Yiddish
Hebrew
אידיש
1 די זין פֿון יהודהן: פּרֶץ, חֶצרוֹן, און כַּרמי, און חור, און שוֹבֿל. 2 און רְאָיָה דער זון פֿון שוֹבֿלן האָט געבאָרן יַחתן, און יַחת האָט געבאָרן אַחומַין, און לַהַדן. דאָס זײַנען די משפּחות פֿון די צָרעָתים. 3 און די דאָזיקע זײַנען פֿון דעם פֿאָטער פֿון עֵיטָם: יִזרְעֶאל, און יִשמאָ, און יִדבש; און דער נאָמען פֿון זײער שװעסטער איז געװען הַצלֶלפּוֹני; 4 און פּנואֵל דער פֿאָטער פֿון גדוֹר, און עֵזאָר דער פֿאָטער פֿון חושָה. דאָס זײַנען די קינדער פֿון חור דעם בכָור פֿון אֶפֿרָת דעם פֿאָטער פֿון בית-לֶחֶם. 5 און אַשחור דער פֿאָטער פֿון תּקוֹעַ האָט געהאַט צװײ װײַבער: חלאָה, און נַעֲרָה. 6 און נַעֲרָה האָט אים געבאָרן אַחוזָמען, און חפֿרן, און תֵּימָנין, און דעם אַחשתָּרי. דאָס זײַנען די זין פֿון נַעֲרָהן. 7 און די זין פֿון חלאָהן: צֶרֶת, און צוֹחַר, און אֶתנָן. 8 און קוֹץ האָט געבאָרן עָנובֿן, און הַצוֹבֿבֿהן, און די משפּחות פֿון אַחרכֵל דעם זון פֿון הָרומען. 9 און יַעְבץ איז געװען דער אָנגעזעענסטער פֿון זײַנע ברידער; און זײַן מוטער האָט גערופֿן זײַן נאָמען יַעְבץ, אַזױ צו זאָגן: װײַל איך האָב אים געבאָרן מיט פּײַן. 10 און יַעְבץ האָט גערופֿן צום גאָט פֿון ישׂראל, אַזױ צו זאָגן: אױב בענטשן װעסטו מיך בענטשן, און װעסט פֿאַרגרעסערן מײַן געמאַרק, און דײַן האַנט װעט זײַן מיט מיר, און װעסט באַהיטן פֿון בײז, מיך ניט װײ צו טאָן –. און גאָט האָט אים באַשערט װאָס ער האָט געבעטן. 11 און כּלובֿ דער ברודער פֿון שוחָהן האָט געבאָרן מחירן, װאָס איז געװען דער פֿאָטער פֿון אֶשתּוֹנען. 12 און אֶשתּוֹן האָט געבאָרן בית-רָפֿאָן, און פַּסֵחן, און תּחִנָה דעם פֿאָטער פֿון עִיר-נָחש. דאָס זײַנען די מענטשן פֿון רֵכָה. 13 און די זין פֿון קנַזן זײַנען געװען: עָתניאֵל, און שׂרָיָה. און די זין פֿון עָתניאֵלן: חַתַת. 14 און מְעוֹנוֹתַי האָט געבאָרן עָפֿרָהן; און שׂרָיָה האָט געבאָרן יוֹאָבֿ דעם פֿאָטער פֿון גֵיא-חַרָשים; װאָרום זײ זײַנען געװען מײַנסטערס.
15 און די זין פֿון כָּלֵבֿ דעם זון פֿון יפֿונֶהן זײַנען געװען: עִירו, אֵלָה, און נַעַם. און די זין פֿון אֵלָהן: קנַז. 16 און די זין פֿון יהַלֶלאֵלן: זיף, און זיפֿה, תּיריאָ, און אַשַׂראֵל. 17 און די זין פֿון עָזרָהן: יֶתֶר, און מֶרֶד, און עֵפֿר, און יָלוֹן. און זי האָט געבאָרן מִריָמען, און שַמַין, און יִשבך דעם פֿאָטער פֿון אֶשתּמוֹעַ – 18 און זײַן װײַב פֿון יהודה האָט געבאָרן יֶרֶד דעם פֿאָטער פֿון גדוֹר, און חֶבֿר דעם פֿאָטער פֿון שׂוֹכוֹ, און יקותיאֵל דעם פֿאָטער פֿון זָנוֹח – און דאָס זײַנען די זין פֿון בתיָה דער טאָכטער פֿון פַּרעהן, װאָס מֶרֶד האָט גענומען. 19 און די זין פֿון הוֹדִיָהס װײַב, דער שװעסטער פֿון נַחם דעם פֿאָטער פֿון קעִילָה, זײַנען געװען: דער גַרמי, און אֶשתּמוֹעַ דער מַעֲכָתי. 20 און די זין פֿון שימוֹנען: אַמנוֹן, און רִנָה, בן-חָנָן, און תּילוֹן. און די זין פֿון יִשעִין: זוֹחת, און בן-זוֹחת. 21 די קינדער פֿון שֵלָה דעם זון פֿון יהודהן: עֵר דער פֿאָטער פֿון לֵכָה, און לַעְדָה דער פֿאָטער פֿון מָרֵשָה, און די משפּחות פֿון דעם הױז פֿון די לײַנענאַרבעטער פֿון דעם הױז פֿון אַשבעַ; 22 און יוֹקים, און די מענטשן פֿון כּוֹזֵבֿאָ, און יוֹאָש, און שָׂרָף, װאָס האָבן געהערשט איבער מוֹאָבֿ, און יָשובֿי-לֶחֶם. און די געשיכטע איז אַן אַלטע. 23 דאָס זײַנען געװען די טעפּער, און די װאָס זײַנען געזעסן אין פֿלאַנצגערטענר און געהעפֿטן; בײַ דעם מלך אין זײַן װירטשאַפֿט זײַנען זײ דאָרטן געזעסן. 24 די זין פֿון שמעונען: נמואֵל, און יָמין, יָריבֿ, זֶרַח, שָאול. 25 זײַן זון איז געװען שַלום, זײַן זון מִבֿשָׂם, זײַן זון מִשמָע. 26 און די קינדער פֿון מִשמָען זײַנען געװען: זײַן זון חמואֵל, זײַן זון זַכּור, זײַן זון שִמעִי. 27 און שִמעִי האָט געהאַט זעכצן זין און זעקס טעכטער; אָבער זײַנע ברידער האָבן ניט געהאַט פֿיל קינדער, און זײער גאַנצע משפּחה האָט זיך ניט געמערט אַזױ װי די קינדער פֿון יהודה. 28 און זײ זײַנען געזעסן אין באֵר-שֶבֿע, און מוֹלָדָה, און חַצַר-שועָל; 29 און אין בלהָה, און אין עֶצֶם, און אין תּוֹלָד; 30 און אין בתואֵל, און אין חרמָה, און אין ציקלַג; 31 און אין בית-מַרכָּבֿוֹת, און אין חַצַר-סוסים, און אין בית-בראי, און אין שַעֲרַיִם. דאָס זײַנען געװען זײערע שטעט ביז דוד איז געװאָרן מלך. 32 און זײערע דערפֿער זײַנען געװען: עֵיטָם, און עַיִן, רִמוֹן, און תּוֹכֶן, און עָשָן – פֿינף שטעט; 33 און אַלע זײערע דערפֿער װאָס אַרום די דאָזיקע שטעט, ביז בַעַל. דאָס זײַנען געװען זײערע װױנערטער, און זײער יחוס-בריװ איז געװען לױט זײ. 34 און משוֹבֿבֿ, און יַמלֵך, און יוֹשָה, דער זון פֿון אַמַציָהן; 35 און יוֹאֵל, און יֵהוא דער זון פֿון יוֹשִבֿיָה דעם זון פֿון שׂרָיָה דעם זון פֿון עַשׂיאֵלן; 36 און אֶליוֹעֵינַי, און יַעקוֹבֿה, און ישוֹחיָה, און עַשָׂיָה, און עַדיאֵל, און ישׂימִאֵל, און בנָיָה; 37 און זיזאָ דער זון פֿון שִפֿעִי דעם זון פֿון אַלוֹן, דעם זון פֿון ידָיָה, דעם זון פֿון שִמרי, דעם זון פֿון שמַעיָהן – 38 די דאָזיקע װאָס קומען דאָ מיט די נעמען, זײַנען געװען פֿירשטן אין זײערע משפּחות; און זײערע פֿאָטערהײַזער האָבן זיך שטאַרק פֿאַרשפּרײט. 39 און זײ זײַנען אַװעק צום אײַנגאַנג פֿון גדוֹר, ביז צום מזרח פֿון טאָל, צו זוכן פֿיטערונג פֿאַר זײערע שאָף. 40 און זײ האָבן געפֿונען אַ פֿעטע און גוטע פֿיטערונג, און דאָס לאַנד איז געװען געראַם, און רויִק, און בשַלװה; װאָרום פֿון חָם זײַנען געװען די װאָס זײַנען דאָרטן געזעסן פֿריער. 41 און די דאָזיקע װאָס זײַנען דאָ פֿאַרשריבן מיט די נעמען, זײַנען געקומען אין די טעג פֿון יחזקיה דעם מלך פֿון יהודה, און האָבן געשלאָגן זײערע געצעלטן, און די מְעונים װאָס האָבן זיך דאָרטן געפֿונען, און זײ האָבן זײ פֿאַרװיסט ביז אױף הײַנטיקן טאָג, און האָבן זיך באַזעצט אױף זײער אָרט; װאָרום דאָרטן איז געװען פֿיטערונג פֿאַר זײערע שאָף. 42 און פֿון זײ, פֿון די קינדער פֿון שמעון, זײַנען אַװעק צום באַרג שֵׂעִיר פֿינף הונדערט מאַן, און פּלַטיָה, און נעַריָה, און רפֿיָה, און עוזיאֵל, די זין פֿון יִשעִין, זײ פֿאַרױס. 43 און זײ האָבן געשלאָגן דעם אַנטרונענעם איבערבלײַב פֿון עַמָלֵק, און זײַנען דאָרטן געבליבן זיצן ביז אױף הײַנטיקן טאָג.
עברית
1 בְּנֵ֖י יְהוּדָ֑ה פֶּ֧רֶץ חֶצְר֛וֹן וְכַרְמִ֖י וְח֥וּר וְשׁוֹבָֽל׃ 2 וּרְאָיָ֤ה בֶן־שׁוֹבָל֙ הוֹלִ֣יד אֶת־יַ֔חַת וְיַ֣חַת הֹלִ֔יד אֶת־אֲחוּמַ֖י וְאֶת־לָ֑הַד אֵ֖לֶּה מִשְׁפְּח֥וֹת הַצָּֽרְעָתִֽי׃   ס 3 וְאֵ֙לֶּה֙ אֲבִ֣י עֵיטָ֔ם יִזְרְעֶ֥אל וְיִשְׁמָ֖א וְיִדְבָּ֑שׁ וְשֵׁ֥ם אֲחוֹתָ֖ם הַצְלֶלְפּֽוֹנִי׃ 4 וּפְנוּאֵל֙ אֲבִ֣י גְדֹ֔ר וְעֵ֖זֶר אֲבִ֣י חוּשָׁ֑ה אֵ֤לֶּה בְנֵי־חוּר֙ בְּכ֣וֹר אֶפְרָ֔תָה אֲבִ֖י בֵּ֥ית לָֽחֶם׃ 5 וּלְאַשְׁחוּר֙ אֲבִ֣י תְק֔וֹעַ הָי֖וּ שְׁתֵּ֣י נָשִׁ֑ים חֶלְאָ֖ה וְנַעֲרָֽה׃ 6 וַתֵּ֨לֶד ל֤וֹ נַעֲרָה֙ אֶת־אֲחֻזָּ֣ם וְאֶת־חֵ֔פֶר וְאֶת־תֵּימְנִ֖י וְאֶת־הָאֲחַשְׁתָּרִ֑י אֵ֖לֶּה בְּנֵ֥י נַעֲרָֽה׃ 7 וּבְנֵ֖י חֶלְאָ֑ה צֶ֥רֶת יצחר וְאֶתְנָֽן׃ 8 וְק֣וֹץ הוֹלִ֔יד אֶת־עָנ֖וּב וְאֶת־הַצֹּבֵבָ֑ה וּמִשְׁפְּח֥וֹת אֲחַרְחֵ֖ל בֶּן־הָרֽוּם׃ 9 וַיְהִ֣י יַעְבֵּ֔ץ נִכְבָּ֖ד מֵאֶחָ֑יו וְאִמּ֗וֹ קָרְאָ֨ה שְׁמ֤וֹ יַעְבֵּץ֙ לֵאמֹ֔ר כִּ֥י יָלַ֖דְתִּי בְּעֹֽצֶב׃ 10 וַיִּקְרָ֣א יַ֠עְבֵּץ לֵאלֹהֵ֨י יִשְׂרָאֵ֜ל לֵאמֹ֗ר אִם־בָּרֵ֨ךְ תְּבָרֲכֵ֜נִי וְהִרְבִּ֤יתָ אֶת־גְּבוּלִי֙ וְהָיְתָ֤ה יָדְךָ֙ עִמִּ֔י וְעָשִׂ֥יתָ מֵּרָעָ֖ה לְבִלְתִּ֣י עָצְבִּ֑י וַיָּבֵ֥א אֱלֹהִ֖ים אֵ֥ת אֲשֶׁר־שָׁאָֽל׃ 11 וּכְל֥וּב אֲחִֽי־שׁוּחָ֖ה הוֹלִ֣יד אֶת־מְחִ֑יר ה֖וּא אֲבִ֥י אֶשְׁתּֽוֹן׃ 12 וְאֶשְׁתּ֗וֹן הוֹלִ֞יד אֶת־בֵּ֤ית רָפָא֙ וְאֶת־פָּסֵ֔חַ וְאֶת־תְּחִנָּ֖ה אֲבִ֣י עִ֣יר נָחָ֑שׁ אֵ֖לֶּה אַנְשֵׁ֥י רֵכָֽה׃   ס 13 וּבְנֵ֣י קְנַ֔ז עָתְנִיאֵ֖ל וּשְׂרָיָ֑ה וּבְנֵ֥י עָתְנִיאֵ֖ל חֲתַֽת׃ 14 וּמְעוֹנֹתַ֖י הוֹלִ֣יד אֶת־עָפְרָ֑ה וּשְׂרָיָ֗ה הוֹלִ֤יד אֶת־יוֹאָב֙ אֲבִי֙ גֵּ֣יא חֲרָשִׁ֔ים כִּ֥י חֲרָשִׁ֖ים הָיֽוּ׃   פ
15 וּבְנֵי֙ כָּלֵ֣ב בֶּן־יְפֻנֶּ֔ה עִ֥ירוּ אֵלָ֖ה וָנָ֑עַם וּבְנֵ֥י אֵלָ֖ה וּקְנַֽז׃ 16 וּבְנֵ֖י יְהַלֶּלְאֵ֑ל זִ֣יף וְזִיפָ֔ה תִּירְיָ֖א וַאֲשַׂרְאֵֽל׃ 17 וּבֶן־עֶזְרָ֔ה יֶ֥תֶר וּמֶ֖רֶד וְעֵ֣פֶר וְיָל֑וֹן וַתַּ֙הַר֙ אֶת־מִרְיָ֣ם וְאֶת־שַׁמַּ֔י וְאֶת־יִשְׁבָּ֖ח אֲבִ֥י אֶשְׁתְּמֹֽעַ׃ 18 וְאִשְׁתּ֣וֹ הַיְהֻדִיָּ֗ה יָלְדָ֞ה אֶת־יֶ֨רֶד אֲבִ֤י גְדוֹר֙ וְאֶת־חֶ֙בֶר֙ אֲבִ֣י שׂוֹכ֔וֹ וְאֶת־יְקֽוּתִיאֵ֖ל אֲבִ֣י זָנ֑וֹחַ וְאֵ֗לֶּה בְּנֵי֙ בִּתְיָ֣ה בַת־פַּרְעֹ֔ה אֲשֶׁ֥ר לָקַ֖ח מָֽרֶד׃   ס 19 וּבְנֵי֙ אֵ֣שֶׁת הֽוֹדִיָּ֔ה אֲח֣וֹת נַ֔חַם אֲבִ֥י קְעִילָ֖ה הַגַּרְמִ֑י וְאֶשְׁתְּמֹ֖עַ הַמַּעֲכָתִֽי׃ 20 וּבְנֵ֣י שִׁימ֔וֹן אַמְנ֣וֹן וְרִנָּ֔ה בֶּן־חָנָ֖ן ותולון וּבְנֵ֣י יִשְׁעִ֔י זוֹחֵ֖ת וּבֶן־זוֹחֵֽת׃ 21 בְּנֵי֙ שֵׁלָ֣ה בֶן־יְהוּדָ֔ה עֵ֚ר אֲבִ֣י לֵכָ֔ה וְלַעְדָּ֖ה אֲבִ֣י מָרֵשָׁ֑ה וּמִשְׁפְּח֛וֹת בֵּית־עֲבֹדַ֥ת הַבֻּ֖ץ לְבֵ֥ית אַשְׁבֵּֽעַ׃ 22 וְיוֹקִ֞ים וְאַנְשֵׁ֣י כֹזֵבָ֗א וְיוֹאָ֧שׁ וְשָׂרָ֛ף אֲשֶׁר־בָּעֲל֥וּ לְמוֹאָ֖ב וְיָשֻׁ֣בִי לָ֑חֶם וְהַדְּבָרִ֖ים עַתִּיקִֽים׃ 23 הֵ֚מָּה הַיּ֣וֹצְרִ֔ים וְיֹשְׁבֵ֥י נְטָעִ֖ים וּגְדֵרָ֑ה עִם־הַמֶּ֥לֶךְ בִּמְלַאכְתּ֖וֹ יָ֥שְׁבוּ שָֽׁם׃   ס 24 בְּנֵ֖י שִׁמְע֑וֹן נְמוּאֵ֣ל וְיָמִ֔ין יָרִ֖יב זֶ֥רַח שָׁאֽוּל׃ 25 שַׁלֻּ֥ם בְּנ֛וֹ מִבְשָׂ֥ם בְּנ֖וֹ מִשְׁמָ֥ע בְּנֽוֹ׃ 26 וּבְנֵ֖י מִשְׁמָ֑ע חַמּוּאֵ֥ל בְּנ֛וֹ זַכּ֥וּר בְּנ֖וֹ שִׁמְעִ֥י בְנֽוֹ׃ 27 וּלְשִׁמְעִ֞י בָּנִ֨ים שִׁשָּׁ֤ה עָשָׂר֙ וּבָנ֣וֹת שֵׁ֔שׁ וּלְאֶחָ֕יו אֵ֖ין בָּנִ֣ים רַבִּ֑ים וְכֹל֙ מִשְׁפַּחְתָּ֔ם לֹ֥א הִרְבּ֖וּ עַד־בְּנֵ֥י יְהוּדָֽה׃   ס 28 וַיֵּֽשְׁב֛וּ בִּבְאֵֽר־שֶׁ֥בַע וּמוֹלָדָ֖ה וַחֲצַ֥ר שׁוּעָֽל׃ 29 וּבְבִלְהָ֥ה וּבְעֶ֖צֶם וּבְתוֹלָֽד׃ 30 וּבִבְתוּאֵ֥ל וּבְחָרְמָ֖ה וּבְצִֽיקְלָֽג׃ 31 וּבְבֵ֤ית מַרְכָּבוֹת֙ וּבַחֲצַ֣ר סוּסִ֔ים וּבְבֵ֥ית בִּרְאִ֖י וּֽבְשַׁעֲרָ֑יִם אֵ֥לֶּה עָרֵיהֶ֖ם עַד־מְלֹ֥ךְ דָּוִֽיד׃ 32 וְחַצְרֵיהֶם֙ עֵיטָ֣ם וָעַ֔יִן רִמּ֥וֹן וְתֹ֖כֶן וְעָשָׁ֑ן עָרִ֖ים חָמֵֽשׁ׃ 33 וְכָל־חַצְרֵיהֶ֗ם אֲשֶׁ֧ר סְבִיב֛וֹת הֶעָרִ֥ים הָאֵ֖לֶּה עַד־בָּ֑עַל זֹ֚את מוֹשְׁבֹתָ֔ם וְהִתְיַחְשָׂ֖ם לָהֶֽם׃ 34 וּמְשׁוֹבָ֣ב וְיַמְלֵ֔ךְ וְיוֹשָׁ֖ה בֶּן־אֲמַצְיָֽה׃ 35 וְיוֹאֵ֑ל וְיֵהוּא֙ בֶּן־י֣וֹשִׁבְיָ֔ה בֶּן־שְׂרָיָ֖ה בֶּן־עֲשִׂיאֵֽל׃ 36 וְאֶלְיוֹעֵינַ֡י וְֽיַעֲקֹ֡בָה וִ֠ישׁוֹחָיָה וַעֲשָׂיָ֧ה וַעֲדִיאֵ֛ל וִישִׂימִאֵ֖ל וּבְנָיָֽה׃ 37 וְזִיזָ֨א בֶן־שִׁפְעִ֧י בֶן־אַלּ֛וֹן בֶּן־יְדָיָ֥ה בֶן־שִׁמְרִ֖י בֶּן־שְׁמַֽעְיָֽה׃ 38 אֵ֚לֶּה הַבָּאִ֣ים בְּשֵׁמ֔וֹת נְשִׂיאִ֖ים בְּמִשְׁפְּחוֹתָ֑ם וּבֵית֙ אֲב֣וֹתֵיהֶ֔ם פָּרְצ֖וּ לָרֽוֹב׃ 39 וַיֵּלְכוּ֙ לִמְב֣וֹא גְדֹ֔ר עַ֖ד לְמִזְרַ֣ח הַגָּ֑יְא לְבַקֵּ֥שׁ מִרְעֶ֖ה לְצֹאנָֽם׃ 40 וַֽיִּמְצְא֤וּ מִרְעֶה֙ שָׁמֵ֣ן וָט֔וֹב וְהָאָ֙רֶץ֙ רַחֲבַ֣ת יָדַ֔יִם וְשֹׁקֶ֖טֶת וּשְׁלֵוָ֑ה כִּ֣י מִן־חָ֔ם הַיֹּשְׁבִ֥ים שָׁ֖ם לְפָנִֽים׃ 41 וַיָּבֹ֡אוּ אֵלֶּה֩ הַכְּתוּבִ֨ים בְּשֵׁמ֜וֹת בִּימֵ֣י יְחִזְקִיָּ֣הוּ מֶֽלֶךְ־יְהוּדָ֗ה וַיַּכּ֨וּ אֶת־אָהֳלֵיהֶ֜ם וְאֶת־המעינים אֲשֶׁ֤ר נִמְצְאוּ־שָׁ֙מָּה֙ וַיַּחֲרִימֻם֙ עַד־הַיּ֣וֹם הַזֶּ֔ה וַיֵּשְׁב֖וּ תַּחְתֵּיהֶ֑ם כִּֽי־מִרְעֶ֥ה לְצֹאנָ֖ם שָֽׁם׃ 42 וּמֵהֶ֣ם מִן־בְּנֵ֣י שִׁמְע֗וֹן הָלְכוּ֙ לְהַ֣ר שֵׂעִ֔יר אֲנָשִׁ֖ים חֲמֵ֣שׁ מֵא֑וֹת וּפְלַטְיָ֡ה וּ֠נְעַרְיָה וּרְפָיָ֧ה וְעֻזִּיאֵ֛ל בְּנֵ֥י יִשְׁעִ֖י בְּרֹאשָֽׁם׃ 43 וַיַּכּ֕וּ אֶת־שְׁאֵרִ֥ית הַפְּלֵטָ֖ה לַעֲמָלֵ֑ק וַיֵּ֣שְׁבוּ שָׁ֔ם עַ֖ד הַיּ֥וֹם הַזֶּֽה׃