Yiddish
Hebrew
אידיש
1 און דאָס זײַנען די הױפּטן פֿון זײערע פֿאָטערהײַזער, און דער יחוס-בריװ פֿון די װאָס זײַנען אַרױפֿגעגאַנגען מיט מיר פֿון בבֿל, אין דער מלוכה פֿון דעם מלך אַרתַּחשַסטאָ. 2 פֿון די קינדער פֿון פּינחס: גֵרשוֹם. פֿון די קינדער פֿון איתָמָר: דָניאֵל. פֿון די קינדער פֿון דוד: חטוש. 3 פֿון די קינדער פֿון שכַניָה: פֿון די קינדער פֿון פּרעוֹש, זכַריָה; און צו אים האָבן זיך מיַחס געװען הונדערט און פֿופֿציק מאַנספּאַרשױנען. 4 פֿון די קינדער פֿון פּחת-מוֹאָבֿ: אֶליְהוֹעֵינַי דער זון פֿון זֶרַחיָהן, און מיט אים צװײ הונדערט מאַנספּאַרשױנען. 5 פֿון די קינדער פֿון שכַניָה: דער זון פֿון יַחזיאֵלן, און מיט אים דרײַ הונדערט מאַנספּאַרשױנען. 6 און פֿון די קינדער פֿון עָדין: עֶבֿד דער זון פֿון יוֹנָתָנען, און מיט אים פֿופֿציק מאַנספּאַרשױנען. 7 און פֿון די קינדער פֿון עֵילָם: ישַעיָה דער זון פֿון עַתַליָהן, און מיט אים זיבעציק מאַנספּאַרשױנען. 8 און פֿון די קינדער פֿון שפֿטיָה: זבֿדיָה דער זון פֿון מיכָאֵלן, און מיט אים אַכציק מאַנספּאַרשױנען. 9 פֿון די קינדער פֿון יוֹאָבֿ: עוֹבֿדיָה דער זון פֿון יחיאֵלן, און מיט אים צװײ הונדערט און אַכצן מאַנספּאַרשױנען. 10 און פֿון די קינדער פֿון שלוֹמית: דער זון פֿון יוֹסִפֿיָהן, און מיט אים הונדערט און זעכציק מאַנספּאַרשױנען. 11 און פֿון די קינדער פֿון בבֿי: זכַריָה דער זון פֿון בבֿין, און מיט אים אַכט און צװאַנציק מאַנספּאַרשױנען. 12 און פֿון די קינדער פֿון עַזגָד: יוֹחָנָן דער זון פֿון הַקָטָנען, און מיט אים הונדערט און צען מאַנספּאַרשױנען. 13 און פֿון די קינדער פֿון אַדוֹניקָם: די לעצטע; און דאָס זײַנען זײערע נעמען: אֶליפֿלֶט, יעִיאֵל, און שמַעיָה, און מיט זײ זעכציק מאַנספּאַרשױנען. 14 און פֿון די קינדער פֿון בגוַי: עותַי, און זַכּור, און מיט זײ זיבעציק מאַנספּאַרשױנען.
15 און איך האָב זײ אײַנגעזאַמלט בײַם טײַך װאָס גײט אַרײַן אין אַהוָא, און מיר האָבן דאָרטן גערוט דרײַ טעג, און איך האָב נאָכגעקוקט צװישן דעם פֿאָלק און צװישן די כּהנים, און האָב דאָרטן ניט געפֿונען פֿון די קינדער פֿון לֵוִי. 16 האָב איך געשיקט נאָך אֶליעֶזֶר, נאָך אַריאֵל, נאָך שמַעיָה, און נאָך אֶלנָתָן, און נאָך יָריבֿ, און נאָך אֶלנָתָן, און נאָך נָתָן, און נאָך זכַריָה, און נאָך משולָם, די הױפּטלײַט, און נאָך יוֹיָריבֿ, און נאָך אֶלנָתָן, די קענער. 17 און איך האָב זײ געגעבן אַ באַפֿעל צו אִדוֹ דעם הױפּטמאַן אין דעם אָרט כָּסִפֿיאָ, און איך האָב אַרײַנגעטאָן אין זײער מױל װערטער צו רעדן צו אִדוֹן [און] זײַן ברודער װאָס זײַנען געװען געזעצט איבער דעם אָרט כָּסִפֿיאָ, אונדז צו ברענגען באַדינער פֿאַר דעם הױז פֿון אונדזער גאָט. 18 און זײ האָבן אונדז געבראַכט, לױט דער גוטער האַנט פֿון גאָט אױף אונדז, אַ פֿאַרשטאַנדיקן מאַן פֿון די קינדער פֿון מַחלי דעם זון פֿון לֵוִי, דעם זון פֿון ישׂראלן; און שֵרֵבֿיָהן מיט זײַנע זין און זײַנע ברידער – אַכצן; 19 און חַשַבֿיָהן, און מיט אים ישַעיָהן פֿון די קינדער פֿון מרָרי, זײַנע ברידער, און זײערע זין – צװאַנציק; 20 און פֿון די נתינים װאָס דוד און די האַרן האָבן אָפּגעגעבן פֿאַר דעם דינסט פֿון די לוִיִים, צװײ הונדערט און צװאַנציק נתינים; אַלע זײַנען געװען אָנגערופֿן מיט די נעמען. 21 און איך האָב דאָרטן אױסגערופֿן אַ תָּענית בײַם טײַך אַהוָא, זיך צו פּײַניקן פֿאַר אונדזער גאָט, כּדי צו בעטן בײַ אים אַ גלײַכן װעג פֿאַר אונדז און פֿאַר אונדזערע קלײנע קינדער, און פֿאַר אונדזער גאַנצן פֿאַרמעג. 22 װאָרום איך האָב זיך געשעמט צו פֿאַרלאַנגען פֿון דעם מלך חיל און רײַטער אונדז צו העלפֿן פֿון אַ פֿײַנט אױפֿן װעג, װײַל מיר האָבן געזאָגט צום מלך, אַזױ צו זאָגן: די האַנט פֿון גאָט איז צום גוטן אױף אַלע װאָס זוכן אים, און זײַן מאַכט און זײַן צאָרן אַקעגן אַלע װאָס פֿאַרלאָזן אים. 23 און מיר האָבן געפֿאַסט, און געבעטן בײַ אונדזער גאָט װעגן דעם, און ער האָט זיך געלאָזט דערבעטן פֿון אונדז. 24 און איך האָב אָפּגעשײדט פֿון די האַרן פֿון די כּהנים צװעלף; שֵרֵבֿיָהן, חַשַבֿיָהן, און מיט זײ צען פֿון זײערע ברידער. 25 און איך האָב זײ צוגעװױגן דאָס זילבער, און דאָס גאָלד, און די כּלים, די אָפּשײדונג פֿאַר אונדזער גאָטס הױז װאָס דער מלך און זײַנע יוֹעצים און זײַנע האַרן און גאַנץ ישׂראל װאָס האָבן זיך דאָרטן געפֿונען, האָבן מנדבֿ געװען. 26 און איך האָב אָפּגעװױגן אױף זײערע האַנט זילבער זעקס הונדערט און פֿופֿציק צענטנער, און זילבערנע כּלים הונדערט צענטנער; גאָלד הונדערט צענטנער; 27 און גילדערנע בעכער צװאַנציק, צו טױזנט אַדַרכּוֹנים; און צװײ כּלים פֿון פֿײַנעם געלן קופּער, אַזױ טײַער װי גאָלד. 28 און איך האָב צו זײ געזאָגט: איר זײַט הײליק צו גאָט, און די כּלים זײַנען הײליק; און דאָס זילבער און דאָס גאָלד איז אַ נדבֿה צו יהוה דעם גאָט פֿון אײַערע עלטערן. 29 פּאַסט אױף און היט עס, ביז איר װעט עס אָפּװעגן פֿאַר די האַרן פֿון די כּהנים און די לוִיִים, און די האַרן פֿון די פֿאָטערהײַזער פֿון ישׂראל אין ירושָלַיִם, אין די קאַמערן פֿון גאָטס הױז. 30 און די כּהנים און די לוִיִים האָבן צוגענומען די װאָג פֿון דעם זילבער און דעם גאָלד, און די כּלים, אױף צו ברענגען קײן ירושָלַיִם אין הױז פֿון אונדזער גאָט.
31 און מיר האָבן אַװעקגעצױגן פֿון דעם טײַך אַהוָא אין צװעלפֿטן טאָג פֿון ערשטן חוֹדש, צו גײן קײן ירושָלַיִם, און די האַנט פֿון גאָט איז געװען אױף אונדז, און ער האָט אונדז באַשירעמט פֿון דער האַנט פֿון פֿײַנט און לױערער אױפֿן װעג. 32 און מיר זײַנען געקומען קײן ירושָלַיִם, און זײַנען דאָרטן געזעסן דרײַ טעג. 33 און אױפֿן פֿירטן טאָג איז דאָס זילבער און דאָס גאָלד און די כּלים אָפּגעװױגן געװאָרן אין הױז פֿון אונדזער גאָט, אױף דער האַנט פֿון מרַמוֹת דעם זון פֿון אורִיָהן, דעם כּהן, און מיט אים איז געװען אֶלעָזָר דער זון פֿון פּינחסן, און מיט זײ, יוֹזָבֿד דער זון פֿון יֵשועַן, און נוֹעַדיָה דער זון פֿון בנױן, די לוִיִים; 34 אַלץ מיט אַ צאָל און מיט אַ װאָג; און די גאַנצע װאָג איז פֿאַרשריבן געװאָרן אין יענער צײַט.
35 האָבן די קינדער פֿון גלות װאָס זײַנען געקומען פֿון געפֿאַנגענשאַפֿט, מקריבֿ געװען בראַנדאָפּפֿער צום גאָט פֿון ישׂראל, צװעלף אָקסן פֿאַר גאַנץ ישׂראל, זעקס און נײַנציק װידערס, זיבן און זיבעציק שעפּסן, צװעלף בעק פֿאַר זינדאָפּפֿער; אַלע בראַנדאָפּפֿער צו גאָט.
36 און זײ האָבן איבערגעגעבן די באַפֿעלן פֿון מלך צו די סאַטראַפּן פֿון מלך, און די פֿירשטן פֿון יענער זײַט טײַך; און זײ האָבן געהאָלפֿן דעם פֿאָלק און דעם הױז פֿון גאָט.
עברית
1 וְאֵ֛לֶּה רָאשֵׁ֥י אֲבֹתֵיהֶ֖ם וְהִתְיַחְשָׂ֑ם הָעֹלִ֣ים עִמִּ֗י בְּמַלְכ֛וּת אַרְתַּחְשַׁ֥סְתְּא הַמֶּ֖לֶךְ מִבָּבֶֽל׃   ס 2 מִבְּנֵ֤י פִֽינְחָס֙ גֵּֽרְשֹׁ֔ם   ס מִבְּנֵ֥י אִיתָמָ֖ר דָּנִיֵּ֑אל   ס מִבְּנֵ֥י דָוִ֖יד חַטּֽוּשׁ׃   ס 3 מִבְּנֵ֣י שְׁכַנְיָ֔ה   ס מִבְּנֵ֥י פַרְעֹ֖שׁ זְכַרְיָ֑ה וְעִמּ֛וֹ הִתְיַחֵ֥שׂ לִזְכָרִ֖ים מֵאָ֥ה וַחֲמִשִּֽׁים׃   ס 4 מִבְּנֵי֙ פַּחַ֣ת מוֹאָ֔ב אֶלְיְהֽוֹעֵינַ֖י בֶּן־זְרַֽחְיָ֑ה וְעִמּ֖וֹ מָאתַ֥יִם הַזְּכָרִֽים׃   ס 5 מִבְּנֵ֥י שְׁכַנְיָ֖ה בֶּן־יַחֲזִיאֵ֑ל וְעִמּ֕וֹ שְׁלֹ֥שׁ מֵא֖וֹת הַזְּכָרִֽים׃   ס 6 וּמִבְּנֵ֣י עָדִ֔ין עֶ֖בֶד בֶּן־יוֹנָתָ֑ן וְעִמּ֖וֹ חֲמִשִּׁ֥ים הַזְּכָרִֽים׃   ס 7 וּמִבְּנֵ֣י עֵילָ֔ם יְשַֽׁעְיָ֖ה בֶּן־עֲתַלְיָ֑ה וְעִמּ֖וֹ שִׁבְעִ֥ים הַזְּכָרִֽים׃   ס 8 וּמִבְּנֵ֣י שְׁפַטְיָ֔ה זְבַדְיָ֖ה בֶּן־מִֽיכָאֵ֑ל וְעִמּ֖וֹ שְׁמֹנִ֥ים הַזְּכָרִֽים׃   ס 9 מִבְּנֵ֣י יוֹאָ֔ב עֹבַדְיָ֖ה בֶּן־יְחִיאֵ֑ל וְעִמּ֕וֹ מָאתַ֛יִם וּשְׁמֹנָ֥ה עָשָׂ֖ר הַזְּכָרִֽים׃   ס 10 וּמִבְּנֵ֥י שְׁלוֹמִ֖ית בֶּן־יוֹסִפְיָ֑ה וְעִמּ֕וֹ מֵאָ֥ה וְשִׁשִּׁ֖ים הַזְּכָרִֽים׃   ס 11 וּמִבְּנֵ֣י בֵבַ֔י זְכַרְיָ֖ה בֶּן־בֵּבָ֑י וְעִמּ֕וֹ עֶשְׂרִ֥ים וּשְׁמֹנָ֖ה הַזְּכָרִֽים׃   ס 12 וּמִבְּנֵ֣י עַזְגָּ֔ד יוֹחָנָ֖ן בֶּן־הַקָּטָ֑ן וְעִמּ֕וֹ מֵאָ֥ה וַעֲשָׂרָ֖ה הַזְּכָרִֽים׃   ס 13 וּמִבְּנֵ֣י אֲדֹנִיקָם֮ אַחֲרֹנִים֒ וְאֵ֣לֶּה שְׁמוֹתָ֔ם אֱלִיפֶ֖לֶט יְעִיאֵ֣ל וּֽשְׁמַעְיָ֑ה וְעִמָּהֶ֖ם שִׁשִּׁ֥ים הַזְּכָרִֽים׃   ס 14 וּמִבְּנֵ֥י בִגְוַ֖י עוּתַ֣י וזבוד וְעִמּ֖וֹ שִׁבְעִ֥ים הַזְּכָרִֽים׃   פ
15 וָֽאֶקְבְּצֵ֗ם אֶל־הַנָּהָר֙ הַבָּ֣א אֶֽל־אַהֲוָ֔א וַנַּחֲנֶ֥ה שָׁ֖ם יָמִ֣ים שְׁלֹשָׁ֑ה וָאָבִ֤ינָה בָעָם֙ וּבַכֹּ֣הֲנִ֔ים וּמִבְּנֵ֥י לֵוִ֖י לֹא־מָצָ֥אתִי שָֽׁם׃ 16 וָאֶשְׁלְחָ֡ה לֶאֱלִיעֶ֡זֶר לַאֲרִיאֵ֡ל לִֽ֠שְׁמַעְיָה וּלְאֶלְנָתָ֨ן וּלְיָרִ֜יב וּלְאֶלְנָתָ֧ן וּלְנָתָ֛ן וְלִזְכַרְיָ֥ה וְלִמְשֻׁלָּ֖ם רָאשִׁ֑ים וּלְיוֹיָרִ֥יב וּלְאֶלְנָתָ֖ן מְבִינִֽים׃ 17 ואוצאה אוֹתָם֙ עַל־אִדּ֣וֹ הָרֹ֔אשׁ בְּכָסִפְיָ֖א הַמָּק֑וֹם וָאָשִׂימָה֩ בְּפִיהֶ֨ם דְּבָרִ֜ים לְ֠דַבֵּר אֶל־אִדּ֨וֹ אָחִ֤יו הנתונים בְּכָסִפְיָ֣א הַמָּק֔וֹם לְהָֽבִיא־לָ֥נוּ מְשָׁרְתִ֖ים לְבֵ֥ית אֱלֹהֵֽינוּ׃ 18 וַיָּבִ֨יאּוּ לָ֜נוּ כְּיַד־אֱלֹהֵ֨ינוּ הַטּוֹבָ֤ה עָלֵ֙ינוּ֙ אִ֣ישׁ שֶׂ֔כֶל מִבְּנֵ֣י מַחְלִ֔י בֶּן־לֵוִ֖י בֶּן־יִשְׂרָאֵ֑ל וְשֵׁרֵֽבְיָ֛ה וּבָנָ֥יו וְאֶחָ֖יו שְׁמֹנָ֥ה עָשָֽׂר׃ 19 וְאֶת־חֲשַׁבְיָ֔ה וְאִתּ֥וֹ יְשַֽׁעְיָ֖ה מִבְּנֵ֣י מְרָרִ֑י אֶחָ֥יו וּבְנֵיהֶ֖ם עֶשְׂרִֽים׃   ס 20 וּמִן־הַנְּתִינִ֗ים שֶׁנָּתַ֨ן דָּוִ֤יד וְהַשָּׂרִים֙ לַעֲבֹדַ֣ת הַלְוִיִּ֔ם נְתִינִ֖ים מָאתַ֣יִם וְעֶשְׂרִ֑ים כֻּלָּ֖ם נִקְּב֥וּ בְשֵׁמֽוֹת׃ 21 וָאֶקְרָ֨א שָׁ֥ם צוֹם֙ עַל־הַנָּהָ֣ר אַהֲוָ֔א לְהִתְעַנּ֖וֹת לִפְנֵ֣י אֱלֹהֵ֑ינוּ לְבַקֵּ֤שׁ מִמֶּ֙נּוּ֙ דֶּ֣רֶךְ יְשָׁרָ֔ה לָ֥נוּ וּלְטַפֵּ֖נוּ וּלְכָל־רְכוּשֵֽׁנוּ׃ 22 כִּ֣י בֹ֗שְׁתִּי לִשְׁא֤וֹל מִן־הַמֶּ֙לֶךְ֙ חַ֣יִל וּפָרָשִׁ֔ים לְעָזְרֵ֥נוּ מֵאוֹיֵ֖ב בַּדָּ֑רֶךְ כִּֽי־אָמַ֨רְנוּ לַמֶּ֜לֶךְ לֵאמֹ֗ר יַד־אֱלֹהֵ֤ינוּ עַל־כָּל־מְבַקְשָׁיו֙ לְטוֹבָ֔ה וְעֻזּ֣וֹ וְאַפּ֔וֹ עַ֖ל כָּל־עֹזְבָֽיו׃ 23 וַנָּצ֛וּמָה וַנְּבַקְשָׁ֥ה מֵאֱלֹהֵ֖ינוּ עַל־זֹ֑את וַיֵּעָתֵ֖ר לָֽנוּ׃ 24 וָאַבְדִּ֛ילָה מִשָּׂרֵ֥י הַכֹּהֲנִ֖ים שְׁנֵ֣ים עָשָׂ֑ר לְשֵׁרֵֽבְיָ֣ה חֲשַׁבְיָ֔ה וְעִמָּהֶ֥ם מֵאֲחֵיהֶ֖ם עֲשָׂרָֽה׃ 25 ואשקולה לָהֶ֔ם אֶת־הַכֶּ֥סֶף וְאֶת־הַזָּהָ֖ב וְאֶת־הַכֵּלִ֑ים תְּרוּמַ֣ת בֵּית־אֱלֹהֵ֗ינוּ הַהֵרִ֙ימוּ֙ הַמֶּ֙לֶךְ֙ וְיֹעֲצָ֣יו וְשָׂרָ֔יו וְכָל־יִשְׂרָאֵ֖ל הַנִּמְצָאִֽים׃ 26 וָאֶשְׁקֲלָ֨ה עַל־יָדָ֜ם כֶּ֗סֶף כִּכָּרִים֙ שֵֽׁשׁ־מֵא֣וֹת וַחֲמִשִּׁ֔ים וּכְלֵי־כֶ֥סֶף מֵאָ֖ה לְכִכָּרִ֑ים זָהָ֖ב מֵאָ֥ה כִכָּֽר׃ 27 וּכְפֹרֵ֤י זָהָב֙ עֶשְׂרִ֔ים לַאֲדַרְכֹנִ֖ים אָ֑לֶף וּכְלֵ֨י נְחֹ֜שֶׁת מֻצְהָ֤ב טוֹבָה֙ שְׁנַ֔יִם חֲמוּדֹ֖ת כַּזָּהָֽב׃ 28 וָאֹמְרָ֣ה אֲלֵהֶ֗ם אַתֶּ֥ם קֹ֙דֶשׁ֙ לַיהוָ֔ה וְהַכֵּלִ֖ים קֹ֑דֶשׁ וְהַכֶּ֤סֶף וְהַזָּהָב֙ נְדָבָ֔ה לַיהוָ֖ה אֱלֹהֵ֥י אֲבֹתֵיכֶֽם׃ 29 שִׁקְד֣וּ וְשִׁמְר֗וּ עַֽד־תִּשְׁקְל֡וּ לִפְנֵי֩ שָׂרֵ֨י הַכֹּהֲנִ֧ים וְהַלְוִיִּ֛ם וְשָׂרֵֽי־הָאָב֥וֹת לְיִשְׂרָאֵ֖ל בִּירוּשָׁלָ֑͏ִם הַלִּשְׁכ֖וֹת בֵּ֥ית יְהוָֽה׃ 30 וְקִבְּלוּ֙ הַכֹּהֲנִ֣ים וְהַלְוִיִּ֔ם מִשְׁקַ֛ל הַכֶּ֥סֶף וְהַזָּהָ֖ב וְהַכֵּלִ֑ים לְהָבִ֥יא לִירוּשָׁלַ֖͏ִם לְבֵ֥ית אֱלֹהֵֽינוּ׃   פ
31 וַֽנִּסְעָ֞ה מִנְּהַ֣ר אֽ͏ַהֲוָ֗א בִּשְׁנֵ֤ים עָשָׂר֙ לַחֹ֣דֶשׁ הָרִאשׁ֔וֹן לָלֶ֖כֶת יְרוּשָׁלָ֑͏ִם וְיַד־אֱלֹהֵ֙ינוּ֙ הָיְתָ֣ה עָלֵ֔ינוּ וַיַּ֨צִּילֵ֔נוּ מִכַּ֥ף אוֹיֵ֛ב וְאוֹרֵ֖ב עַל־הַדָּֽרֶךְ׃ 32 וַנָּב֖וֹא יְרוּשָׁלָ֑͏ִם וַנֵּ֥שֶׁב שָׁ֖ם יָמִ֥ים שְׁלֹשָֽׁה׃ 33 וּבַיּ֣וֹם הָרְבִיעִ֡י נִשְׁקַ֣ל הַכֶּסֶף֩ וְהַזָּהָ֨ב וְהַכֵּלִ֜ים בְּבֵ֣ית אֱלֹהֵ֗ינוּ עַ֠ל יַד־מְרֵמ֤וֹת בֶּן־אֽוּרִיָּה֙ הַכֹּהֵ֔ן וְעִמּ֖וֹ אֶלְעָזָ֣ר בֶּן־פִּֽינְחָ֑ס וְעִמָּהֶ֞ם יוֹזָבָ֧ד בֶּן־יֵשׁ֛וּעַ וְנֽוֹעַדְיָ֥ה בֶן־בִּנּ֖וּי הַלְוִיִּֽם׃ 34 בְּמִסְפָּ֥ר בְּמִשְׁקָ֖ל לַכֹּ֑ל וַיִּכָּתֵ֥ב כָּֽל־הַמִּשְׁקָ֖ל בָּעֵ֥ת הַהִֽיא׃   פ
35 הַ֠בָּאִים מֵֽהַשְּׁבִ֨י בְנֵֽי־הַגּוֹלָ֜ה הִקְרִ֥יבוּ עֹל֣וֹת לֵאלֹהֵ֣י יִשְׂרָאֵ֗ל פָּרִ֨ים שְׁנֵים־עָשָׂ֤ר עַל־כָּל־יִשְׂרָאֵל֙ אֵילִ֣ים תִּשְׁעִ֣ים וְשִׁשָּׁ֗ה כְּבָשִׂים֙ שִׁבְעִ֣ים וְשִׁבְעָ֔ה צְפִירֵ֥י חַטָּ֖את שְׁנֵ֣ים עָשָׂ֑ר הַכֹּ֖ל עוֹלָ֥ה לַיהוָֽה׃   פ
36 וַֽיִּתְּנ֣וּ אֶת־דָּתֵ֣י הַמֶּ֗לֶךְ לַאֲחַשְׁדַּרְפְּנֵי֙ הַמֶּ֔לֶךְ וּפַחֲו֖וֹת עֵ֣בֶר הַנָּהָ֑ר וְנִשְּׂא֥וּ אֶת־הָעָ֖ם וְאֶת־בֵּֽית־הָאֱלֹהִֽים׃   ס