Yiddish
Hebrew
אידיש
1 און גאָט האָט גערעדט צו משהן אין מדבר סינַי, אין אוֹהל-מוֹעד, אין ערשטן טאָג פֿון צװײטן חוֹדש, אין צװײטן יאָר נאָך זײער אַרױסגײן פֿון לאַנד מִצרַיִם, אַזױ צו זאָגן: 2 נעמט אױף דעם מספּר פֿון דער גאַנצער עדה פֿון די קינדער פֿון ישׂראל לױט זײערע משפּחות, לױט זײערע פֿאָטערהײַזער, נאָך דער צאָל פֿון נעמען, יעטװעדער מאַנספּאַרשױן, לױט זײערע קעפּ. 3 פֿון צװאַנציק יאָר אַלט און העכער, איטלעכן אין ישׂראל װאָס גײט אַרױס אין חיל, זאָלט איר זײ צײלן לױט זײערע מחנות, דו און אַהרן. 4 און מיט אײַך זאָלן זײַן צו מאַן, צו מאַן פֿון אַ שבֿט, אַ מאַן װאָס איז דער הױפּט פֿון זײַן פֿאָטערהױז. 5 און דאָס זײַנען די נעמען פֿון די מענער װאָס זאָלן שטײן מיט אײַך: פֿון ראובֿן, אֶליצור דער זון פֿון שדֵיאורן. 6 פֿון שמעון, שלומיאֵל דער זון פֿון צורישַדָין. 7 פֿון יהודה, נַחשוֹן דער זון פֿון עַמינָדָבֿן. 8 פֿון יִשׂשָׂכָר, נתַנאֵל דער זון פֿון צוֹעַרן. 9 פֿון זבֿולון, אֶליאָבֿ דער זון פֿון חלוֹנען. 10 פֿון די קינדער פֿון יוֹסף: פֿון אפֿרים, אֶלישָמָע דער זון פֿון עַמיהודן; פֿון מנשה, גַמליאֵל דער זון פֿון פּדָהצורן. 11 פֿון בנימין, אַבֿידָן דער זון פֿון גִדעוֹנין. 12 פֿון דָן, אַחיעזר דער זון פֿון עַמישַדָין. 13 פֿון אָשר, פּגעִיאֵל דער זון פֿון עָכרַנען. 14 פֿון גָד, אֶליָסָף דער זון פֿון דְעואֵלן. 15 פֿון נפֿתָּלי, אַחירַע דער זון פֿון עֵינָנען. 16 די דאָזיקע זײַנען געװען גערופֿענע פֿון דער עדה, פֿירשטן פֿון זײערע פֿאָטערשטאַמען; די הױפּטלײַט פֿון די טױזנטן פֿון ישׂראל זײַנען זײ געװען. 17 און משה און אַהרן האָבן גענומען די דאָזיקע מענער װאָס זײַנען אָנגערופֿן מיט די נעמען, 18 און זײ האָבן אײַנגעזאַמלט די גאַנצע עדה אין ערשטן טאָג פֿון צװײטן חוֹדש; און זײ האָבן אָנגעגעבן זײער געבורט לױט זײערע משפּחות, לױט זײערע פֿאָטערהײַזער, נאָך דער צאָל פֿון נעמען, פֿון צװאַנציק יאָר אַלט און העכער, לױט זײערע קעפּ. 19 אַזױ װי גאָט האָט באַפֿױלן משהן, האָט ער זײ געצײלט אין מדבר סינַי.
20 און די קינדער פֿון ראובֿן, ישׂראלס בכָור, זײערע געבורטן לױט זײערע משפּחות, לױט זײערע פֿאָטערהײַזער, נאָך דער צאָל פֿון נעמען, לױט זײערע קעפּ, יעטװעדער מאַנספּאַרשױן פֿון צװאַנציק יאָר אַלט און העכער, איטלעכער װאָס גײט אַרױס אין חיל – 21 זײערע געצײלטע, פֿון שבֿט ראובֿן, זײַנען געװען זעקס און פֿערציק טױזנט און פֿינף הונדערט.
22 פֿון די קינדער פֿון שמעון, זײערע געבורטן לױט זײערע משפּחות, לױט זײערע פֿאָטערהײַזער, זײַנע געצײלטע נאָך דער צאָל פֿון נעמען, לױט זײערע קעפּ, יעטװעדער מאַנספּאַרשױן פֿון צװאַנציק יאָר אַלט און העכער, איטלעכער װאָס גײט אַרױס אין חיל – 23 זײערע געצײלטע, פֿון שבֿט שמעון, נײַן און פֿופֿציק טױזנט און דרײַ הונדערט.
24 פֿון די קינדער פֿון גָד, זײערע געבורטן לױט זײערע משפּחות, לױט זײערע פֿאָטערהײַזער, נאָך דער צאָל פֿון נעמען, פֿון צװאַנציק יאָר אַלט און העכער, איטלעכער װאָס גײט אַרױס אין חיל – 25 זײערע געצײלטע, פֿון שבֿט גָד, פֿינף און פֿערציק טױזנט און זעקס הונדערט און פֿופֿציק.
26 פֿון די קינדער פֿון יהודה, זײערע געבורטן לױט זײערע משפּחות, לױט זײערע פֿאָטערהײַזער, נאָך דער צאָל פֿון נעמען, פֿון צװאַנציק יאָר אַלט און העכער, איטלעכער װאָס גײט אַרױס אין חיל – 27 זײערע געצײלטע, פֿון שבֿט יהודה, פֿיר און זיבעציק טױזנט און זעקס הונדערט.
28 פֿון די קינדער פֿון יִשׂשָׂכָר, זײערע געבורטן לױט זײערע משפּחות, לױט זײערע פֿאָטערהײַזער, נאָך דער צאָל פֿון נעמען, פֿון צװאַנציק יאָר אַלט און העכער, איטלעכער װאָס גײט אַרױס אין חיל – 29 זײערע געצײלטע, פֿון שבֿט יִשׂשָׂכָר, פֿיר און פֿופֿציק טױזנט און פֿיר הונדערט.
30 פֿון די קינדער פֿון זבֿולון, זײערע געבורטן לױט זײערע משפּחות, לױט זײערע פֿאָטערהײַזער, נאָך דער צאָל פֿון נעמען, פֿון צװאַנציק יאָר אַלט און העכער, איטלעכער װאָס גײט אַרױס אין חיל – 31 זײערע געצײלטע, פֿון שבֿט זבֿולון, זיבן און פֿופֿציק טױזנט און פֿיר הונדערט.
32 פֿון די קינדער פֿון יוֹסף: פֿון די קינדער פֿון אפֿרים, זײערע געבורטן לױט זײערע משפּחות, לױט זײערע פֿאָטערהײַזער, נאָך דער צאָל פֿון נעמען, פֿון צװאַנציק יאָר אַלט און העכער, איטלעכער װאָס גײט אַרױס אין חיל – 33 זײערע געצײלטע, פֿון שבֿט אפֿרים, פֿערציק טױזנט און פֿינף הונדערט.
34 פֿון די קינדער פֿון מנשה, זײערע געבורטן לױט זײערע משפּחות, לױט זײערע פֿאָטערהײַזער, נאָך דער צאָל פֿון נעמען, פֿון צװאַנציק יאָר אַלט און העכער, איטלעכער װאָס גײט אַרױס אין חיל – 35 זײערע געצײלטע, פֿון שבֿט מנשה, צװײ און דרײַסיק טױזנט און צװײ הונדערט.
36 פֿון די קינדער פֿון בנימין, זײערע געבורטן לױט זײערע משפּחות, לױט זײערע פֿאָטערהײַזער, נאָך דער צאָל פֿון נעמען, פֿון צװאַנציק יאָר אַלט און העכער, איטלעכער װאָס גײט אַרױס אין חיל – 37 זײערע געצײלטע, פֿון שבֿט בנימין, פֿינף און דרײַסיק טױזנט און פֿיר הונדערט.
38 פֿון די קינדער פֿון דָן, זײערע געבורטן לױט זײערע משפּחות, לױט זײערע פֿאָטערהײַזער, נאָך דער צאָל פֿון נעמען, פֿון צװאַנציק יאָר אַלט און העכער, איטלעכער װאָס גײט אַרױס אין חיל – 39 זײערע געצײלטע, פֿון שבֿט דָן, צװײ און זעכציק טױזנט און זיבן הונדערט.
40 פֿון די קינדער פֿון אָשר, זײערע געבורטן לױט זײערע משפּחות, לױט זײערע פֿאָטערהײַזער, נאָך דער צאָל פֿון נעמען, פֿון צװאַנציק יאָר אַלט און העכער, איטלעכער װאָס גײט אַרױס אין חיל – 41 זײערע געצײלטע, פֿון שבֿט אָשר, אײן און פֿערציק טױזנט און פֿינף הונדערט.
42 די קינדער פֿון נפֿתָּלי, זײערע געבורטן לױט זײערע משפּחות, לױט זײערע פֿאָטערהײַזער, נאָך דער צאָל פֿון נעמען, פֿון צװאַנציק יאָר אַלט און העכער, איטלעכער װאָס גײט אַרױס אין חיל – 43 זײערע געצײלטע, פֿון שבֿט נפֿתָּלי, דרײַ און פֿופֿציק טױזנט און פֿיר הונדערט.
44 דאָס זײַנען די געצײלטע װאָס משה און אַהרן האָבן געצײלט, און די פֿירשטן פֿון ישׂראל; צװעלף מאַן, צו אײן מאַן פֿון זײַן פֿאָטערהױז זײַנען זײ געװען. 45 און אַלע געצײלטע פֿון די קינדער פֿון ישׂראל לױט זײערע פֿאָטערהײַזער, פֿון צװאַנציק יאָר אַלט און העכער, איטלעכער װאָס גײט אַרױס אין חיל – אין ישׂראל, זײַנען געװען 46 אַלע געצײלטע זײַנען געװען זעקס מאָל הונדערט טױזנט און דרײַ טױזנט און פֿינף הונדערט און פֿופֿציק. 47 אָבער די לוִיִים לױט זײער פֿאָטערשטאַם זײַנען ניט געצײלט געװאָרן צװישן זײ.
48 און גאָט האָט גערעדט צו משהן, אַזױ צו זאָגן: 49 דעם שבֿט לֵוִי אָבער זאָלסטו ניט צײלן, און זײער צאָל זאָלסטו ניט אױפֿנעמען צװישן די קינדער פֿון ישׂראל. 50 נאָר דו שטעל די לוִיִים איבער דעם מִשכּן פֿון געזעץ, און איבער אַלע זײַנע כּלים, און איבער אַלץ װאָס געהערט צו אים; זײ זאָלן טראָגן דעם מִשכּן, און אַלע זײַנע כּלים, און זײ זאָלן אים באַדינען; און רונד אַרום דעם מִשכּן זאָלן זײ לאַגערן. 51 און בײַם ציִען פֿון מִשכּן זאָלן אים די לוִיִים אַראָפּנעמען, און בײַם רוען פֿון מִשכּן זאָלן אים די לוִיִים אױפֿשטעלן, און דער פֿרעמדער װאָס גענענט זאָל געטײט װערן. 52 און די קינדער פֿון ישׂראל זאָלן לאַגערן איטלעכער אין זײַן לאַגער, און איטלעכער בײַ זײַן פֿאָן, לױט זײערע מחנות. 53 און די לוִיִים זאָלן לאַגערן רונד אַרום דעם מִשכּן פֿון געזעץ, כּדי עס זאָל ניט זײַן אַ צאָרן אױף דער עדה פֿון די קינדער פֿון ישׂראל. און די לוִיִים זאָלן היטן די היטונג פֿון דעם מִשכּן פֿון געזעץ. 54 און די קינדער פֿון ישׂראל האָבן אַזױ געטאָן; אַזױ װי אַלץ װאָס גאָט האָט באַפֿױלן משהן, אַזױ האָבן זײ געטאָן.
עברית
1 וַיְדַבֵּ֨ר יְהוָ֧ה אֶל־מֹשֶׁ֛ה בְּמִדְבַּ֥ר סִינַ֖י בְּאֹ֣הֶל מוֹעֵ֑ד בְּאֶחָד֩ לַחֹ֨דֶשׁ הַשֵּׁנִ֜י בַּשָּׁנָ֣ה הַשֵּׁנִ֗ית לְצֵאתָ֛ם מֵאֶ֥רֶץ מִצְרַ֖יִם לֵאמֹֽר׃ 2 שְׂא֗וּ אֶת־רֹאשׁ֙ כָּל־עֲדַ֣ת בְּנֵֽי־יִשְׂרָאֵ֔ל לְמִשְׁפְּחֹתָ֖ם לְבֵ֣ית אֲבֹתָ֑ם בְּמִסְפַּ֣ר שֵׁמ֔וֹת כָּל־זָכָ֖ר לְגֻלְגְּלֹתָֽם׃ 3 מִבֶּ֨ן עֶשְׂרִ֤ים שָׁנָה֙ וָמַ֔עְלָה כָּל־יֹצֵ֥א צָבָ֖א בְּיִשְׂרָאֵ֑ל תִּפְקְד֥וּ אֹתָ֛ם לְצִבְאֹתָ֖ם אַתָּ֥ה וְאַהֲרֹֽן׃ 4 וְאִתְּכֶ֣ם יִהְי֔וּ אִ֥ישׁ אִ֖ישׁ לַמַּטֶּ֑ה אִ֛ישׁ רֹ֥אשׁ לְבֵית־אֲבֹתָ֖יו הֽוּא׃ 5 וְאֵ֙לֶּה֙ שְׁמ֣וֹת הָֽאֲנָשִׁ֔ים אֲשֶׁ֥ר יַֽעַמְד֖וּ אִתְּכֶ֑ם לִרְאוּבֵ֕ן אֱלִיצ֖וּר בֶּן־שְׁדֵיאֽוּר׃ 6 לְשִׁמְע֕וֹן שְׁלֻמִיאֵ֖ל בֶּן־צוּרִֽישַׁדָּֽי׃ 7 לִֽיהוּדָ֕ה נַחְשׁ֖וֹן בֶּן־עַמִּינָדָֽב׃ 8 לְיִ֨שָּׂשכָ֔ר נְתַנְאֵ֖ל בֶּן־צוּעָֽר׃ 9 לִזְבוּלֻ֕ן אֱלִיאָ֖ב בֶּן־חֵלֹֽן׃ 10 לִבְנֵ֣י יוֹסֵ֔ף לְאֶפְרַ֕יִם אֱלִישָׁמָ֖ע בֶּן־עַמִּיה֑וּד לִמְנַשֶּׁ֕ה גַּמְלִיאֵ֖ל בֶּן־פְּדָהצֽוּר׃ 11 לְבִ֨נְיָמִ֔ן אֲבִידָ֖ן בֶּן־גִּדְעֹנִֽי׃ 12 לְדָ֕ן אֲחִיעֶ֖זֶר בֶּן־עַמִּֽישַׁדָּֽי׃ 13 לְאָשֵׁ֕ר פַּגְעִיאֵ֖ל בֶּן־עָכְרָֽן׃ 14 לְגָ֕ד אֶלְיָסָ֖ף בֶּן־דְּעוּאֵֽל׃ 15 לְנַ֨פְתָּלִ֔י אֲחִירַ֖ע בֶּן־עֵינָֽן׃ 16 אֵ֚לֶּה קריאי הָעֵדָ֔ה נְשִׂיאֵ֖י מַטּ֣וֹת אֲבוֹתָ֑ם רָאשֵׁ֛י אַלְפֵ֥י יִשְׂרָאֵ֖ל הֵֽם׃ 17 וַיִּקַּ֥ח מֹשֶׁ֖ה וְאַהֲרֹ֑ן אֵ֚ת הָאֲנָשִׁ֣ים הָאֵ֔לֶּה אֲשֶׁ֥ר נִקְּב֖וּ בְּשֵׁמֽוֹת׃ 18 וְאֵ֨ת כָּל־הָעֵדָ֜ה הִקְהִ֗ילוּ בְּאֶחָד֙ לַחֹ֣דֶשׁ הַשֵּׁנִ֔י וַיִּתְיַֽלְד֥וּ עַל־מִשְׁפְּחֹתָ֖ם לְבֵ֣ית אֲבֹתָ֑ם בְּמִסְפַּ֣ר שֵׁמ֗וֹת מִבֶּ֨ן עֶשְׂרִ֥ים שָׁנָ֛ה וָמַ֖עְלָה לְגֻלְגְּלֹתָֽם׃ 19 כַּאֲשֶׁ֛ר צִוָּ֥ה יְהוָ֖ה אֶת־מֹשֶׁ֑ה וַֽיִּפְקְדֵ֖ם בְּמִדְבַּ֥ר סִינָֽי׃   פ
20 וַיִּהְי֤וּ בְנֵֽי־רְאוּבֵן֙ בְּכֹ֣ר יִשְׂרָאֵ֔ל תּוֹלְדֹתָ֥ם לְמִשְׁפְּחֹתָ֖ם לְבֵ֣ית אֲבֹתָ֑ם בְּמִסְפַּ֤ר שֵׁמוֹת֙ לְגֻלְגְּלֹתָ֔ם כָּל־זָכָ֗ר מִבֶּ֨ן עֶשְׂרִ֤ים שָׁנָה֙ וָמַ֔עְלָה כֹּ֖ל יֹצֵ֥א צָבָֽא׃ 21 פְּקֻדֵיהֶ֖ם לְמַטֵּ֣ה רְאוּבֵ֑ן שִׁשָּׁ֧ה וְאַרְבָּעִ֛ים אֶ֖לֶף וַחֲמֵ֥שׁ מֵאֽוֹת׃   פ
22 לִבְנֵ֣י שִׁמְע֔וֹן תּוֹלְדֹתָ֥ם לְמִשְׁפְּחֹתָ֖ם לְבֵ֣ית אֲבֹתָ֑ם פְּקֻדָ֗יו בְּמִסְפַּ֤ר שֵׁמוֹת֙ לְגֻלְגְּלֹתָ֔ם כָּל־זָכָ֗ר מִבֶּ֨ן עֶשְׂרִ֤ים שָׁנָה֙ וָמַ֔עְלָה כֹּ֖ל יֹצֵ֥א צָבָֽא׃ 23 פְּקֻדֵיהֶ֖ם לְמַטֵּ֣ה שִׁמְע֑וֹן תִּשְׁעָ֧ה וַחֲמִשִּׁ֛ים אֶ֖לֶף וּשְׁלֹ֥שׁ מֵאֽוֹת׃   פ
24 לִבְנֵ֣י גָ֔ד תּוֹלְדֹתָ֥ם לְמִשְׁפְּחֹתָ֖ם לְבֵ֣ית אֲבֹתָ֑ם בְּמִסְפַּ֣ר שֵׁמ֗וֹת מִבֶּ֨ן עֶשְׂרִ֤ים שָׁנָה֙ וָמַ֔עְלָה כֹּ֖ל יֹצֵ֥א צָבָֽא׃ 25 פְּקֻדֵיהֶ֖ם לְמַטֵּ֣ה גָ֑ד חֲמִשָּׁ֤ה וְאַרְבָּעִים֙ אֶ֔לֶף וְשֵׁ֥שׁ מֵא֖וֹת וַחֲמִשִּֽׁים׃   פ
26 לִבְנֵ֣י יְהוּדָ֔ה תּוֹלְדֹתָ֥ם לְמִשְׁפְּחֹתָ֖ם לְבֵ֣ית אֲבֹתָ֑ם בְּמִסְפַּ֣ר שֵׁמֹ֗ת מִבֶּ֨ן עֶשְׂרִ֤ים שָׁנָה֙ וָמַ֔עְלָה כֹּ֖ל יֹצֵ֥א צָבָֽא׃ 27 פְּקֻדֵיהֶ֖ם לְמַטֵּ֣ה יְהוּדָ֑ה אַרְבָּעָ֧ה וְשִׁבְעִ֛ים אֶ֖לֶף וְשֵׁ֥שׁ מֵאֽוֹת׃   פ
28 לִבְנֵ֣י יִשָּׂשכָ֔ר תּוֹלְדֹתָ֥ם לְמִשְׁפְּחֹתָ֖ם לְבֵ֣ית אֲבֹתָ֑ם בְּמִסְפַּ֣ר שֵׁמֹ֗ת מִבֶּ֨ן עֶשְׂרִ֤ים שָׁנָה֙ וָמַ֔עְלָה כֹּ֖ל יֹצֵ֥א צָבָֽא׃ 29 פְּקֻדֵיהֶ֖ם לְמַטֵּ֣ה יִשָּׂשכָ֑ר אַרְבָּעָ֧ה וַחֲמִשִּׁ֛ים אֶ֖לֶף וְאַרְבַּ֥ע מֵאֽוֹת׃   פ
30 לִבְנֵ֣י זְבוּלֻ֔ן תּוֹלְדֹתָ֥ם לְמִשְׁפְּחֹתָ֖ם לְבֵ֣ית אֲבֹתָ֑ם בְּמִסְפַּ֣ר שֵׁמֹ֗ת מִבֶּ֨ן עֶשְׂרִ֤ים שָׁנָה֙ וָמַ֔עְלָה כֹּ֖ל יֹצֵ֥א צָבָֽא׃ 31 פְּקֻדֵיהֶ֖ם לְמַטֵּ֣ה זְבוּלֻ֑ן שִׁבְעָ֧ה וַחֲמִשִּׁ֛ים אֶ֖לֶף וְאַרְבַּ֥ע מֵאֽוֹת׃   פ
32 לִבְנֵ֤י יוֹסֵף֙ לִבְנֵ֣י אֶפְרַ֔יִם תּוֹלְדֹתָ֥ם לְמִשְׁפְּחֹתָ֖ם לְבֵ֣ית אֲבֹתָ֑ם בְּמִסְפַּ֣ר שֵׁמֹ֗ת מִבֶּ֨ן עֶשְׂרִ֤ים שָׁנָה֙ וָמַ֔עְלָה כֹּ֖ל יֹצֵ֥א צָבָֽא׃ 33 פְּקֻדֵיהֶ֖ם לְמַטֵּ֣ה אֶפְרָ֑יִם אַרְבָּעִ֥ים אֶ֖לֶף וַחֲמֵ֥שׁ מֵאֽוֹת׃   פ
34 לִבְנֵ֣י מְנַשֶּׁ֔ה תּוֹלְדֹתָ֥ם לְמִשְׁפְּחֹתָ֖ם לְבֵ֣ית אֲבֹתָ֑ם בְּמִסְפַּ֣ר שֵׁמ֗וֹת מִבֶּ֨ן עֶשְׂרִ֤ים שָׁנָה֙ וָמַ֔עְלָה כֹּ֖ל יֹצֵ֥א צָבָֽא׃ 35 פְּקֻדֵיהֶ֖ם לְמַטֵּ֣ה מְנַשֶּׁ֑ה שְׁנַ֧יִם וּשְׁלֹשִׁ֛ים אֶ֖לֶף וּמָאתָֽיִם׃   פ
36 לִבְנֵ֣י בִנְיָמִ֔ן תּוֹלְדֹתָ֥ם לְמִשְׁפְּחֹתָ֖ם לְבֵ֣ית אֲבֹתָ֑ם בְּמִסְפַּ֣ר שֵׁמֹ֗ת מִבֶּ֨ן עֶשְׂרִ֤ים שָׁנָה֙ וָמַ֔עְלָה כֹּ֖ל יֹצֵ֥א צָבָֽא׃ 37 פְּקֻדֵיהֶ֖ם לְמַטֵּ֣ה בִנְיָמִ֑ן חֲמִשָּׁ֧ה וּשְׁלֹשִׁ֛ים אֶ֖לֶף וְאַרְבַּ֥ע מֵאֽוֹת׃   פ
38 לִבְנֵ֣י דָ֔ן תּוֹלְדֹתָ֥ם לְמִשְׁפְּחֹתָ֖ם לְבֵ֣ית אֲבֹתָ֑ם בְּמִסְפַּ֣ר שֵׁמֹ֗ת מִבֶּ֨ן עֶשְׂרִ֤ים שָׁנָה֙ וָמַ֔עְלָה כֹּ֖ל יֹצֵ֥א צָבָֽא׃ 39 פְּקֻדֵיהֶ֖ם לְמַטֵּ֣ה דָ֑ן שְׁנַ֧יִם וְשִׁשִּׁ֛ים אֶ֖לֶף וּשְׁבַ֥ע מֵאֽוֹת׃   פ
40 לִבְנֵ֣י אָשֵׁ֔ר תּוֹלְדֹתָ֥ם לְמִשְׁפְּחֹתָ֖ם לְבֵ֣ית אֲבֹתָ֑ם בְּמִסְפַּ֣ר שֵׁמֹ֗ת מִבֶּ֨ן עֶשְׂרִ֤ים שָׁנָה֙ וָמַ֔עְלָה כֹּ֖ל יֹצֵ֥א צָבָֽא׃ 41 פְּקֻדֵיהֶ֖ם לְמַטֵּ֣ה אָשֵׁ֑ר אֶחָ֧ד וְאַרְבָּעִ֛ים אֶ֖לֶף וַחֲמֵ֥שׁ מֵאֽוֹת׃   פ
42 בְּנֵ֣י נַפְתָּלִ֔י תּוֹלְדֹתָ֥ם לְמִשְׁפְּחֹתָ֖ם לְבֵ֣ית אֲבֹתָ֑ם בְּמִסְפַּ֣ר שֵׁמֹ֗ת מִבֶּ֨ן עֶשְׂרִ֤ים שָׁנָה֙ וָמַ֔עְלָה כֹּ֖ל יֹצֵ֥א צָבָֽא׃ 43 פְּקֻדֵיהֶ֖ם לְמַטֵּ֣ה נַפְתָּלִ֑י שְׁלֹשָׁ֧ה וַחֲמִשִּׁ֛ים אֶ֖לֶף וְאַרְבַּ֥ע מֵאֽוֹת׃   פ
44 אֵ֣לֶּה הַפְּקֻדִ֡ים אֲשֶׁר֩ פָּקַ֨ד מֹשֶׁ֤ה וְאַהֲרֹן֙ וּנְשִׂיאֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל שְׁנֵ֥ים עָשָׂ֖ר אִ֑ישׁ אִישׁ־אֶחָ֥ד לְבֵית־אֲבֹתָ֖יו הָיֽוּ׃ 45 וַיִּֽהְי֛וּ כָּל־פְּקוּדֵ֥י בְנֵֽי־יִשְׂרָאֵ֖ל לְבֵ֣ית אֲבֹתָ֑ם מִבֶּ֨ן עֶשְׂרִ֤ים שָׁנָה֙ וָמַ֔עְלָה כָּל־יֹצֵ֥א צָבָ֖א בְּיִשְׂרָאֵֽל׃ 46 וַיִּֽהְיוּ֙ כָּל־הַפְּקֻדִ֔ים שֵׁשׁ־מֵא֥וֹת אֶ֖לֶף וּשְׁלֹ֣שֶׁת אֲלָפִ֑ים וַחֲמֵ֥שׁ מֵא֖וֹת וַחֲמִשִּֽׁים׃ 47 וְהַלְוִיִּ֖ם לְמַטֵּ֣ה אֲבֹתָ֑ם לֹ֥א הָתְפָּקְד֖וּ בְּתוֹכָֽם׃   פ
48 וַיְדַבֵּ֥ר יְהוָ֖ה אֶל־מֹשֶׁ֥ה לֵּאמֹֽר׃ 49 אַ֣ךְ אֶת־מַטֵּ֤ה לֵוִי֙ לֹ֣א תִפְקֹ֔ד וְאֶת־רֹאשָׁ֖ם לֹ֣א תִשָּׂ֑א בְּת֖וֹךְ בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃ 50 וְאַתָּ֡ה הַפְקֵ֣ד אֶת־הַלְוִיִּם֩ עַל־מִשְׁכַּ֨ן הָעֵדֻ֜ת וְעַ֣ל כָּל־כֵּלָיו֮ וְעַ֣ל כָּל־אֲשֶׁר־לוֹ֒ הֵ֜מָּה יִשְׂא֤וּ אֶת־הַמִּשְׁכָּן֙ וְאֶת־כָּל־כֵּלָ֔יו וְהֵ֖ם יְשָׁרְתֻ֑הוּ וְסָבִ֥יב לַמִּשְׁכָּ֖ן יַחֲנֽוּ׃ 51 וּבִנְסֹ֣עַ הַמִּשְׁכָּ֗ן יוֹרִ֤ידוּ אֹתוֹ֙ הַלְוִיִּ֔ם וּבַחֲנֹת֙ הַמִּשְׁכָּ֔ן יָקִ֥ימוּ אֹת֖וֹ הַלְוִיִּ֑ם וְהַזָּ֥ר הַקָּרֵ֖ב יוּמָֽת׃ 52 וְחָנ֖וּ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל אִ֧ישׁ עַֽל־מַחֲנֵ֛הוּ וְאִ֥ישׁ עַל־דִּגְל֖וֹ לְצִבְאֹתָֽם׃ 53 וְהַלְוִיִּ֞ם יַחֲנ֤וּ סָבִיב֙ לְמִשְׁכַּ֣ן הָעֵדֻ֔ת וְלֹֽא־יִהְיֶ֣ה קֶ֔צֶף עַל־עֲדַ֖ת בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל וְשָׁמְרוּ֙ הַלְוִיִּ֔ם אֶת־מִשְׁמֶ֖רֶת מִשְׁכַּ֥ן הָעֵדֽוּת׃ 54 וַֽיַּעֲשׂ֖וּ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל כְּ֠כֹל אֲשֶׁ֨ר צִוָּ֧ה יְהוָ֛ה אֶת־מֹשֶׁ֖ה כֵּ֥ן עָשֽׂוּ׃   פ