Yiddish
Hebrew
אידיש
1 און אֶליָשיבֿ דער כֹּהן-גָדול און זײַנע ברידער די כֹּהנים זײַנען אױפֿגעשטאַנען און האָבן אױפֿגעבױט דעם שאָפֿטױער; זײ האָבן אים געהײליקט, און אַרײַנגעשטעלט זײַנע טירן; און ביז צום טורעם הַמֵאָה האָבן זײ אים געהײליקט, ביז צום טורעם חנַנאֵל. 2 און לעבן אים האָבן געבױט די מענער פֿון יריחוֹ. און לעבן דעם האָט געבױט זַכּור דער זון פֿון אִמרין. 3 און דעם פֿישטױער האָבן געבױט די זין פֿון הַסנָאָהן; זײ האָבן געלײגט זײַנע באַלקנס, און אַרײַנגעשטעלט זײַנע טירן, זײַנע שלעסער, און זײַנע ריגלען. 4 און לעבן זײ האָט פֿאַרריכט מרֵמוֹת דער זון פֿון אורִיָה דעם זון פֿון הַקוֹצן. און לעבן זײ האָט פֿאַרריכט משולָם דער זון פֿון ברֶכיָה דעם זון פֿון משֵיזַבֿאֵלן. און לעבן זײ האָט פֿאַרריכט צָדוֹק דער זון פֿון בעֲנאָן. 5 און לעבן זײ האָבן פֿאַרריכט די תּקוֹעִים; אָבער זײערע גרױסע לײַט האָבן ניט אַרײַנגעטאָן זײער נאַקן אין דעם דינסט פֿון זײער האַר. 6 און דעם אַלטן טױער האָט פֿאַרריכט יוֹיָדָע דער זון פֿון פּסֵחן, און משולָם דער זון פֿון בסוֹדיָהן; זײ האָבן געלײגט זײַנע באַלקנס, און אַרײַנגעשטעלט זײַנע טירן און זײַנע שלעסער און זײַנע ריגלען. 7 און לעבן זײ האָט פֿאַרריכט מלַטיָה דער גִבֿעוֹני, און יָדוֹן דער מרוֹנוֹתי, די מענטשן פֿון גִבֿעוֹן און פֿון מִצפּה, װאָס האָבן געהערט צו דעם טראָן פֿון דעם פֿירשט פֿון יענער זײַט טײַך. 8 און לעבן דעם האָט פֿאַרריכט עוזיאֵל דער זון פֿון חַרהַיָהן, פֿון די גאָלדשמידן; און לעבן אים האָט פֿאַרריכט חַנַניָה, אַ זון פֿון די בשׂמים-מאַכער; און זײ האָבן באַפֿעסטיקט ירושָלַיִם ביז דער ברײטער מױער. 9 און לעבן זײ האָט פֿאַרריכט רפֿיָה דער זון פֿון חורן, דער האַר פֿון אַ האַלבער געגנט פֿון ירושָלַיִם. 10 און לעבן זײ האָט פֿאַרריכט ידָיָה דער זון פֿון חרומַפֿן, אַקעגן זײַן הױז. און לעבן אים האָט פֿאַרריכט חַטוש דער זון פֿון חשַבֿניָה. 11 אַ צװײטע שטרעק האָט פֿאַרריכט מַלכִּיהָ דער זון פֿון חרימען, און חשובֿ דער זון פֿון פּחת-מוֹאָבֿן; אױך דעם טורעם פֿון די אױװנס. 12 און לעבן דעם האָט פֿאַרריכט שַלום דער זון פֿון הַלוֹחשן, דער האַר פֿון אַ האַלבער געגנט פֿון ירושָלַיִם, ער און זײַנע טעכטער. 13 דעם טױער פֿון טאָל האָט פֿאַרריכט חנון, און די באַװױנער פֿון זָנוֹח; זײ האָבן אים געבױט, און אַרײַנגעשטעלט זײַנע טירן, זײַנע שלעסער, און זײַנע ריגלען; אױך טױזנט אײַלן פֿון דער מױער ביז דעם מיסטטױער. 14 און דעם מיסטטױער האָט פֿאַרריכט מַלכִּיָה דער זון פֿון רֵכָבֿן, דער האַר פֿון דער געגנט פֿון בית-כֶּרֶם; ער האָט אים געבױט, און אַרײַנגעשטעלט זײַנע טירן, זײַנע שלעסער, און זײַנע ריגלען. 15 און דעם קװאַלטױער האָט פֿאַרריכט שַלון דער זון פֿון כָּל-חוֹזֶהן, דער האַר פֿון דער געגנט פֿון מִצפּה; ער האָט אים געבױט, און אים צוגעדעקט, און אַרײַנגעשטעלט זײַנע טירן, זײַנע שלעסער, און זײַנע ריגלען; אױך די מױער פֿון דעם טײַך פֿון שֶלַח בײַם גאָרטן פֿון מלך, און ביז די טרעפּ װאָס נידערן אַראָפּ פֿון דודס שטאָט. 16 נאָך אים האָט פֿאַרריכט נחֶמיָה דער זון פֿון עַזבוקן, דער האַר פֿון אַ האַלבער געגנט פֿון בית-צור, ביז אַקעגן די קבֿרים פֿון דוד, און ביז דעם געמאַכטן טײַך, און ביז צום הױז פֿון די גיבוֹרים. 17 נאָך אים האָבן פֿאַרריכט די לוִיִים, רחום דער זון פֿון בנין. לעבן אים האָט פֿאַרריכט חשַבֿיָה דער האַר פֿון אַ האַלבער געגנט פֿון קעִילָה, פֿאַר זײַן געגנט. 18 נאָך אים האָבן פֿאַרריכט זײערע ברידער, בוַי דער זון פֿון חֵנָדָדן, דער האַר פֿון אַ האַלבער געגנט פֿון קעִילָה. 19 און לעבן אים האָט פֿאַרריכט עֵזֶר, דער זון פֿון יֵשועַן, דער האַר פֿון מִצפּה, אַ צװײטע שטרעק, אַקעגן װוּ מע גײט אַרױף צום װאַפֿנהױז בײַם װינקל. 20 נאָך אים האָט פֿלייסיק פֿאַרריכט ברוך דער זון פֿון זַכַּין, אַ צװײטע שטרעק, פֿון װינקל ביזן אײַנגאַנג פֿון אֶליָשיבֿ דעם כֹּהן-גָדולס הױז. 21 נאָך אים האָט פֿאַרריכט מרֵמוֹת דער זון פֿון אורִיָה דעם זון פֿון הַקוֹצן, אַ צװײטע שטרעק, פֿון דעם אײַנגאַנג פֿון אֶליָשיבֿס הױז און ביזן סָוף פֿון אֶליָשיבֿס הױז. 22 און נאָך אים האָבן פֿאַרריכט די כֹּהנים, די מענטשן פֿון דער [יַרדן-] געגנט. 23 נאָך דעם האָבן פֿאַרריכט בנימין און חשובֿ אַקעגן זײער הױז. נאָך דעם האָט פֿאַרריכט עַזַריָה דער זון פֿון מַעֲשֵׂיָה דעם זון פֿון עַנַניָהן לעבן זײַן הױז. 24 נאָך אים האָט פֿאַרריכט בנױ דער זון פֿון חנָדָדן, אַ צװײטע שטרעק, פֿון עַזַריָהס הױז ביזן װינקל, און ביזן עק. 25 פּלָל דער זון פֿון עוזַין האָט פֿאַרריכט אַקעגן דעם עק, און דעם טורעם װאָס איז אַרױסגערוקט פֿון דעם אױבערשטן הױז פֿון מלך װאָס בײַם הױף פֿון דער װאַך. נאָך אים פּדָיָה דער זון פֿון פּרעוֹשן. – 26 און די נתינים זײַנען געזעסן אין עוֹפֿל ביז קעגן דעם װאַסערטױער צו מזרח און דעם אַרױסגערוקטן טורעם. – 27 נאָך אים האָבן פֿאַרריכט די תּקוֹעִים אַ צװײטע שטרעק, פֿון אַקעגן דעם גרױסן אַרױסגערוקטן טורעם און ביז דער מױער פֿון עוֹפֿל. 28 איבער דעם פֿערדטױער האָבן פֿאַרריכט די כֹּהנים, איטלעכער אַקעגן זײַן הױז. 29 נאָך דעם האָט פֿאַרריכט צָדוֹק דער זון פֿון אִמֵרן אַקעגן זײַן הױז. און נאָך אים האָט פֿאַרריכט שמַעיָה דער זון פֿון שכַניָהן, דער היטער פֿון מזרח-טױער. 30 נאָך אים האָט פֿאַרריכט חַנַניָה דער זון פֿון שֶלֶמיָהן, און חנון דער זעקסטער זון פֿון צָלָפֿן, אַ צװײטע שטרעק. נאָך אים האָט פֿאַרריכט משולָם דער זון פֿון ברֶכיָהן, אַקעגן זײַן קאַמער. 31 נאָך אים האָט פֿאַרריכט מַלכִּיָה, אַ זון פֿון די גאָלדשמידן, ביז דעם הױז פֿון די נתינים און די האַנדלסלײַט, אַקעגן דעם טױער הַמִפֿקָד, און ביז דער אױבערשטוב פֿון װינקל. 32 און צװישן דער אױבערשטוב פֿון װינקל און דעם שאָפֿטױער האָבן פֿאַרריכט די גאָלדשמידן און די קרעמער.
33 און עס איז געװען, װי סַנבֿלַט האָט געהערט אַז מיר בױען די מױער, אַזױ האָט אים געברענט, און ער האָט שטאַרק געצערנט; און ער האָט געשפּעט פֿון די ייִדן. 34 און ער האָט גערעדט פֿאַר זײַנע ברידער און דעם חיל פֿון שוֹמרוֹן, און האָט געזאָגט: װאָס טוען די דאָזיקע צעקראָכענע ייִדן? װעט מען זײ דען לאָזן? װעלן זײ דען קרבנות שלאַכטן? װעלן זײ עס ענדיקן אין אַ טאָג? װעלן זײ אױפֿלעבן די שטײנער פֿון די הױפֿנס ערד, אַז זײ זײַנען פֿאַרברענט? 35 און טוֹבֿיָה דער עַמוֹני איז געװען לעבן אים, און האָט געזאָגט: אַפֿילו אַז זײ בױען שױן יאָ, װען אַ פֿוקס זאָל אַרױפֿגײן, װעט ער צעברעכן זײער שטײנערנע מױער.
36 הער, גאָט אונדזערער, װי מיר זײַנען געװאָרן צו שפּאָט, און קער אום זײער לעסטערונג אױף זײער קאָפּ, און גיב זײ צו רױב אין לאַנד פֿון געפֿאַנגענשאַפֿט; 37 און זאָלסט ניט פֿאַרדעקן זײער זינד, און זײער חטא זאָל ניט פֿאַרמעקט װערן פֿון פֿאַר דיר, װאָרום זײ האָבן דיך דערצערנט פֿאַר די בױער. 38 אַזױ האָבן מיר געבױט די מױער; און די גאַנצע מױער איז פֿאַרבונדן געװאָרן ביז איר העלפֿט; װאָרום דאָס פֿאָלק האָט געהאַט האַרץ צו טאָן.
עברית
1 וַיָּ֡קָם אֶלְיָשִׁיב֩ הַכֹּהֵ֨ן הַגָּד֜וֹל וְאֶחָ֣יו הַכֹּהֲנִ֗ים וַיִּבְנוּ֙ אֶת־שַׁ֣עַר הַצֹּ֔אן הֵ֣מָּה קִדְּשׁ֔וּהוּ וֽ͏ַיַּעֲמִ֖ידוּ דַּלְתֹתָ֑יו וְעַד־מִגְדַּ֤ל הַמֵּאָה֙ קִדְּשׁ֔וּהוּ עַ֖ד מִגְדַּ֥ל חֲנַנְאֵֽל׃   ס 2 וְעַל־יָד֥וֹ בָנ֖וּ אַנְשֵׁ֣י יְרֵח֑וֹ   ס וְעַל־יָד֣וֹ בָנָ֔ה זַכּ֖וּר בֶּן־אִמְרִֽי׃   ס 3 וְאֵת֙ שַׁ֣עַר הַדָּגִ֔ים בָּנ֖וּ בְּנֵ֣י הַסְּנָאָ֑ה הֵ֣מָּה קֵר֔וּהוּ וֽ͏ַיַּעֲמִ֙ידוּ֙ דַּלְתֹתָ֔יו מַנְעוּלָ֖יו וּבְרִיחָֽיו׃   ס 4 וְעַל־יָדָ֣ם הֶחֱזִ֗יק מְרֵמ֤וֹת בֶּן־אוּרִיָּה֙ בֶּן־הַקּ֔וֹץ   ס וְעַל־יָדָ֣ם הֶחֱזִ֔יק מְשֻׁלָּ֥ם בֶּן־בֶּרֶכְיָ֖ה בֶּן־מְשֵׁיזַבְאֵ֑ל   ס וְעַל־יָדָ֣ם הֶֽחֱזִ֔יק צָד֖וֹק בֶּֽן־בַּעֲנָֽא׃   ס 5 וְעַל־יָדָ֖ם הֶחֱזִ֣יקוּ הַתְּקוֹעִ֑ים וְאַדִּֽירֵיהֶם֙ לֹא־הֵבִ֣יאוּ צַוָּרָ֔ם בַּעֲבֹדַ֖ת אֲדֹנֵיהֶֽם׃   ס 6 וְאֵת֩ שַׁ֨עַר הַיְשָׁנָ֜ה הֶחֱזִ֗יקוּ יֽוֹיָדָע֙ בֶּן־פָּסֵ֔חַ וּמְשֻׁלָּ֖ם בֶּן־בְּסֽוֹדְיָ֑ה הֵ֣מָּה קֵר֔וּהוּ וֽ͏ַיַּעֲמִ֙ידוּ֙ דַּלְתֹתָ֔יו וּמַנְעֻלָ֖יו וּבְרִיחָֽיו׃   ס 7 וְעַל־יָדָ֨ם הֶחֱזִ֜יק מְלַטְיָ֣ה הַגִּבְעֹנִ֗י וְיָדוֹן֙ הַמֵּרֹ֣נֹתִ֔י אַנְשֵׁ֥י גִבְע֖וֹן וְהַמִּצְפָּ֑ה לְכִסֵּ֕א פַּחַ֖ת עֵ֥בֶר הַנָּהָֽר׃   ס 8 עַל־יָד֣וֹ הֶחֱזִ֗יק עֻזִּיאֵ֤ל בֶּֽן־חַרְהֲיָה֙ צֽוֹרְפִ֔ים   ס וְעַל־יָד֣וֹ הֶחֱזִ֔יק חֲנַנְיָ֖ה בֶּן־הָרַקָּחִ֑ים וַיַּֽעַזְבוּ֙ יְר֣וּשָׁלִַ֔ם עַ֖ד הַחוֹמָ֥ה הָרְחָבָֽה׃   ס 9 וְעַל־יָדָ֤ם הֶחֱזִיק֙ רְפָיָ֣ה בֶן־ח֔וּר שַׂ֕ר חֲצִ֖י פֶּ֥לֶךְ יְרוּשָׁלָֽ͏ִם׃   ס 10 וְעַל־יָדָ֧ם הֶחֱזִ֛יק יְדָיָ֥ה בֶן־חֲרוּמַ֖ף וְנֶ֣גֶד בֵּית֑וֹ   ס וְעַל־יָד֣וֹ הֶחֱזִ֔יק חַטּ֖וּשׁ בֶּן־חֲשַׁבְנְיָֽה׃ 11 מִדָּ֣ה שֵׁנִ֗ית הֶחֱזִיק֙ מַלְכִּיָּ֣ה בֶן־חָרִ֔ם וְחַשּׁ֖וּב בֶּן־פַּחַ֣ת מוֹאָ֑ב וְאֵ֖ת מִגְדַּ֥ל הַתַּנּוּרִֽים׃   ס 12 וְעַל־יָד֣וֹ הֶחֱזִ֗יק שַׁלּוּם֙ בֶּן־הַלּוֹחֵ֔שׁ שַׂ֕ר חֲצִ֖י פֶּ֣לֶךְ יְרוּשָׁלָ֑͏ִם ה֖וּא וּבְנוֹתָֽיו׃   ס 13 אֵת֩ שַׁ֨עַר הַגַּ֜יְא הֶחֱזִ֣יק חָנוּן֮ וְיֹשְׁבֵ֣י זָנוֹחַ֒ הֵ֣מָּה בָנ֔וּהוּ וֽ͏ַיַּעֲמִ֙ידוּ֙ דַּלְתֹתָ֔יו מַנְעֻלָ֖יו וּבְרִיחָ֑יו וְאֶ֤לֶף אַמָּה֙ בַּחוֹמָ֔ה עַ֖ד שַׁ֥עַר הָשֲׁפֽוֹת׃ 14 וְאֵ֣ת שַׁ֣עַר הָאַשְׁפּ֗וֹת הֶחֱזִיק֙ מַלְכִּיָּ֣ה בֶן־רֵכָ֔ב שַׂ֖ר פֶּ֣לֶךְ בֵּית־הַכָּ֑רֶם ה֣וּא יִבְנֶ֔נּוּ וְיַעֲמִיד֙ דַּלְתֹתָ֔יו מַנְעֻלָ֖יו וּבְרִיחָֽיו׃   ס 15 וְאֵת֩ שַׁ֨עַר הָעַ֜יִן הֶ֠חֱזִיק שַׁלּ֣וּן בֶּן־כָּל־חֹזֶה֮ שַׂ֣ר פֶּ֣לֶךְ הַמִּצְפָּה֒ ה֤וּא יִבְנֶ֙נּוּ֙ וִיטַֽלְלֶ֔נּוּ ויעמידו דַּלְתֹתָ֔יו מַנְעֻלָ֖יו וּבְרִיחָ֑יו וְ֠אֵת חוֹמַ֞ת בְּרֵכַ֤ת הַשֶּׁ֙לַח֙ לְגַן־הַמֶּ֔לֶךְ וְעַד־הַֽמַּעֲל֔וֹת הַיּוֹרְד֖וֹת מֵעִ֥יר דָּוִֽיד׃   ס 16 אַחֲרָ֤יו הֶחֱזִיק֙ נְחֶמְיָ֣ה בֶן־עַזְבּ֔וּק שַׂ֕ר חֲצִ֖י פֶּ֣לֶךְ בֵּֽית־צ֑וּר עַד־נֶ֙גֶד֙ קִבְרֵ֣י דָוִ֔יד וְעַד־הַבְּרֵכָה֙ הָעֲשׂוּיָ֔ה וְעַ֖ד בֵּ֥ית הַגִּבֹּרִֽים׃   ס 17 אַחֲרָ֛יו הֶחֱזִ֥יקוּ הַלְוִיִּ֖ם רְח֣וּם בֶּן־בָּנִ֑י עַל־יָד֣וֹ הֶחֱזִ֗יק חֲשַׁבְיָ֛ה שַׂר־חֲצִי־פֶ֥לֶךְ קְעִילָ֖ה לְפִלְכּֽוֹ׃   ס 18 אַחֲרָיו֙ הֶחֱזִ֣יקוּ אֲחֵיהֶ֔ם בַּוַּ֖י בֶּן־חֵנָדָ֑ד שַׂ֕ר חֲצִ֖י פֶּ֥לֶךְ קְעִילָֽה׃   ס 19 וַיְחַזֵּ֨ק עַל־יָד֜וֹ עֵ֧זֶר בֶּן־יֵשׁ֛וּעַ שַׂ֥ר הַמִּצְפָּ֖ה מִדָּ֣ה שֵׁנִ֑ית מִנֶּ֕גֶד עֲלֹ֥ת הַנֶּ֖שֶׁק הַמִּקְצֹֽעַ׃   ס 20 אַחֲרָ֨יו הֶחֱרָ֧ה הֶחֱזִ֛יק בָּר֥וּךְ בֶּן־זבי מִדָּ֣ה שֵׁנִ֑ית מִן־הַ֨מִּקְצ֔וֹעַ עַד־פֶּ֙תַח֙ בֵּ֣ית אֶלְיָשִׁ֔יב הַכֹּהֵ֖ן הַגָּדֽוֹל׃   ס 21 אַחֲרָ֣יו הֶחֱזִ֗יק מְרֵמ֧וֹת בֶּן־אוּרִיָּ֛ה בֶּן־הַקּ֖וֹץ מִדָּ֣ה שֵׁנִ֑ית מִפֶּ֙תַח֙ בֵּ֣ית אֶלְיָשִׁ֔יב וְעַד־תַּכְלִ֖ית בֵּ֥ית אֶלְיָשִֽׁיב׃   ס 22 וְאַחֲרָ֛יו הֶחֱזִ֥יקוּ הַכֹּהֲנִ֖ים אַנְשֵׁ֥י הַכִּכָּֽר׃ 23 אַחֲרָ֨יו הֶחֱזִ֧יק בִּנְיָמִ֛ן וְחַשּׁ֖וּב נֶ֣גֶד בֵּיתָ֑ם   ס אַחֲרָ֣יו הֶחֱזִ֗יק עֲזַרְיָ֧ה בֶן־מַעֲשֵׂיָ֛ה בֶּן־עֲנָֽנְיָ֖ה אֵ֥צֶל בֵּיתֽוֹ׃   ס 24 אַחֲרָ֣יו הֶחֱזִ֗יק בִּנּ֛וּי בֶּן־חֵנָדָ֖ד מִדָּ֣ה שֵׁנִ֑ית מִבֵּ֣ית עֲזַרְיָ֔ה עַד־הַמִּקְצ֖וֹעַ וְעַד־הַפִּנָּֽה׃ 25 פָּלָ֣ל בֶּן־אוּזַי֮ מִנֶּ֣גֶד הַמִּקְצוֹעַ֒ וְהַמִּגְדָּ֗ל הַיּוֹצֵא֙ מִבֵּ֤ית הַמֶּ֙לֶךְ֙ הָֽעֶלְי֔וֹן אֲשֶׁ֖ר לַחֲצַ֣ר הַמַּטָּרָ֑ה אַחֲרָ֖יו פְּדָיָ֥ה בֶן־פַּרְעֹֽשׁ׃   ס 26 וְהַ֨נְּתִינִ֔ים הָי֥וּ יֹשְׁבִ֖ים בָּעֹ֑פֶל עַ֠ד נֶ֜גֶד שַׁ֤עַר הַמַּ֙יִם֙ לַמִּזְרָ֔ח וְהַמִּגְדָּ֖ל הַיּוֹצֵֽא׃   ס 27 אַחֲרָ֛יו הֶחֱזִ֥יקוּ הַתְּקֹעִ֖ים מִדָּ֣ה שֵׁנִ֑ית מִנֶּ֜גֶד הַמִּגְדָּ֤ל הַגָּדוֹל֙ הַיּוֹצֵ֔א וְעַ֖ד חוֹמַ֥ת הָעֹֽפֶל׃ 28 מֵעַ֣ל שַׁ֣עַר הַסּוּסִ֗ים הֶחֱזִ֙יקוּ֙ הַכֹּ֣הֲנִ֔ים אִ֖ישׁ לְנֶ֥גֶד בֵּיתֽוֹ׃   ס 29 אַחֲרָ֧יו הֶחֱזִ֛יק צָד֥וֹק בֶּן־אִמֵּ֖ר נֶ֣גֶד בֵּית֑וֹ   ס וְאַחֲרָ֤יו הֶחֱזִיק֙ שְׁמַֽעְיָ֣ה בֶן־שְׁכַנְיָ֔ה שֹׁמֵ֖ר שַׁ֥עַר הַמִּזְרָֽח׃   ס 30 אחרי הֶחֱזִ֜יק חֲנַנְיָ֣ה בֶן־שֶׁלֶמְיָ֗ה וְחָנ֧וּן בֶּן־צָלָ֛ף הַשִּׁשִּׁ֖י מִדָּ֣ה שֵׁנִ֑י   ס אַחֲרָ֣יו הֶחֱזִ֗יק מְשֻׁלָּם֙ בֶּן־בֶּ֣רֶכְיָ֔ה נֶ֖גֶד נִשְׁכָּתֽוֹ׃   ס 31 אחרי הֶחֱזִ֗יק מַלְכִּיָּה֙ בֶּן־הַצֹּ֣רְפִ֔י עַד־בֵּ֥ית הַנְּתִינִ֖ים וְהָרֹכְלִ֑ים נֶ֚גֶד שַׁ֣עַר הַמִּפְקָ֔ד וְעַ֖ד עֲלִיַּ֥ת הַפִּנָּֽה׃ 32 וּבֵ֨ין עֲלִיַּ֤ת הַפִּנָּה֙ לְשַׁ֣עַר הַצֹּ֔אן הֶחֱזִ֥יקוּ הַצֹּרְפִ֖ים וְהָרֹכְלִֽים׃   פ
33 וַיְהִ֞י כַּאֲשֶׁ֧ר שָׁמַ֣ע סַנְבַלַּ֗ט כִּֽי־אֲנַ֤חְנוּ בוֹנִים֙ אֶת־הַ֣חוֹמָ֔ה וַיִּ֣חַר ל֔וֹ וַיִּכְעַ֖ס הַרְבֵּ֑ה וַיַּלְעֵ֖ג עַל־הַיְּהוּדִֽים׃ 34 וַיֹּ֣אמֶר לִפְנֵ֣י אֶחָ֗יו וְחֵיל֙ שֹֽׁמְר֔וֹן וַיֹּ֕אמֶר מָ֛ה הַיְּהוּדִ֥ים הָאֲמֵלָלִ֖ים עֹשִׂ֑ים הֲיַעַזְב֨וּ לָהֶ֤ם הֲיִזְבָּ֙חוּ֙ הַיְכַלּ֣וּ בַיּ֔וֹם הַיְחַיּ֧וּ אֶת־הָאֲבָנִ֛ים מֵעֲרֵמ֥וֹת הֶעָפָ֖ר וְהֵ֥מָּה שְׂרוּפֽוֹת׃ 35 וְטוֹבִיָּ֥ה הָעַמֹּנִ֖י אֶצְל֑וֹ וַיֹּ֗אמֶר גַּ֚ם אֲשֶׁר־הֵ֣ם בּוֹנִ֔ים אִם־יַעֲלֶ֣ה שׁוּעָ֔ל וּפָרַ֖ץ חוֹמַ֥ת אַבְנֵיהֶֽם׃   פ
36 שְׁמַ֤ע אֱלֹהֵ֙ינוּ֙ כִּֽי־הָיִ֣ינוּ בוּזָ֔ה וְהָשֵׁ֥ב חֶרְפָּתָ֖ם אֶל־רֹאשָׁ֑ם וּתְנֵ֥ם לְבִזָּ֖ה בְּאֶ֥רֶץ שִׁבְיָֽה׃ 37 וְאַל־תְּכַס֙ עַל־עֲוֺנָ֔ם וְחַטָּאתָ֖ם מִלְּפָנֶ֣יךָ אַל־תִּמָּחֶ֑ה כִּ֥י הִכְעִ֖יסוּ לְנֶ֥גֶד הַבּוֹנִֽים׃ 38 וַנִּבְנֶה֙ אֶת־הַ֣חוֹמָ֔ה וַתִּקָּשֵׁ֥ר כָּל־הַחוֹמָ֖ה עַד־חֶצְיָ֑הּ וַיְהִ֧י לֵ֦ב לָעָ֖ם לַעֲשֽׂוֹת׃   פ