Yiddish
Hebrew
אידיש
1 און דאָס זײַנען די כֹּהנים און די לוִיִים װאָס זײַנען אַרױפֿגעגאַנגען מיט זרובבֿל דעם זון פֿון שְאַלתּיאֵלן, און יֵשועַן: שׂרָיָה, יִרמיָה, עזרא; 2 אַמַריָה, מַלוך, חַטוש; 3 שכַניָה, רחום, מרֵמוֹת; 4 עִדוֹא, גִנתױ, אַבֿיָה; 5 מִיָמין, מַעַדיָה, בלגָה; 6 שמַעיָה, און יוֹיָריבֿ, ידַעְיָה, 7 סַלו, עָמוֹק, חִלקִיָה, ידַעְיָה. די דאָזיקע זײַנען געװען די הױפּטן פֿון די כֹּהנים און זײערע ברידער אין די טעג פֿון יֵשועַן.
8 און די לוִיִים: יֵשועַ, בנױ, קַדמיאֵל, שֵרֵבֿיָה, יהודה, מַתַּניָה אױף די לױבגעזאַנגען, ער און זײַנע ברידער. 9 און בקבוקיָה, און עוני, זײערע ברידער, אַקעגן זײ אין װאַכן. 10 און יֵשועַ האָט געבאָרן יוֹיָקימען, און יוֹיָקים האָט געבאָרן אֶליָשיבֿן, און אֶליָשיבֿ האָט געבאָרן יוֹיָדָען, 11 און יוֹיָדָע האָט געבאָרן יוֹנָתָנען, און יוֹנָתָן האָט געבאָרן יַדועַן. 12 און אין די טעג פֿון יוֹיָקימען זײַנען געװען כֹּהנים הױפּטן פֿון פֿאָטערהײַזער: פֿון שׂרָיָה, מרָיָה; פֿון יִרמיָה, חַנַניָה; 13 פֿון עזרא, משולָם; פֿון אַמַריָה, יהוֹחָנָן; 14 פֿון מליכו, יוֹנָתָן; פֿון שבֿניָה, יוֹסף; 15 פֿון חָרִם, עַדנאָ; פֿון מרָיוֹת, חֶלקַי; 16 פֿון עִדוֹא, זחַריָה; פֿון גִנתוֹן, משולָם; 17 פֿון אַבֿיָה, זִכרי; פֿון מִניָמין, . . . .; פֿון מוֹעַדיָה, פּלטַי; 18 פֿון בלגָה, שַמועַ; פֿון שמַעיָה, יהוֹנָתָן; 19 און פֿון יוֹיָריבֿ, מַתּנַי; פֿון ידַעְיָה, עוזי; 20 פֿון סַלַי, קַלַי; פֿון עָמוֹק, עֵבֿר; 21 פֿון חִלקִיָה, חַשַבֿיָה; פֿון ידַעְיָה, נתַנאֵל. 22 פֿון די לוִיִים זײַנען אין די טעג פֿון אֶליָשיבֿן, יוֹיָדָען, און יוֹחָנָנען, און יַדועַן, פֿאַרשריבן געװאָרן די הױפּטן פֿון די פֿאָטערהײַזער; דעסגלײַכן פֿון די כֹּהנים בעת דער מלוכה פֿון דָריָוֶש פֿון פּרַס.
23 פֿון די קינדער פֿון לֵוִי זײַנען די הױפּטן פֿון די פֿאָטערהײַזער געװען פֿאַרשריבן אין בוך פֿון די צײַטגעשעענישן, און ביז די טעג פֿון יוֹחָנָן דעם זון פֿון אֶליָשיבֿן. 24 און די הױפּטן פֿון די לוִיִים זײַנען געװען: חשַבֿיָה, שֵרֵבֿיָה, און יֵשועַ דער זון פֿון קַדמיאֵלן, מיט זײערע ברידער אַקעגן זײ, אױף צו דאַנקען און צו לױבן לױט דעם באַפֿעל פֿון דוד דעם געטלעכן מאַן, אַ װאַך איבער אַ װאַך. 25 מַתַּניָה, און בקבוקיָה, עוֹבֿדיָה, משולָם, טַלמוֹן, עַקובֿ, זײַנען געװען היטער, טױערלײַט צו היטן בײַ די זאַמלהײַזער פֿון די טױערן. 26 די דאָזיקע זײַנען געװען אין די טעג פֿון יוֹיָקים דעם זון פֿון יֵשועַ דעם זון פֿון יוֹצָדָקן, און אין די טעג פֿון נחֶמיָה דעם פֿירשט, און עזרא דעם כֹּהן, דעם שרײַבער.
27 און בײַ דער באַנײַאונג פֿון דער מױער פֿון ירושָלַיִם, האָט מען אױפֿגעזוכט די לוִיִים פֿון אַלע זײערע ערטער, זײ צו ברענגען קײן ירושָלַיִם כְּדי צו מאַכן אַ באַנײַאונג מיט שׂמחה, און מיט דאַנקגעבונגען, און מיט געזאַנג, מיט צימבלען, גיטאַרן, און האַרפֿן. 28 און די קינדער פֿון די זינגער האָבן זיך אײַנגעזאַמלט אי פֿון דער געגנט אַרום ירושָלַיִם, אי פֿון די דערפֿער פֿון די נטוֹפֿתים; 29 און פֿון בית-גִלגָל, און פֿון די פֿעלדער פֿון גֶבֿע און עַזמָוֶת; װאָרום די זינגערס האָבן זיך אױפֿגעבױט דערפֿער אַרום ירושָלַיִם. 30 און די כֹּהנים און די לוִיִים האָבן זיך גערײניקט, און זײ האָבן גערײניקט דאָס פֿאָלק, און די טױערן, און די מױער. 31 און איך האָב אַרױפֿגעבראַכט די האַרן פֿון יהודה אױף דער מױער; און איך האָב אײַנגעשטעלט צװײ גרױסע לױב-מחנות און הַקָפֿות רעכטס אױף דער מױער צום מיסטטױער צו. 32 און הינטער זײ איז געגאַנגען הוֹשַעיָה, און אַ העלפֿט פֿון די האַרן פֿון יהודה; 33 און עַזַריָה, עזרא, און משולָם; 34 יהודה, און בנימין, און שמַעיָה, און יִרמיָה. 35 און פֿון די קינדער פֿון די כֹּהנים, מיט טרומײטן: זכַריָה דער זון פֿון יוֹנָתָן דעם זון פֿון שמַעיָה, דעם זון פֿון מַתַּניָה, דעם זון פֿון מיכָיָה, דעם זון פֿון זַכּור, דעם זון פֿון אָסָפֿן; 36 און זײַנע ברידער, שמַעיָה, און עַזַראֵל, מִלְלַי, גִלְלַי, מָעַי, נתַנאֵל, און יהודה, חַנָני, מיט די כּלֵי-זֶמֶר פֿון דוד דעם געטלעכן מאַן, און עזרא דער שרײַבער זײ פֿאַרױס. 37 און בײַם קװאַלטױער, און גלײַך אַקעגן זיך, זײַנען זײ אַרױפֿגעגאַנגען מיט די טרעפּ פֿון דודס-שטאָט אױף דעם אַרױפֿגאַנג פֿון דער מױער, איבער דעם הױז פֿון דוד, און ביז דעם װאַסערטױער צו מזרח. 38 און די צװײטע לױב-מחנה איז געגאַנגען אַנטקעגן, און איך הינטער איר, מיט אַ העלפֿט פֿון פֿאָלק, אױף דער מױער, איבער דעם טורעם פֿון די אױװנס, און ביז דער ברײטער מױער; 39 און איבער דעם טױער פֿון אפֿרים, און איבער דעם אַלטן טױער, און איבער דעם פֿישטױער, און דעם טורעם פֿון חנַנאֵל, און דעם טורעם פֿון הַמֵאָה, און ביז דעם שאָפֿטױער; און זײ האָבן זיך אָפּגעשטעלט בײַם טױער פֿון דער װאַך. 40 און די צװײ לױב-מחנות האָבן זיך אױסגעשטעלט אין הױז פֿון גאָט, און איך, און אַ העלפֿט פֿון די פֿאָרשטײער מיט מיר; 41 און די כֹּהנים, אֶליָקים, מַעֲשֵׂיָה, מִניָמין, מיכָיָה, אֶליוֹעֵינַי, זכַריָה, חַנַניָה, מיט טרומײטן; 42 און מַעֲשֵׂיָה, און שמַעיָה, און אֶלעָזָר, און עוזי, און יהוֹחָנָן, און מַלכִּיָה, און עֵילָם, און עֶזֶר. און די זינגערס האָבן געזונגען אין דער הײך, און יִזֶרַחיָה איז געװען דער אױפֿזעער. 43 און זײ האָבן געשלאַכט אין יענעם טאָג גרױסע שלאַכטאָפּפֿער, װאָרום זײ האָבן זיך געפֿרײט, װײַל גאָט האָט זײ דערפֿרײט אַ גרױסע פֿרײד, און אױך די װײַבער און די קינדער האָבן זיך געפֿרײט; און די שׂמחה פֿון ירושָלַיִם האָט זיך געהערט ביז אין דער װײַטן. 44 און אין יענעם טאָג זײַנען אױפֿגעזעצט געװאָרן מענטשן אױף די קאַמערן פֿאַר די שאַצן, פֿאַר די אָפּשײדונגען, פֿאַר די ערשטפֿרוכטן, און פֿאַר די מעֲשׂרות, כּדי אײַנצוזאַמלען אין זײ, לױט די פֿעלדער פֿון די שטעט, די אָפּגאָבן פֿון דער תּוֹרה פֿאַר די כֹּהנים און פֿאַר די לוִיִים; װאָרום יהודה האָט זיך געפֿרײט מיט די כֹּהנים און מיט די לוִיִים װאָס זײַנען דאָרטן געשטאַנען. 45 און זײ האָבן געהיט די היטונג פֿון זײער גאָט, און די היטונג פֿון רײניקונג; דעסגלײַכן די זינגערס, און די טױערלײַט, לױט דעם באַפֿעל פֿון דודן און זײַן זון שלמהן. 46 װאָרום נאָך פֿון פֿאַרצײַטן, אין די טעג פֿון דודן און אָסָפֿן זײַנען געװען אױבערזינגערס, און געזאַנגען פֿון לױב און דאַנק צו גאָט. 47 און גאַנץ ישׂראל אין די טעג פֿון זרובבֿלן, און אין די טעג פֿון נחֶמיָהן, האָבן געגעבן די אָפּגאָבן פֿאַר די זינגערס און די טױערלײַט לױט דעם באַדאַרף פֿון איטלעכן טאָג; און זײ האָבן געהײליקט פֿאַר די לוִיִים, און די לוִיִים האָבן געהײליקט פֿאַר די קינדער פֿון אַהרן.
עברית
1 וְאֵ֙לֶּה֙ הַכֹּהֲנִ֣ים וְהַלְוִיִּ֔ם אֲשֶׁ֥ר עָל֛וּ עִם־זְרֻבָּבֶ֥ל בֶּן־שְׁאַלְתִּיאֵ֖ל וְיֵשׁ֑וּעַ שְׂרָיָ֥ה יִרְמְיָ֖ה עֶזְרָֽא׃ 2 אֲמַרְיָ֥ה מַלּ֖וּךְ חַטּֽוּשׁ׃ 3 שְׁכַנְיָ֥ה רְחֻ֖ם מְרֵמֹֽת׃ 4 עִדּ֥וֹא גִנְּת֖וֹי אֲבִיָּֽה׃ 5 מִיָּמִ֥ין מַֽעַדְיָ֖ה בִּלְגָּֽה׃ 6 שְׁמַֽעְיָ֥ה וְיוֹיָרִ֖יב יְדַֽעְיָֽה׃ 7 סַלּ֣וּ עָמ֔וֹק חִלְקִיָּ֖ה יְדַֽעְיָ֑ה אֵ֣לֶּה רָאשֵׁ֧י הַכֹּהֲנִ֛ים וַאֲחֵיהֶ֖ם בִּימֵ֥י יֵשֽׁוּעַ׃   פ
8 וְהַלְוִיִּ֗ם יֵשׁ֧וּעַ בִּנּ֛וּי קַדְמִיאֵ֥ל שֵׁרֵבְיָ֖ה יְהוּדָ֣ה מַתַּנְיָ֑ה עַֽל־הֻיְּד֖וֹת ה֥וּא וְאֶחָֽיו׃ 9 וּבַקְבֻּֽקְיָ֨ה וענו אֲחֵיהֶ֛ם לְנֶגְדָּ֖ם לְמִשְׁמָרֽוֹת׃ 10 וְיֵשׁ֖וּעַ הוֹלִ֣יד אֶת־יֽוֹיָקִ֑ים וְיֽוֹיָקִים֙ הוֹלִ֣יד אֶת־אֶלְיָשִׁ֔יב וְאֶלְיָשִׁ֖יב אֶת־יוֹיָדָֽע׃ 11 וְיוֹיָדָע֙ הוֹלִ֣יד אֶת־יוֹנָתָ֔ן וְיוֹנָתָ֖ן הוֹלִ֥יד אֶת־יַדּֽוּעַ׃ 12 וּבִימֵי֙ יֽוֹיָקִ֔ים הָי֥וּ כֹהֲנִ֖ים רָאשֵׁ֣י הָאָב֑וֹת לִשְׂרָיָ֣ה מְרָיָ֔ה לְיִרְמְיָ֖ה חֲנַנְיָֽה׃ 13 לְעֶזְרָ֣א מְשֻׁלָּ֔ם לַאֲמַרְיָ֖ה יְהוֹחָנָֽן׃ 14 למלוכי יֽוֹנָתָ֔ן לִשְׁבַנְיָ֖ה יוֹסֵֽף׃ 15 לְחָרִ֣ם עַדְנָ֔א לִמְרָי֖וֹת חֶלְקָֽי׃ 16 לעדיא זְכַרְיָ֖ה לְגִנְּת֥וֹן מְשֻׁלָּֽם׃ 17 לַאֲבִיָּ֖ה זִכְרִ֑י לְמִ֨נְיָמִ֔ין לְמוֹעַדְיָ֖ה פִּלְטָֽי׃ 18 לְבִלְגָּ֣ה שַׁמּ֔וּעַ לִֽשְׁמַעְיָ֖ה יְהוֹנָתָֽן׃ 19 וּלְיוֹיָרִ֣יב מַתְּנַ֔י לִֽידַֽעְיָ֖ה עֻזִּֽי׃ 20 לְסַלַּ֥י קַלָּ֖י לְעָמ֥וֹק עֵֽבֶר׃ 21 לְחִלְקִיָּ֣ה חֲשַׁבְיָ֔ה לִֽידַֽעְיָ֖ה נְתַנְאֵֽל׃ 22 הַלְוִיִּם֩ בִּימֵ֨י אֶלְיָשִׁ֜יב יוֹיָדָ֤ע וְיוֹחָנָן֙ וְיַדּ֔וּעַ כְּתוּבִ֖ים רָאשֵׁ֣י אָב֑וֹת וְהַכֹּ֣הֲנִ֔ים עַל־מַלְכ֖וּת דָּרְיָ֥וֶשׁ הַפָּֽרְסִֽי׃   פ
23 בְּנֵ֤י לֵוִי֙ רָאשֵׁ֣י הָֽאָב֔וֹת כְּתוּבִ֕ים עַל־סֵ֖פֶר דִּבְרֵ֣י הַיָּמִ֑ים וְעַד־יְמֵ֖י יֽוֹחָנָ֥ן בֶּן־אֶלְיָשִֽׁיב׃ 24 וְרָאשֵׁ֣י הַ֠לְוִיִּם חֲשַׁבְיָ֨ה שֵֽׁרֵבְיָ֜ה וְיֵשׁ֤וּעַ בֶּן־קַדְמִיאֵל֙ וַאֲחֵיהֶ֣ם לְנֶגְדָּ֔ם לְהַלֵּ֣ל לְהוֹד֔וֹת בְּמִצְוַ֖ת דָּוִ֣יד אִישׁ־הָאֱלֹהִ֑ים מִשְׁמָ֖ר לְעֻמַּ֥ת מִשְׁמָֽר׃ 25 מַתַּנְיָ֧ה וּבַקְבֻּֽקְיָ֛ה עֹבַדְיָ֥ה מְשֻׁלָּ֖ם טַלְמ֣וֹן עַקּ֑וּב שֹׁמְרִ֤ים שֽׁוֹעֲרִים֙ מִשְׁמָ֔ר בַּאֲסֻפֵּ֖י הַשְּׁעָרִֽים׃ 26 אֵ֕לֶּה בִּימֵ֛י יוֹיָקִ֥ים בֶּן־יֵשׁ֖וּעַ בֶּן־יוֹצָדָ֑ק וּבִימֵי֙ נְחֶמְיָ֣ה הַפֶּחָ֔ה וְעֶזְרָ֥א הַכֹּהֵ֖ן הַסּוֹפֵֽר׃   פ
27 וּבַחֲנֻכַּ֞ת חוֹמַ֣ת יְרוּשָׁלִַ֗ם בִּקְשׁ֤וּ אֶת־הַלְוִיִּם֙ מִכָּל־מְק֣וֹמֹתָ֔ם לַהֲבִיאָ֖ם לִֽירוּשָׁלָ֑͏ִם לַעֲשֹׂ֨ת חֲנֻכָּ֤ה וְשִׂמְחָה֙ וּבְתוֹד֣וֹת וּבְשִׁ֔יר מְצִלְתַּ֖יִם נְבָלִ֥ים וּבְכִנֹּרֽוֹת׃ 28 וַיֵּאָ֣סְפ֔וּ בְּנֵ֖י הַמְשֹׁרְרִ֑ים וּמִן־הַכִּכָּר֙ סְבִיב֣וֹת יְרוּשָׁלִַ֔ם וּמִן־חַצְרֵ֖י נְטֹפָתִֽי׃ 29 וּמִבֵּית֙ הַגִּלְגָּ֔ל וּמִשְּׂד֥וֹת גֶּ֖בַע וְעַזְמָ֑וֶת כִּ֣י חֲצֵרִ֗ים בָּנ֤וּ לָהֶם֙ הַמְשֹׁ֣רֲרִ֔ים סְבִיב֖וֹת יְרוּשָׁלָֽ͏ִם׃ 30 וַיִּֽטַּהֲר֔וּ הַכֹּהֲנִ֖ים וְהַלְוִיִּ֑ם וַֽיְטַהֲרוּ֙ אֶת־הָעָ֔ם וְאֶת־הַשְּׁעָרִ֖ים וְאֶֽת־הַחוֹמָֽה׃ 31 וָאַעֲלֶה֙ אֶת־שָׂרֵ֣י יְהוּדָ֔ה מֵעַ֖ל לַחוֹמָ֑ה וָאַעֲמִ֡ידָה שְׁתֵּ֣י תוֹדֹת֩ גְּדוֹלֹ֨ת וְתַהֲלֻכֹ֤ת לַיָּמִין֙ מֵעַ֣ל לַחוֹמָ֔ה לְשַׁ֖עַר הָאַשְׁפֹּֽת׃ 32 וַיֵּ֤לֶךְ אַחֲרֵיהֶם֙ הוֹשַׁ֣עְיָ֔ה וַחֲצִ֖י שָׂרֵ֥י יְהוּדָֽה׃ 33 וַעֲזַרְיָ֥ה עֶזְרָ֖א וּמְשֻׁלָּֽם׃ 34 יְהוּדָה֙ וּבִנְיָמִ֔ן וּֽשְׁמַֽעְיָ֖ה וְיִרְמְיָֽה׃   ס 35 וּמִבְּנֵ֥י הַכֹּהֲנִ֖ים בַּחֲצֹצְר֑וֹת זְכַרְיָ֨ה בֶן־יֽוֹנָתָ֜ן בֶּן־שְׁמַֽעְיָ֗ה בֶּן־מַתַּנְיָה֙ בֶּן־מִ֣יכָיָ֔ה בֶּן־זַכּ֖וּר בֶּן־אָסָֽף׃ 36 וְֽאֶחָ֡יו שְֽׁמַעְיָ֡ה וַעֲזַרְאֵ֡ל מִֽלֲלַ֡י גִּֽלֲלַ֡י מָעַ֞י נְתַנְאֵ֤ל וִֽיהוּדָה֙ חֲנָ֔נִי בִּכְלֵי־שִׁ֥יר דָּוִ֖יד אִ֣ישׁ הָאֱלֹהִ֑ים וְעֶזְרָ֥א הַסּוֹפֵ֖ר לִפְנֵיהֶֽם׃ 37 וְעַל֩ שַׁ֨עַר הָעַ֜יִן וְנֶגְדָּ֗ם עָלוּ֙ עַֽל־מַעֲלוֹת֙ עִ֣יר דָּוִ֔יד בַּֽמַּעֲלֶ֖ה לַחוֹמָ֑ה מֵעַל֙ לְבֵ֣ית דָּוִ֔יד וְעַ֛ד שַׁ֥עַר הַמַּ֖יִם מִזְרָֽח׃ 38 וְהַתּוֹדָ֧ה הַשֵּׁנִ֛ית הַהוֹלֶ֥כֶת לְמ֖וֹאל וַאֲנִ֣י אַחֲרֶ֑יהָ וַחֲצִ֨י הָעָ֜ם מֵעַ֣ל לְהַחוֹמָ֗ה מֵעַל֙ לְמִגְדַּ֣ל הַתַּנּוּרִ֔ים וְעַ֖ד הַחוֹמָ֥ה הָרְחָבָֽה׃ 39 וּמֵעַ֣ל לְשַֽׁעַר־אֶ֠פְרַיִם וְעַל־שַׁ֨עַר הַיְשָׁנָ֜ה וְעַל־שַׁ֣עַר הַדָּגִ֗ים וּמִגְדַּ֤ל חֲנַנְאֵל֙ וּמִגְדַּ֣ל הַמֵּאָ֔ה וְעַ֖ד שַׁ֣עַר הַצֹּ֑אן וְעָ֣מְד֔וּ בְּשַׁ֖עַר הַמַּטָּרָֽה׃ 40 וַֽתַּעֲמֹ֛דְנָה שְׁתֵּ֥י הַתּוֹדֹ֖ת בְּבֵ֣ית הָאֱלֹהִ֑ים וַאֲנִ֕י וַחֲצִ֥י הַסְּגָנִ֖ים עִמִּֽי׃ 41 וְהַכֹּהֲנִ֡ים אֶלְיָקִ֡ים מַעֲשֵׂיָ֡ה מִ֠נְיָמִין מִיכָיָ֧ה אֶלְיוֹעֵינַ֛י זְכַרְיָ֥ה חֲנַנְיָ֖ה בַּחֲצֹצְרֽוֹת׃ 42 וּמַעֲשֵׂיָ֨ה וּֽשְׁמַֽעְיָ֜ה וְאֶלְעָזָ֧ר וְעֻזִּ֛י וִֽיהוֹחָנָ֥ן וּמַלְכִּיָּ֖ה וְעֵילָ֣ם וָעָ֑זֶר וַיַּשְׁמִ֙יעוּ֙ הַמְשֹׁ֣רְרִ֔ים וְיִֽזְרַחְיָ֖ה הַפָּקִֽיד׃ 43 וַיִּזְבְּח֣וּ בַיּוֹם־הַ֠הוּא זְבָחִ֨ים גְּדוֹלִ֜ים וַיִּשְׂמָ֗חוּ כִּ֤י הָאֱלֹהִים֙ שִׂמְּחָם֙ שִׂמְחָ֣ה גְדוֹלָ֔ה וְגַ֧ם הַנָּשִׁ֛ים וְהַיְלָדִ֖ים שָׂמֵ֑חוּ וַתִּשָּׁמַ֛ע שִׂמְחַ֥ת יְרוּשָׁלַ֖͏ִם מֵרָחֽוֹק׃ 44 וַיִּפָּקְד֣וּ בַיּוֹם֩ הַה֨וּא אֲנָשִׁ֜ים עַל־הַנְּשָׁכ֗וֹת לָא֨וֹצָר֥וֹת לַתְּרוּמוֹת֮ לָרֵאשִׁ֣ית וְלַמַּֽעַשְׂרוֹת֒ לִכְנ֨וֹס בָּהֶ֜ם לִשְׂדֵ֤י הֶעָרִים֙ מְנָא֣וֹת הַתּוֹרָ֔ה לַכֹּהֲנִ֖ים וְלַלְוִיִּ֑ם כִּ֚י שִׂמְחַ֣ת יְהוּדָ֔ה עַל־הַכֹּהֲנִ֥ים וְעַל־הַלְוִיִּ֖ם הָעֹמְדִֽים׃ 45 וַֽיִּשְׁמְר֞וּ מִשְׁמֶ֤רֶת אֱלֹֽהֵיהֶם֙ וּמִשְׁמֶ֣רֶת הַֽטָּהֳרָ֔ה וְהַמְשֹׁרְרִ֖ים וְהַשֹּׁעֲרִ֑ים כְּמִצְוַ֥ת דָּוִ֖יד שְׁלֹמֹ֥ה בְנֽוֹ׃ 46 כִּֽי־בִימֵ֥י דָוִ֛יד וְאָסָ֖ף מִקֶּ֑דֶם ראש הַמְשֹׁ֣רְרִ֔ים וְשִׁיר־תְּהִלָּ֥ה וְהֹד֖וֹת לֵֽאלֹהִֽים׃ 47 וְכָל־יִשְׂרָאֵל֩ בִּימֵ֨י זְרֻבָּבֶ֜ל וּבִימֵ֣י נְחֶמְיָ֗ה נֹֽתְנִ֛ים מְנָי֛וֹת הַמְשֹׁרְרִ֥ים וְהַשֹּׁעֲרִ֖ים דְּבַר־י֣וֹם בְּיוֹמ֑וֹ וּמַקְדִּשִׁים֙ לַלְוִיִּ֔ם וְהַלְוִיִּ֔ם מַקְדִּשִׁ֖ים לִבְנֵ֥י אַהֲרֹֽן׃   פ