Yiddish
Hebrew
אידיש
1 און עס איז געװען, װי די מױער איז געװען אױפֿגעבױט, אַזױ האָב איך אַרײַנגעשטעלט די טירן, און די טױערלײַט און די זינגערס און די לוִיִים זײַנען אױפֿגעזעצט געװאָרן. 2 און איך האָב געגעבן מײַן ברודער חַנָנין, און חַנַניָה דעם הױפּטמאַן פֿון דער פֿעסטונג, דעם באַפֿעל איבער ירושָלַיִם; װאָרום ער איז געװען אַן אמתער מענטש, און גאָטספֿאָרכטיקער פֿון אַ סך. 3 און איך האָב זײ אָנגעזאָגט: די טױערן פֿון ירושָלַיִם זאָלן ניט געעפֿנט װערן ביז די זון װערט הײס, און װען מע איז נאָך אױף, זאָלן זײ צומאַכן די טירן; און פֿאַרריגלט זײ; און מע זאָל שטעלן װאַכן פֿון די באַװױנער פֿון ירושָלַיִם, איטלעכן אױף זײַן װאַך, און איטלעכן אַקעגן זײַן הױז. 4 און די שטאָט איז געװען ברײט און גרױס, און דאָס פֿאָלק דערין װינציק, און קײן הײַזער זײַנען ניט געװען געבױט. 5 און מײַן גאָט האָט אַרײַנגעגעבן אין מײַן האַרצן, און איך האָב אײַנגעזאַמלט די אַדללײַט, און די פֿאָרשטײער, און דאָס פֿאָלק, זיך צו פֿאַרצײכענען לױטן יחוס, און איך האָב געפֿונען דעם יחוס-בריװ פֿון די װאָס זײַנען אַרױפֿגעקומען צום ערשטן, און איך האָב געפֿונען געשריבן דערין:
6 דאָס זײַנען די קינדער פֿון דער ייִדישער מדינה װאָס זײַנען אַרױפֿגעגאַנגען פֿון די גלות-געפֿאַנגענע װאָס נבֿוכַדנֶצַר דער מלך פֿון בבֿל האָט פֿאַרטריבן, און זײ האָבן זיך אומגעקערט קײן ירושָלַיִם און קײן יהודה, איטלעכער צו זײַן שטאָט; 7 די װאָס זײַנען געקומען מיט זרובבֿלן, יַשועַן, נחֶמיָהן, עַזַריָהן, רַעַמיָהן, נַחמָנין, מָרדכַין, בלשָנען, מִספּרֶתן, בגוַין, נחומען, בעֲנָהן. די צאָל פֿון די מענער פֿון די קינדער פֿון ישׂראל: 8 די קינדער פֿון פּרעוֹש, צװײ טױזנט הונדערט און צװײ און זיבעציק. 9 די קינדער פֿון שפֿטיָה, דרײַ הונדערט צװײ און זיבעציק. 10 די קינדער פֿון אָרַח, זעקס הונדערט צװײ און פֿופֿציק. 11 די קינדער פֿון פּחת-מוֹאָבֿ, פֿון די קינדער פֿון יֵשועַ און יוֹאָבֿ, צװײ טױזנט און אַכט הונדערט אַכצן. 12 די קינדער פֿון עֵילָם, טױזנט צװײ הונדערט פֿיר און פֿופֿציק. 13 די קינדער פֿון זַתּוא, אַכט הונדערט פֿינף און פֿערציק. 14 די קינדער פֿון זַכַּי, זיבן הונדערט און זעכציק. 15 די קינדער פֿון בנױ, זעקס הונדערט אַכט און פֿערציק. 16 די קינדער פֿון בבי, זעקס הונדערט אַכט און צװאַנציק. 17 די קינדער פֿון עַזגָד, צװײ טױזנט דרײַ הונדערט צװײ און צװאַנציק. 18 די קינדער פֿון אַדוֹניקָם, זעקס הונדערט זיבן און זעכציק. 19 די קינדער פֿון בגוַי, צװײ טױזנט זיבן און זעכציק. 20 די קינדער פֿון עָדין, זעקס הונדערט פֿינף און פֿופֿציק. 21 די קינדער פֿון אָטֵר, פֿון חִזקִיָהן, אַכט און נײַנציק. 22 די קינדער פֿון חשום, דרײַ הונדערט אַכט און צװאַנציק. 23 די קינדער פֿון בצָי, דרײַ הונדערט פֿיר און צװאַנציק. 24 די קינדער פֿון חריף, הונדערט צװעלף. 25 די קינדער פֿון גִבֿעוֹן, פֿינף און נײַנציק. 26 די מענטשן פֿון בית-לֶחֶם און נטוֹפֿה, הונדערט אַכט און אַכציק. 27 די מענטשן פֿון עַנָתוֹת, הונדערט אַכט און צװאַנציק. 28 די מענטשן פֿון בית-עַזמָוֶת, צװײ און פֿערציק. 29 די מענטשן פֿון קִריַת-יעָרים, כּפֿירָה, און באֵרוֹת, זיבן הונדערט דרײַ און פֿערציק. 30 די מענטשן פֿון רָמָה און גֶבֿע, זעקס הונדערט אײן און צװאַנציק. 31 די מענטשן פֿון מִכמָס, הונדערט און צװײ און צװאַנציק. 32 די מענטשן פֿון בית-אֵל, און עַי, הונדערט דרײַ און צװאַנציק. 33 די מענטשן פֿון דער אַנדער נבֿוֹ, צװײ און פֿופֿציק. 34 די קינדער פֿון דער אַנדער עֵילָם, טױזנט צװײ הונדערט פֿיר און פֿופֿציק. 35 די קינדער פֿון חרִם, דרײַ הונדערט און צװאַנציק. 36 די קינדער פֿון יריחוֹ, דרײַ הונדערט פֿינף און פֿערציק. 37 די קינדער פֿון לוֹד, חָדיד, און אוֹנוֹ, זיבן הונדערט און אײן און צװאַנציק. 38 די קינדער פֿון סנָאָהן, דרײַ טױזנט נײַן הונדערט און דרײַסיק.
39 די כֹּהנים: די קינדער פֿון ידַעְיָה, פֿון דעם הױז פֿון יֵשועַ, נײַן הונדערט דרײַ און זיבעציק. 40 די קינדער פֿון אִמֵר, טױזנט צװײ און פֿופֿציק. 41 די קינדער פֿון פּשחור, טױזנט צװײ הונדערט זיבן און פֿערציק. 42 די קינדער פֿון חרִם, טױזנט זיבעצן.
43 די לוִיִים: די קינדער פֿון יֵשועַ, פֿון קַדמיאֵלן, פֿון די קינדער פֿון הוֹדוָה, פֿיר און זיבעציק. 44 די זינגערס: די קינדער פֿון אָסָף, הונדערט אַכט און פֿערציק. 45 די טױערלײַט: די קינדער פֿון שַלום, די קינדער פֿון אָטֵר, די קינדער פֿון טַלמוֹן, די קינדער פֿון עַקובֿ, די קינדער פֿון חַטיטאָ, די קינדער פֿון שוֹבֿי – הונדערט אַכט און דרײַסיק. 46 די נתינים: די קינדער פֿון ציחאָ, די קינדער פֿון חַשׂופֿאָ, די קינדער פֿון טַבעוֹת: 47 די קינדער פֿון קֵירוֹס, די קינדער פֿון סיעָא, די קינדער פֿון פּדוֹן; 48 די קינדער פֿון לבֿנָה, די קינדער פֿון חגָבֿאָ, די קינדער פֿון שלמַי; 49 די קינדער פֿון חָנָן, די קינדער פֿון גִדֵל, די קינדער פֿון גַחַר; 50 די קינדער פֿון ראָיָה, די קינדער פֿון רצין, די קינדער פֿון נקוֹדאָ; 51 די קינדער פֿון גַזָם, די קינדער פֿון עוזאָ, די קינדער פֿון פּסֵח; 52 די קינדער פֿון בסַי, די קינדער פֿון מְעונים, די קינדער פֿון נפֿישסים; 53 די קינדער פֿון בבוק, די קינדער פֿון חקופֿאָ, די קינדער פֿון חַרחור; 54 די קינדער פֿון בצלית, די קינדער פֿון מחידאָ, די קינדער פֿון חַרשאָ; 55 די קינדער פֿון ברקוֹס, די קינדער פֿון סיסראָ, די קינדער פֿון תֶּמַך; 56 די קינדער פֿון נציחַ, די קינדער פֿון חַטיפֿאָ. 57 די קינדער פֿון שלמהס קנעכט: די קינדער פֿון סוֹטַי, די קינדער פֿון סוֹפֿרֶת, די קינדער פֿון פּרידאָ; 58 די קינדער פֿון יַעֲלאָ, די קינדער פֿון דַרקוֹן, די קינדער פֿון גִדֵל; 59 די קינדער פֿון שפֿטיָה, די קינדער פֿון חַטיל, די קינדער פֿון פּוֹכֶרֶת-הַצבֿיִים, די קינדער פֿון אָמוֹן. 60 אַלע נתינים און די קינדער פֿון שלמהס קנעכט: דרײַ הונדערט צװײ און נײַנציק.
61 און דאָס זײַנען די װאָס זײַנען אַרױפֿגעגאַנגען פֿון תֵּל-מֶלַך, תֵּל-חַרשאָ, כּרובֿ, אַדוֹן, און אִמֵר, און האָבן ניט געקענט זאָגן זײער פֿאָטערהױז און זײער אָפּשטאַם, אױב זײ זײַנען פֿון ישׂראל: 62 די קינדער פֿון דלָיָה, די קינדער פֿון טוֹבֿיָה, די קינדער פֿון נקוֹדאָ – זעקס הונדערט און צװײ און פֿערציק. 63 און פֿון די כֹּהנים: די קינדער פֿון חָבֿיָה, די קינדער פֿון הַקוֹץ, די קינדער פֿון ברזִלַין װאָס האָט גענומען אַ װײַב פֿון די טעכטער פֿון ברזִלַין פֿון גִלעָד, און איז גערופֿן געװאָרן אױף זײער נאָמען. 64 די דאָזיקע האָבן געזוכט זײער יחוס-בריװ, און ער איז ניט געפֿונען געװאָרן, און זײ זײַנען געהאַלטן געװאָרן פֿאַר אומװערדיק צו דער כּהונה. 65 און דער תִּרשָתאָ האָט זײ פֿאַרזאָגט, אַז זײ זאָלן ניט עסן פֿון דעם גאָר הײליקן, ביז אַ כֹּהן װעט אױפֿשטײן מיט אורים-ותּומים. 66 די גאַנצע עדה אין אײנעם איז געװען צװײ און פֿערציק טױזנט דרײַ הונדערט און זעכציק; 67 אַחוץ זײערע קנעכט און זײערע דינסטן; די דאָזיקע זײַנען געװען זיבן טױזנט דרײַ הונדערט זיבן און דרײַסיק. און זײ האָבן געהאַט זינגערס און זינגערינס צװײ הונדערט און פֿינף און פֿערציק. 68 זײערע פֿערד זײַנען געװען זיבן הונדערט זעקס און דרײַסיק; זײערע מױלאײזלען, צװײ הונדערט פֿינף און פֿערציק; 69 קעמלען פֿיר הונדערט פֿינף און דרײַסיק; אײזלען, זעקס טױזנט זיבן הונדערט און צװאַנציק. 70 און טײל פֿון צװישן די הױפּטן פֿון די פֿאָטערהײַזער האָבן געשאָנקען פֿאַר דער אַרבעט. דער תִּרשָתאָ האָט געגעבן פֿאַר דעם שאַץ, גאָלד טױזנט דַרכּמוֹנים, שפּרענגבעקנס פֿופֿציק, העמדלעך פֿאַר די כֹּהנים פֿינף הונדערט און דרײַסיק. 71 און טײל פֿון די הױפּטן פֿון די פֿאָטערהײַזער האָבן געגעבן פֿאַר דעם שאַץ פֿון דער אַרבעט, גאָלד צװאַנציק טױזנט דַרכּמוֹנים, און זילבער צװײ טױזנט און צװײ הונדערט מָנֶה.
72 און װאָס דאָס איבעריקע פֿאָלק האָט געגעבן איז געװען: גאָלד, צװאַנציק טױזנט דַרכּמוֹנים, און זילבער צװײ טױזנט מָנֶה, און העמדלעך פֿאַר די כֹּהנים זיבן און זעכציק.
עברית
1 וַיְהִ֗י כַּאֲשֶׁ֤ר נִבְנְתָה֙ הַחוֹמָ֔ה וָאַעֲמִ֖יד הַדְּלָת֑וֹת וַיִּפָּֽקְד֛וּ הַשּׁוֹעֲרִ֥ים וְהַמְשֹׁרְרִ֖ים וְהַלְוִיִּֽם׃ 2 וָאֲצַוֶּ֞ה אֶת־חֲנָ֣נִי אָחִ֗י וְאֶת־חֲנַנְיָ֛ה שַׂ֥ר הַבִּירָ֖ה עַל־יְרוּשָׁלָ֑͏ִם כִּי־הוּא֙ כְּאִ֣ישׁ אֱמֶ֔ת וְיָרֵ֥א אֶת־הָאֱלֹהִ֖ים מֵרַבִּֽים׃ 3 ויאמר לָהֶ֗ם לֹ֣א יִפָּֽתְח֞וּ שַׁעֲרֵ֤י יְרוּשָׁלִַ֙ם֙ עַד־חֹ֣ם הַשֶּׁ֔מֶשׁ וְעַ֨ד הֵ֥ם עֹמְדִ֛ים יָגִ֥יפוּ הַדְּלָת֖וֹת וֶאֱחֹ֑זוּ וְהַעֲמֵ֗יד מִשְׁמְרוֹת֙ יֹשְׁבֵ֣י יְרוּשָׁלִַ֔ם אִ֚ישׁ בְּמִשְׁמָר֔וֹ וְאִ֖ישׁ נֶ֥גֶד בֵּיתֽוֹ׃ 4 וְהָעִ֞יר רַחֲבַ֤ת יָדַ֙יִם֙ וּגְדוֹלָ֔ה וְהָעָ֥ם מְעַ֖ט בְּתוֹכָ֑הּ וְאֵ֥ין בָּתִּ֖ים בְּנוּיִֽם׃ 5 וַיִּתֵּ֤ן אֱלֹהַי֙ אֶל־לִבִּ֔י וָאֶקְבְּצָ֞ה אֶת־הַחֹרִ֧ים וְאֶת־הַסְּגָנִ֛ים וְאֶת־הָעָ֖ם לְהִתְיַחֵ֑שׂ וָֽאֶמְצָ֗א סֵ֤פֶר הַיַּ֙חַשׂ֙ הָעוֹלִ֣ים בָּרִאשׁוֹנָ֔ה וָאֶמְצָ֖א כָּת֥וּב בּֽוֹ׃   פ
6 אֵ֣לֶּה בְּנֵ֣י הַמְּדִינָ֗ה הָעֹלִים֙ מִשְּׁבִ֣י הַגּוֹלָ֔ה אֲשֶׁ֣ר הֶגְלָ֔ה נְבוּכַדְנֶצַּ֖ר מֶ֣לֶךְ בָּבֶ֑ל וַיָּשׁ֧וּבוּ לִֽירוּשָׁלַ֛͏ִם וְלִיהוּדָ֖ה אִ֥ישׁ לְעִירֽוֹ׃ 7 הַבָּאִ֣ים עִם־זְרֻבָּבֶ֗ל יֵשׁ֡וּעַ נְחֶמְיָ֡ה עֲ֠זַרְיָה רַֽעַמְיָ֨ה נַחֲמָ֜נִי מָרְדֳּכַ֥י בִּלְשָׁ֛ן מִסְפֶּ֥רֶת בִּגְוַ֖י נְח֣וּם בַּעֲנָ֑ה מִסְפַּ֕ר אַנְשֵׁ֖י עַ֥ם יִשְׂרָאֵֽל׃   ס 8 בְּנֵ֣י פַרְעֹ֔שׁ אַלְפַּ֕יִם מֵאָ֖ה וְשִׁבְעִ֥ים וּשְׁנָֽיִם׃   ס 9 בְּנֵ֣י שְׁפַטְיָ֔ה שְׁלֹ֥שׁ מֵא֖וֹת שִׁבְעִ֥ים וּשְׁנָֽיִם׃   ס 10 בְּנֵ֣י אָרַ֔ח שֵׁ֥שׁ מֵא֖וֹת חֲמִשִּׁ֥ים וּשְׁנָֽיִם׃   ס 11 בְּנֵֽי־פַחַ֥ת מוֹאָ֛ב לִבְנֵ֥י יֵשׁ֖וּעַ וְיוֹאָ֑ב אַלְפַּ֕יִם וּשְׁמֹנֶ֥ה מֵא֖וֹת שְׁמֹנָ֥ה עָשָֽׂר׃   ס 12 בְּנֵ֣י עֵילָ֔ם אֶ֕לֶף מָאתַ֖יִם חֲמִשִּׁ֥ים וְאַרְבָּעָֽה׃   ס 13 בְּנֵ֣י זַתּ֔וּא שְׁמֹנֶ֥ה מֵא֖וֹת אַרְבָּעִ֥ים וַחֲמִשָּֽׁה׃   ס 14 בְּנֵ֣י זַכָּ֔י שְׁבַ֥ע מֵא֖וֹת וְשִׁשִּֽׁים׃   ס 15 בְּנֵ֣י בִנּ֔וּי שֵׁ֥שׁ מֵא֖וֹת אַרְבָּעִ֥ים וּשְׁמֹנָֽה׃   ס 16 בְּנֵ֣י בֵבָ֔י שֵׁ֥שׁ מֵא֖וֹת עֶשְׂרִ֥ים וּשְׁמֹנָֽה׃   ס 17 בְּנֵ֣י עַזְגָּ֔ד אַלְפַּ֕יִם שְׁלֹ֥שׁ מֵא֖וֹת עֶשְׂרִ֥ים וּשְׁנָֽיִם׃   ס 18 בְּנֵי֙ אֲדֹ֣נִיקָ֔ם שֵׁ֥שׁ מֵא֖וֹת שִׁשִּׁ֥ים וְשִׁבְעָֽה׃   ס 19 בְּנֵ֣י בִגְוָ֔י אַלְפַּ֖יִם שִׁשִּׁ֥ים וְשִׁבְעָֽה׃   ס 20 בְּנֵ֣י עָדִ֔ין שֵׁ֥שׁ מֵא֖וֹת חֲמִשִּׁ֥ים וַחֲמִשָּֽׁה׃   ס 21 בְּנֵֽי־אָטֵ֥ר לְחִזְקִיָּ֖ה תִּשְׁעִ֥ים וּשְׁמֹנָֽה׃   ס 22 בְּנֵ֣י חָשֻׁ֔ם שְׁלֹ֥שׁ מֵא֖וֹת עֶשְׂרִ֥ים וּשְׁמֹנָֽה׃   ס 23 בְּנֵ֣י בֵצָ֔י שְׁלֹ֥שׁ מֵא֖וֹת עֶשְׂרִ֥ים וְאַרְבָּעָֽה׃   ס 24 בְּנֵ֣י חָרִ֔יף מֵאָ֖ה שְׁנֵ֥ים עָשָֽׂר׃   ס 25 בְּנֵ֥י גִבְע֖וֹן תִּשְׁעִ֥ים וַחֲמִשָּֽׁה׃   ס 26 אַנְשֵׁ֤י בֵֽית־לֶ֙חֶם֙ וּנְטֹפָ֔ה מֵאָ֖ה שְׁמֹנִ֥ים וּשְׁמֹנָֽה׃   ס 27 אַנְשֵׁ֣י עֲנָת֔וֹת מֵאָ֖ה עֶשְׂרִ֥ים וּשְׁמֹנָֽה׃   ס 28 אַנְשֵׁ֥י בֵית־עַזְמָ֖וֶת אַרְבָּעִ֥ים וּשְׁנָֽיִם׃   ס 29 אַנְשֵׁ֨י קִרְיַ֤ת יְעָרִים֙ כְּפִירָ֣ה וּבְאֵר֔וֹת שְׁבַ֥ע מֵא֖וֹת אַרְבָּעִ֥ים וּשְׁלֹשָֽׁה׃   ס 30 אַנְשֵׁ֤י הָֽרָמָה֙ וָגָ֔בַע שֵׁ֥שׁ מֵא֖וֹת עֶשְׂרִ֥ים וְאֶחָֽד׃   ס 31 אַנְשֵׁ֣י מִכְמָ֔ס מֵאָ֖ה וְעֶשְׂרִ֥ים וּשְׁנָֽיִם׃   ס 32 אַנְשֵׁ֤י בֵֽית־אֵל֙ וְהָעָ֔י מֵאָ֖ה עֶשְׂרִ֥ים וּשְׁלֹשָֽׁה׃   ס 33 אַנְשֵׁ֥י נְב֛וֹ אַחֵ֖ר חֲמִשִּׁ֥ים וּשְׁנָֽיִם׃   ס 34 בְּנֵי֙ עֵילָ֣ם אַחֵ֔ר אֶ֕לֶף מָאתַ֖יִם חֲמִשִּׁ֥ים וְאַרְבָּעָֽה׃   ס 35 בְּנֵ֣י חָרִ֔ם שְׁלֹ֥שׁ מֵא֖וֹת וְעֶשְׂרִֽים׃   ס 36 בְּנֵ֣י יְרֵח֔וֹ שְׁלֹ֥שׁ מֵא֖וֹת אַרְבָּעִ֥ים וַחֲמִשָּֽׁה׃   ס 37 בְּנֵי־לֹד֙ חָדִ֣יד וְאוֹנ֔וֹ שְׁבַ֥ע מֵא֖וֹת וְעֶשְׂרִ֥ים וְאֶחָֽד׃   ס 38 בְּנֵ֣י סְנָאָ֔ה שְׁלֹ֣שֶׁת אֲלָפִ֔ים תְּשַׁ֥ע מֵא֖וֹת וּשְׁלֹשִֽׁים׃   פ
39 הַֽכֹּהֲנִ֑ים בְּנֵ֤י יְדַֽעְיָה֙ לְבֵ֣ית יֵשׁ֔וּעַ תְּשַׁ֥ע מֵא֖וֹת שִׁבְעִ֥ים וּשְׁלֹשָֽׁה׃   ס 40 בְּנֵ֣י אִמֵּ֔ר אֶ֖לֶף חֲמִשִּׁ֥ים וּשְׁנָֽיִם׃   ס 41 בְּנֵ֣י פַשְׁח֔וּר אֶ֕לֶף מָאתַ֖יִם אַרְבָּעִ֥ים וְשִׁבְעָֽה׃   ס 42 בְּנֵ֣י חָרִ֔ם אֶ֖לֶף שִׁבְעָ֥ה עָשָֽׂר׃   פ
43 הַלְוִיִּ֑ם בְּנֵֽי־יֵשׁ֧וּעַ לְקַדְמִיאֵ֛ל לִבְנֵ֥י לְהוֹדְוָ֖ה שִׁבְעִ֥ים וְאַרְבָּעָֽה׃   ס 44 הַֽמְשֹׁרְרִ֑ים בְּנֵ֣י אָסָ֔ף מֵאָ֖ה אַרְבָּעִ֥ים וּשְׁמֹנָֽה׃   ס 45 הַשֹּֽׁעֲרִ֗ים בְּנֵֽי־שַׁלּ֤וּם בְּנֵֽי־אָטֵר֙ בְּנֵֽי־טַלְמֹ֣ן בְּנֵֽי־עַקּ֔וּב בְּנֵ֥י חֲטִיטָ֖א בְּנֵ֣י שֹׁבָ֑י מֵאָ֖ה שְׁלֹשִׁ֥ים וּשְׁמֹנָֽה׃   ס 46 הַנְּתִינִ֑ים בְּנֵי־צִחָ֥א בְנֵי־חֲשֻׂפָ֖א בְּנֵ֥י טַבָּעֽוֹת׃ 47 בְּנֵי־קֵירֹ֥ס בְּנֵי־סִיעָ֖א בְּנֵ֥י פָדֽוֹן׃ 48 בְּנֵי־לְבָנָ֥ה בְנֵי־חֲגָבָ֖ה בְּנֵ֥י שַׁלְמָֽי׃ 49 בְּנֵי־חָנָ֥ן בְּנֵי־גִדֵּ֖ל בְּנֵי־גָֽחַר׃ 50 בְּנֵי־רְאָיָ֥ה בְנֵי־רְצִ֖ין בְּנֵ֥י נְקוֹדָֽא׃ 51 בְּנֵי־גַזָּ֥ם בְּנֵי־עֻזָּ֖א בְּנֵ֥י פָסֵֽחַ׃ 52 בְּנֵי־בֵסַ֥י בְּנֵי־מְעוּנִ֖ים בְּנֵ֥י נפושסים 53 בְּנֵי־בַקְבּ֥וּק בְּנֵֽי־חֲקוּפָ֖א בְּנֵ֥י חַרְחֽוּר׃ 54 בְּנֵי־בַצְלִ֥ית בְּנֵֽי־מְחִידָ֖א בְּנֵ֥י חַרְשָֽׁא׃ 55 בְּנֵי־בַרְק֥וֹס בְּֽנֵי־סִֽיסְרָ֖א בְּנֵי־תָֽמַח׃ 56 בְּנֵ֥י נְצִ֖יחַ בְּנֵ֥י חֲטִיפָֽא׃ 57 בְּנֵ֖י עַבְדֵ֣י שְׁלֹמֹ֑ה בְּנֵי־סוֹטַ֥י בְּנֵי־סוֹפֶ֖רֶת בְּנֵ֥י פְרִידָֽא׃ 58 בְּנֵי־יַעְלָ֥א בְנֵי־דַרְק֖וֹן בְּנֵ֥י גִדֵּֽל׃ 59 בְּנֵ֧י שְׁפַטְיָ֣ה בְנֵֽי־חַטִּ֗יל בְּנֵ֛י פֹּכֶ֥רֶת הַצְּבָיִ֖ים בְּנֵ֥י אָמֽוֹן׃ 60 כָּל־הַ֨נְּתִינִ֔ים וּבְנֵ֖י עַבְדֵ֣י שְׁלֹמֹ֑ה שְׁלֹ֥שׁ מֵא֖וֹת תִּשְׁעִ֥ים וּשְׁנָֽיִם׃   פ
61 וְאֵ֗לֶּה הָֽעוֹלִים֙ מִתֵּ֥ל מֶ֙לַח֙ תֵּ֣ל חַרְשָׁ֔א כְּר֥וּב אַדּ֖וֹן וְאִמֵּ֑ר וְלֹ֣א יָכְל֗וּ לְהַגִּ֤יד בֵּית־אֲבוֹתָם֙ וְזַרְעָ֔ם אִ֥ם מִיִּשְׂרָאֵ֖ל הֵֽם׃ 62 בְּנֵי־דְלָיָ֥ה בְנֵֽי־טוֹבִיָּ֖ה בְּנֵ֣י נְקוֹדָ֑א שֵׁ֥שׁ מֵא֖וֹת וְאַרְבָּעִ֥ים וּשְׁנָֽיִם׃   ס 63 וּמִן־הַכֹּ֣הֲנִ֔ים בְּנֵ֥י חֳבַיָּ֖ה בְּנֵ֣י הַקּ֑וֹץ בְּנֵ֣י בַרְזִלַּ֗י אֲשֶׁ֣ר לָ֠קַח מִבְּנ֞וֹת בַּרְזִלַּ֤י הַגִּלְעָדִי֙ אִשָּׁ֔ה וַיִּקָּרֵ֖א עַל־שְׁמָֽם׃ 64 אֵ֗לֶּה בִּקְשׁ֧וּ כְתָבָ֛ם הַמִּתְיַחְשִׂ֖ים וְלֹ֣א נִמְצָ֑א וַיְגֹֽאֲל֖וּ מִן־הַכְּהֻנָּֽה׃ 65 וַיֹּ֤אמֶר הַתִּרְשָׁ֙תָא֙ לָהֶ֔ם אֲשֶׁ֥ר לֹא־יֹאכְל֖וּ מִקֹּ֣דֶשׁ הַקֳּדָשִׁ֑ים עַ֛ד עֲמֹ֥ד הַכֹּהֵ֖ן לְאוּרִ֥ים וְתוּמִּֽים׃ 66 כָּל־הַקָּהָ֖ל כְּאֶחָ֑ד אַרְבַּ֣ע רִבּ֔וֹא אַלְפַּ֖יִם שְׁלֹשׁ־מֵא֥וֹת וְשִׁשִּֽׁים׃ 67 מִ֠לְּבַד עַבְדֵיהֶ֤ם וְאַמְהֹֽתֵיהֶם֙ אֵ֔לֶּה שִׁבְעַ֣ת אֲלָפִ֔ים שְׁלֹ֥שׁ מֵא֖וֹת שְׁלֹשִׁ֣ים וְשִׁבְעָ֑ה וְלָהֶ֗ם מְשֹֽׁרֲרִים֙ וּמְשֹׁ֣רֲר֔וֹת מָאתַ֖יִם וְאַרְבָּעִ֥ים וַחֲמִשָּֽׁה׃   ס 68 גְּמַלִּ֕ים אַרְבַּ֥ע מֵא֖וֹת שְׁלֹשִׁ֣ים וַחֲמִשָּׁ֑ה   ס חֲמֹרִ֕ים שֵׁ֣שֶׁת אֲלָפִ֔ים שְׁבַ֥ע מֵא֖וֹת וְעֶשְׂרִֽים׃ 69 וּמִקְצָת֙ רָאשֵׁ֣י הֽ͏ָאָב֔וֹת נָתְנ֖וּ לַמְּלָאכָ֑ה הַתִּרְשָׁ֜תָא נָתַ֣ן לָאוֹצָ֗ר זָהָ֞ב דַּרְכְּמֹנִ֥ים אֶ֙לֶף֙ מִזְרָק֣וֹת חֲמִשִּׁ֔ים כָּתְנוֹת֙ כֹּֽהֲנִ֔ים שְׁלֹשִׁ֖ים וַחֲמֵ֥שׁ מֵאֽוֹת׃ 70 וּמֵֽרָאשֵׁ֣י הָֽאָב֗וֹת נָֽתְנוּ֙ לְאוֹצַ֣ר הַמְּלָאכָ֔ה זָהָ֕ב דַּרְכְּמוֹנִ֖ים שְׁתֵּ֣י רִבּ֑וֹת וְכֶ֕סֶף מָנִ֖ים אַלְפַּ֥יִם וּמָאתָֽיִם׃ 71 וַאֲשֶׁ֣ר נָתְנוּ֮ שְׁאֵרִ֣ית הָעָם֒ זָהָ֗ב דַּרְכְּמוֹנִים֙ שְׁתֵּ֣י רִבּ֔וֹא וְכֶ֖סֶף מָנִ֣ים אַלְפָּ֑יִם וְכָתְנֹ֥ת כֹּֽהֲנִ֖ים שִׁשִּׁ֥ים וְשִׁבְעָֽה׃   פ
72 וַיֵּשְׁב֣וּ הַכֹּהֲנִ֣ים וְהַלְוִיִּ֡ם וְהַשּׁוֹעֲרִים֩ וְהַמְשֹׁרְרִ֨ים וּמִן־הָעָ֧ם וְהַנְּתִינִ֛ים וְכָל־יִשְׂרָאֵ֖ל בְּעָרֵיהֶ֑ם וַיִּגַּע֙ הַחֹ֣דֶשׁ הַשְּׁבִיעִ֔י וּבְנֵ֥י יִשְׂרָאֵ֖ל בְּעָרֵיהֶֽם׃