Yiddish
Hebrew
אידיש
1 װי איז פֿאַרטונקלט דאָס גאָלד, פֿאַרביטן דאָס טײַערע פֿײַנגאָלד; די הײליקע שטײנער צעשאָטן אין אַלע עק גאַסן! 2 די טײַערע קינדער פֿון צִיוֹן, מיט גינגאָלד געװויגן – װי זײַנען זײ גערעכנט פֿאַר לײמענע קריג, געמאַכט פֿון אַ טעפּערס הענט! 3 אַפֿילו שאַקאַלן ציען אױס די ברוסט, גיבן זױגן זײערע יונגע, די טאָכטער מײַן פֿאָלק איז אַן אַכזר געװאָרן, אַזױ װי שטרױספֿױגלען אין דער מדבר. 4 די צונג פֿון דעם זױגעדיקן איז צוגעקלעפּט צו זײַן גומען פֿון דאָרשטיקײט; קלײנע קינדער בעטן ברױט, און קײנער ברעכט זײ ניט אָפּ. 5 די װאָס פֿלעגן עסן טײַערע שפּײַזן, זײַנען װיסט אין די גאַסן; די דערצױגענע אין װערמילרױט טוליען זיך צו מיסטהױפֿנס. 6 װאָרום די זינד פֿון דער טאָכטער מײַן פֿאָלק איז גרעסער װי דער חטא פֿון סדוֹם, װאָס איז איבערגעקערט געװאָרן װי אין אַ רגע, און הענט צומאָל זײַנען ניט געפֿאַלן אױף איר. 7 אירע פֿירשטן זײַנען געװען לױטערער פֿון שנײ, װײַסער פֿון מילך, גערױטלטער אױפֿן לײַב פֿון קאַרעלן; סאַפּירשטײן זײער געשטאַלט. 8 פֿינצטערער פֿון קױל איז זײער אױסזען, זײ זײַנען ניט צו דערקענען אױף דער גאַס; זײער הױט איז צוגעקלעפּט צו זײערע בײנער, אײַנגעדאַרט װי האָלץ איז זי געװאָרן. 9 בעסער איז די דערשלאָגענע פֿון שװערד, װי די דערשלאָגענע פֿון הונגער, װאָס זײ גײען אױס דורכגענומענע, אָן אַ פֿרוכט פֿון פֿעלד. 10 די הענט פֿון דערבאַרימדיקע מוטערס האָבן געקאָכט זײערע קינדער; זײ זײַנען זײ צום שפּײַז געװען, אין דעם בראָך פֿון דער טאָכטער מײַן פֿאָלק. 11 גאָט האָט אױסגעלאָזט זײַן כּעס, אױסגעגאָסן זײַן גרימצאָרן; און ער האָט אָנגעצונדן אַ פֿײַער אין צִיוֹן, און עס האָט פֿאַרצערט אירע גרונטפֿעסטן. 12 ניט געגלױבט האָבן די מלכים פֿון דער ערד, און אַלע באַװוינער פֿון דער װעלט, אַז אַ דריקער און אַ שׂוֹנא װעט קומען אין די טױערן פֿון ירושָלַיִם; 13 פֿון װעגן די זינד פֿון אירע נבֿיאים, די פֿאַרברעכן פֿון אירע כּהנים, װאָס האָבן בלוט פֿון גערעכטע פֿאַרגאָסן אין איר. 14 זײ װאָגלען װי בלינדע אין די גאַסן, זײ זײַנען אײַנגעריכט אין בלוט, ביז מע קען זיך ניט אָנרירן אָן די קלײדער זײערע. 15 ״קערט אײַך אָפּ! טמא!״ רופֿט מען צו זײ, ״קערט אײַך אָפּ! קערט אײַך אָפּ! איר זאָלט זיך ניט אָנרירן!״ בעת זײ פֿליען און װאָגלען; מע זאָגט צװישן די פֿעלקער: זײ טאָרן זיך מער ניט אױפֿהאַלטן. 16 דער צאָרן פֿון גאָט האָט זײ צעטײלט, ער װיל זײ מער ניט אָנקוקן; כּהנים האָט מען ניט געשױנט, זקנים האָט מען ניט געלײַטזעליקט. 17 אונדזערע אױגן גײען נאָך אַלץ אױס נאָך אונדזער נישטיקער הילף; אין אונדזער אױסקוק האָבן מיר אױסגעקוקט אױף אַ פֿאָלק װאָס קען ניט העלפֿן. 18 מע שפּירט נאָך אונדזערע טריט, אַז מיר קענען ניט גײן אױף אונדזערע גאַסן; נאָנט איז אונדזער סָוף, פֿול זײַנען אונדזערע טעג; יאָ, געקומען איז אונדזער סָוף. 19 פֿלינקער זײַנען אונדזערע נאָכיאָגער װי די אָדלערס פֿון הימל; אױף די בערג האָבן זײ אונדז געיאָגט, אין מדבר האָבן זײ געלױערט אױף אונדז. 20 דער אָטעם פֿון אונדזער נאָז, דער געזאַלבטער פֿון גאָט, איז געפֿאַנגען געװאָרן אין זײערע גריבער; דער, װאָס מיר האָבן געזאָגט: אין זײַן שאָטן װעלן מיר לעבן צװישן די פֿעלקער. 21 קװעל אָן און פֿרײ זיך, טאָכטער אֶדוֹם, דו װאָס װוינסט אין לאַנד עוץ; צו דיר אױך װעט אַריבער דער כָּוס, װעסט שיכּור װערן, און זיך אָפּדעקן. 22 געענדיקט איז דײַן זינד, טאָכטער צִיוֹן, ער װעט דיך מער ניט פֿאַרטרײַבן; ער װעט דערמאָנען דײַן פֿאַרברעך, טאָכטער אֶדוֹם, ער װעט אַנטפּלעקן דײַנע זינד.
עברית
1 אֵיכָה֙ יוּעַ֣ם זָהָ֔ב יִשְׁנֶ֖א הַכֶּ֣תֶם הַטּ֑וֹב תִּשְׁתַּפֵּ֙כְנָה֙ אַבְנֵי־קֹ֔דֶשׁ בְּרֹ֖אשׁ כָּל־חוּצֽוֹת׃   ס 2 בְּנֵ֤י צִיּוֹן֙ הַיְקָרִ֔ים הַמְסֻלָּאִ֖ים בַּפָּ֑ז אֵיכָ֤ה נֶחְשְׁבוּ֙ לְנִבְלֵי־חֶ֔רֶשׂ מַעֲשֵׂ֖ה יְדֵ֥י יוֹצֵֽר׃   ס 3 גַּם־תנין חָ֣לְצוּ שַׁ֔ד הֵינִ֖יקוּ גּוּרֵיהֶ֑ן בַּת־עַמִּ֣י לְאַכְזָ֔ר כי ענים בַּמִּדְבָּֽר׃   ס 4 דָּבַ֨ק לְשׁ֥וֹן יוֹנֵ֛ק אֶל־חִכּ֖וֹ בַּצָּמָ֑א עֽוֹלָלִים֙ שָׁ֣אֲלוּ לֶ֔חֶם פֹּרֵ֖שׂ אֵ֥ין לָהֶֽם׃   ס 5 הָאֹֽכְלִים֙ לְמַ֣עֲדַנִּ֔ים נָשַׁ֖מּוּ בַּחוּצ֑וֹת הָאֱמֻנִים֙ עֲלֵ֣י תוֹלָ֔ע חִבְּק֖וּ אַשְׁפַּתּֽוֹת׃   ס 6 וַיִּגְדַּל֙ עֲוֺ֣ן בַּת־עַמִּ֔י מֵֽחַטַּ֖את סְדֹ֑ם הַֽהֲפוּכָ֣ה כְמוֹ־רָ֔גַע וְלֹא־חָ֥לוּ בָ֖הּ יָדָֽיִם׃   ס 7 זַכּ֤וּ נְזִירֶ֙יהָ֙ מִשֶּׁ֔לֶג צַח֖וּ מֵחָלָ֑ב אָ֤דְמוּ עֶ֙צֶם֙ מִפְּנִינִ֔ים סַפִּ֖יר גִּזְרָתָֽם׃   ס 8 חָשַׁ֤ךְ מִשְּׁחוֹר֙ תָּֽאֳרָ֔ם לֹ֥א נִכְּר֖וּ בַּחוּצ֑וֹת צָפַ֤ד עוֹרָם֙ עַל־עַצְמָ֔ם יָבֵ֖שׁ הָיָ֥ה כָעֵֽץ׃   ס 9 טוֹבִ֤ים הָיוּ֙ חַלְלֵי־חֶ֔רֶב מֵֽחַלְלֵ֖י רָעָ֑ב שֶׁ֣הֵ֤ם יָז֙וּבוּ֙ מְדֻקָּרִ֔ים מִתְּנוּבֹ֖ת שָׂדָֽי׃   ס 10 יְדֵ֗י נָשִׁים֙ רַחֲמָ֣נִיּ֔וֹת בִּשְּׁל֖וּ יַלְדֵיהֶ֑ן הָי֤וּ לְבָרוֹת֙ לָ֔מוֹ בְּשֶׁ֖בֶר בַּת־עַמִּֽי׃   ס 11 כִּלָּ֤ה יְהוָה֙ אֶת־חֲמָת֔וֹ שָׁפַ֖ךְ חֲר֣וֹן אַפּ֑וֹ וַיַּצֶּת־אֵ֣שׁ בְּצִיּ֔וֹן וַתֹּ֖אכַל יְסוֹדֹתֶֽיהָ׃   ס 12 לֹ֤א הֶאֱמִ֙ינוּ֙ מַלְכֵי־אֶ֔רֶץ וכל יֹשְׁבֵ֣י תֵבֵ֑ל כִּ֤י יָבֹא֙ צַ֣ר וְאוֹיֵ֔ב בְּשַׁעֲרֵ֖י יְרוּשָׁלָֽ͏ִם׃   ס 13 מֵֽחַטֹּ֣את נְבִיאֶ֔יהָ עֲוֺנ֖וֹת כֹּהֲנֶ֑יהָ הַשֹּׁפְכִ֥ים בְּקִרְבָּ֖הּ דַּ֥ם צַדִּיקִֽים׃   ס 14 נָע֤וּ עִוְרִים֙ בַּֽחוּצ֔וֹת נְגֹֽאֲל֖וּ בַּדָּ֑ם בְּלֹ֣א יֽוּכְל֔וּ יִגְּע֖וּ בִּלְבֻשֵׁיהֶֽם׃   ס 15 ס֣וּרוּ טָמֵ֞א קָ֣רְאוּ לָ֗מוֹ ס֤וּרוּ ס֙וּרוּ֙ אַל־תִּגָּ֔עוּ כִּ֥י נָצ֖וּ גַּם־נָ֑עוּ אָֽמְרוּ֙ בַּגּוֹיִ֔ם לֹ֥א יוֹסִ֖יפוּ לָגֽוּר׃   ס 16 פְּנֵ֤י יְהוָה֙ חִלְּקָ֔ם לֹ֥א יוֹסִ֖יף לְהַבִּיטָ֑ם פְּנֵ֤י כֹהֲנִים֙ לֹ֣א נָשָׂ֔אוּ זקנים לֹ֥א חָנָֽנוּ׃   ס 17 עודינה תִּכְלֶ֣ינָה עֵינֵ֔ינוּ אֶל־עֶזְרָתֵ֖נוּ הָ֑בֶל בְּצִפִּיָּתֵ֣נוּ צִפִּ֔ינוּ אֶל־גּ֖וֹי לֹ֥א יוֹשִֽׁעַ׃   ס 18 צָד֣וּ צְעָדֵ֔ינוּ מִלֶּ֖כֶת בִּרְחֹבֹתֵ֑ינוּ קָרַ֥ב קִצֵּ֛ינוּ מָלְא֥וּ יָמֵ֖ינוּ כִּי־בָ֥א קִצֵּֽינוּ׃   ס 19 קַלִּ֤ים הָיוּ֙ רֹדְפֵ֔ינוּ מִנִּשְׁרֵ֖י שָׁמָ֑יִם עַל־הֶהָרִ֣ים דְּלָקֻ֔נוּ בַּמִּדְבָּ֖ר אָ֥רְבוּ לָֽנוּ׃   ס 20 ר֤וּחַ אַפֵּ֙ינוּ֙ מְשִׁ֣יחַ יְהוָ֔ה נִלְכַּ֖ד בִּשְׁחִיתוֹתָ֑ם אֲשֶׁ֣ר אָמַ֔רְנוּ בְּצִלּ֖וֹ נִֽחְיֶ֥ה בַגּוֹיִֽם׃   ס 21 שִׂ֤ישִׂי וְשִׂמְחִי֙ בַּת־אֱד֔וֹם יושבתי בְּאֶ֣רֶץ ע֑וּץ גַּם־עָלַ֙יִךְ֙ תַּעֲבָר־כּ֔וֹס תִּשְׁכְּרִ֖י וְתִתְעָרִֽי׃   ס 22 תַּם־עֲוֺנֵךְ֙ בַּת־צִיּ֔וֹן לֹ֥א יוֹסִ֖יף לְהַגְלוֹתֵ֑ךְ פָּקַ֤ד עֲוֺנֵךְ֙ בַּת־אֱד֔וֹם גִּלָּ֖ה עַל־חַטֹּאתָֽיִךְ׃   פ