Yiddish
Hebrew
אידיש
1 װײסטו די צײַט װען די שטײנציגן געבערן? גיסטו אַכטונג װען די הינדינס האָבן װײען? 2 צײלסטו די חדשים װען זײ דאַרפֿן דערפֿילן, און װײסטו די צײַט פֿון זײער געבערן? 3 זײ קניִען, זײ לאָזן דורכברעכן זײערע קינדער, זײ װאַרפֿן אַרױס זײערע געבורטן. 4 זײערע יונגע װערן שטאַרק, זײ װאַקסן אױפֿן פֿרײַען, זײ גײען אַװעק, און קערן זיך ניט אום צו זײ. 5 װער האָט אַרױסגעלאָזט דעם װאַלדאײזל פֿרײַ, און די בינד פֿון דעם װילדאײזל װער האָט לױז געמאַכט, 6 װאָס איך האָב געמאַכט דעם מדבר פֿאַר זײַן הױז, און זאַלציק לאַנד פֿאַר זײַנע װױנונגען? 7 ער לאַכט פֿון דעם טומל פֿון שטאָט, ער הערט ניט קײן טרײַבערס געשרײען. 8 די נישטערונג פֿון די בערג איז זײַן פֿיטערונג, און איטלעך גראָז זוכט ער נאָך. 9 װעט דער װיזלטיר װעלן דיר דינען? צי װעט ער נעכטיקן בײַ דײַן קאָריטע? 10 קענסטו צובינדן דעם װיזלטיר מיט זײַן שטריק צו דער בײַט? צי װעט ער בראָנעװען די טאָלן הינטער דיר? 11 קענסטו זיך פֿאַרזיכערן אױף אים, װײַל זײַן כּוח איז גרױס, און איבערלאָזן אױף אים דײַן מי? 12 קענסטו אים אָנטרױען, אַז ער װעט אָפּברענגען דײַן זאָמען, און אײַנזאַמלען די תּבֿואה פֿון דײַן שײַער? 13 דער פֿליגל פֿון שטרױספֿױגל קלאַפּט לוסטיק – צי איז דאָס דער פֿלעדער און פֿעדער פֿון שטאָרך? 14 פֿאַר װאָר, זי לאָזט איבער צו דער ערד אירע אײַער, און אין שטוב לאָזט זי זײ אױסבריִען. 15 און זי פֿאַרגעסט אַז אַ פֿוס קען זײ צעקװעטשן, און אַ חיה פֿון פֿעלד קען זײ צעטרעטן. 16 זי איז האַרט צו אירע קינדער װי צו ניט אירע; אומנישט מעג זײַן איר מי, זי איז אָן אַנגסט, 17 װאָרום גאָט האָט זי געמינערט פֿון חכמה, און איר ניט אײַנגעטײלט מיט שׂכל. 18 אַצונד הײבט זי די פֿליגלען אין דער הײך, זי לאַכט פֿון פֿערד און פֿון זײַן רײַטער. 19 גיסטו דעם פֿערד גבֿורה? באַקלײדסטו זײַן האַלדז מיט שטורעם? 20 מאַכסטו אים שפּרינגען װי אַ הײשעריק? דער הילך פֿון זײַן הירזשען איז אַן אימה. 21 ער גראַבלט אין טאָל, און פֿרײט זיך מיטן כּוח, ער גײט אַרױס דעם װאַפֿן אַנטקעגן. 22 ער לאַכט פֿון אַנגסט, און װערט ניט דערשראָקן, און ער קערט ניט צוריק פֿאַר אַ שװערד. 23 לעבן אים קלינגט דער פֿײַלבײַטל, דער פֿלאַמיקער שפּיז און די פּיקע. 24 מיט רַעש און רוגזה שלינגט ער די ערד, און קען ניט אײַנשטײן בײַם קָול פֿון אַ שופֿר. 25 װי נאָר אַ שופֿר, זאָגט ער: אַהאַ! און פֿון װײַטן דערשמעקט ער מלחמה, דעם דונער פֿון די הױפּטלײַט און די שאַלונג. 26 דורך דײַן שׂכל פֿליט דען דער שפּאַרבער, שפּרײט זײַנע פֿליגלען קײן דָרום? 27 צי אױף דײַן באַפֿעל הײבט זיך אױף דער אָדלער, און מאַכט זײַן נעסט אין דער הײך? 28 אױף אַ פֿעלדז רוט ער און װײַלט, אױף אַ שפּיץ פֿעלדז און אַ באַרגפֿעסטונג. 29 פֿון דאָרטן קוקט ער אױס זײַן עסן, פֿון װײַטן זעען זײַנע אױגן. 30 און זײַנע יונגע זופּן בלוט, און װוּ דערשלאָגענע דאָרטן איז ער.
עברית
1 הֲיָדַ֗עְתָּ עֵ֭ת לֶ֣דֶת יַעֲלֵי־סָ֑לַע חֹלֵ֖ל אַיָּל֣וֹת תִּשְׁמֹֽר׃ 2 תִּסְפֹּ֣ר יְרָחִ֣ים תְּמַלֶּ֑אנָה וְ֝יָדַ֗עְתָּ עֵ֣ת לִדְתָּֽנָה׃ 3 תִּ֭כְרַעְנָה יַלְדֵיהֶ֣ן תְּפַלַּ֑חְנָה חֶבְלֵיהֶ֥ם תְּשַׁלַּֽחְנָה׃ 4 יַחְלְמ֣וּ בְ֭נֵיהֶם יִרְבּ֣וּ בַבָּ֑ר יָ֝צְא֗וּ וְלֹא־שָׁ֥בוּ לָֽמוֹ׃ 5 מִֽי־שִׁלַּ֣ח פֶּ֣רֶא חָפְשִׁ֑י וּמֹסְר֥וֹת עָ֝ר֗וֹד מִ֣י פִתֵּֽחַ׃ 6 אֲשֶׁר־שַׂ֣מְתִּי עֲרָבָ֣ה בֵית֑וֹ וּֽמִשְׁכְּנוֹתָ֥יו מְלֵֽחָה׃ 7 יִ֭שְׂחַק לַהֲמ֣וֹן קִרְיָ֑ה תְּשֻׁא֥וֹת נ֝וֹגֵ֗שׂ לֹ֣א יִשְׁמָֽע׃ 8 יְת֣וּר הָרִ֣ים מִרְעֵ֑הוּ וְאַחַ֖ר כָּל־יָר֣וֹק יִדְרֽוֹשׁ׃ 9 הֲיֹ֣אבֶה רֵּ֣ים עָבְדֶ֑ךָ אִם־יָ֝לִ֗ין עַל־אֲבוּסֶֽךָ׃ 10 הֲ‍ֽתִקְשָׁר־רֵ֭ים בְּתֶ֣לֶם עֲבֹת֑וֹ אִם־יְשַׂדֵּ֖ד עֲמָקִ֣ים אַחֲרֶֽיךָ׃ 11 הֲֽתִבְטַח־בּ֭וֹ כִּי־רַ֣ב כֹּח֑וֹ וְתַעֲזֹ֖ב אֵלָ֣יו יְגִיעֶֽךָ׃ 12 הֲתַאֲמִ֣ין בּ֭וֹ כִּי־ישוב זַרְעֶ֑ךָ וְֽגָרְנְךָ֥ יֶאֱסֹֽף׃ 13 כְּנַף־רְנָנִ֥ים נֶעֱלָ֑סָה אִם־אֶ֝בְרָ֗ה חֲסִידָ֥ה וְנֹצָֽה׃ 14 כִּֽי־תַעֲזֹ֣ב לָאָ֣רֶץ בֵּצֶ֑יהָ וְֽעַל־עָפָ֥ר תְּחַמֵּֽם׃ 15 וַ֭תִּשְׁכַּח כִּי־רֶ֣גֶל תְּזוּרֶ֑הָ וְחַיַּ֖ת הַשָּׂדֶ֣ה תְּדוּשֶֽׁהָ׃ 16 הִקְשִׁ֣יחַ בָּנֶ֣יהָ לְּלֹא־לָ֑הּ לְרִ֖יק יְגִיעָ֣הּ בְּלִי־פָֽחַד׃ 17 כִּֽי־הִשָּׁ֣הּ אֱל֣וֹהַּ חָכְמָ֑ה וְלֹא־חָ֥לַק לָ֝֗הּ בַּבִּינָֽה׃ 18 כָּ֭עֵת בַּמָּר֣וֹם תַּמְרִ֑יא תִּֽשְׂחַ֥ק לַ֝סּ֗וּס וּלְרֹֽכְבֽוֹ׃ 19 הֲתִתֵּ֣ן לַסּ֣וּס גְּבוּרָ֑ה הֲתַלְבִּ֖ישׁ צַוָּאר֣וֹ רַעְמָֽה׃ 20 הְֽ֭תַרְעִישֶׁנּוּ כָּאַרְבֶּ֑ה ה֖וֹד נַחְר֣וֹ אֵימָֽה׃ 21 יַחְפְּר֣וּ בָ֭עֵמֶק וְיָשִׂ֣ישׂ בְּכֹ֑חַ יֵ֝צֵ֗א לִקְרַאת־נָֽשֶׁק׃ 22 יִשְׂחַ֣ק לְ֭פַחַד וְלֹ֣א יֵחָ֑ת וְלֹֽא־יָ֝שׁ֗וּב מִפְּנֵי־חָֽרֶב׃ 23 עָ֭לָיו תִּרְנֶ֣ה אַשְׁפָּ֑ה לַ֖הַב חֲנִ֣ית וְכִידֽוֹן׃ 24 בְּרַ֣עַשׁ וְ֭רֹגֶז יְגַמֶּא־אָ֑רֶץ וְלֹֽא־יַ֝אֲמִ֗ין כִּי־ק֥וֹל שׁוֹפָֽר׃ 25 בְּדֵ֤י שֹׁפָ֨ר יֹ֘אמַ֤ר הֶאָ֗ח וּֽ֭מֵרָחוֹק יָרִ֣יחַ מִלְחָמָ֑ה רַ֥עַם שָׂ֝רִים וּתְרוּעָֽה׃ 26 הֲ‍ֽ֭מִבִּינָ֣תְךָ יַֽאֲבֶר־נֵ֑ץ יִפְרֹ֖שׂ כנפו לְתֵימָֽן׃ 27 אִם־עַל־פִּ֭יךָ יַגְבִּ֣יהַּ נָ֑שֶׁר וְ֝כִ֗י יָרִ֥ים קִנּֽוֹ׃ 28 סֶ֣לַע יִ֭שְׁכֹּן וְיִתְלֹנָ֑ן עַֽל־שֶׁן־סֶ֝֗לַע וּמְצוּדָֽה׃ 29 מִשָּׁ֥ם חָֽפַר־אֹ֑כֶל לְ֝מֵרָח֗וֹק עֵינָ֥יו יַבִּֽיטוּ׃ 30 ואפרחו יְעַלְעוּ־דָ֑ם וּבַאֲשֶׁ֥ר חֲ֝לָלִ֗ים שָׁ֣ם הֽוּא׃   פ