׁתַּ֖חוּ לְאַפָּֽיו׃ 32 וַיֹּ֤אמֶר אֵלָיו֙ מַלְאַ֣ךְ יְהוָ֔ה עַל־מָ֗ה הִכִּ֙יתָ֙ אֶת־אֲתֹ֣נְךָ֔ זֶ֖ה שָׁל֣וֹשׁ רְגָלִ֑ים הִנֵּ֤ה אָנֹכִי֙ יָצָ֣אתִי לְשָׂטָ֔ן כִּֽי־יָרַ֥ט הַדֶּ֖רֶךְ לְנֶגְדִּֽי׃ 33 וַתִּרְאַ֙נִי֙ הָֽאָת֔וֹן וַתֵּ֣ט לְפָנַ֔י זֶ֖ה שָׁלֹ֣שׁ רְגָלִ֑ים אוּלַי֙ נָטְתָ֣ה מִפָּנַ֔י כִּ֥י עַתָּ֛ה גַּם־אֹתְכָ֥ה הָרַ֖גְתִּי וְאוֹתָ֥הּ הֶחֱיֵֽיתִי׃ 34 וַיֹּ֨אמֶר בִּלְעָ֜ם אֶל־מַלְאַ֤ךְ יְהוָה֙ חָטָ֔אתִי כִּ֚י לֹ֣א יָדַ֔עְתִּי כִּ֥י אַתָּ֛ה נִצָּ֥ב לִקְרָאתִ֖י בַּדָּ֑רֶךְ וְעַתָּ֛ה אִם־רַ֥ע בְּעֵינֶ֖יךָ אָשׁ֥וּבָה לִּֽי׃ 35 וַיֹּאמֶר֩ מַלְאַ֨ךְ יְהוָ֜ה אֶל־בִּלְעָ֗ם לֵ֚ךְ עִם־הָ֣אֲנָשִׁ֔ים וְאֶ֗פֶס אֶת־הַדָּבָ֛ר אֲשֶׁר־אֲדַבֵּ֥ר אֵלֶ֖יךָ אֹת֣וֹ תְדַבֵּ֑ר וַיֵּ֥לֶךְ בִּלְעָ֖ם עִם־שָׂרֵ֥י בָלָֽק׃ 36 וַיִּשְׁמַ֥ע בָּלָ֖ק כִּ֣י בָ֣א בִלְעָ֑ם וַיֵּצֵ֨א לִקְרָאת֜וֹ אֶל־עִ֣יר מוֹאָ֗ב אֲשֶׁר֙ עַל־גְּב֣וּל אַרְנֹ֔ן אֲשֶׁ֖ר בִּקְצֵ֥ה הַגְּבֽוּל׃ 37 וַיֹּ֨אמֶר בָּלָ֜ק אֶל־בִּלְעָ֗ם הֲלֹא֩ שָׁלֹ֨חַ שָׁלַ֤חְתִּי אֵלֶ֙יךָ֙ לִקְרֹא־לָ֔ךְ לָ֥מָּה לֹא־הָלַ֖כְתָּ אֵלָ֑י הַֽאֻמְנָ֔ם לֹ֥א אוּכַ֖ל כַּבְּדֶֽךָ׃ 38 וַיֹּ֨אמֶר בִּלְעָ֜ם אֶל־בָּלָ֗ק הִֽנֵּה־בָ֙אתִי֙ אֵלֶ֔יךָ עַתָּ֕ה הֲיָכ֥וֹל אוּכַ֖ל דַּבֵּ֣ר מְא֑וּמָה הַדָּבָ֗ר אֲשֶׁ֨ר יָשִׂ֧ים אֱלֹהִ֛ים בְּפִ֖י אֹת֥וֹ אֲדַבֵּֽר׃ 39 וַיֵּ֥לֶךְ בִּלְעָ֖ם עִם־בָּלָ֑ק וַיָּבֹ֖אוּ קִרְיַ֥ת חֻצֽוֹת׃ 40 וַיִּזְבַּ֥ח בָּלָ֖ק בָּקָ֣ר וָצֹ֑אן וַיְשַׁלַּ֣ח לְבִלְעָ֔ם וְלַשָּׂרִ֖ים אֲשֶׁ֥ר אִתּֽוֹ׃ 41 וַיְהִ֣י בַבֹּ֔קֶר וַיִּקַּ֤ח בָּלָק֙ אֶת־בִּלְעָ֔ם וַֽיַּעֲלֵ֖הוּ בָּמ֣וֹת בָּ֑עַל וַיַּ֥רְא מִשָּׁ֖ם קְצֵ֥ה הָעָֽם׃