Yiddish
Hebrew
אידיש
1 דענצמאָל האָט דער מלך דָריָוֶש געגעבן אַ באַפֿעל, און מע האָט נאָכגעזוכט אין דער ביכערקאַמער װאָס מע לײגט דאָרטן אַװעק די שאַצן אין בבֿל. 2 און עס איז געפֿונען געװאָרן אין אַחמתאָ, אין דער הױפּטשטאָט װאָס אין דער מדינה מָדַי, אַ מגילה, און אַזױ איז געװען געשריבן אין איר: צום געדענקען:
3 אין ערשטן יאָר פֿון מלך כּוֹרֶש, האָט דער מלך כּוֹרֶש געגעבן אַ באַפֿעל: װעגן דעם הױז פֿון גאָט אין ירושָלַיִם – זאָל דאָס הױז געבױט װערן פֿאַר אַן אָרט װוּ מע שלאַכט שלאַכטאָפּפֿער, און זײַנע גרונטפֿעסטן זאָלן געלײגט װערן שטאַרק; זײַן הײך זאָל זײַן זעכציק אײַלן, זײַן ברײט זעכציק אײַלן; 4 מיט דרײַ שיכטן פֿון שװערע שטײנער, און אַ שיכט פֿון נײַעם האָלץ; און די הוֹצאות זאָלן געגעבן װערן פֿון מלכס הױז. 5 און אױך די גילדערנע און זילבערנע כּלים פֿון גאָטס הױז װאָס נבֿוכַדנֶצַר האָט אַרױסגענומען פֿון דעם טעמפּל װאָס אין ירושָלַיִם, און אַװעקגעפֿירט קײן בבֿל, זאָל מען אומקערן, און דאָס זאָל צוריקגײן צו דעם טעמפּל װאָס אין ירושָלַיִם אױף זײַן אָרט, און זאָלסט עס אַװעקלײגן אין הױז פֿון גאָט. 6 ״אַצונד, תַּתּנַי דער פֿירשט פֿון יענער זײַט טײַך, שתַר-בוֹזנַי, און אײַערע חבֿרים די אַפֿרסכאָער װאָס אױף יענער זײַט טײַך, האַלט זיך װײַט פֿון דאָרטן. 7 לאָזט צו רו די אַרבעט פֿון דעם דאָזיקן הױז פֿון גאָט; זאָלן דער פֿירשט פֿון די ייִדן, און די עלטסטע פֿון די ייִדן בױען דאָס דאָזיקע הױז פֿון גאָט אױף זײַן אָרט. 8 און פֿון מיר װערט געגעבן אַ באַפֿעל װעגן װאָס איר זאָלט טאָן פֿאַר די דאָזיקע עלטסטע פֿון די ייִדן, כּדי צו בױען דאָס דאָזיקע הױז פֿון גאָט: אַז פֿון דעם מלכס אײגנטום, פֿון דעם אָפּצאָל אױף יענער זײַט טײַך, זאָלן אױף גיך געגעבן װערן די הוֹצאות צו די דאָזיקע מענטשן, כּדי ניט צו שטערן. 9 און װאָס זײ האָבן נײטיק, סײַ יונגע אָקסן, סײַ װידערס און שעפּסן, אױף אױפֿצוברענגען צום גאָט פֿון הימל, װײץ, זאַלץ, װײַן און אײל, לױט דעם פֿאַרלאַנג פֿון די כּהנים װאָס אין ירושָלַיִם, זאָל זײ געגעבן װערן טאָג אין טאָג ניט פֿאַרפֿעלט; 10 כּדי זײ זאָלן מקריבֿ זײַן געשמאַקע ריחות צום גאָט פֿון הימל, און בעטן פֿאַר דעם לעבן פֿון מלך און זײַנע קינדער. 11 און פֿון מיר װערט געגעבן אַ באַפֿעל, אַז יעטװעדער אײנער װאָס װעט ענדערן דאָס דאָזיקע װאָרט, זאָל אַ באַלקן אַרױסגעריסן װערן פֿון זײַן הױז, און ער זאָל צוגעשלאָגן װערן דערױף אין דער הײך; און זײַן הױז זאָל געמאַכט װערן פֿאַר אַ מיסטהױפֿן דערפֿאַר. 12 און דער גאָט װאָס האָט געמאַכט רוען זײַן נאָמען דאָרטן, זאָל אומװאַרפֿן יעטװעדער מלך און פֿאָלק װאָס װעט אױסשטרעקן זײַן האַנט דאָס צו ענדערן, כּדי צו צעשטערן דאָס דאָזיקע הױז פֿון גאָט װאָס אין ירושָלַיִם. איך דָריָוֶש האָב געגעבן דעם באַפֿעל; זאָל ער געטאָן װערן אױף גיך.
13 דענצמאָל, װײַל דער מלך דָריָוֶש האָט געשיקט, האָבן תַּתּנַי דער פֿירשט פֿון יענער זײַט טײַך, שתַר-בוֹזנַי, און זײַנע חבֿרים, אױף גיך אַזױ געטאָן. 14 און די עלטסטע פֿון די ייִדן האָבן געבױט און האָבן באַגליקט, לױט דער נבֿואה פֿון חַגַי דעם נבֿיא, און זכַריָה דעם זון פֿון עִדוֹאן. און זײ האָבן געבױט און פֿאַרענדיקט לױט דעם באַפֿעל פֿון דעם גאָט פֿון ישׂראל, און לױט דעם באַפֿעל פֿון כּוֹרֶשן, און דָריָוֶשן, און אַרתַּחשַשתּאָ דעם מלך פֿון פָרַס. 15 און מע האָט פֿאַרענדיקט דאָס דאָזיקע הױז ביזן דריטן טאָג פֿון חוֹדש אָדֶר, װאָס איז געװען אין זעקסטן יאָר פֿון מלך דָריָוֶשעס מלוכה.
16 און די קינדער פֿון ישׂראל, די כּהנים און די לוִיִים, און די איבעריקע קינדער פֿון גלות, האָבן געמאַכט די באַנײַאונג פֿון דעם דאָזיקן הױז פֿון גאָט מיט שׂמחה. 17 און זײ האָבן מקריבֿ געװען צו דער באַנײַאונג פֿון דעם דאָזיקן הױז פֿון גאָט הונדערט אָקסן, צװײ הונדערט װידערס, פֿיר הונדערט שעפּסן, און צװעלף ציגנבעק פֿאַר זינדאָפּפֿער פֿאַר גאַנץ ישׂראל, לױט דער צאָל פֿון די שבֿטים פֿון ישׂראל. 18 און זײ האָבן געשטעלט די כּהנים לױט זײערע אײנטײלונגען, און די לוִיִים לױט זײערע אָפּטײלונגען, אױף דעם דינסט פֿון גאָט װאָס אין ירושָלַיִם, אַזױ װי עס שטײט געשריבן אין דעם בוך פֿון משהן.
19 און די קינדער פֿון גלות האָבן געמאַכט דעם קָרבן-פּסַח אין פֿערצנטן טאָג פֿון ערשטן חוֹדש. 20 װאָרום די כּהנים און די לוִיִים האָבן זיך אין אײנעם גערײניקט; זײ זײַנען אַלע געװען רײן. און זײ האָבן געשאָכטן דעם קָרבן-פּסַח פֿאַר אַלע קינדער פֿון גלות, און פֿאַר זײערע ברידער די כּהנים, און פֿאַר זיך אַלײן. 21 און עס האָבן געגעסן די קינדער פֿון ישׂראל װאָס האָבן זיך אומגעקערט פֿון גלות, און איטלעכער װאָס האָט זיך אָפּגעשײדט צו זײ פֿון דער אומרײניקײט פֿון די פֿעלקער פֿון לאַנד, כּדי צו זוכן יהוה דעם גאָט פֿון ישׂראל. 22 און זײ האָבן געמאַכט דעם יָום-טובֿ פֿון מצות זיבן טעג מיט פֿרײד, װאָרום גאָט האָט זײ דערפֿרײט, און האָט צוגעקערט צו זײ דאָס האַרץ פֿון דעם מלך פֿון אַשור, צו שטאַרקן זײערע הענט אין דער אַרבעט פֿון דעם הױז פֿון גאָט, דעם גאָט פֿון ישׂראל.
עברית
1 בֵּאדַ֛יִן דָּרְיָ֥וֶשׁ מַלְכָּ֖א שָׂ֣ם טְעֵ֑ם וּבַקַּ֣רוּ בְּבֵ֣ית סִפְרַיָּ֗א דִּ֧י גִנְזַיָּ֛א מְהַחֲתִ֥ין תַּמָּ֖ה בְּבָבֶֽל׃ 2 וְהִשְׁתְּכַ֣ח בְּאַחְמְתָ֗א בְּבִֽירְתָ֛א דִּ֛י בְּמָדַ֥י מְדִינְתָּ֖ה מְגִלָּ֣ה חֲדָ֑ה וְכֵן־כְּתִ֥יב בְּגַוַּ֖הּ דִּכְרוֹנָֽה׃   פ
3 בִּשְׁנַ֨ת חֲדָ֜ה לְכ֣וֹרֶשׁ מַלְכָּ֗א כּ֣וֹרֶשׁ מַלְכָּא֮ שָׂ֣ם טְעֵם֒ בֵּית־אֱלָהָ֤א בִֽירוּשְׁלֶם֙ בַּיְתָ֣א יִתְבְּנֵ֔א אֲתַר֙ דִּֽי־דָבְחִ֣ין דִּבְחִ֔ין וְאֻשּׁ֖וֹהִי מְסֽוֹבְלִ֑ין רוּמֵהּ֙ אַמִּ֣ין שִׁתִּ֔ין פְּתָיֵ֖הּ אַמִּ֥ין שִׁתִּֽין׃ 4 נִדְבָּכִ֞ין דִּי־אֶ֤בֶן גְּלָל֙ תְּלָתָ֔א וְנִדְבָּ֖ךְ דִּי־אָ֣ע חֲדַ֑ת וְנִ֨פְקְתָ֔א מִן־בֵּ֥ית מַלְכָּ֖א תִּתְיְהִֽב׃ 5 וְ֠אַף מָאנֵ֣י בֵית־אֱלָהָא֮ דִּ֣י דַהֲבָ֣ה וְכַסְפָּא֒ דִּ֣י נְבֽוּכַדְנֶצַּ֗ר הַנְפֵּ֛ק מִן־הֵיכְלָ֥א דִי־בִירוּשְׁלֶ֖ם וְהֵיבֵ֣ל לְבָבֶ֑ל יַהֲתִיב֗וּן וִ֠יהָךְ לְהֵיכְלָ֤א דִי־בִירֽוּשְׁלֶם֙ לְאַתְרֵ֔הּ וְתַחֵ֖ת בְּבֵ֥ית אֱלָהָֽא׃   ס 6 כְּעַ֡ן תַּ֠תְּנַי פַּחַ֨ת עֲבַֽר־נַהֲרָ֜ה שְׁתַ֤ר בּוֹזְנַי֙ וּכְנָוָ֣תְה֔וֹן אֲפַרְסְכָיֵ֔א דִּ֖י בַּעֲבַ֣ר נַהֲרָ֑ה רַחִיקִ֥ין הֲו֖וֹ מִן־תַּמָּֽה׃ 7 שְׁבֻ֕קוּ לַעֲבִידַ֖ת בֵּית־אֱלָהָ֣א דֵ֑ךְ פַּחַ֤ת יְהוּדָיֵא֙ וּלְשָׂבֵ֣י יְהוּדָיֵ֔א בֵּית־אֱלָהָ֥א דֵ֖ךְ יִבְנ֥וֹן עַל־אַתְרֵֽהּ׃ 8 וּמִנִּי֮ שִׂ֣ים טְעֵם֒ לְמָ֣א דִֽי־תֽ͏ַעַבְד֗וּן עִם־שָׂבֵ֤י יְהוּדָיֵא֙ אִלֵּ֔ךְ לְמִבְנֵ֖א בֵּית־אֱלָהָ֣א דֵ֑ךְ וּמִנִּכְסֵ֣י מַלְכָּ֗א דִּ֚י מִדַּת֙ עֲבַ֣ר נַהֲרָ֔ה אָסְפַּ֗רְנָא נִפְקְתָ֛א תֶּהֱוֵ֧א מִֽתְיַהֲבָ֛א לְגֻבְרַיָּ֥א אִלֵּ֖ךְ דִּי־לָ֥א לְבַטָּלָֽא׃ 9 וּמָ֣ה חַשְׁחָ֡ן וּבְנֵ֣י תוֹרִ֣ין וְדִכְרִ֣ין וְאִמְּרִ֣ין לַעֲלָוָ֣ן לֶאֱלָ֪הּ שְׁמַיָּ֟א חִנְטִ֞ין מְלַ֣ח חֲמַ֣ר וּמְשַׁ֗ח כְּמֵאמַ֨ר כָּהֲנַיָּ֤א דִי־בִירֽוּשְׁלֶם֙ לֶהֱוֵ֨א מִתְיְהֵ֥ב לְהֹ֛ם י֥וֹם בְּי֖וֹם דִּי־לָ֥א שָׁלֽוּ׃ 10 דִּֽי־לֶהֱוֺ֧ן מְהַקְרְבִ֛ין נִיחוֹחִ֖ין לֶאֱלָ֣הּ שְׁמַיָּ֑א וּמְצַלַּ֕יִן לְחַיֵּ֥י מַלְכָּ֖א וּבְנֽוֹהִי׃ 11 וּמִנִּי֮ שִׂ֣ים טְעֵם֒ דִּ֣י כָל־אֱנָ֗שׁ דִּ֤י יְהַשְׁנֵא֙ פִּתְגָמָ֣א דְנָ֔ה יִתְנְסַ֥ח אָע֙ מִן־בַּיְתֵ֔הּ וּזְקִ֖יף יִתְמְחֵ֣א עֲלֹ֑הִי וּבַיְתֵ֛הּ נְוָל֥וּ יִתְעֲבֵ֖ד עַל־דְּנָֽה׃ 12 וֵֽאלָהָ֞א דִּ֣י שַׁכִּ֧ן שְׁמֵ֣הּ תַּמָּ֗ה יְמַגַּ֞ר כָּל־מֶ֤לֶךְ וְעַם֙ דִּ֣י יִשְׁלַ֣ח יְדֵ֗הּ לְהַשְׁנָיָ֛ה לְחַבָּלָ֛ה בֵּית־אֱלָהָ֥א דֵ֖ךְ דִּ֣י בִירוּשְׁלֶ֑ם אֲנָ֤ה דָרְיָ֙וֶשׁ֙ שָׂ֣מֶת טְעֵ֔ם אָסְפַּ֖רְנָא יִתְעֲבִֽד׃   פ
13 אֱ֠דַיִן תַּתְּנַ֞י פַּחַ֧ת עֲבַֽר־נַהֲרָ֛ה שְׁתַ֥ר בּוֹזְנַ֖י וּכְנָוָתְה֑וֹן לָקֳבֵ֗ל דִּֽי־שְׁלַ֞ח דָּרְיָ֧וֶשׁ מַלְכָּ֛א כְּנֵ֖מָא אָסְפַּ֥רְנָא עֲבַֽדוּ׃ 14 וְשָׂבֵ֤י יְהוּדָיֵא֙ בָּנַ֣יִן וּמַצְלְחִ֔ין בִּנְבוּאַת֙ חַגַּ֣י נביאה וּזְכַרְיָ֖ה בַּר־עִדּ֑וֹא וּבְנ֣וֹ וְשַׁכְלִ֗לוּ מִן־טַ֙עַם֙ אֱלָ֣הּ יִשְׂרָאֵ֔ל וּמִטְּעֵם֙ כּ֣וֹרֶשׁ וְדָרְיָ֔וֶשׁ וְאַרְתַּחְשַׁ֖שְׂתְּא מֶ֥לֶךְ פָּרָֽס׃ 15 וְשֵׁיצִיא֙ בַּיְתָ֣ה דְנָ֔ה עַ֛ד י֥וֹם תְּלָתָ֖ה לִירַ֣ח אֲדָ֑ר דִּי־הִ֣יא שְׁנַת־שֵׁ֔ת לְמַלְכ֖וּת דָּרְיָ֥וֶשׁ מַלְכָּֽא׃   פ
16 וַעֲבַ֣דוּ בְנֵֽי־יִ֠שְׂרָאֵל כָּהֲנַיָּ֨א וְלֵוָיֵ֜א וּשְׁאָ֣ר בְּנֵי־גָלוּתָ֗א חֲנֻכַּ֛ת בֵּית־אֱלָהָ֥א דְנָ֖ה בְּחֶדְוָֽה׃ 17 וְהַקְרִ֗בוּ לַחֲנֻכַּת֮ בֵּית־אֱלָהָ֣א דְנָה֒ תּוֹרִ֣ין מְאָ֔ה דִּכְרִ֣ין מָאתַ֔יִן אִמְּרִ֖ין אַרְבַּ֣ע מְאָ֑ה וּצְפִירֵ֨י עִזִּ֜ין לחטיא עַל־כָּל־יִשְׂרָאֵל֙ תְּרֵֽי־עֲשַׂ֔ר לְמִנְיָ֖ן שִׁבְטֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃ 18 וַהֲקִ֨ימוּ כָהֲנַיָּ֜א בִּפְלֻגָּתְה֗וֹן וְלֵוָיֵא֙ בְּמַחְלְקָ֣תְה֔וֹן עַל־עֲבִידַ֥ת אֱלָהָ֖א דִּ֣י בִירוּשְׁלֶ֑ם כִּכְתָ֖ב סְפַ֥ר מֹשֶֽׁה׃   פ
19 וַיַּעֲשׂ֥וּ בְנֵי־הַגּוֹלָ֖ה אֶת־הַפָּ֑סַח בְּאַרְבָּעָ֥ה עָשָׂ֖ר לַחֹ֥דֶשׁ הָרִאשֽׁוֹן׃ 20 כִּ֣י הִֽטַּהֲר֞וּ הַכֹּהֲנִ֧ים וְהַלְוִיִּ֛ם כְּאֶחָ֖ד כֻּלָּ֣ם טְהוֹרִ֑ים וַיִּשְׁחֲט֤וּ הַפֶּ֙סַח֙ לְכָל־בְּנֵ֣י הַגּוֹלָ֔ה וְלַאֲחֵיהֶ֥ם הַכֹּהֲנִ֖ים וְלָהֶֽם׃ 21 וַיֹּאכְל֣וּ בְנֵֽי־יִשְׂרָאֵ֗ל הַשָּׁבִים֙ מֵֽהַגּוֹלָ֔ה וְכֹ֗ל הַנִּבְדָּ֛ל מִטֻּמְאַ֥ת גּוֹיֵֽ־הָאָ֖רֶץ אֲלֵהֶ֑ם לִדְרֹ֕שׁ לַֽיהוָ֖ה אֱלֹהֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃ 22 וַיַּֽעֲשׂ֧וּ חַג־מַצּ֛וֹת שִׁבְעַ֥ת יָמִ֖ים בְּשִׂמְחָ֑ה כִּ֣י שִׂמְּחָ֣ם יְהוָ֗ה וְֽהֵסֵ֞ב לֵ֤ב מֶֽלֶךְ־אַשּׁוּר֙ עֲלֵיהֶ֔ם לְחַזֵּ֣ק יְדֵיהֶ֔ם בִּמְלֶ֥אכֶת בֵּית־הָאֱלֹהִ֖ים אֱלֹהֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃   פ