Yiddish
Hebrew
אידיש
1 און גאַנץ ישׂראל האָבן זיך פֿאַרצײכנט, און זײ זײַנען פֿאַרשריבן אין בוך פֿון די מלכים פֿון ישׂראל. און יהודה איז פֿאַרטריבן געװאָרן קײן בבֿל פֿאַר זײער פֿעלשונג. 2 און די װאָס האָבן זיך די ערשטע באַזעצט אױף זײער אײגנטום אין זײערע שטעט, זײַנען געװען, ישׂראל, די כּהנים, די לוִיִים, און די נתינים. 3 און אין ירושָלַיִם זײַנען געזעסן פֿון די קינדער פֿון יהודה, און פֿון די קינדער פֿון בנימין, און פֿון די קינדער פֿון אפֿרים און מנשה: 4 עותַי דער זון פֿון עַמיהוד דעם זון פֿון עָמרי, דעם זון פֿון אִמרין, דעם זון פֿון בנין, פֿון די זין פֿון פּרֶץ דעם זון פֿון יהודהן. 5 און פֿון די שילוֹנים: עַשָׂיָה דער בכָור, און זײַנע זין. 6 און פֿון די קינדער פֿון זֶרַח: יְעואֵל, און זײערע ברידער, זעקס הונדערט און נײַנציק. 7 און פֿון די קינדער פֿון בנימין: סַלוא דער זון פֿון משולָם דעם זון פֿון הוֹדַוְיָה, דעם זון פֿון הַסנואָהן; 8 און יִבֿניָה דער זון פֿון ירוחמען, און אֵלָה דער זון פֿון עוזי דעם זון פֿון מִכרין, און משולָם דער זון פֿון שפֿטיָה דעם זון פֿון רְעואֵל, דעם זון פֿון יִבֿנִיָהן; 9 און זײערע ברידער לױט זײערע געבורטן, נײַן הונדערט און זעקס און פֿופֿציק. די אַלע מענער זײַנען געװען הױפּטן פֿון פֿאָטערהײַזער לױט זײערע פֿאָטערהײַזער. 10 און פֿון די כּהנים: ידַעְיָה, און יהוֹיָריבֿ, און יָכין; 11 און עַזַריָה דער זון פֿון חלקִיָה דעם זון פֿון משולָם, דעם זון פֿון צָדוֹק, דעם זון פֿון מרָיוֹת, דעם זון פֿון אַחיטובֿ, דער פֿירשט פֿון גאָטס הױז; 12 און עַדָיָה דער זון פֿון ירוֹחם דעם זון פֿון פּשחור, דעם זון פֿון מַלכִּיָהן, און מַעְשַׂי דער זון פֿון עַדיאֵל דעם זון פֿון יַחזֵרָה, דעם זון פֿון משולָם, דעם זון פֿון משִלֵמית, דעם זון פֿון אִמֵרן; 13 און זײערע ברידער, הױפּטן פֿון זײערע פֿאָטערהײַזער, טױזנט און זיבן הונדערט און זעכציק טױגלעכע לײַט פֿאַר דער דינסטאַרבעט פֿון גאָטס הױז. 14 און פֿון די לוִיִים: שמַעיָה דער זון פֿון חשובֿ דעם זון פֿון עַזריקָם, דעם זון פֿון חשַבֿיָהן, פֿון די קינדער פֿון מרָרי; 15 און בקבקַר, חרֶש, און גָלָל, און מַתַּניָה דער זון פֿון מיכאָ דעם זון פֿון זִכרי, דעם זון פֿון אָסָפֿן; 16 און עוֹבֿדיָה דער זון פֿון שמַעיָה דעם זון פֿון גָלָל, דעם זון פֿון ידותונען, און ברֶכיָה דער זון פֿון אָסאָ דעם זון פֿון אֶלקָנָהן, װאָס איז געזעסן אין די דערפֿער פֿון די נטוֹפֿתים. 17 און די טױערלײַט זײַנען געװען: שַלום, און עַקובֿ, און טַלמוֹן, און אַחימָן; און זײער ברודער שַלום איז געװען דער הױפּט. 18 און נאָך ביז אַהער זײַנען זײ אין דעם מלכס טױער צו מזרח; זײ זײַנען די טױערלײַט פֿאַר די לאַגערס פֿון די קינדער פֿון לֵוִי. 19 און שַלום דער זון פֿון קוֹרֵא דעם זון פֿון אֶבֿיָסָף, דעם זון פֿון קֹרַחן, און זײַנע ברידער פֿון זײַן פֿאָטערס הױז, די קָרחים, זײַנען געװען איבער דער דינסטאַרבעט, די שװעלהיטער פֿון דעם געצעלט, אַזױ װי זײערע עלטערן זײַנען געװען איבער דעם לאַגער פֿון גאָט, די היטער פֿון דעם אײַנגאַנג. 20 און פּינחס דער זון פֿון אֶלעָזָרן איז געװען דער פֿירשט איבער זײ אַ מאָל; גאָט איז מיט אים געװען. 21 זכַריָה דער זון פֿון משֶלֶמיָהן איז געװען דער טױערמאַן בײַם אײַנגאַנג פֿון אוֹהל-מוֹעד. 22 זײ אַלע, די אױסגעקליבענע פֿאַר טױערלײַט בײַ די שװעלן, צװײ הונדערט און צװעלף. זײ זײַנען געװען פֿאַרצײכנט לױט זײערע דערפֿער; זײ האָט דוד און שמואל דער זעער געשטעלט אױף זײער אַמט. 23 און זײ און זײערע קינדער זײַנען געװען איבער די טױערן פֿון דעם הױז פֿון גאָט, פֿון דעם הױז פֿון געצעלט, פֿאַר װאַכן. 24 אין פֿיר זײַטן זײַנען געװען די טױערלײַט: אין מזרח, אין מערבֿ, אין צפֿון, און אין דָרום. 25 און זײערע ברידער אין זײערע דערפֿער האָבן געדאַרפֿט קומען אױף זיבן טעג, פֿון צײַט צו צײַט, צו זײַן מיט די דאָזיקע; 26 װאָרום אױף שטענדיק זײַנען געװען נאָר די פֿיר הױפּטטױערלײַט. דאָס זײַנען געװען די לוִיִים. אױך זײַנען זײ געװען איבער די קאַמערן, און איבער די אוֹצרות פֿון גאָטס הױז. 27 און זײ האָבן גענעכטיקט אַרום דעם הױז פֿון גאָט, װײַל אױף זײ איז געװען די היטונג, און זײ זײַנען געװען איבער דעם עפֿענען, מאָרגן פֿאַר מאָרגן. 28 און טײל פֿון זײ זײַנען געװען איבער די כּלים פֿון דינסט, װאָרום מיט אַ צאָל האָט מען זײ אַרײַנגעבראַכט, און מיט אַ צאָל האָט מען זײ אַרױסגענומען. 29 און טײל פֿון זײ זײַנען געװען געשטעלט איבער די זאַכן, און איבער אַלע הײליקע כּלים, און איבער דעם זעמלמעל, און דעם װײַן, און דעם אײל, און דעם װײַרױך, און די בשׂמים. 30 אן טײל פֿון די זין פֿון די כּהנים האָבן צובאַרײט די צובאַרײטונג פֿון די בשׂמים. 31 און מַתִּתיָה פֿון די לוִיִים, װאָס איז געװען דער בכָור פֿון שַלום דעם קָרחי, האָט געהאַט דעם אַמט איבער די פֿאַנגעבעקסן. 32 און טײל פֿון די קינדער פֿון די קהָתים, פֿון זײערע ברידער, זײַנען געװען איבערן אױסגעלײגטן ברױט, דאָס צוצוגרײטן שבת אין שבת. 33 און דאָס זײַנען געװען די זינגערס, הױפּטן פֿון פֿאָטערהײַזער פֿון די לוִיִים, אין די קאַמערן, פּטור [פֿון אַנדערן דינסט] װײַל טאָג און נאַכט איז אױף זײ געװען די אַרבעט. 34 די דאָזיקע זײַנען געװען הױפּטן פֿון די פֿאָטערהײַזער פֿון די לוִיִים – לױט זײערע געבורטן, הױפּטן. די דאָזיקע זײַנען געזעסן אין ירושָלַיִם.
35 און אין גִבֿעוֹן זײַנען געזעסן: דער פֿאָטער פֿון גִבֿעוֹן, יעִיאֵל, װאָס דער נאָמען פֿון זײַן װײַב איז געװען מַעֲכָה; 36 און זײַן זון דער בכָור, עַבֿדוֹן, און צור, און קיש, און בַעַל, און נֵר, און נָדָבֿ; 37 און גדוֹר, און אַחיוֹ, און זכַריָה, און מִקלוֹת. 38 און מִקלוֹת האָט געבאָרן שִמאָמען. און זײ אױך זײַנען געזעסן מיט זײערע ברידער אין ירושָלַיִם, אַקעגן זײערע ברידער. 39 און נֵר האָט געבאָרן קישן; און קיש האָט געבאָרן שָאולן; און שָאול האָט געבאָרן יוֹנָתָנען, און מַלכּי-שועַן, און אַבֿינָדָבֿן, און אֶשבעַלן. 40 און יוֹנָתָנס זון איז געװען מריבֿ-בַעַל, און מריבֿ-בַעַל האָט געבאָרן מיכָהן. 41 און די זין פֿון מיכָהן זײַנען געװען: פּיתוֹן, און מֶלֶך, און תַּחרֵעַ, און אָחז. 42 און אָחז האָט געבאָרן יַערָהן; און יַערָה האָט געבאָרן עָלֶמֶתן, און עַזמָוֶתן, און זִמרין; און זִמרי האָט געבאָרן מוֹצאָן. 43 און מוֹצאָ האָט געבאָרן בנעָאן; און זײַן זון איז געװען רָיָה, זײַן זון אֶלעָשָׂה, זײַן זון אָצֵל. 44 און אָצֵל האָט געהאַט זעקס זין, און דאָס זײַנען זײערע נעמען: עַזריקָם, בוֹכרו, און יִשמָעֵאל, און שעַריָה, און עוֹבֿדיָה, און חנָן. דאָס זײַנען די זין פֿון אָצֵלן.
עברית
1 וְכָל־יִשְׂרָאֵל֙ הִתְיַחְשׂ֔וּ וְהִנָּ֣ם כְּתוּבִ֔ים עַל־סֵ֖פֶר מַלְכֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל וִיהוּדָ֛ה הָגְל֥וּ לְבָבֶ֖ל בְּמַעֲלָֽם׃   ס 2 וְהַיּוֹשְׁבִים֙ הָרִ֣אשֹׁנִ֔ים אֲשֶׁ֥ר בַּאֲחֻזָּתָ֖ם בְּעָרֵיהֶ֑ם יִשְׂרָאֵל֙ הַכֹּ֣הֲנִ֔ים הַלְוִיִּ֖ם וְהַנְּתִינִֽים׃ 3 וּבִירוּשָׁלִַ֙ם֙ יָשְׁב֔וּ מִן־בְּנֵ֥י יְהוּדָ֖ה וּמִן־בְּנֵ֣י בִנְיָמִ֑ן וּמִן־בְּנֵ֥י אֶפְרַ֖יִם וּמְנַשֶּֽׁה׃ 4 עוּתַ֨י בֶּן־עַמִּיה֤וּד בֶּן־עָמְרִי֙ בֶּן־אִמְרִ֣י בֶן־בנימן־בְּנֵי־פֶ֖רֶץ בֶּן־יְהוּדָֽה׃ 5 וּמִן־הַשִּׁ֣ילוֹנִ֔י עֲשָׂיָ֥ה הַבְּכ֖וֹר וּבָנָֽיו׃ 6 וּמִן־בְּנֵי־זֶ֖רַח יְעוּאֵ֑ל וַאֲחֵיהֶ֖ם שֵׁשׁ־מֵא֥וֹת וְתִשְׁעִֽים׃ 7 וּמִן־בְּנֵ֖י בִּנְיָמִ֑ן סַלּוּא֙ בֶּן־מְשֻׁלָּ֔ם בֶּן־הוֹדַוְיָ֖ה בֶּן־הַסְּנֻאָֽה׃ 8 וְיִבְנְיָה֙ בֶּן־יְרֹחָ֔ם וְאֵלָ֥ה בֶן־עֻזִּ֖י בֶּן־מִכְרִ֑י וּמְשֻׁלָּם֙ בֶּן־שְׁפַטְיָ֔ה בֶּן־רְעוּאֵ֖ל בֶּן־יִבְנִיָּֽה׃ 9 וַאֲחֵיהֶם֙ לְתֹ֣לְדוֹתָ֔ם תְּשַׁ֥ע מֵא֖וֹת וַחֲמִשִּׁ֣ים וְשִׁשָּׁ֑ה כָּל־אֵ֣לֶּה אֲנָשִׁ֔ים רָאשֵׁ֥י אָב֖וֹת לְבֵ֥ית אֲבֹתֵיהֶֽם׃   ס 10 וּמִן־הַֽכֹּהֲנִ֑ים יְדַֽעְיָ֥ה וִיהוֹיָרִ֖יב וְיָכִֽין׃ 11 וַעֲזַרְיָ֨ה בֶן־חִלְקִיָּ֜ה בֶּן־מְשֻׁלָּ֣ם בֶּן־צָד֗וֹק בֶּן־מְרָיוֹת֙ בֶּן־אֲחִיט֔וּב נְגִ֖יד בֵּ֥ית הָאֱלֹהִֽים׃   ס 12 וַעֲדָיָה֙ בֶּן־יְרֹחָ֔ם בֶּן־פַּשְׁח֖וּר בֶּן־מַלְכִּיָּ֑ה וּמַעְשַׂ֨י בֶּן־עֲדִיאֵ֧ל בֶּן־יַחְזֵ֛רָה בֶּן־מְשֻׁלָּ֥ם בֶּן־מְשִׁלֵּמִ֖ית בֶּן־אִמֵּֽר׃ 13 וַאֲחֵיהֶ֗ם רָאשִׁים֙ לְבֵ֣ית אֲבוֹתָ֔ם אֶ֕לֶף וּשְׁבַ֥ע מֵא֖וֹת וְשִׁשִּׁ֑ים גִּבּ֣וֹרֵי חֵ֔יל מְלֶ֖אכֶת עֲבוֹדַ֥ת בֵּית־הָאֱלֹהִֽים׃ 14 וּמִֽן־הַלְוִיִּ֑ם שְׁמַֽעְיָ֧ה בֶן־חַשּׁ֛וּב בֶּן־עַזְרִיקָ֥ם בֶּן־חֲשַׁבְיָ֖ה מִן־בְּנֵ֥י מְרָרִֽי׃ 15 וּבַקְבַּקַּ֥ר חֶ֖רֶשׁ וְגָלָ֑ל וּמַתַּנְיָה֙ בֶּן־מִיכָ֔א בֶּן־זִכְרִ֖י בֶּן־אָסָֽף׃ 16 וְעֹבַדְיָה֙ בֶּֽן־שְׁמַֽעְיָ֔ה בֶּן־גָּלָ֖ל בֶּן־יְדוּת֑וּן וּבֶרֶכְיָ֤ה בֶן־אָסָא֙ בֶּן־אֶלְקָנָ֔ה הַיּוֹשֵׁ֖ב בְּחַצְרֵ֥י נְטוֹפָתִֽי׃ 17 וְהַשֹּׁעֲרִים֙ שַׁלּ֣וּם וְעַקּ֔וּב וְטַלְמֹ֖ן וַאֲחִימָ֑ן וַאֲחִיהֶ֥ם שַׁלּ֖וּם הָרֹֽאשׁ׃ 18 וְֽעַד־הֵ֔נָּה בְּשַׁ֥עַר הַמֶּ֖לֶךְ מִזְרָ֑חָה הֵ֚מָּה הַשֹּׁ֣עֲרִ֔ים לְמַחֲנ֖וֹת בְּנֵ֥י לֵוִֽי׃ 19 וְשַׁלּ֣וּם בֶּן־ק֠וֹרֵא בֶּן־אֶבְיָסָ֨ף בֶּן־קֹ֜רַח וְֽאֶחָ֧יו לְבֵית־אָבִ֣יו הַקָּרְחִ֗ים עַ֚ל מְלֶ֣אכֶת הָעֲבוֹדָ֔ה שֹׁמְרֵ֥י הַסִּפִּ֖ים לָאֹ֑הֶל וַאֲבֹֽתֵיהֶם֙ עַל־מַחֲנֵ֣ה יְהוָ֔ה שֹׁמְרֵ֖י הַמָּבֽוֹא׃ 20 וּפִֽינְחָ֣ס בֶּן־אֶלְעָזָ֗ר נָגִ֨יד הָיָ֧ה עֲלֵיהֶ֛ם לְפָנִ֖ים יְהוָ֥ה עִמּֽוֹ׃ 21 זְכַרְיָה֙ בֶּ֣ן מְשֶֽׁלֶמְיָ֔ה שֹׁעֵ֥ר פֶּ֖תַח לְאֹ֥הֶל מוֹעֵֽד׃ 22 כֻּלָּ֤ם הַבְּרוּרִים֙ לְשֹׁעֲרִ֣ים בַּסִּפִּ֔ים מָאתַ֖יִם וּשְׁנֵ֣ים עָשָׂ֑ר הֵ֤מָּה בְחַצְרֵיהֶם֙ הִתְיַחְשָׂ֔ם הֵ֣מָּה יִסַּ֥ד דָּוִ֛יד וּשְׁמוּאֵ֥ל הָרֹאֶ֖ה בֶּאֱמוּנָתָֽם׃ 23 וְהֵ֨ם וּבְנֵיהֶ֜ם עַל־הַשְּׁעָרִ֧ים לְבֵית־יְהוָ֛ה לְבֵ֥ית־הָאֹ֖הֶל לְמִשְׁמָרֽוֹת׃ 24 לְאַרְבַּ֣ע רוּח֔וֹת יִהְי֖וּ הַשֹּׁעֲרִ֑ים מִזְרָ֥ח יָ֖מָּה צָפ֥וֹנָה וָנֶֽגְבָּה׃ 25 וַאֲחֵיהֶ֨ם בְּחַצְרֵיהֶ֜ם לָב֨וֹא לְשִׁבְעַ֧ת הַיָּמִ֛ים מֵעֵ֥ת אֶל־עֵ֖ת עִם־אֵֽלֶּה׃ 26 כִּ֣י בֶאֱמוּנָ֞ה הֵ֗מָּה אַרְבַּ֙עַת֙ גִּבֹּרֵ֣י הַשֹּׁעֲרִ֔ים הֵ֖ם הַלְוִיִּ֑ם וְהָיוּ֙ עַל־הַלְּשָׁכ֔וֹת וְעַ֥ל הָאֹצְר֖וֹת בֵּ֥ית הָאֱלֹהִֽים׃ 27 וּסְבִיב֥וֹת בֵּית־הָאֱלֹהִ֖ים יָלִ֑ינוּ כִּֽי־עֲלֵיהֶ֣ם מִשְׁמֶ֔רֶת וְהֵ֥ם עַל־הַמַּפְתֵּ֖חַ וְלַבֹּ֥קֶר לַבֹּֽקֶר׃ 28 וּמֵהֶ֖ם עַל־כְּלֵ֣י הָעֲבוֹדָ֑ה כִּֽי־בְמִסְפָּ֣ר יְבִיא֔וּם וּבְמִסְפָּ֖ר יוֹצִיאֽוּם׃ 29 וּמֵהֶ֗ם מְמֻנִּים֙ עַל־הַכֵּלִ֔ים וְעַ֖ל כָּל־כְּלֵ֣י הַקֹּ֑דֶשׁ וְעַל־הַסֹּ֙לֶת֙ וְהַיַּ֣יִן וְהַשֶּׁ֔מֶן וְהַלְּבוֹנָ֖ה וְהַבְּשָׂמִֽים׃ 30 וּמִן־בְּנֵי֙ הַכֹּ֣הֲנִ֔ים רֹקְחֵ֥י הַמִּרְקַ֖חַת לַבְּשָׂמִֽים׃ 31 וּמַתִּתְיָה֙ מִן־הַלְוִיִּ֔ם ה֥וּא הַבְּכ֖וֹר לְשַׁלֻּ֣ם הַקָּרְחִ֑י בֶּאֱמוּנָ֕ה עַ֖ל מַעֲשֵׂ֥ה הַחֲבִתִּֽים׃ 32 וּמִן־בְּנֵ֧י הַקְּהָתִ֛י מִן־אֲחֵיהֶ֖ם עַל־לֶ֣חֶם הַֽמַּעֲרָ֑כֶת לְהָכִ֖ין שַׁבַּ֥ת שַׁבָּֽת׃   ס 33 וְאֵ֣לֶּה הַ֠מְשֹׁרְרִים רָאשֵׁ֨י אָב֧וֹת לַלְוִיִּ֛ם בַּלְּשָׁכֹ֖ת פטירים כִּֽי־יוֹמָ֥ם וָלַ֛יְלָה עֲלֵיהֶ֖ם בַּמְּלָאכָֽה׃ 34 אֵלֶּה֩ רָאשֵׁ֨י הָאָב֧וֹת לַלְוִיִּ֛ם לְתֹלְדוֹתָ֖ם רָאשִׁ֑ים אֵ֖לֶּה יָשְׁב֥וּ בִירוּשָׁלָֽ͏ִם׃   פ
35 וּבְגִבְע֛וֹן יָשְׁב֥וּ אֲבִֽי־גִבְע֖וֹן יעואל וְשֵׁ֥ם אִשְׁתּ֖וֹ מַעֲכָֽה׃ 36 וּבְנ֥וֹ הַבְּכ֖וֹר עַבְדּ֑וֹן וְצ֣וּר וְקִ֔ישׁ וּבַ֥עַל וְנֵ֖ר וְנָדָֽב׃ 37 וּגְד֣וֹר וְאַחְי֔וֹ וּזְכַרְיָ֖ה וּמִקְלֽוֹת׃ 38 וּמִקְל֖וֹת הוֹלִ֣יד אֶת־שִׁמְאָ֑ם וְאַף־הֵ֗ם נֶ֧גֶד אֲחֵיהֶ֛ם יָשְׁב֥וּ בִירֽוּשָׁלַ֖͏ִם עִם־אֲחֵיהֶֽם׃   ס 39 וְנֵר֙ הוֹלִ֣יד אֶת־קִ֔ישׁ וְקִ֖ישׁ הוֹלִ֣יד אֶת־שָׁא֑וּל וְשָׁא֗וּל הוֹלִ֤יד אֶת־יְהֽוֹנָתָן֙ וְאֶת־מַלְכִּי־שׁ֔וּעַ וְאֶת־אֲבִינָדָ֖ב וְאֶת־אֶשְׁבָּֽעַל׃ 40 וּבֶן־יְהוֹנָתָ֖ן מְרִ֣יב בָּ֑עַל וּמְרִי־בַ֖עַל הוֹלִ֥יד אֶת־מִיכָֽה׃ 41 וּבְנֵ֖י מִיכָ֑ה פִּית֥וֹן וָמֶ֖לֶךְ וְתַחְרֵֽעַ׃ 42 וְאָחָז֙ הוֹלִ֣יד אֶת־יַעְרָ֔ה וְיַעְרָ֗ה הוֹלִ֛יד אֶת־עָלֶ֥מֶת וְאֶת־עַזְמָ֖וֶת וְאֶת־זִמְרִ֑י וְזִמְרִ֖י הוֹלִ֥יד אֶת־מוֹצָֽא׃ 43 וּמוֹצָ֖א הוֹלִ֣יד אֶת־בִּנְעָ֑א וּרְפָיָ֥ה בְנ֛וֹ אֶלְעָשָׂ֥ה בְנ֖וֹ אָצֵ֥ל בְּנֽוֹ׃ 44 וּלְאָצֵל֮ שִׁשָּׁ֣ה בָנִים֒ וְאֵ֣לֶּה שְׁמוֹתָ֗ם עַזְרִיקָ֥ם בֹּ֙כְרוּ֙ וְיִשְׁמָעֵ֣אל וּשְׁעַרְיָ֔ה וְעֹבַדְיָ֖ה וְחָנָ֑ן אֵ֖לֶּה בְּנֵ֥י אָצַֽל׃   פ