Yiddish
Hebrew
אידיש
1 די זין פֿון לֵוִין: גֵרשוֹם, קהָת, און מרָרי. 2 דאָס זײַנען די נעמען פֿון גֵרשוֹמס זין: לִבֿני, און שִמעִי. 3 און די זין פֿון קהָתן זײַנען געװען: עַמרָם, און יִצהָר, און חֶבֿרון, און עוזיאֵל. 4 די זין פֿון מרָרין: מַכלי, און מושי. און דאָס זײַנען די משפּחות פֿון לֵוִי לױט זײערע עלטערן. 5 פֿון גֵרשוֹמען: זײַן זון לִבֿני, זײַן זון יַחת, זײַן זון זִמָה; 6 זײַן זון יוֹאָך זײַן זון עִדוֹ, זײַן זון זֶרַח, זײַן זון יאַתרַי. 7 די קינדער פֿון קהָתן: זײַן זון עַמינָדָבֿ, זײַן זון קֹרַח זײַן זון אַסיר; 8 זײַן זון אֶלקָנָה, און זײַן זון אֶבֿיָסָף, און זײַן זון אַסיר; 9 זײַן זון תַּחת, זײַן זון אוריאֵל, זײַן זון עוזִיָה, און זײַן זון שָאול. 10 און די קינדער פֿון אֶלקָנָהן: עַמָשַׂי, און אַחימוֹת, 11 [און] אֶלקָנָה. די קינדער פֿון אֶלקָנָהן: זײַן זון צוֹפֿי, און זײַן זון נַחת; 12 זײַן זון אֶליאָבֿ, זײַן זון ירוֹחם, זײַן זון אֶלקָנָה. 13 און די זין פֿון שמואלן: דער בכָור וַשני, און אַבֿיָה. 14 די קינדער פֿון מרָרין: מַחלי; זײַן זון לִבֿני, זײַן זון שִמעִי, זײַן זון עוזָה; 15 זײַן זון שִמעָא, זײַן זון חגִיָה, זײַן זון עַשָׂיָה.
16 און דאָס זײַנען די װאָס דוד האָט געשטעלט בײַם זינגען אין הױז פֿון גאָט, נאָך דעם װי דער אָרון איז געקומען צו זײַן רו. 17 און זײ האָבן געדינט פֿאַר דעם מִשכּן פֿון אוֹהל-מוֹעד מיט געזאַנג, ביז שלמה האָט געבױט דאָס הױז פֿון גאָט אין ירושָלַיִם, און זײ האָבן זיך געשטעלט לױט זײער אָרדענונג בײַ זײער דינסט. 18 און דאָס זײַנען די װאָס זײַנען דאָרטן געשטאַנען, מיט זײערע זין: פֿון די זין פֿון די קהָתים: הֵימָן דער זינגער, דער זון פֿון יוֹאֵל דעם זון פֿון שמואל, 19 דעם זון פֿון אֶלקָנָה, דעם זון פֿון ירוֹחם, דעם זון פֿון אֶליאֵל, דעם זון פֿון תּוֹח, 20 דעם זון פֿון צוף, דעם זון פֿון אֶלקָנָה, דעם זון פֿון מַחת, דעם זון פֿון עַמָשַׂי, 21 דעם זון פֿון אֶלקָנָה, דעם זון פֿון יוֹאֵל, דעם זון פֿון עַזַריָה, דעם זון פֿון צפֿניָה, 22 דעם זון פֿון תַּחת, דעם זון פֿון אַסיר, דעם זון פֿון אֶבֿיָסָף, דעם זון פֿון קרַך, 23 דעם זון פֿון יצהָר, דעם זון פֿון קהָת, דעם זון פֿון לֵוִי, דעם זון פֿון ישׂראלן. 24 און זײַן ברודער אָסָף איז געװען דער װאָס איז געשטאַנען צו זײַן רעכטער האַנט: אָסָף דער זון פֿון ברֶחיָהו דעם זון פֿון שִמעָא, 25 דעם זון פֿון מיכָאֵל, דעם זון פֿון בעֲשֵׂיָה, דעם זון פֿון מַלכִּיָה, 26 דעם זון פֿון אֶתני, דעם זון פֿון זֶרַח, דעם זון פֿון עַדָיָה, 27 דעם זון פֿון אֵיתָן, דעם זון פֿון זִמָה, דעם זון פֿון שִמעִי, 28 דעם זון פֿון יַחת, דעם זון פֿון גֵרשוֹם, דעם זון פֿון לֵוִין. 29 און זײערע ברידער די קינדער פֿון מרָרי, אױף דער לינקער זײַט: אֵיתָן דער זון פֿון קישי דעם זון פֿון עַבֿדי, דעם זון פֿון מַלוך, 30 דעם זון פֿון חשַבֿיָה, דעם זון פֿון אַמַציָה, דעם זון פֿון חלקִיָה, 31 דעם זון פֿון אַמצי, דעם זון פֿון בני, דעם זון פֿון שֶמֶר, 32 דעם זון פֿון מַחלי, דעם זון פֿון מושי, דעם זון פֿון מרָרי, דעם זון פֿון לֵוִין. 33 און זײערע ברידער די לוִיִים זײַנען געװען אָפּגעגעבן צו דעם גאַנצן דינסט פֿון דעם מִשכּן פֿון גאָטס הױז. 34 און אַהרן און זײַנע קינדער האָבן געדעמפֿט אױף דעם מזבח פֿאַר בראַנדאָפּפֿער און אױף דעם מזבח פֿאַר װײַרױך; זײ זײַנען געװען פֿאַר יעטװעדער אַרבעט פֿון דעם קָדשֵי-קָדשים, און אױף מכפּר צו זײַן אױף ישׂראל, לױט אַלץ װאָס משה דער קנעכט פֿון גאָט האָט באַפֿױלן.
35 און דאָס זײַנען די קינדער פֿון אַהרן: זײַן זון אֶלעָזָר, זײַן זון פּינחס, זײַן זון אַבֿישועַ; 36 זײַן זון בוקי, זײַן זון עוזי, זײַן זון זֶרַחיָה; 37 זײַן זון מרָיוֹת, זײַן זון אַמַריָה, זײַן זון אַחיטובֿ; 38 זײַן זון צָדוֹק, זײַן זון אַחימַעַץ. 39 און דאָס זײַנען געװען זײערע װױנערטער לױט זײערע לאַגערדערפֿער אין זײער געמאַרק: צו די קינדער פֿון אַהרן פֿון דער משפּחה פֿון די קהָתים װײַל זײערס איז געװען [דער ערשטער] גוֹרל, 40 זײ האָט מען געגעבן חֶבֿרון אין לאַנד יהודה מיט אירע פֿרײַע פּלעצער רונד אַרום איר. 41 אָבער דאָס פֿעלד פֿון דער שטאָט און אירע דערפֿער האָט מען געגעבן צו כָּלֵבֿ דעם זון פֿון יפֿונֶהן. 42 און צו די קינדער פֿון אַהרן האָט מען געגעבן די שטעט פֿון אַנטרינונג, חֶבֿרון, און לִבֿנָה מיט אירע פֿרײַע פּלעצער, און יַתּיר, און אֶשתּמוֹעַ מיט אירע פֿרײַע פּלעצער; 43 און חילֵן מיט אירע פֿרײַע פּלעצער, דבֿיר מיט אירע פֿרײַע פּלעצער; 44 און עָשָן מיט אירע פֿרײַע פּלעצער, און בית-שֶמֶש מיט אירע פֿרײַע פּלעצער. 45 און פֿון שבֿט בנימין: גֶבֿע מיט אירע פֿרײַע פּלעצער, און עָלֶמֶת מיט אירע פֿרײַע פּלעצער, און עַנָתוֹת מיט אירע פֿרײַע פּלעצער. אַלע זײערע שטעט, דרײַצן שטעט, לױט זײערע משפּחות. 46 און פֿאַר די איבעריקע קינדער פֿון קהָת, פֿון דער משפּחה פֿון דעם שבֿט, פֿון דעם האַלבן שבֿט, פֿון האַלב מנשה, לױט גוֹרל, צען שטעט. 47 און פֿאַר די קינדער פֿון גֵרשוֹם לוט זײערע משפּחות, פֿון שבֿט יִשׂשָׂכָר, און פֿון שבֿט אָשר, און פֿון שבֿט נפֿתּלי, און פֿון שבֿט מנשה אין בשָן, דרײַצן שטעט. 48 פֿאַר די קינדער פֿון מרָרי לױט זײערע משפּחות, פֿון שבֿט ראובֿן, און פֿון שבֿט גָד, און פֿון שבֿט זבֿולון, לױט גוֹרל, צװעלף שטעט. 49 און די קינדער פֿון ישׂראל האָבן געגעבן צו די לוִיִים די שטעט מיט זײערע פֿרײַע פּלעצער. 50 און זײ האָבן געגעבן לױט גוֹרל, פֿון דעם שבֿט פֿון די קינדער פֿון יהודה, און פֿון דעם שבֿט פֿון די קינדער פֿון שמעון, און פֿון דעם שבֿט פֿון די קינדער פֿון בנימין, די דאָזיקע שטעט װאָס מע רופֿט דאָ אָן מיט די נעמען. 51 און טײל פֿון די משפּחות פֿון די קינדער פֿון קהָת האָבן געהאַט די שטעט פֿון זײער געמאַרק פֿון שבֿט אפֿרים. 52 און מע האָט זײ געגעבן די שטעט פֿון אַנטרינונג, שכֶם מיט אירע פֿרײַע פּלעצער אױפֿן באַרג אפֿרים, און גֶזֶר מיט אירע פֿרײַע פּלעצער; 53 און יָקמְעָם מיט אירע פֿרײַע פּלעצער, און בית-חוֹרוֹן מיט אירע פֿרײַע פּלעצער. 54 און אַיָלוֹן מיט אירע פֿרײַע פּלעצער, און גַת-רִמוֹן, מיט אירע פֿרײַע פּלעצער.
55 און פֿון דעם האַלבן שבֿט מנשה: עָנֵר מיט אירע פֿרײַע פּלעצער, און בִלעָם מיט אירע פֿרײַע פּלעצער, פֿאַר דער משפּחה פֿון די איבעריקע קינדער פֿון קהָת.
56 פֿאַר די קינדער פֿון גֵרשוֹם, פֿון דער משפּחה פֿון דעם האַלבן שבֿט מנשה: גוֹלָן אין בשָן מיט אירע פֿרײַע פּלעצער, און עַשתָּרוֹת מיט אירע פֿרײַע פּלעצער. 57 און פֿון שבֿט יִשׂשָׂכָר: קֶדֶש מיט אירע פֿרײַע פּלעצער, דָבֿרַת מיט אירע פֿרײַע פּלעצער. 58 און ראמוֹת מיט אירע פֿרײַע פּלעצער, און עָנֵם מיט אירע פֿרײַע פּלעצער. 59 און פֿון שבֿט אָשר: מָשָל מיט אירע פֿרײַע פּלעצער, און עַבֿדוֹן מיט אירע פֿרײַע פּלעצער. 60 און חוקוֹק מיט אירע פֿרײַע פּלעצער, און רחוֹבֿ מיט אירע פֿרײַע פּלעצער. 61 און פֿון שבֿט נפֿתּלי: קֶדֶש אין גָליל מיט אירע פֿרײַע פּלעצער, און חמוֹן מיט אירע פֿרײַע פּלעצער, און קִריָתַיִם מיט אירע פֿרײַע פּלעצער. 62 פֿאַר די איבעריקע, די קינדער פֿון מרָרי, פֿון שבֿט זבֿולון: רִמוֹנוֹ מיט אירע פֿרײַע פּלעצער, תָּבֿוֹר מיט אירע פֿרײַע פּלעצער. 63 און פֿון יענער זײַט יַרדן בײַ יריחוֹ, צו מזרח פֿון יַרדן, פֿון שבֿט ראובֿן: בצֶר אין מדבר מיט אירע פֿרײַע פּלעצער, און יַהַץ מיט אירע פֿרײַע פּלעצער; 64 און קדֵמוֹת מיט אירע פֿרײַע פּלעצער, און מֵיפֿעַת מיט אירע פֿרײַע פּלעצער. 65 און פֿון שבֿט גָד: ראָמוֹת אין גִלעָד מיט אירע פֿרײַע פּלעצער, און מַחנַיִם מיט אירע פֿרײַע פּלעצער; 66 און חשבוֹן מיט אירע פֿרײַע פּלעצער, און יַעְזֵיר מיט אירע פֿרײַע פּלעצער.
עברית
1 בְּנֵ֖י לֵוִ֑י גֵּרְשֹׁ֕ם קְהָ֖ת וּמְרָרִֽי׃ 2 וְאֵ֛לֶּה שְׁמ֥וֹת בְּֽנֵי־גֵרְשׁ֖וֹם לִבְנִ֥י וְשִׁמְעִֽי׃ 3 וּבְנֵ֖י קְהָ֑ת עַמְרָ֣ם וְיִצְהָ֔ר וְחֶבְר֖וֹן וְעֻזִּיאֵֽל׃ 4 בְּנֵ֥י מְרָרִ֖י מַחְלִ֣י וּמֻשִׁ֑י וְאֵ֛לֶּה מִשְׁפְּח֥וֹת הַלֵּוִ֖י לַאֲבוֹתֵיהֶֽם׃ 5 לְֽגֵרְשׁ֑וֹם לִבְנִ֥י בְנ֛וֹ יַ֥חַת בְּנ֖וֹ זִמָּ֥ה בְנֽוֹ׃ 6 יוֹאָ֤ח בְּנוֹ֙ עִדּ֣וֹ בְנ֔וֹ זֶ֥רַח בְּנ֖וֹ יְאָתְרַ֥י בְּנֽוֹ׃ 7 בְּנֵ֖י קְהָ֑ת עַמִּינָדָ֣ב בְּנ֔וֹ קֹ֥רַח בְּנ֖וֹ אַסִּ֥יר בְּנֽוֹ׃ 8 אֶלְקָנָ֥ה בְנ֛וֹ וְאֶבְיָסָ֥ף בְּנ֖וֹ וְאַסִּ֥יר בְּנֽוֹ׃ 9 תַּ֤חַת בְּנוֹ֙ אוּרִיאֵ֣ל בְּנ֔וֹ עֻזִּיָּ֥ה בְנ֖וֹ וְשָׁא֥וּל בְּנֽוֹ׃ 10 וּבְנֵי֙ אֶלְקָנָ֔ה עֲמָשַׂ֖י וַאֲחִימֽוֹת׃ 11 אֶלְקָנָ֑ה בנו אֶלְקָנָ֔ה צוֹפַ֥י בְּנ֖וֹ וְנַ֥חַת בְּנֽוֹ׃ 12 אֱלִיאָ֥ב בְּנ֛וֹ יְרֹחָ֥ם בְּנ֖וֹ אֶלְקָנָ֥ה בְנֽוֹ׃ 13 וּבְנֵ֧י שְׁמוּאֵ֛ל הַבְּכֹ֥ר וַשְׁנִ֖י וַאֲבִיָּֽה׃   ס 14 בְּנֵ֥י מְרָרִ֖י מַחְלִ֑י לִבְנִ֥י בְנ֛וֹ שִׁמְעִ֥י בְנ֖וֹ עֻזָּ֥ה בְנֽוֹ׃ 15 שִׁמְעָ֥א בְנ֛וֹ חַגִּיָּ֥ה בְנ֖וֹ עֲשָׂיָ֥ה בְנֽוֹ׃   פ
16 וְאֵ֗לֶּה אֲשֶׁ֨ר הֶעֱמִ֥יד דָּוִ֛יד עַל־יְדֵי־שִׁ֖יר בֵּ֣ית יְהוָ֑ה מִמְּנ֖וֹחַ הָאָרֽוֹן׃ 17 וַיִּהְי֨וּ מְשָׁרְתִ֜ים לִפְנֵ֨י מִשְׁכַּ֤ן אֹֽהֶל־מוֹעֵד֙ בַּשִּׁ֔יר עַד־בְּנ֧וֹת שְׁלֹמֹ֛ה אֶת־בֵּ֥ית יְהוָ֖ה בִּירוּשָׁלָ֑͏ִם וַיַּעַמְד֥וּ כְמִשְׁפָּטָ֖ם עַל־עֲבוֹדָתָֽם׃ 18 וְאֵ֥לֶּה הָעֹמְדִ֖ים וּבְנֵיהֶ֑ם מִבְּנֵי֙ הַקְּהָתִ֔י הֵימָן֙ הַמְשׁוֹרֵ֔ר בֶּן־יוֹאֵ֖ל בֶּן־שְׁמוּאֵֽל׃ 19 בֶּן־אֶלְקָנָה֙ בֶּן־יְרֹחָ֔ם בֶּן־אֱלִיאֵ֖ל בֶּן־תּֽוֹחַ׃ 20 בֶּן־ציף בֶּן־אֶלְקָנָ֔ה בֶּן־מַ֖חַת בֶּן־עֲמָשָֽׂי׃ 21 בֶּן־אֶלְקָנָה֙ בֶּן־יוֹאֵ֔ל בֶּן־עֲזַרְיָ֖ה בֶּן־צְפַנְיָֽה׃ 22 בֶּן־תַּ֙חַת֙ בֶּן־אַסִּ֔יר בֶּן־אֶבְיָסָ֖ף בֶּן־קֹֽרַח׃ 23 בֶּן־יִצְהָ֣ר בֶּן־קְהָ֔ת בֶּן־לֵוִ֖י בֶּן־יִשְׂרָאֵֽל׃ 24 וְאָחִ֣יו אָסָ֔ף הָעֹמֵ֖ד עַל־יְמִינ֑וֹ אָסָ֥ף בֶּן־בֶּרֶכְיָ֖הוּ בֶּן־שִׁמְעָֽא׃ 25 בֶּן־מִיכָאֵ֥ל בֶּן־בַּעֲשֵׂיָ֖ה בֶּן־מַלְכִּיָּֽה׃ 26 בֶּן־אֶתְנִ֥י בֶן־זֶ֖רַח בֶּן־עֲדָיָֽה׃ 27 בֶּן־אֵיתָ֥ן בֶּן־זִמָּ֖ה בֶּן־שִׁמְעִֽי׃ 28 בֶּן־יַ֥חַת בֶּן־גֵּרְשֹׁ֖ם בֶּן־לֵוִֽי׃   ס 29 וּבְנֵ֧י מְרָרִ֛י אֲחֵיהֶ֖ם עַֽל־הַשְּׂמֹ֑אול אֵיתָן֙ בֶּן־קִישִׁ֔י בֶּן־עַבְדִּ֖י בֶּן־מַלּֽוּךְ׃ 30 בֶּן־חֲשַׁבְיָ֥ה בֶן־אֲמַצְיָ֖ה בֶּן־חִלְקִיָּֽה׃ 31 בֶּן־אַמְצִ֥י בֶן־בָּנִ֖י בֶּן־שָֽׁמֶר׃ 32 בֶּן־מַחְלִי֙ בֶּן־מוּשִׁ֔י בֶּן־מְרָרִ֖י בֶּן־לֵוִֽי׃   ס 33 וַאֲחֵיהֶ֖ם הַלְוִיִּ֑ם נְתוּנִ֕ים לְכָ֨ל־עֲבוֹדַ֔ת מִשְׁכַּ֖ן בֵּ֥ית הָאֱלֹהִֽים׃ 34 וְֽאַהֲרֹ֨ן וּבָנָ֜יו מַקְטִירִ֨ים עַל־מִזְבַּ֤ח הָֽעוֹלָה֙ וְעַל־מִזְבַּ֣ח הַקְּטֹ֔רֶת לְכֹ֕ל מְלֶ֖אכֶת קֹ֣דֶשׁ הַקֳּדָשִׁ֑ים וּלְכַפֵּר֙ עַל־יִשְׂרָאֵ֔ל כְּכֹל֙ אֲשֶׁ֣ר צִוָּ֔ה מֹשֶׁ֖ה עֶ֥בֶד הָאֱלֹהִֽים׃   פ
35 וְאֵ֖לֶּה בְּנֵ֣י אַהֲרֹ֑ן אֶלְעָזָ֥ר בְּנ֛וֹ פִּֽינְחָ֥ס בְּנ֖וֹ אֲבִישׁ֥וּעַ בְּנֽוֹ׃ 36 בֻּקִּ֥י בְנ֛וֹ עֻזִּ֥י בְנ֖וֹ זְרַֽחְיָ֥ה בְנֽוֹ׃ 37 מְרָי֥וֹת בְּנ֛וֹ אֲמַרְיָ֥ה בְנ֖וֹ אֲחִיט֥וּב בְּנֽוֹ׃ 38 צָד֥וֹק בְּנ֖וֹ אֲחִימַ֥עַץ בְּנֽוֹ׃   ס 39 וְאֵ֙לֶּה֙ מוֹשְׁבוֹתָ֔ם לְטִירוֹתָ֖ם בִּגְבוּלָ֑ם לִבְנֵ֤י אַהֲרֹן֙ לְמִשְׁפַּחַ֣ת הַקְּהָתִ֔י כִּ֥י לָהֶ֖ם הָיָ֥ה הַגּוֹרָֽל׃ 40 וַֽיִּתְּנ֥וּ לָהֶ֛ם אֶת־חֶבְר֖וֹן בְּאֶ֣רֶץ יְהוּדָ֑ה וְאֶת־מִגְרָשֶׁ֖יהָ סְבִיבֹתֶֽיהָ׃ 41 וְאֶת־שְׂדֵ֥ה הָעִ֖יר וְאֶת־חֲצֵרֶ֑יהָ נָתְנ֖וּ לְכָלֵ֥ב בֶּן־יְפֻנֶּֽה׃   ס 42 וְלִבְנֵ֣י אַהֲרֹ֗ן נָתְנוּ֙ אֶת־עָרֵ֣י הַמִּקְלָ֔ט אֶת־חֶבְר֥וֹן וְאֶת־לִבְנָ֖ה וְאֶת־מִגְרָשֶׁ֑יהָ וְאֶת־יַתִּ֥ר וְאֶֽת־אֶשְׁתְּמֹ֖עַ וְאֶת־מִגְרָשֶֽׁיהָ׃ 43 וְאֶת־חִילֵז֙ וְאֶת־מִגְרָשֶׁ֔יהָ אֶת־דְּבִ֖יר וְאֶת־מִגְרָשֶֽׁיהָ׃ 44 וְאֶת־עָשָׁן֙ וְאֶת־מִגְרָשֶׁ֔יהָ וְאֶת־בֵּ֥ית שֶׁ֖מֶשׁ וְאֶת־מִגְרָשֶֽׁיהָ׃   ס 45 וּמִמַּטֵּ֣ה בִנְיָמִ֗ן אֶת־גֶּ֤בַע וְאֶת־מִגְרָשֶׁ֙יהָ֙ וְאֶת־עָלֶ֣מֶת וְאֶת־מִגְרָשֶׁ֔יהָ וְאֶת־עֲנָת֖וֹת וְאֶת־מִגְרָשֶׁ֑יהָ כָּל־עָרֵיהֶ֛ם שְׁלֹשׁ־עֶשְׂרֵ֥ה עִ֖יר בְּמִשְׁפְּחוֹתֵיהֶֽם׃   ס 46 וְלִבְנֵ֨י קְהָ֜ת הַנּוֹתָרִ֗ים מִמִּשְׁפַּ֣חַת הַמַּטֶּ֡ה מִֽ֠מַּחֲצִית מַטֵּ֨ה חֲצִ֧י מְנַשֶּׁ֛ה בַּגּוֹרָ֖ל עָרִ֥ים עָֽשֶׂר׃   ס 47 וְלִבְנֵ֨י גֵרְשׁ֜וֹם לְמִשְׁפְּחוֹתָ֗ם מִמַּטֵּ֣ה יִ֠שָׂשכָר וּמִמַּטֵּ֨ה אָשֵׁ֜ר וּמִמַּטֵּ֣ה נַפְתָּלִ֗י וּמִמַּטֵּ֤ה מְנַשֶּׁה֙ בַּבָּשָׁ֔ן עָרִ֖ים שְׁלֹ֥שׁ עֶשְׂרֵֽה׃   ס 48 לִבְנֵ֨י מְרָרִ֜י לְמִשְׁפְּחוֹתָ֗ם מִמַּטֵּ֣ה רְ֠אוּבֵן וּֽמִמַּטֵּה־גָ֞ד וּמִמַּטֵּ֤ה זְבוּלֻן֙ בַּגּוֹרָ֔ל עָרִ֖ים שְׁתֵּ֥ים עֶשְׂרֵֽה׃ 49 וַיִּתְּנ֥וּ בְנֵי־יִשְׂרָאֵ֖ל לַלְוִיִּ֑ם אֶת־הֶעָרִ֖ים וְאֶת־מִגְרְשֵׁיהֶֽם׃ 50 וַיִּתְּנ֣וּ בַגּוֹרָ֗ל מִמַּטֵּ֤ה בְנֵי־יְהוּדָה֙ וּמִמַּטֵּ֣ה בְנֵי־שִׁמְע֔וֹן וּמִמַּטֵּ֖ה בְּנֵ֣י בִנְיָמִ֑ן אֵ֚ת הֶעָרִ֣ים הָאֵ֔לֶּה אֲשֶׁר־יִקְרְא֥וּ אֶתְהֶ֖ם בְּשֵׁמֽוֹת׃   ס 51 וּמִֽמִּשְׁפְּח֖וֹת בְּנֵ֣י קְהָ֑ת וַיְהִי֙ עָרֵ֣י גְבוּלָ֔ם מִמַּטֵּ֖ה אֶפְרָֽיִם׃ 52 וַיִּתְּנ֨וּ לָהֶ֜ם אֶת־עָרֵ֧י הַמִּקְלָ֛ט אֶת־שְׁכֶ֥ם וְאֶת־מִגְרָשֶׁ֖יהָ בְּהַ֣ר אֶפְרָ֑יִם וְאֶת־גֶּ֖זֶר וְאֶת־מִגְרָשֶֽׁיהָ׃ 53 וְאֶֽת־יָקְמְעָם֙ וְאֶת־מִגְרָשֶׁ֔יהָ וְאֶת־בֵּ֥ית חוֹר֖וֹן וְאֶת־מִגְרָשֶֽׁיהָ׃ 54 וְאֶת־אַיָּלוֹן֙ וְאֶת־מִגְרָשֶׁ֔יהָ וְאֶת־גַּת־רִמּ֖וֹן וְאֶת־מִגְרָשֶֽׁיהָ׃   פ
55 וּמִֽמַּחֲצִית֙ מַטֵּ֣ה מְנַשֶּׁ֔ה אֶת־עָנֵר֙ וְאֶת־מִגְרָשֶׁ֔יהָ וְאֶת־בִּלְעָ֖ם וְאֶת־מִגְרָשֶׁ֑יהָ לְמִשְׁפַּ֥חַת לִבְנֵי־קְהָ֖ת הַנּוֹתָרִֽים׃   פ
56 לִבְנֵי֮ גֵּרְשׁוֹם֒ מִמִּשְׁפַּ֗חַת חֲצִי֙ מַטֵּ֣ה מְנַשֶּׁ֔ה אֶת־גּוֹלָ֥ן בַּבָּשָׁ֖ן וְאֶת־מִגְרָשֶׁ֑יהָ וְאֶת־עַשְׁתָּר֖וֹת וְאֶת־מִגְרָשֶֽׁיהָ׃   ס 57 וּמִמַּטֵּ֣ה יִשָׂשכָ֔ר אֶת־קֶ֖דֶשׁ וְאֶת־מִגְרָשֶׁ֑יהָ אֶת־דָּבְרַ֖ת וְאֶת־מִגְרָשֶֽׁיהָ׃ 58 וְאֶת־רָאמוֹת֙ וְאֶת־מִגְרָשֶׁ֔יהָ וְאֶת־עָנֵ֖ם וְאֶת־מִגְרָשֶֽׁיהָ׃   ס 59 וּמִמַּטֵּ֣ה אָשֵׁ֔ר אֶת־מָשָׁ֖ל וְאֶת־מִגְרָשֶׁ֑יהָ וְאֶת־עַבְדּ֖וֹן וְאֶת־מִגְרָשֶֽׁיהָ׃ 60 וְאֶת־חוּקֹק֙ וְאֶת־מִגְרָשֶׁ֔יהָ וְאֶת־רְחֹ֖ב וְאֶת־מִגְרָשֶֽׁיהָ׃ 61 וּמִמַּטֵּ֣ה נַפְתָּלִ֗י אֶת־קֶ֤דֶשׁ בַּגָּלִיל֙ וְאֶת־מִגְרָשֶׁ֔יהָ וְאֶת־חַמּ֖וֹן וְאֶת־מִגְרָשֶׁ֑יהָ וְאֶת־קִרְיָתַ֖יִם וְאֶת־מִגְרָשֶֽׁיהָ׃   ס 62 לִבְנֵ֣י מְרָרִי֮ הַנּוֹתָרִים֒ מִמַּטֵּ֣ה זְבוּלֻ֔ן אֶת־רִמּוֹנ֖וֹ וְאֶת־מִגְרָשֶׁ֑יהָ אֶת־תָּב֖וֹר וְאֶת־מִגְרָשֶֽׁיהָ׃ 63 וּמֵעֵ֜בֶר לְיַרְדֵּ֣ן יְרֵחוֹ֮ לְמִזְרַ֣ח הַיַּרְדֵּן֒ מִמַּטֵּ֣ה רְאוּבֵ֔ן אֶת־בֶּ֥צֶר בַּמִּדְבָּ֖ר וְאֶת־מִגְרָשֶׁ֑יהָ וְאֶת־יַ֖הְצָה וְאֶת־מִגְרָשֶֽׁיהָ׃ 64 וְאֶת־קְדֵמוֹת֙ וְאֶת־מִגְרָשֶׁ֔יהָ וְאֶת־מֵיפַ֖עַת וְאֶת־מִגְרָשֶֽׁיהָ׃ 65 וּמִ֨מַּטֵּה־גָ֔ד אֶת־רָאמ֥וֹת בַּגִּלְעָ֖ד וְאֶת־מִגְרָשֶׁ֑יהָ וְאֶֽת־מַחֲנַ֖יִם וְאֶת־מִגְרָשֶֽׁיהָ׃ 66 וְאֶת־חֶשְׁבּוֹן֙ וְאֶת־מִגְרָשֶׁ֔יהָ וְאֶת־יַעְזֵ֖יר וְאֶת־מִגְרָשֶֽׁיהָ׃   ס