Yiddish
Hebrew
אידיש
1 און דוד האָט געהאַלטן אַן עצה מיט די הױפּטלײַט פֿון די טױזנטן און פֿון די הונדערטן, מיט איטלעכן אָנפֿירער. 2 און דוד האָט געזאָגט צו דער אײַנזאַמלונג פֿון ישׂראל: אױב אײַך איז װױלגעפֿעלן, און עס איז פֿון יהוה אונדזער גאָט, לאָמיר ברײט פֿאַנאַנדערשיקן צו אונדזערע איבעריקע ברידער אין אַלע לענדער פֿון ישׂראל, און צוגלײַך מיט זײ צו די כּהנים און צו די לוִיִים װאָס זײַנען אין זײערע שטעט מיט די פֿרײַע פּלעצער, אַז זײ זאָלן זיך אױפֿקלײַבן צו אונדז. 3 און לאָמיר אַריבערברענגען דעם אָרון פֿון אונדזער גאָט צו אונדז, װאָרום מיר האָבן אים ניט געזוכט אין די טעג פֿון שָאולן. 4 האָט די גאַנצע אײַנזאַמלונג געזאָגט, מע זאָל אַזױ טאָן, װאָרום די זאַך איז געװען גלײַך אין די אױגן פֿון דעם גאַנצן פֿאָלק. 5 און דוד האָט אײַנגעזאַמלט גאַנץ ישׂראל פֿון [דעם טײַך] שיחוֹר פֿון מִצרַיִם און ביז מע קומט קײן חַמָת, כּדי צו ברענגען דעם אָרון פֿון גאָט פֿון קִריַת-יעָרים. 6 און דוד און גאַנץ ישׂראל זײַנען אַרױפֿגעגאַנגען קײן בעֲלָה, קײן קִריַת-יעָרים װאָס געהערט צו יהודה, כּדי אַרױפֿצוברענגען פֿון דאָרטן דעם אָרון פֿון גאָט דעם האַר װאָס זיצט איבער די כּרובֿים, װאָס זײַן נאָמען װערט גערופֿן דערױף. 7 און זײ האָבן אַרױפֿגעלײגט דעם אָרון פֿון גאָט אױף אַ נײַעם װאָגן פֿון אַבֿינָדָבֿס הױז, און עוזאָ און אַחיוֹ האָבן געפֿירט דעם װאָגן. 8 און דוד און גאַנץ ישׂראל, האָבן זיך פֿרײלעך געמאַכט פֿאַר גאָט מיטן גאַנצן כּוֹח, מיט געזאַנגען, און מיט האַרפֿן, און מיט גיטאַרן, און מיט פּױקן, און מיט צימבלען, און מיט טרומײטן. 9 און װי זײ זײַנען געקומען ביז צום שײַער פֿון כּידוֹן, האָט עוזאָ אױסגעשטרעקט זײַן האַנט אָנצונעמען דעם אָרון, װאָרום די רינדער האָבן אים אַראָפּגערוקט. 10 האָט דער צאָרן פֿון גאָט געגרימט אױף עוזאָן, און ער האָט אים געשלאָגן פֿאַר װאָס ער האָט אױסגעשטרעקט זײַן האַנט צום אָרון; און ער איז דאָרטן געשטאָרבן פֿאַר גאָט. 11 און דודן האָט געערגערט װאָס גאָט האָט געבראַכט אַ בראָך אױף עוזאָן. און מע רופֿט יענעם אָרט פּרֶץ-עוזאָ ביז אױף הײַנטיקן טאָג. 12 און דוד האָט מוֹרא געהאַט פֿאַר גאָט אין יענעם טאָג, אַזױ צו זאָגן: װי אַזױ זאָל איך ברענגען צו מיר דעם אָרון פֿון גאָט? 13 און דוד האָט ניט אַװעקגענומען דעם אָרון צו זיך אין דודס-שטאָט, נאָר ער האָט אים אָפּגעפֿירט צו דעם הױז פֿון עוֹבֿד-אֶדוֹמען פֿון גַת. 14 און דער אָרון פֿון גאָט איז געבליבן בײַ דעם הױזגעזינט פֿון עוֹבֿד-אֶדוֹמען אין זײַן הױז דרײַ חדשים. און גאָט האָט געבענטשט דאָס הױז פֿון עוֹבֿד-אֶדוֹמען, און אַלץ װאָס ער האָט געהאַט.
עברית
1 וַיִּוָּעַ֣ץ דָּוִ֗יד עִם־שָׂרֵ֧י הָאֲלָפִ֛ים וְהַמֵּא֖וֹת לְכָל־נָגִֽיד׃ 2 וַיֹּ֨אמֶר דָּוִ֜יד לְכֹ֣ל קְהַ֣ל יִשְׂרָאֵ֗ל אִם־עֲלֵיכֶ֨ם ט֜וֹב וּמִן־יְהוָ֣ה אֱלֹהֵ֗ינוּ נִפְרְצָה֙ נִשְׁלְחָ֞ה עַל־אַחֵ֣ינוּ הַנִּשְׁאָרִ֗ים בְּכֹל֙ אַרְצ֣וֹת יִשְׂרָאֵ֔ל וְעִמָּהֶ֛ם הַכֹּהֲנִ֥ים וְהַלְוִיִּ֖ם בְּעָרֵ֣י מִגְרְשֵׁיהֶ֑ם וְיִקָּבְצ֖וּ אֵלֵֽינוּ׃ 3 וְנָסֵ֛בָּה אֶת־אֲר֥וֹן אֱלֹהֵ֖ינוּ אֵלֵ֑ינוּ כִּי־לֹ֥א דְרַשְׁנֻ֖הוּ בִּימֵ֥י שָׁאֽוּל׃ 4 וַיֹּאמְר֥וּ כָֽל־הַקָּהָ֖ל לַעֲשׂ֣וֹת כֵּ֑ן כִּֽי־יָשַׁ֥ר הַדָּבָ֖ר בְּעֵינֵ֥י כָל־הָעָֽם׃ 5 וַיַּקְהֵ֤ל דָּוִיד֙ אֶת־כָּל־יִשְׂרָאֵ֔ל מִן־שִׁיח֥וֹר מִצְרַ֖יִם וְעַד־לְב֣וֹא חֲמָ֑ת לְהָבִיא֙ אֶת־אֲר֣וֹן הָאֱלֹהִ֔ים מִקִּרְיַ֖ת יְעָרִֽים׃ 6 וַיַּ֨עַל דָּוִ֤יד וְכָל־יִשְׂרָאֵל֙ בַּעֲלָ֔תָה אֶל־קִרְיַ֥ת יְעָרִ֖ים אֲשֶׁ֣ר לִיהוּדָ֑ה לְהַעֲל֣וֹת מִשָּׁ֗ם אֵת֩ אֲר֨וֹן הָאֱלֹהִ֧ים יְהוָ֛ה יוֹשֵׁ֥ב הַכְּרוּבִ֖ים אֲשֶׁר־נִקְרָ֥א שֵֽׁם׃ 7 וַיַּרְכִּ֜יבוּ אֶת־אֲר֤וֹן הָאֱלֹהִים֙ עַל־עֲגָלָ֣ה חֲדָשָׁ֔ה מִבֵּ֖ית אֲבִינָדָ֑ב וְעֻזָּ֣א וְאַחְי֔וֹ נֹהֲגִ֖ים בָּעֲגָלָֽה׃ 8 וְדָוִ֣יד וְכָל־יִשְׂרָאֵ֗ל מְשַׂחֲקִ֛ים לִפְנֵ֥י הָאֱלֹהִ֖ים בְּכָל־עֹ֑ז וּבְשִׁירִ֤ים וּבְכִנֹּרוֹת֙ וּבִנְבָלִ֣ים וּבְתֻפִּ֔ים וּבִמְצִלְתַּ֖יִם וּבַחֲצֹצְרֽוֹת׃ 9 וַיָּבֹ֖אוּ עַד־גֹּ֣רֶן כִּידֹ֑ן וַיִּשְׁלַ֨ח עֻזָּ֜א אֶת־יָד֗וֹ לֶאֱחֹז֙ אֶת־הָ֣אָר֔וֹן כִּ֥י שָֽׁמְט֖וּ הַבָּקָֽר׃ 10 וַיִּֽחַר־אַ֤ף יְהוָה֙ בְּעֻזָּ֔א וַיַּכֵּ֕הוּ עַ֛ל אֲשֶׁר־שָׁלַ֥ח יָד֖וֹ עַל־הָאָר֑וֹן וַיָּ֥מָת שָׁ֖ם לִפְנֵ֥י אֱלֹהִֽים׃ 11 וַיִּ֣חַר לְדָוִ֔יד כִּֽי־פָרַ֧ץ יְהוָ֛ה פֶּ֖רֶץ בְּעֻזָּ֑א וַיִּקְרָ֞א לַמָּק֤וֹם הַהוּא֙ פֶּ֣רֶץ עֻזָּ֔א עַ֖ד הַיּ֥וֹם הַזֶּֽה׃ 12 וַיִּירָ֤א דָוִיד֙ אֶת־הָ֣אֱלֹהִ֔ים בַּיּ֥וֹם הַה֖וּא לֵאמֹ֑ר הֵ֚יךְ אָבִ֣יא אֵלַ֔י אֵ֖ת אֲר֥וֹן הָאֱלֹהִֽים׃ 13 וְלֹֽא־הֵסִ֨יר דָּוִ֧יד אֶת־הָאָר֛וֹן אֵלָ֖יו אֶל־עִ֣יר דָּוִ֑יד וַיַּטֵּ֕הוּ אֶל־בֵּ֥ית עֹבֵֽד־אֱדֹ֖ם הַגִּתִּֽי׃ 14 וַיֵּשֶׁב֩ אֲר֨וֹן הָאֱלֹהִ֜ים עִם־בֵּ֨ית עֹבֵ֥ד אֱדֹ֛ם בְּבֵית֖וֹ שְׁלֹשָׁ֣ה חֳדָשִׁ֑ים וַיְבָ֧רֶךְ יְהוָ֛ה אֶת־בֵּ֥ית עֹבֵֽד־אֱדֹ֖ם וְאֶת־כָּל־אֲשֶׁר־לֽוֹ׃   פ