Yiddish
Hebrew
אידיש
1 און אױפֿן זיבעטן יאָר האָט זיך יהױדע געשטאַרקט, און ער האָט אַרײַנגענומען די הױפּֿטלײַט פֿון די הונדערטן, עזריה דעם זון פֿון ירוחמען, און ישמעאל דעם זון פֿון יהוחננען, און עזריהו דעם זון פֿון עובֿדן, און מעשׂיהו דעם זון פֿון עדיהון, און אלישפֿט דעם זון פֿון זכרין, מיט זיך אין אַ בונד. 2 און זײ זײַנען אַרומגעגאַנגען אין יהודה, און האָבן אײַנגעזאַמלט די לויִים פֿון אַלע שטעט פֿון יהודה, און די הױפּֿטן פֿון די פֿאָטערהײַזער פֿון ישראל, און זײ זײַנען געקומען קײן ירושלים. 3 און די גאַנצע אײַנזאַמלונג האָט געשלאָסן אַ בונד מיטן מלך אין הױז פֿון גאָט; און ער האָט צו זײ געזאָגט׃ אָט, זאָל דער זון פֿון מלך קיניגן, אַזױ װי גאָט האָט גערעדט װעגן די זין פֿון דודן. 4 דאָס איז די זאַך װאָס איר זאָלט טאָן׃ אַ דריטל פֿון אײַך, די װאָס קומען אַרײַן שבת, פֿון די כּהנים און פֿון די לויִים, זאָלן זײַן פֿאַר טױערלײַט בײַ די שװעלן; 5 און אַ דריטל פֿון אײַך אין מלכס הױז, און אַ דריטל אין דעם גרונטטױער; און דאָס גאַנצע פֿאָלק זאָל זײַן אין די הױפֿן פֿון גאָטס הױז. 6 און קײנער זאָל ניט אַרײַנקומען אין הױז פֿון גאָט, נאָר די כּהנים, און די װאָס באַדינען פֿון די לויִים; זײ מעגן אַרײַנקומען, װאָרום זײ זײַנען הײליק. אָבער דאָס גאַנצע פֿאָלק זאָל אָפּהיטן די אָפּהיטונג פֿון גאָט. 7 און די לויִים זאָלן אַרומרינגלען דעם מלך רונד אַרום, איטלעכער מיט זײַנע װאַפֿן אין זײַן האַנט; און דער װאָס קומט אַרײַן אין הױז, זאָל געטײט װערן. און זײַט מיט דעם מלך בײַ זײַן אַרײַנגײן און בײַ זײַן אַרױסגײן. 8 האָבן די לוִיִים אין גאַנץ יהודה געטאָן אַזױ װי אַלץ װאָס יהוידע דער כּהן האָט באַפֿױלן, און זײ האָבן געבראַכט איטלעכער זײַנע מענטשן, די װאָס קומען אַרײַן שבת, מיט די װאָס גײען אַרױס שבת, װאָרום יהוידע דער כּהן האָט ניט אַװעקגעלאָזט די אָפּטײלונגען. 9 און יהוידע דער כּהן האָט געגעבן די הױפּטלײַט פֿון די הונדערטן די שפּיזן און די פּאַנצערס און די שילדן פֿון דעם מלך דוד, װאָס אין הױז פֿון גאָט. 10 און ער האָט אַרױסגעשטעלט דאָס גאַנצע פֿאָלק, איטלעכן מיט זײַן װאַפֿן אין זײַן האַנט, פֿון דער רעכטער זײַט פֿון הױז ביז דער לינקער זײַט פֿון הױז, בײַם מזבח און בײַם הױז, לעבן מלך רונד אַרום. 11 און זײ האָבן אַרױסגעפֿירט דעם מלכס זון, און האָבן אָנגעטאָן אױף אים די קרױן און די [קיניגלעכע] צײכנס, און האָבן אים געמאַכט פֿאַר אַ מלך. און יהוידע און זײַנע זין האָבן אים געזאַלבט, און זײ האָבן געזאָגט׃ לעבן זאָל דער מלך. 12 און עתליהו האָט געהערט דעם קול פֿון דעם פֿאָלק װאָס לױפֿט און לױבט דעם מלך, און זי איז געקומען צום פֿאָלק אין גאָטס הױז. 13 און זי האָט געזען, ערשט דער מלך שטײט אױף זײַן בימה אין אײַנגאַנג, און די האַרן און די טרומײטערערס לעבן מלך, און דאָס גאַנצע פֿאָלק פֿון לאַנד פֿרײט זיך און בלאָזט אין טרומײטן, און די זינגערס מיט כּלי־זמר װאָס פֿירן פֿאָן דעם לױבגעזאַנג; האָט עתליהו צעריסן אירע קלײדער, און האָט געזאָגט׃ אַ בונט! אַ בונט! 14 האָט יהוידע אַרױסגעפֿירט די הױפּטלײַט פֿון די הונדערטן, די אױפֿזעער פֿון חיל, און ער האָט צו זײ געזאָגט׃ פֿירט זי אַרױס אינעװײניק פֿון די רײען, און דער װאָס גײט איר נאָך, זאָל געטײט װערן מיטן שװערד. װאָרום דער כּהן האָט געזאָגט׃ איר זאָלט זי ניט טײטן אין הױז פֿון גאָט. 15 האָבן זײ געמאַכט פֿאַר אים אָרט, און זי איז אַרײַנגעגאַנגען דורך דעם אײַנגאַנג פֿון פֿערדטױער אין מלכס הױז; און זײ האָבן זי דאָרטן געטײט.
16 און יהוידע האָט געשלאָסן אַ בונד צװישן אים און צװישן דעם גאַנצן פֿאָלק און צװישן מלך, צו זײַן צום פֿאָלק פֿון יהוה. 17 און דאָס גאַנצע פֿאָלק איז אַרײַנגעגאַנגען אין הױז פֿון בעל, און האָבן עס אײַנגעװאָרפֿן, פֿון זײַנע מזבחות און זײַנע בילדער האָבן זײ צעבראָכן, און מתּן דעם כּהן פֿון בעל האָבן זײ געהרגעט פֿאַר די מזבחות. 18 און יהוידע האָט געגעבן די אױפֿזעונג פֿון גאָטס הױז אין דער האַנט פֿון די כּהנים פֿון שבֿט לֶוִי, װאָס דוד האָט אײַנגעטײלט איבער דעם הױז פֿון גאָט, אױפֿצוברענגען די בראַנדאָפּפֿער פֿון גאָט, אַזױ װי עס שטײט געשריבן אין תּורת־משה, מיט שׂמחה, און מיט געזאַנג לױט דעם אײַנשטעל פֿון דודן. 19 און ער האָט געשטעלט די טױערלײַט בײַ די טױערן פֿון גאָטס הױז, אַז דער װאָס איז אומרײן פֿון װאָסער עס איז זאַך, זאָל ניט אַרײַנקומען. 20 און ער האָט גענומען די הױפּטלײַט פֿון די הונדערטן, און די גרױסע לײַט, און די געװעלטיקער איבער דעם פֿאָלק, און דאָס גאַנצע פֿאָלק פֿון לאַנד, און האָט אַראָפּגעבראַכט דעם מלך פֿון גאָטס הױז, און זײ זײַנען אַרײַנגעגאַנגען דורך דעם אױבערשטן טױער אין מלכס הױז, און האָבן אַרױפֿגעזעצט דעם מלך אױף דעם טראָן פֿון מלוכה. 21 און דאָס גאַנצע פֿאָלק האָט זיך געפֿרײט, און די שטאָט איז געװען רויִק. און עתליהון האָבן זײ געטײט מיטן שװערד.
עברית
1 וּבַשָּׁנָ֨ה הַשְּׁבִעִ֜ית הִתְחַזַּ֣ק יְהוֹיָדָ֗ע וַיִּקַּ֣ח אֶת־שָׂרֵ֣י הַמֵּא֡וֹת לַעֲזַרְיָ֣הוּ בֶן־יְרֹחָ֡ם וּלְיִשְׁמָעֵ֣אל בֶּן־יְ֠הוֹחָנָן וְלַֽעֲזַרְיָ֨הוּ בֶן־עוֹבֵ֜ד וְאֶת־מַעֲשֵׂיָ֧הוּ בֶן־עֲדָיָ֛הוּ וְאֶת־אֱלִישָׁפָ֥ט בֶּן־זִכְרִ֖י עִמּ֥וֹ בַבְּרִֽית׃ 2 וַיָּסֹ֙בּוּ֙ בִּֽיהוּדָ֔ה וַיִּקְבְּצ֤וּ אֶת־הַלְוִיִּם֙ מִכָּל־עָרֵ֣י יְהוּדָ֔ה וְרָאשֵׁ֥י הָאָב֖וֹת לְיִשְׂרָאֵ֑ל וַיָּבֹ֖אוּ אֶל־יְרוּשָׁלָֽ͏ִם׃ 3 וַיִּכְרֹ֨ת כָּל־הַקָּהָ֥ל בְּרִ֛ית בְּבֵ֥ית הָאֱלֹהִ֖ים עִם־הַמֶּ֑לֶךְ וַיֹּ֣אמֶר לָהֶ֗ם הִנֵּ֤ה בֶן־הַמֶּ֙לֶךְ֙ יִמְלֹ֔ךְ כַּאֲשֶׁ֛ר דִּבֶּ֥ר יְהוָ֖ה עַל־בְּנֵ֥י דָוִֽיד׃ 4 זֶ֥ה הַדָּבָ֖ר אֲשֶׁ֣ר תַּעֲשׂ֑וּ הַשְּׁלִשִׁ֨ית מִכֶּ֜ם בָּאֵ֣י הַשַּׁבָּ֗ת לַכֹּֽהֲנִים֙ וְלַלְוִיִּ֔ם לְשֹֽׁעֲרֵ֖י הַסִּפִּֽים׃ 5 וְהַשְּׁלִשִׁית֙ בְּבֵ֣ית הַמֶּ֔לֶךְ וְהַשְּׁלִשִׁ֖ית בְּשַׁ֣עַר הַיְס֑וֹד וְכָל־הָעָ֔ם בְּחַצְר֖וֹת בֵּ֥ית יְהוָֽה׃ 6 וְאַל־יָב֣וֹא בֵית־יְהוָ֗ה כִּ֤י אִם־הַכֹּֽהֲנִים֙ וְהַמְשָׁרְתִ֣ים לַלְוִיִּ֔ם הֵ֥מָּה יָבֹ֖אוּ כִּי־קֹ֣דֶשׁ הֵ֑מָּה וְכָל־הָעָ֔ם יִשְׁמְר֖וּ מִשְׁמֶ֥רֶת יְהוָֽה׃ 7 וְהִקִּיפוּ֩ הַלְוִיִּ֨ם אֶת־הַמֶּ֜לֶךְ סָבִ֗יב אִ֚ישׁ וְכֵלָ֣יו בְּיָד֔וֹ וְהַבָּ֥א אֶל־הַבַּ֖יִת יוּמָ֑ת וִֽהְי֥וּ אֶת־הַמֶּ֖לֶךְ בְּבֹא֥וֹ וּבְצֵאתֽוֹ׃ 8 וַיַּעֲשׂ֨וּ הַלְוִיִּ֜ם וְכָל־יְהוּדָ֗ה כְּכֹ֣ל אֲשֶׁר־צִוָּה֮ יְהוֹיָדָ֣ע הַכֹּהֵן֒ וַיִּקְחוּ֙ אִ֣ישׁ אֶת־אֲנָשָׁ֔יו בָּאֵ֣י הַשַּׁבָּ֔ת עִ֖ם יוֹצְאֵ֣י הַשַּׁבָּ֑ת כִּ֣י לֹ֥א פָטַ֛ר יְהוֹיָדָ֥ע הַכֹּהֵ֖ן אֶת־הַֽמַּחְלְקֽוֹת׃ 9 וַיִּתֵּן֩ יְהוֹיָדָ֨ע הַכֹּהֵ֜ן לְשָׂרֵ֣י הַמֵּא֗וֹת אֶת־הַֽחֲנִיתִים֙ וְאֶת־הַמָּגִנּוֹת֙ וְאֶת־הַשְּׁלָטִ֔ים אֲשֶׁ֖ר לַמֶּ֣לֶךְ דָּוִ֑יד אֲשֶׁ֖ר בֵּ֥ית הָאֱלֹהִֽים׃ 10 וַיַּעֲמֵ֨ד אֶת־כָּל־הָעָ֜ם וְאִ֣ישׁ שִׁלְח֣וֹ בְיָד֗וֹ מִכֶּ֨תֶף הַבַּ֤יִת הַיְמָנִית֙ עַד־כֶּ֤תֶף הַבַּ֙יִת֙ הַשְּׂמָאלִ֔ית לַמִּזְבֵּ֖חַ וְלַבָּ֑יִת עַל־הַמֶּ֖לֶךְ סָבִֽיב׃ 11 וַיּוֹצִ֣יאוּ אֶת־בֶּן־הַמֶּ֗לֶךְ וַיִּתְּנ֤וּ עָלָיו֙ אֶת־הַנֵּ֙זֶר֙ וְאֶת־הָ֣עֵד֔וּת וַיַּמְלִ֖יכוּ אֹת֑וֹ וַיִּמְשָׁחֻ֙הוּ֙ יְהוֹיָדָ֣ע וּבָנָ֔יו וַיֹּאמְר֖וּ יְחִ֥י הַמֶּֽלֶךְ׃   ס 12 וַתִּשְׁמַ֣ע עֲתַלְיָ֗הוּ אֶת־ק֤וֹל הָעָם֙ הָֽרָצִ֔ים וְהַֽמְהַֽלְלִ֖ים אֶת־הַמֶּ֑לֶךְ וַתָּב֥וֹא אֶל־הָעָ֖ם בֵּ֥ית יְהוָֽה׃ 13 וַתֵּ֡רֶא וְהִנֵּ֣ה הַמֶּלֶךְ֩ עוֹמֵ֨ד עַֽל־עַמּוּד֜וֹ בַּמָּב֗וֹא וְהַשָּׂרִ֣ים וְהַחֲצֹצְרוֹת֮ עַל־הַמֶּלֶךְ֒ וְכָל־עַ֨ם הָאָ֜רֶץ שָׂמֵ֗חַ וְתוֹקֵ֙עַ֙ בַּחֲצֹ֣צְר֔וֹת וְהַמְשֽׁוֹרֲרִים֙ בִּכְלֵ֣י הַשִּׁ֔יר וּמוֹדִיעִ֖ים לְהַלֵּ֑ל וַתִּקְרַ֤ע עֲתַלְיָ֙הוּ֙ אֶת־בְּגָדֶ֔יהָ וַתֹּ֖אמֶר קֶ֥שֶׁר קָֽשֶׁר׃   ס 14 וַיּוֹצֵא֩ יְהוֹיָדָ֨ע הַכֹּהֵ֜ן אֶת־שָׂרֵ֥י הַמֵּא֣וֹת פְּקוּדֵ֣י הַחַ֗יִל וַיֹּ֤אמֶר אֲלֵהֶם֙ הֽוֹצִיא֙וּהָ֙ אֶל־מִבֵּ֣ית הַשְּׂדֵר֔וֹת וְהַבָּ֥א אַחֲרֶ֖יהָ יוּמַ֣ת בֶּחָ֑רֶב כִּ֚י אָמַ֣ר הַכֹּהֵ֔ן לֹ֥א תְמִית֖וּהָ בֵּ֥ית יְהוָֽה׃ 15 וַיָּשִׂ֤ימוּ לָהּ֙ יָדַ֔יִם וַתָּב֛וֹא אֶל־מְב֥וֹא שַֽׁעַר־הַסּוּסִ֖ים בֵּ֣ית הַמֶּ֑לֶךְ וַיְמִית֖וּהָ שָֽׁם׃   פ
16 וַיִּכְרֹ֤ת יְהוֹיָדָע֙ בְּרִ֔ית בֵּינ֕וֹ וּבֵ֥ין כָּל־הָעָ֖ם וּבֵ֣ין הַמֶּ֑לֶךְ לִהְי֥וֹת לְעָ֖ם לַיהוָֽה׃ 17 וַיָּבֹ֨אוּ כָל־הָעָ֤ם בֵּית־הַבַּ֙עַל֙ וַֽיִּתְּצֻ֔הוּ וְאֶת־מִזְבְּחֹתָ֥יו וְאֶת־צְלָמָ֖יו שִׁבֵּ֑רוּ וְאֵ֗ת מַתָּן֙ כֹּהֵ֣ן הַבַּ֔עַל הָרְג֖וּ לִפְנֵ֥י הַֽמִּזְבְּחֽוֹת׃ 18 וַיָּשֶׂם֩ יְהוֹיָדָ֨ע פְּקֻדֹּ֜ת בֵּ֣ית יְהוָ֗ה בְּיַ֨ד הַכֹּהֲנִ֣ים הַלְוִיִּם֮ אֲשֶׁ֣ר חָלַ֣ק דָּוִיד֮ עַל־בֵּ֣ית יְהוָה֒ לְֽהַעֲל֞וֹת עֹל֣וֹת יְהוָ֗ה כַּכָּת֛וּב בְּתוֹרַ֥ת מֹשֶׁ֖ה בְּשִׂמְחָ֣ה וּבְשִׁ֑יר עַ֖ל יְדֵ֥י דָוִֽיד׃ 19 וַֽיַּעֲמֵד֙ הַשּׁ֣וֹעֲרִ֔ים עַֽל־שַׁעֲרֵ֖י בֵּ֣ית יְהוָ֑ה וְלֹֽא־יָבֹ֥א טָמֵ֖א לְכָל־דָּבָֽר׃ 20 וַיִּקַּ֣ח אֶת־שָׂרֵ֣י הַמֵּא֡וֹת וְאֶת־הָֽאַדִּירִים֩ וְאֶת־הַמּֽוֹשְׁלִ֨ים בָּעָ֜ם וְאֵ֣ת כָּל־עַ֣ם הָאָ֗רֶץ וַיּ֤וֹרֶד אֶת־הַמֶּ֙לֶךְ֙ מִבֵּ֣ית יְהוָ֔ה וַיָּבֹ֛אוּ בְּתֽוֹךְ־שַׁ֥עַר הָֽעֶלְי֖וֹן בֵּ֣ית הַמֶּ֑לֶךְ וַיּוֹשִׁ֙יבוּ֙ אֶת־הַמֶּ֔לֶךְ עַ֖ל כִּסֵּ֥א הַמַּמְלָכָֽה׃ 21 וַיִּשְׂמְח֥וּ כָל־עַם־הָאָ֖רֶץ וְהָעִ֣יר שָׁקָ֑טָה וְאֶת־עֲתַלְיָ֖הוּ הֵמִ֥יתוּ בֶחָֽרֶב׃   ס