Yiddish
Hebrew
אידיש
1 און די קינדער פֿון ישׂראל לױט זײער צאָל, די הױפּטן פֿון די פֿאָטערהײַזער און די הױפּטלײַט פֿון די טױזנטן און הונדערטן, און זײערע אױפֿזעער, װאָס האָבן באַדינט דעם מלך אין אַלע זאַכן פֿון די אָפּטײלונגען װאָס זײַנען אַרײַנגעקומען און אַרױסגעגאַנגען חוֹדש פֿאַר חוֹדש דורך אַלע חדשים פֿון יאָר, זײַנען געװען צו פֿיר און צװאַנציק טױזנט אין איטלעכער אָפּטײלונג. 2 איבער דער ערשטער אָפּטײלונג פֿאַרן ערשטן חוֹדש איז געװען יָשָבֿעָם דער זון פֿון זַבֿדיאֵלן; און אין זײַן אָפּטײלונג זײַנען געװען פֿיר און צװאַנציק טױזנט. 3 פֿון די קינדער פֿון פּרֶץ איז ער געװען; דער הױפּט פֿון אַלע חיל-פֿירער פֿאַרן ערשטן חוֹדש. 4 און איבער דער אָפּטײלונג פֿון צװײטן חוֹדש איז געװען דוֹדַי פֿון אַחוֹח, און מיט זײַן אָפּטײלונג איז געװען מִקלוֹת דער פֿירשט; און אין זײַן אָפּטײלונג זײַנען געװען פֿיר און צװאַנציק טױזנט. 5 דער דריטער חיל-פֿירער פֿאַרן דירטן חוֹדש איז געװען בנָיָהו דער זון פֿון דעם כּהן יהוֹיָדָע, דער הױפּט; 6 און אין זײַן אָפּטײלונג זײַנען געװען פֿיר און צװאַנציק טױזנט. דאָס איז בנָיָהו דער גיבור פֿון די דרײַסיק און איבער די דרײַסיק; מיט זײַן אָפּטײלונג איז געװען זײַן זון עַמיזָבֿד. 7 דער פֿירטער פֿאַרן פֿירטן חוֹדש איז געװען עַשָׂהאֵל, דער ברודער פֿון יוֹאָבֿן, און זבֿדיָה זײַן זון נאָך אים; און אין זײַן אָפּטײלונג זײַנען געװען פֿיר און צװאַנציק טױזנט. 8 דער פֿינפֿטער פֿאַרן פֿינפֿטן חוֹדש איז געװען דער הױפּטמאַן שַמהות דער יִזרָכי; און אין זײַן אָפּטײלונג זײַנען געװען פֿיר און צװאַנציק טױזנט. 9 דער זעקסטער פֿאַרן זעקסטן חוֹדש איז געװען עִיראָ דער זון פֿון עִקֵשן פֿון תּקוֹעַ; און אין זײַן אָפּטײלונג זײַנען געװען פֿיר און צװאַנציק טױזנט. 10 דער זיבעטער פֿאַרן זיבעטן חוֹדש איז געװען חלֶץ פֿון פּלוֹן, פֿון די קינדער פֿון אפֿרים; און אין זײַן אָפּטײלונג זײַנען געװען פֿיר און צװאַנציק טױזנט. 11 דער אַכטער פֿאַרן אַכטן חוֹדש איז געװען סִבכַי פֿון חושָה, פֿון די זַרחים; און אין זײַן אָפּטײלונג זײַנען געװען פֿיר און צװאַנציק טױזנט. 12 דער נײַנטער פֿאַרן נײַנטן חוֹדש איז געװען אַבֿיעֶזֶר פֿון עַנָתוֹת, פֿון די בנימינער; און אין זײַן אָפּטײלונג זײַנען געװען פֿיר און צװאַנציק טױזנט. 13 דער צענטער פֿאַרן צענטן חוֹדש איז געװען מַהרַי פֿון נטוֹפֿה, פֿון די זַרחים; און אין זײַן אָפּטײלונג זײַנען געװען פֿיר און צװאַנציק טױזנט. 14 דער עלפֿטער פֿאַרן עלפֿטן חוֹדש איז געװען בנָיָה פֿון פּרעָתוֹן, פֿון די קינדער פֿון אפֿרים; און אין זײַן אָפּטײלונג זײַנען געװען פֿיר און צװאַנציק טױזנט. 15 דער צװעלפֿטער פֿאַרן צװעלפֿטן חוֹדש איז געװען חלדַי פֿון נטוֹפֿה, פֿון עָתניאֵל; און אין זײַן אָפּטײלונג זײַנען געװען פֿיר און צװאַנציק טױזנט.
16 און איבער די שבֿטים פֿון ישׂראל; פֿון די ראובֿנים איז געװען דער פֿירשט, אֶליעֶזֶר דער זון פֿון זִכרין; פֿון די שמעוֹנים, שפֿטיָהו דער זון פֿון מַעֲכָהן; 17 פֿון לֵוִי, חַשַבֿיָה דער זון פֿון קמואֵלן; פֿון אַהרן צָדוֹק; 18 פֿון יהודה, אֶליהו פֿון דודס ברידער; פֿון יִשׂשָׂכָר, עָמרי דער זונף און מיכָאֵלן; 19 פֿון זבֿולון, יִשמַעיָהו דער זון פֿון עוֹבֿדיָהון; פֿון נפֿתּלי, ירימוֹת דער זון פֿון עַזריאֵלן; 20 פֿון די קינדער פֿון אפֿרים, הוֹשֵעַ דער זון פֿון עַזַזיָהון; פֿון דעם האַלבן שבֿט מנשה, יוֹאֵל דער זון פֿון פּדָיָהון; 21 פֿון דעם האַלבן שבֿט מנשה אין גִלעָד, יִדוֹ דער זון פֿון זכַריָהון; פֿון בנימין, יַעֲשׂיאֵל דער זון פֿון אַבֿנֵרן; 22 פֿון דָן, עַזַראֵל דער זון פֿון ירוחמען. דאָס זײַנען געװען די האַרן פֿון די שבֿטים פֿון ישׂראל. 23 און דוד האָט ניט אױפֿגענומען זײער צאָל פֿון צװאַנציק יאָר אַלט און אַרונטער; װאָרום גאָט האָט צוגעזאָגט צו מערן ישׂראל אַזױ װי די שטערן פֿון הימל. 24 יוֹאָבֿ דער זון פֿון צרױָהן האָט אָנגעהױבן צײלן און צו מאָל ניט געענדיקט, פֿון דעסט װעגן איז געװען איבער דעם אַ צאָרן אױף ישׂראל; און די צאָל איז ניט אַרײַן אין דער דערצײלונג פֿון די צײַטגעשעענישן פֿון מלך דוד. 25 און איבער די שאַצן פֿון דעם מלך איז געװען עַזמָוֶת דער זון פֿון עַדיאֵלן, און איבער די שפּײַכלערס אין די פֿעלדער, אין די שטעט, און אין די דערפֿער, און אין די טורעמס, יהוֹנָתָן דער זון פֿון עוזִיָהון. 26 און איבער די װאָס טוען פֿעלדאַרבעט בײַ דער באַאַרבעטונג פֿון דער ערד, עֶזרי דער זון פֿון כּלובֿן. 27 און איבער די װײַנגערטנער, שִמעִי פֿון רָמָה; און איבער װאָס אין די װײַנגערטנער פֿאַר די װײַנקעלערס, זַבֿדי פֿון שפֿם. 28 און איבער די אײלבערטבײמער און די װילדע פֿײַגנבײמער װאָס אין דער נידערונג, בעַל-חנָן פֿון גֶדֶר; און איבער די אײלקעלערס, יוֹעָש. 29 און איבער די רינדער װאָס האָבן זיך געפֿיטערט אין שָרוֹן, שִרטַי פֿון שָרוֹן; און איבער די רינדער אין די טאָלן, שָפֿט דער זון פֿון עַדלָין. 30 און איבער די קעמלען, אוֹבֿיל דער יִשמעאֵלי; און איבער די אײזעלינס, יֶחדְיָהו פֿון מֵרוֹנוֹת. 31 און איבער די שאָף, יָזיז דער הַגרי. די אַלע זײַנען געװען די אױבערלײַט איבער דעם פֿאַרמעג װאָס דער מלך דוד האָט געהאַט. 32 און יהוֹנָתָן, דודס פֿעטער איז געװען אַ בעל-יוֹעץ, אַ פֿאַרשטאַנדיקער מאַן און אַ שרײַבער. און יחיאֵל דער זון פֿון חכמוֹנין איז געװען מיט דעם מלכס זין. 33 און אַחיתּוֹפֿל איז געװען דעם מלכס בעל-יוֹעץ, און חושַי דער אַרכּי איז געװען דעם מלכס גוטער פֿרײַנט. 34 און נאָך אַחיתּוֹפֿלן איז געװען יהוֹיָדָע דער זון פֿון בנָיָהון, און אֶבֿיָתָר; און דער חיל-פֿירער פֿון דעם מלך איז געװען יוֹאָבֿ.
עברית
1 וּבְנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֣ל לְֽמִסְפָּרָ֡ם רָאשֵׁ֣י הָאָב֣וֹת וְשָׂרֵ֣י הָֽאֲלָפִ֣ים וְהַמֵּא֡וֹת וְשֹׁטְרֵיהֶם֩ הַמְשָׁרְתִ֨ים אֶת־הַמֶּ֜לֶךְ לְכֹ֣ל דְּבַ֣ר הַֽמַּחְלְק֗וֹת הַבָּאָ֤ה וְהַיֹּצֵאת֙ חֹ֣דֶשׁ בְּחֹ֔דֶשׁ לְכֹ֖ל חָדְשֵׁ֣י הַשָּׁנָ֑ה הַֽמַּחֲלֹ֙קֶת֙ הָֽאַחַ֔ת עֶשְׂרִ֥ים וְאַרְבָּעָ֖ה אָֽלֶף׃   ס 2 עַ֞ל הַמַּחֲלֹ֤קֶת הָרִֽאשׁוֹנָה֙ לַחֹ֣דֶשׁ הָרִאשׁ֔וֹן יָֽשָׁבְעָ֖ם בֶּן־זַבְדִּיאֵ֑ל וְעַל֙ מַֽחֲלֻקְתּ֔וֹ עֶשְׂרִ֥ים וְאַרְבָּעָ֖ה אָֽלֶף׃ 3 מִן־בְּנֵי־פֶ֗רֶץ הָרֹ֛אשׁ לְכָל־שָׂרֵ֥י הַצְּבָא֖וֹת לַחֹ֥דֶשׁ הָרִאשֽׁוֹן׃ 4 וְעַ֞ל מַחֲלֹ֣קֶת הַחֹ֣דֶשׁ הַשֵּׁנִ֗י דּוֹדַ֤י הָאֲחוֹחִי֙ וּמַ֣חֲלֻקְתּ֔וֹ וּמִקְל֖וֹת הַנָּגִ֑יד וְעַל֙ מַחֲלֻקְתּ֔וֹ עֶשְׂרִ֥ים וְאַרְבָּעָ֖ה אָֽלֶף׃   ס 5 שַׂ֣ר הַצָּבָ֤א הַשְּׁלִישִׁי֙ לַחֹ֣דֶשׁ הַשְּׁלִישִׁ֔י בְּנָיָ֧הוּ בֶן־יְהוֹיָדָ֛ע הַכֹּהֵ֖ן רֹ֑אשׁ וְעַל֙ מַחֲלֻקְתּ֔וֹ עֶשְׂרִ֥ים וְאַרְבָּעָ֖ה אָֽלֶף׃ 6 ה֧וּא בְנָיָ֛הוּ גִּבּ֥וֹר הַשְּׁלֹשִׁ֖ים וְעַל־הַשְּׁלֹשִׁ֑ים וּמַ֣חֲלֻקְתּ֔וֹ עַמִּיזָבָ֖ד בְּנֽוֹ׃   ס 7 הָֽרְבִיעִ֞י לַחֹ֣דֶשׁ הָרְבִיעִ֗י עֲשָׂה־אֵל֙ אֲחִ֣י יוֹאָ֔ב וּזְבַדְיָ֥ה בְנ֖וֹ אַחֲרָ֑יו וְעַל֙ מַחֲלֻקְתּ֔וֹ עֶשְׂרִ֥ים וְאַרְבָּעָ֖ה אָֽלֶף׃   ס 8 הַחַמִישִׁי֙ לַחֹ֣דֶשׁ הַחֲמִישִׁ֔י הַשַּׂ֖ר שַׁמְה֣וּת הַיִּזְרָ֑ח וְעַל֙ מַחֲלֻקְתּ֔וֹ עֶשְׂרִ֥ים וְאַרְבָּעָ֖ה אָֽלֶף׃   ס 9 הַשִּׁשִּׁי֙ לַחֹ֣דֶשׁ הַשִּׁשִּׁ֔י עִירָ֥א בֶן־עִקֵּ֖שׁ הַתְּקוֹעִ֑י וְעַל֙ מַחֲלֻקְתּ֔וֹ עֶשְׂרִ֥ים וְאַרְבָּעָ֖ה אָֽלֶף׃   ס 10 הַשְּׁבִיעִי֙ לַחֹ֣דֶשׁ הַשְּׁבִיעִ֔י חֶ֥לֶץ הַפְּלוֹנִ֖י מִן־בְּנֵ֣י אֶפְרָ֑יִם וְעַל֙ מַחֲלֻקְתּ֔וֹ עֶשְׂרִ֥ים וְאַרְבָּעָ֖ה אָֽלֶף׃   ס 11 הַשְּׁמִינִי֙ לַחֹ֣דֶשׁ הַשְּׁמִינִ֔י סִבְּכַ֥י הַחֻשָׁתִ֖י לַזַּרְחִ֑י וְעַל֙ מַחֲלֻקְתּ֔וֹ עֶשְׂרִ֥ים וְאַרְבָּעָ֖ה אָֽלֶף׃   ס 12 הַתְּשִׁיעִי֙ לַחֹ֣דֶשׁ הַתְּשִׁיעִ֔י אֲבִיעֶ֥זֶר הָעַנְּתֹתִ֖י לבנימיני וְעַל֙ מַחֲלֻקְתּ֔וֹ עֶשְׂרִ֥ים וְאַרְבָּעָ֖ה אָֽלֶף׃   ס 13 הָעֲשִׂירִי֙ לַחֹ֣דֶשׁ הָעֲשִׂירִ֔י מַהְרַ֥י הַנְּטֽוֹפָתִ֖י לַזַּרְחִ֑י וְעַל֙ מַֽחֲלֻקְתּ֔וֹ עֶשְׂרִ֥ים וְאַרְבָּעָ֖ה אָֽלֶף׃   ס 14 עַשְׁתֵּֽי־עָשָׂר֙ לְעַשְׁתֵּ֣י־עָשָׂ֣ר הַחֹ֔דֶשׁ בְּנָיָ֥ה הַפִּרְעָתוֹנִ֖י מִן־בְּנֵ֣י אֶפְרָ֑יִם וְעַל֙ מַחֲלֻקְתּ֔וֹ עֶשְׂרִ֥ים וְאַרְבָּעָ֖ה אָֽלֶף׃   ס 15 הַשְּׁנֵ֤ים עָשָׂר֙ לִשְׁנֵ֣ים עָשָׂ֣ר הַחֹ֔דֶשׁ חֶלְדַּ֥י הַנְּטוֹפָתִ֖י לְעָתְנִיאֵ֑ל וְעַל֙ מַחֲלֻקְתּ֔וֹ עֶשְׂרִ֥ים וְאַרְבָּעָ֖ה אָֽלֶף׃   פ
16 וְעַל֙ שִׁבְטֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל לָרֽאוּבֵנִ֣י נָגִ֔יד אֱלִיעֶ֖זֶר בֶּן־זִכְרִ֑י   ס לַשִּׁ֨מְעוֹנִ֔י שְׁפַטְיָ֖הוּ בֶּֽן־מַעֲכָֽה׃   ס 17 לְלֵוִ֛י חֲשַׁבְיָ֥ה בֶן־קְמוּאֵ֖ל לְאַהֲרֹ֥ן צָדֽוֹק׃   ס 18 לִֽיהוּדָ֕ה אֱלִיה֖וּ מֵאֲחֵ֣י דָוִ֑יד לְיִ֨שָׂשכָ֔ר עָמְרִ֖י בֶּן־מִיכָאֵֽל׃   ס 19 לִזְבוּלֻ֕ן יִֽשְׁמַֽעְיָ֖הוּ בֶּן־עֹבַדְיָ֑הוּ לְנַ֨פְתָּלִ֔י יְרִימ֖וֹת בֶּן־עַזְרִיאֵֽל׃   ס 20 לִבְנֵ֣י אֶפְרַ֔יִם הוֹשֵׁ֖עַ בֶּן־עֲזַזְיָ֑הוּ לַחֲצִי֙ שֵׁ֣בֶט מְנַשֶּׁ֔ה יוֹאֵ֖ל בֶּן־פְּדָיָֽהוּ׃   ס 21 לַחֲצִ֤י הַֽמְנַשֶּׁה֙ גִּלְעָ֔דָה יִדּ֖וֹ בֶּן־זְכַרְיָ֑הוּ   ס לְבִנְיָמִ֔ן יַעֲשִׂיאֵ֖ל בֶּן־אַבְנֵֽר׃   ס 22 לְדָ֕ן עֲזַרְאֵ֖ל בֶּן־יְרֹחָ֑ם אֵ֕לֶּה שָׂרֵ֖י שִׁבְטֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃ 23 וְלֹא־נָשָׂ֤א דָוִיד֙ מִסְפָּרָ֔ם לְמִבֶּ֛ן עֶשְׂרִ֥ים שָׁנָ֖ה וּלְמָ֑טָּה כִּ֚י אָמַ֣ר יְהוָ֔ה לְהַרְבּ֥וֹת אֶת־יִשְׂרָאֵ֖ל כְּכוֹכְבֵ֥י הַשָּׁמָֽיִם׃ 24 יוֹאָ֨ב בֶּן־צְרוּיָ֜ה הֵחֵ֤ל לִמְנוֹת֙ וְלֹ֣א כִלָּ֔ה וַיְהִ֥י בָזֹ֛את קֶ֖צֶף עַל־יִשְׂרָאֵ֑ל וְלֹ֤א עָלָה֙ הַמִּסְפָּ֔ר בְּמִסְפַּ֥ר דִּבְרֵֽי־הַיָּמִ֖ים לַמֶּ֥לֶךְ דָּוִֽיד׃   ס 25 וְעַל֙ אֹצְר֣וֹת הַמֶּ֔לֶךְ עַזְמָ֖וֶת בֶּן־עֲדִיאֵ֑ל   ס וְעַ֣ל הָֽאֹצָר֡וֹת בַּשָּׂדֶ֞ה בֶּעָרִ֤ים וּבַכְּפָרִים֙ וּבַמִּגְדָּל֔וֹת יְהוֹנָתָ֖ן בֶּן־עֻזִּיָּֽהוּ׃   ס 26 וְעַ֗ל עֹשֵׂי֙ מְלֶ֣אכֶת הַשָּׂדֶ֔ה לַעֲבֹדַ֖ת הָאֲדָמָ֑ה עֶזְרִ֖י בֶּן־כְּלֽוּב׃ 27 וְעַל־הַ֨כְּרָמִ֔ים שִׁמְעִ֖י הָרָֽמָתִ֑י וְעַ֤ל שֶׁבַּכְּרָמִים֙ לְאֹצְר֣וֹת הַיַּ֔יִן זַבְדִּ֖י הַשִּׁפְמִֽי׃   ס 28 וְעַל־הַזֵּיתִ֤ים וְהַשִּׁקְמִים֙ אֲשֶׁ֣ר בַּשְּׁפֵלָ֔ה בַּ֥עַל חָנָ֖ן הַגְּדֵרִ֑י   ס וְעַל־אֹצְר֥וֹת הַשֶּׁ֖מֶן יוֹעָֽשׁ׃   ס 29 וְעַל־הַבָּקָר֙ הָרֹעִ֣ים בַּשָּׁר֔וֹן שטרי הַשָּׁרוֹנִ֑י וְעַל־הַבָּקָר֙ בָּֽעֲמָקִ֔ים שָׁפָ֖ט בֶּן־עַדְלָֽי׃   ס 30 וְעַל־הַ֨גְּמַלִּ֔ים אוֹבִ֖יל הַיִּשְׁמְעֵלִ֑י וְעַל־הָ֣אֲתֹנ֔וֹת יֶחְדְּיָ֖הוּ הַמֵּרֹנֹתִֽי׃   ס 31 וְעַל־הַצֹּ֖אן יָזִ֣יז הַֽהַגְרִ֑י כָּל־אֵ֙לֶּה֙ שָׂרֵ֣י הָרְכ֔וּשׁ אֲשֶׁ֖ר לַמֶּ֥לֶךְ דָּוִֽיד׃ 32 וִֽיהוֹנָתָ֤ן דּוֹד־דָּוִיד֙ יוֹעֵ֔ץ אִישׁ־מֵבִ֥ין וְסוֹפֵ֖ר ה֑וּא וִֽיחִיאֵ֥ל בֶּן־חַכְמוֹנִ֖י עִם־בְּנֵ֥י הַמֶּֽלֶךְ׃ 33 וַאֲחִיתֹ֖פֶל יוֹעֵ֣ץ לַמֶּ֑לֶךְ   ס וְחוּשַׁ֥י הָאַרְכִּ֖י רֵ֥עַ הַמֶּֽלֶךְ׃ 34 וְאַחֲרֵ֣י אֲחִיתֹ֗פֶל יְהוֹיָדָ֤ע בֶּן־בְּנָיָ֙הוּ֙ וְאֶבְיָתָ֔ר וְשַׂר־צָבָ֥א לַמֶּ֖לֶךְ יוֹאָֽב׃   פ