Yiddish
Hebrew
אידיש
1 און װי עזרא האָט מתפּלל געװען און װי ער האָט זיך מתװדה געװען, װײנענדיק און זיך װאַרפֿנדיק פֿאַר גאָטס הױז, האָט זיך אָנגעזאַמלט צו אים פֿון ישׂראל זײער אַ גרױס געזעמל, מענער און װײַבער און קינדער; װאָרום דאָס פֿאָלק האָט געװײנט אַ גרױס געװײן. 2 און שכַניָה דער זון פֿון יחיאֵלן, פֿון די קינדער פֿון עֵילָם, האָט זיך אָפּגערופֿן און האָט געזאָגט צו עזראן: מיר האָבן געפֿעלשט אָן אונדזער גאָט, און האָבן גענומען פֿרעמדע װײַבער פֿון די פֿעלקער פֿון לאַנד, אָבער אַצונד איז דאָ אַ האָפֿענונג פֿאַר ישׂראל װעגן דעם. 3 און לאָמיר אַצונד שליסן אַ בונד מיט אונדזער גאָט, אַװעקצושיקן די אַלע װײַבער, און די װאָס זײַנען געבאָרן פֿון זײ, לױט דער עצה פֿון גאָט, און די װאָס ציטערן איבער דעם געבאָט פֿון אונדזער גאָט, און זאָל געטאָן װערן לױט דער תּוֹרה. 4 שטײ אױף, װאָרום אױף דיר ליגט די זאַך, און מיר זײַנען מיט דיר; זײַ שטאַרק און טו.
5 איז עזרא אױפֿגעשטאַנען און האָט באַשװאָרן די האַרן פֿון די כּהנים, די לוִיִים, און גאַנץ ישׂראל, צו טאָן אַזױ װי דאָס דאָזיקע װאָרט; און זײ האָבן געשװאָרן. 6 און עזרא איז אױפֿגעשטאַנען פֿון פֿאַר דעם הױז פֿון גאָט, און ער איז אַװעק אין דער קאַמער פֿון יהוֹחנָן דעם זון פֿון אֶליָשיבֿן; און אַז ער איז געקומען אַהין, האָט ער ניט געגעסן קײן ברױט, און ניט געטרונקען קײן װאַסער, װאָרום ער האָט געטרױערט אױף דער פֿעלשונג פֿון די גלות-לײַט. 7 און מע האָט אַרױסגעלאָזט אַן אױסרוף אין יהודה און ירושָלַיִם צו אַלע קינדער פֿון גלות, זיך אײַנצוזאַמלען קײן ירושָלַיִם; 8 און איטלעכער װאָס װעט ניט קומען אין דרײַ טעג, לױט דער עצה פֿון די האַרן און די עלטסטע, זאָל זײַן גאַנצער פֿאַרמעג זײַן חרם, און ער זאָל אָפּגעשײדט װערן פֿון דער עדה פֿון גלות. 9 האָבן זיך אײַנגעזאַמלט אַלע מענער פֿון יהודה און בנימין קײן ירושָלַיִם צום דריטן טאָג; דאָס איז געװען אין נײַנטן חוֹדש, אין צװאַנציקסטן טאָג אין חוֹדש. און דאָס גאַנצע פֿאָלק איז געזעסן אױפֿן ברײטן פּלאַץ פֿון גאָטס הױז, ציטערנדיק איבער דער זאַך, און איבער די רעגנס.
10 און עזרא דער כּהן איז אױפֿגעשטאַנען, און האָט צו זײ געזאָגט: איר האָט געפֿעלשט און האָט גענומען פֿרעמדע װײַבער נאָך צוצולײגן צו דער שולד פֿון ישׂראל. 11 און אַצונד גיט אַ װידױ צו יהוה דעם גאָט פֿון אײַערע עלטערן, און טוט זײַן רצון, און שײדט אײַך אָפּ פֿון די פֿעלקער פֿון לאַנד, און פֿון די פֿרעמדע װײַבער. 12 האָט זיך אָפּגערופֿן די גאַנצע אײַנזאַמלונג און האָט געזאָגט אױף אַ הױכן קָול: יאָ, אַזױ װי דײַן װאָרט איז פֿאַר אונדז צו טאָן. 13 אָבער דאָס פֿאָלק איז גרױס, און עס איז די צײַט פֿון רעגנס, און ניטאָ קײן כּוֹח צו שטײן דרױסן, און די אַרבעט איז ניט אױף אײן טאָג, און ניט אױף צװײ; װאָרום מיר האָבן פֿיל פֿאַרבראָכן אין דער דאָזיקער זאַך. 14 זאָלן אונדזערע האַרן זיך אָפּשטעלן פֿאַר דער גאַנצער אײַנזאַמלונג, און אַלע װאָס אין אונדזערע שטעט װאָס האָבן גענומען פֿרעמדע װײַבער, זאָלן קומען אין געשטעלטע צײַטן, און מיט זײ די עלטסטע פֿון איטלעכער שטאָט און אירע ריכטער, ביז מע װעט אָפּקערן פֿון אונדז דעם גרימצאָרן פֿון יהוה אונדזער גאָט װעגן דער דאָזיקער זאַך.
15 נאָר יוֹנָתָן דער זון פֿון עַשָׂהאֵלן, און יַחזְיָה דער זון פֿון תִּקוָהן, האָבן זיך געשטעלט אַקעגן דעם, און משולָם, און שַבתַי דער לֵוִי, האָבן זײ צוגעהאָלפֿן. 16 און די קינדער פֿון גלות האָבן אַזױ געטאָן; און עזרא דער כּהן, און עטלעכע הױפּטן פֿון פֿאָטערהײַזער, לױט זײערע פֿאָטערהײַזער, און אַלע מיט נעמען, זײַנען אָפּגעזונדערט געװאָרן, און זײ האָבן זיך געזעצט אין ערשטן טאָג פֿון צענטן חוֹדש אױסצופֿאָרשן די זאַך. 17 און זײ זײַנען פֿאַרטיק געװאָרן מיט אַלע מענער װאָס האָבן גענומען פֿרעמדע װײַבער, ביז דעם ערשטן טאָג פֿון ערשטן חוֹדש.
18 און עס זײַנען געפֿונען געװאָרן צװישן די קינדער פֿון די כּהנים אַזעלכע װאָס האָבן גענומען פֿרעמדע װײַבער. פֿון די קינדער פֿון יֵשועַ דעם זון פֿון יוֹצָדָקן און זײַנע ברידער: מַעֲשֵׂיָה, און אֶליעֶזֶר, און יָריבֿ, און גדַליָה. 19 און זײ האָבן געגעבן זײער האַנט אַװעקצושיקן זײערע װײַבער, און, װי שולדיקע, [צו ברענגען] אַ װידער פֿון שאָף פֿאַר זײער שולד. 20 און פֿון די קינדער פֿון אִמֵר: חַנָני, און זבֿדיָה. 21 און פֿון די קינדער פֿון חָרִם: מַעֲשֵׂיָה, און אֵלִיָה, און שמַעיָה, און יחיאֵל, און עוזִיָה. 22 און פֿון די קינדער פֿון פּשחור: אֶליוֹעֵינַי, מַעֲשֵׂיָה, יִשמָעֵאל, נתַנאֵל, יוֹזָבֿד, און אֶלעָשָׂה. 23 און פֿון די לוִיִים: יוֹזָבֿד, און שִמעִי, און קֵליָה – דאָס איז קליטאָ – פּתַחיָה, יהודה, און אֶליעֶזֶר. 24 און פֿון די זינגערס: אֶליָשיבֿ. און פֿון די טױערלײַט: שַלום, און טֶלֶם, און אורי. 25 און פֿון ישׂראל: פֿון די קינדער פֿון פּרעוֹש: רַמיָה, און יִזִיָה, און מַלכִּיָה, און מִיָמִן, און אֶלעָזָר, און מַלכִּיָה, און בנָיָה. 26 און פֿון די קינדער פֿון עֵילָם: מַתַּניָה, זכַריָה, און יחיאֵל, אן עַבֿדי, און אירֵמוֹת, און אֵלִיָה. 27 און פֿון די קינדער פֿון זַתּוא: אֶליוֹעֵנַי, אֶליָשיבֿ, מַתַּניָה, און אירֵמוֹת, און זָבֿד, און עַזיזאָ. 28 און פֿון די קינדער פֿון בבֿי: יהוֹחנָן, חַנַניָה, זַבי, עַתלַי. 29 און פֿון די קינדער פֿון בני: משולָם, מַלוך, און עַדָיָה, יָשובֿ, און שְאָל, און רָמוֹת. 30 און פֿון די קינדער פֿון פּחַת-מוֹאָבֿ: עַדנאָ, און כּלָל, בנָיָה, מַעֲשֵׂיָה, מַתַּניָה, בצַלאֵל, און בנױ, און מנשה. 31 און די קינדער פֿון חָרִם: אֶליעֶזֶר, יִשִיָה, מַלכִּיָה, שמַעיָה, שמעון; 32 בנימין, מַלוך, שמַריָה. 33 פֿון די קינדער פֿון חָשום: מַתּנַי, מַתַּתָּה, זָבֿד, אֶליפֿלֶט, אירֵמַי, מנשה, שִמעִי. 34 פֿון די קינדער פֿון בני: מַעֲדַי, עַמרָם, און אואֵל; 35 בנָיָה, בדיָה, כּלוהו; 36 אוַניָה, מרֵמוֹת, אֶליָשיבֿ; 37 מַתַּניָה, מַתּנַי, און יַעֲשָׂי; 38 און בני, און בנױ, שִמעִי, 39 און שֶלֶמיָה, און נָתָן, און עַדָיָה; 40 מַכנַדבֿי, שָשַי, שָרַי; 41 עַזַראֵל, און שֶלֶמיָהו, שמַריָה, 42 שַלום, אַמַריָה, יוֹסף. 43 פֿון די קינדער פֿון נבֿוֹ: יעִיאֵל, מַתִּתיָה, זָבֿד, זבֿינאָ, יַדַי, און יוֹאֵל, [און] בנָיָה. 44 די אַלע האָבן גענומען פֿרעמדע װײַבער, און טײל פֿון זײ װײַבער מיט װעמען זײ האָבן געהאַט קינדער.
עברית
1 וּכְהִתְפַּלֵּ֤ל עֶזְרָא֙ וּכְ֨הִתְוַדֹּת֔וֹ בֹּכֶה֙ וּמִתְנַפֵּ֔ל לִפְנֵ֖י בֵּ֣ית הָאֱלֹהִ֑ים נִקְבְּצוּ֩ אֵלָ֨יו מִיִּשְׂרָאֵ֜ל קָהָ֣ל רַב־מְאֹ֗ד אֲנָשִׁ֤ים וְנָשִׁים֙ וִֽילָדִ֔ים כִּֽי־בָכ֥וּ הָעָ֖ם הַרְבֵּה־בֶֽכֶה׃   ס 2 וַיַּעַן֩ שְׁכַנְיָ֨ה בֶן־יְחִיאֵ֜ל מִבְּנֵ֤י עולם וַיֹּ֣אמֶר לְעֶזְרָ֔א אֲנַ֙חְנוּ֙ מָעַ֣לְנוּ בֵאלֹהֵ֔ינוּ וַנֹּ֛שֶׁב נָשִׁ֥ים נָכְרִיּ֖וֹת מֵעַמֵּ֣י הָאָ֑רֶץ וְעַתָּ֛ה יֵשׁ־מִקְוֶ֥ה לְיִשְׂרָאֵ֖ל עַל־זֹֽאת׃ 3 וְעַתָּ֣ה נִֽכְרָת־בְּרִ֣ית לֵ֠אלֹהֵינוּ לְהוֹצִ֨יא כָל־נָשִׁ֜ים וְהַנּוֹלָ֤ד מֵהֶם֙ בַּעֲצַ֣ת אֲדֹנָ֔י וְהַחֲרֵדִ֖ים בְּמִצְוַ֣ת אֱלֹהֵ֑ינוּ וְכַתּוֹרָ֖ה יֵעָשֶֽׂה׃ 4 ק֛וּם כִּֽי־עָלֶ֥יךָ הַדָּבָ֖ר וַאֲנַ֣חְנוּ עִמָּ֑ךְ חֲזַ֖ק וַעֲשֵֽׂה׃   פ
5 וַיָּ֣קָם עֶזְרָ֡א וַיַּשְׁבַּ֣ע אֶת־שָׂרֵי֩ הַכֹּהֲנִ֨ים הַלְוִיִּ֜ם וְכָל־יִשְׂרָאֵ֗ל לַעֲשׂ֛וֹת כַּדָּבָ֥ר הַזֶּ֖ה וַיִּשָּׁבֵֽעוּ׃ 6 וַיָּ֣קָם עֶזְרָ֗א מִלִּפְנֵי֙ בֵּ֣ית הָֽאֱלֹהִ֔ים וַיֵּ֕לֶךְ אֶל־לִשְׁכַּ֖ת יְהוֹחָנָ֣ן בֶּן־אֶלְיָשִׁ֑יב וַיֵּ֣לֶךְ שָׁ֗ם לֶ֤חֶם לֹֽא־אָכַל֙ וּמַ֣יִם לֹֽא־שָׁתָ֔ה כִּ֥י מִתְאַבֵּ֖ל עַל־מַ֥עַל הַגּוֹלָֽה׃   ס 7 וַיַּעֲבִ֨ירוּ ק֜וֹל בִּיהוּדָ֣ה וִירֽוּשָׁלִַ֗ם לְכֹל֙ בְּנֵ֣י הַגּוֹלָ֔ה לְהִקָּבֵ֖ץ יְרוּשָׁלָֽ͏ִם׃ 8 וְכֹל֩ אֲשֶׁ֨ר לֹֽא־יָב֜וֹא לִשְׁלֹ֣שֶׁת הַיָּמִ֗ים כַּעֲצַ֤ת הַשָּׂרִים֙ וְהַזְּקֵנִ֔ים יָחֳרַ֖ם כָּל־רְכוּשׁ֑וֹ וְה֥וּא יִבָּדֵ֖ל מִקְּהַ֥ל הַגּוֹלָֽה׃   ס 9 וַיִּקָּבְצ֣וּ כָל־אַנְשֵֽׁי־יְהוּדָה֩ וּבִנְיָמִ֨ן יְרוּשָׁלִַ֜ם לִשְׁלֹ֣שֶׁת הַיָּמִ֗ים ה֛וּא חֹ֥דֶשׁ הַתְּשִׁיעִ֖י בְּעֶשְׂרִ֣ים בַּחֹ֑דֶשׁ וַיֵּשְׁב֣וּ כָל־הָעָ֗ם בִּרְחוֹב֙ בֵּ֣ית הָאֱלֹהִ֔ים מַרְעִידִ֥ים עַל־הַדָּבָ֖ר וּמֵהַגְּשָׁמִֽים׃   פ
10 וַיָּ֨קָם עֶזְרָ֤א הַכֹּהֵן֙ וַיֹּ֣אמֶר אֲלֵהֶ֔ם אַתֶּ֣ם מְעַלְתֶּ֔ם וַתֹּשִׁ֖יבוּ נָשִׁ֣ים נָכְרִיּ֑וֹת לְהוֹסִ֖יף עַל־אַשְׁמַ֥ת יִשְׂרָאֵֽל׃ 11 וְעַתָּ֗ה תְּנ֥וּ תוֹדָ֛ה לַיהוָ֥ה אֱלֹהֵֽי־אֲבֹתֵיכֶ֖ם וַעֲשׂ֣וּ רְצוֹנ֑וֹ וְהִבָּֽדְלוּ֙ מֵעַמֵּ֣י הָאָ֔רֶץ וּמִן־הַנָּשִׁ֖ים הַנָּכְרִיּֽוֹת׃ 12 וַיַּֽעְנ֧וּ כָֽל־הַקָּהָ֛ל וַיֹּאמְר֖וּ ק֣וֹל גָּד֑וֹל כֵּ֛ן כדבריך עָלֵ֖ינוּ לַעֲשֽׂוֹת׃ 13 אֲבָ֞ל הָעָ֥ם רָב֙ וְהָעֵ֣ת גְּשָׁמִ֔ים וְאֵ֥ין כֹּ֖חַ לַעֲמ֣וֹד בַּח֑וּץ וְהַמְּלָאכָ֗ה לֹֽא־לְי֤וֹם אֶחָד֙ וְלֹ֣א לִשְׁנַ֔יִם כִּֽי־הִרְבִּ֥ינוּ לִפְשֹׁ֖עַ בַּדָּבָ֥ר הַזֶּֽה׃ 14 יַֽעֲמְדוּ־נָ֣א שָׂ֠רֵינוּ לְֽכָל־הַקָּהָ֞ל וְכֹ֣ל אֲשֶׁ֣ר בֶּעָרֵ֗ינוּ הַהֹשִׁ֞יב נָשִׁ֤ים נָכְרִיּוֹת֙ יָבֹא֙ לְעִתִּ֣ים מְזֻמָּנִ֔ים וְעִמָּהֶ֛ם זִקְנֵי־עִ֥יר וָעִ֖יר וְשֹׁפְטֶ֑יהָ עַ֠ד לְהָשִׁ֞יב חֲר֤וֹן אַף־אֱלֹהֵ֙ינוּ֙ מִמֶּ֔נּוּ עַ֖ד לַדָּבָ֥ר הַזֶּֽה׃   פ
15 אַ֣ךְ יוֹנָתָ֧ן בֶּן־עֲשָׂהאֵ֛ל וְיַחְזְיָ֥ה בֶן־תִּקְוָ֖ה עָמְד֣וּ עַל־זֹ֑את וּמְשֻׁלָּ֛ם וְשַׁבְּתַ֥י הַלֵּוִ֖י עֲזָרֻֽם׃ 16 וַיּֽ͏ַעֲשׂוּ־כֵן֮ בְּנֵ֣י הַגּוֹלָה֒ וַיִּבָּדְלוּ֩ עֶזְרָ֨א הַכֹּהֵ֜ן אֲנָשִׁ֨ים רָאשֵׁ֧י הָאָב֛וֹת לְבֵ֥ית אֲבֹתָ֖ם וְכֻלָּ֣ם בְּשֵׁמ֑וֹת וַיֵּשְׁב֗וּ בְּי֤וֹם אֶחָד֙ לַחֹ֣דֶשׁ הָעֲשִׂירִ֔י לְדַרְי֖וֹשׁ הַדָּבָֽר׃ 17 וַיְכַלּ֣וּ בַכֹּ֔ל אֲנָשִׁ֕ים הַהֹשִׁ֖יבוּ נָשִׁ֣ים נָכְרִיּ֑וֹת עַ֛ד י֥וֹם אֶחָ֖ד לַחֹ֥דֶשׁ הָרִאשֽׁוֹן׃   פ
18 וַיִּמָּצֵא֙ מִבְּנֵ֣י הַכֹּהֲנִ֔ים אֲשֶׁ֥ר הֹשִׁ֖יבוּ נָשִׁ֣ים נָכְרִיּ֑וֹת מִבְּנֵ֨י יֵשׁ֤וּעַ בֶּן־יֽוֹצָדָק֙ וְאֶחָ֔יו מַֽעֲשֵׂיָה֙ וֽ͏ֶאֱלִיעֶ֔זֶר וְיָרִ֖יב וּגְדַלְיָֽה׃ 19 וַיִּתְּנ֥וּ יָדָ֖ם לְהוֹצִ֣יא נְשֵׁיהֶ֑ם וַאֲשֵׁמִ֥ים אֵֽיל־צֹ֖אן עַל־אַשְׁמָתָֽם׃   ס 20 וּמִבְּנֵ֣י אִמֵּ֔ר חֲנָ֖נִי וּזְבַדְיָֽה׃   ס 21 וּמִבְּנֵ֖י חָרִ֑ם מַעֲשֵׂיָ֤ה וְאֵֽלִיָּה֙ וּֽשְׁמַֽעְיָ֔ה וִיחִיאֵ֖ל וְעֻזִיָּֽה׃ 22 וּמִבְּנֵ֖י פַּשְׁח֑וּר אֶלְיוֹעֵינַ֤י מַֽעֲשֵׂיָה֙ יִשְׁמָעֵ֣אל נְתַנְאֵ֔ל יוֹזָבָ֖ד וְאֶלְעָשָֽׂה׃   ס 23 וּמִֽן־הַלְוִיִּ֑ם יוֹזָבָ֣ד וְשִׁמְעִ֗י וְקֵֽלָיָה֙ ה֣וּא קְלִיטָ֔א פְּתַֽחְיָ֥ה יְהוּדָ֖ה וֶאֱלִיעֶֽזֶר׃   ס 24 וּמִן־הַמְשֹׁרְרִ֖ים אֶלְיָשִׁ֑יב וּמִן־הַשֹּׁ֣עֲרִ֔ים שַׁלֻּ֥ם וָטֶ֖לֶם וְאוּרִֽי׃   ס 25 וּמִֽיִּשְׂרָאֵ֑ל מִבְּנֵ֣י פַרְעֹ֡שׁ רַ֠מְיָה וְיִזִּיָּ֤ה וּמַלְכִּיָּה֙ וּמִיָּמִ֣ן וְאֶלְעָזָ֔ר וּמַלְכִּיָּ֖ה וּבְנָיָֽה׃   ס 26 וּמִבְּנֵ֖י עֵילָ֑ם מַתַּנְיָ֤ה זְכַרְיָה֙ וִיחִיאֵ֣ל וְעַבְדִּ֔י וִירֵמ֖וֹת וְאֵלִיָּֽה׃   ס 27 וּמִבְּנֵ֖י זַתּ֑וּא אֶלְיוֹעֵנַ֤י אֶלְיָשִׁיב֙ מַתַּנְיָ֣ה וִֽירֵמ֔וֹת וְזָבָ֖ד וַעֲזִיזָֽא׃   ס 28 וּמִבְּנֵ֖י בֵּבָ֑י יְהוֹחָנָ֥ן חֲנַנְיָ֖ה זַבַּ֥י עַתְלָֽי׃   ס 29 וּמִבְּנֵ֖י בָּנִ֑י מְשֻׁלָּ֤ם מַלּוּךְ֙ וַעֲדָיָ֔ה יָשׁ֖וּב וּשְׁאָ֥ל ירמות   ס 30 וּמִבְּנֵ֛י פַּחַ֥ת מוֹאָ֖ב עַדְנָ֣א וּכְלָ֑ל בְּנָיָ֤ה מַעֲשֵׂיָה֙ מַתַּנְיָ֣ה בְצַלְאֵ֔ל וּבִנּ֖וּי וּמְנַשֶּֽׁה׃   ס 31 וּבְנֵ֖י חָרִ֑ם אֱלִיעֶ֧זֶר יִשִּׁיָּ֛ה מַלְכִּיָּ֖ה שְׁמַֽעְיָ֥ה שִׁמְעֽוֹן׃ 32 בְּנְיָמִ֥ן מַלּ֖וּךְ שְׁמַרְיָֽה׃   ס 33 מִבְּנֵ֖י חָשֻׁ֑ם מַתְּנַ֤י מַתַּתָּה֙ זָבָ֣ד אֱלִיפֶ֔לֶט יְרֵמַ֥י מְנַשֶּׁ֖ה שִׁמְעִֽי׃   ס 34 מִבְּנֵ֣י בָנִ֔י מַעֲדַ֥י עַמְרָ֖ם וְאוּאֵֽל׃   ס 35 בְּנָיָ֥ה בֵדְיָ֖ה כלהי 36 וַנְיָ֥ה מְרֵמ֖וֹת אֶלְיָשִֽׁיב׃ 37 מַתַּנְיָ֥ה מַתְּנַ֖י ויעשו 38 וּבָנִ֥י וּבִנּ֖וּי שִׁמְעִֽי׃ 39 וְשֶֽׁלֶמְיָ֥ה וְנָתָ֖ן וַעֲדָיָֽה׃ 40 מַכְנַדְבַ֥י שָׁשַׁ֖י שָׁרָֽי׃ 41 עֲזַרְאֵ֥ל וְשֶׁלֶמְיָ֖הוּ שְׁמַרְיָֽה׃ 42 שַׁלּ֥וּם אֲמַרְיָ֖ה יוֹסֵֽף׃   ס 43 מִבְּנֵ֖י נְב֑וֹ יְעִיאֵ֤ל מַתִּתְיָה֙ זָבָ֣ד זְבִינָ֔א ידו וְיוֹאֵ֖ל בְּנָיָֽה׃ 44 כָּל־אֵ֕לֶּה נשאי נָשִׁ֣ים נָכְרִיּ֑וֹת וְיֵ֣שׁ מֵהֶ֣ם נָשִׁ֔ים וַיָּשִׂ֖ימוּ בָּנִֽים׃   פ