Yiddish
Hebrew
אידיש
1 און אליהוא האָט זיך אָפּגערופֿן און האָט געזאָגט: 2 הערט, חכמים, מײַנע װערטער, און איר קענער, לײגט צו דאָס אױער צו מיר. 3 װאָרום דאָס אױער דאַרף פּרוּװן װערטער, אַזױ װי דער גומען פֿאַרזוכט עסן. 4 לאָמיר אונדז אױסװײלן דאָס גערעכטע, לאָמיר געװאָר װערן צװישן אונדז װאָס איז גוט. 5 װאָרום אִיובֿ זאָגט: איך בין גערעכט, נאָר גאָט האָט אָפּגעטאָן מײַן רעכט; 6 בײַ מײַן גערעכטיקײט װער איך געהאַלטן פֿאַר אַ ליגנער, מסוכּן איז מײַן װוּנד, אָן אַ פֿאַרברעך. 7 װאָסער מענטש װי אִיובֿטרינקט געשפּעט אַזױ װי װאַסער, 8 און פֿירט זיך אין חבֿרותא מיט טוער פֿון אומרעכט, און גײט אום מיט שלעכטע לײַט? 9 װאָרום ער זאָגט: דעם מענטשן קומט גאָרניט אַרױסװען ער זוכט װױלגעפֿעלן גאָט. 10 דרום, לײַט מיט פֿאַרשטאַנדיקײט, הערט מיר צו: װײַט איז גאָט פֿון אומרעכט, און דער אַלמאַכטיקער פֿון אַן עװלה. 11 נאָר די טוּונג פֿון מענטשן באַצאָלט ער אים, און לױט איטלעכנס װעג שיקט ער אים צו. 12 יאָ פֿאַר װאָר, גאָט טוט ניט קײן אומרעכט, און דער אַלמאַכטיקער פֿאַרדרײט ניט גערעכטיקײט. 13 װער האָט אים באַפֿױלן איבער דער ערד? און װער האָט געמאַכט די װעלט אין גאַנצן? 14 אַז ער זאָל קערן זײַן האַרץ אױף אים, אַז ער זאָל זײַן הױך און זײַן אָטעם אײַנזאַמלען צו זיך, 15 װאָלט פֿאַרגײן יעטװעדער לײַב אין אײנעם, און דער מענטש װאָלט צו שטױב זיך אומקערן. 16 און אױב דו האָסט פֿאַרשטאַנדיקײט, הער דאָס צו; פֿאַרנעם דעם קָול פֿון מײַנע װערטער. 17 צי קען גאָר אַ פֿײַנט פֿון גערעכטיקײט הערשן? אָדער װילסטו דעם מאַכטיקן גערעכטן באַשולדיקן? – 18 קען מען זאָגן צו אַ מלך ״נידערטרעכטיקער?״ ״רָשע״ צו פֿירשטן? – 19 דעם װאָס שאַנעװעט ניט דעם פּנים פֿון האַרן, און אַכט ניט אױפֿן רײַכן מער װי אױפֿן אָרימאַן, װײַל דאָס װערק פֿון זײַנע הענט זײַנען זײ אַלע. 20 אין אַ רגע שטאַרבן זײ, אין האַלבע נאַכט; לײַט װערן צעטרײסלט און פֿאַרגײען, און מע טוט אָפּ דעם מאַכטיקן װי ניט מיט דער האַנט. 21 װאָרום זײַנע אױגן זײַנען אױף די װעגן פֿון דעם מענטשן, און אַלע זײַנע טריט זעט ער. 22 ניטאָ קײן פֿינצטערניש און קײן טױטשאָטן, פֿאַר די טוער פֿון אומרעכט זיך דאָרטן צו פֿאַרבאָרגן. 23 װאָרום ער מאַכט ניט דעם מענטשן אַ צײַט, צו קומען פֿאַר גאָט צום משפּט. 24 ער צעברעכט מאַכטיקע אָן אַן אױספֿאָרשונג, און שטעלט אױף אַנדערע אָנשטאָט זײ. 25 פֿאַר װאָר, ער קען זײערע מעשׂים, דרום מאַכט ער אַן איבערקער איבער נאַכט, און זײ װערן צעדריקט. 26 װײַל זײ זײַנען רשָעים, שלאָגט ער זײ, אין אַן אָרט װוּ מע זעט. 27 דערפֿאַר װאָס זײ האָבן זיך אָפּגעקערט פֿון אים, און אױף אַלע זײַנע װעגן ניט געאַכט. 28 זײ האָבן געמאַכט קומען צו אים דאָס געשרײ פֿון דעם אָרימאַן, און דאָס געשרײ פֿון די געדריקטע פֿלעגט ער הערן. – 29 אָבער אַז ער שװײַגט, װער קען אים באַשולדיקן? און פֿאַרבאָרגט ער דעם פּנים, װער קען אים װעלן זען? סײַ בײַ אַ פֿאָלק סײַ בײַ אַ מענטשן אַלץ אײנס. – 30 כּדי דער זינדיקער מענטש זאָל ניט קיניגן, כּדי קײן שטרױכלונגען זאָלן ניט זײַן פֿאַרן פֿאָלק. 31 װאָרום האָט ער דען צו גאָט געזאָגט: ״איך האָב געליטן, איך װעל מער ניט שלעכטס טאָן; 32 איך זע ניט, לערן דו מיך; אױב איך האָב געטאָן אומרעכט, װעל איך מער ניט טאָן״? 33 זאָל ער פֿאַרגעלטן אַזױ װי דיר קומט אױס: ״אױב דיר געפֿעלט ניט, טאָ קלײַב דו אױס, און ניט איך״? און װאָס װײסטו צו רעדן? 34 לײַט מיט פֿאַרשטאַנדיקײט װעלן מיר זאָגן, און דער קלוגער מאַן װאָס װעט מיר צוהערן: 35 אִיובֿ רעדט אָן אַ זינען, און זײַנע רײד זײַנען אָן שׂכל. 36 איך װינטש אִיובֿ זאָל אײביק געפּרוּװט װערן, פֿאַר ענטפֿערן אַזױ װי זינדיקע לײַט. 37 װאָרום ער לײגט נאָך צו װידערשפּעניקײט צו זײַן חטא; ער פּאַטשט זײַנע הענט צװישן אונדז, און מערט זײַנע רײד קעגן גאָט.
עברית
1 וַיַּ֥עַן אֱלִיה֗וּא וַיֹּאמַֽר׃ 2 שִׁמְע֣וּ חֲכָמִ֣ים מִלָּ֑י וְ֝יֹדְעִ֗ים הַאֲזִ֥ינוּ לִֽי׃ 3 כִּי־אֹ֭זֶן מִלִּ֣ין תִּבְחָ֑ן וְ֝חֵ֗ךְ יִטְעַ֥ם לֶאֱכֹֽל׃ 4 מִשְׁפָּ֥ט נִבְחֲרָה־לָּ֑נוּ נֵדְעָ֖ה בֵינֵ֣ינוּ מַה־טּֽוֹב׃ 5 כִּֽי־אָ֭מַר אִיּ֣וֹב צָדַ֑קְתִּי וְ֝אֵ֗ל הֵסִ֥יר מִשְׁפָּטִֽי׃ 6 עַל־מִשְׁפָּטִ֥י אֲכַזֵּ֑ב אָנ֖וּשׁ חִצִּ֣י בְלִי־פָֽשַׁע׃ 7 מִי־גֶ֥בֶר כְּאִיּ֑וֹב יִֽשְׁתֶּה־לַּ֥עַג כַּמָּֽיִם׃ 8 וְאָרַ֣ח לְ֭חֶבְרָה עִם־פֹּ֣עֲלֵי אָ֑וֶן וְ֝לָלֶ֗כֶת עִם־אַנְשֵׁי־רֶֽשַׁע׃ 9 כִּֽי־אָ֭מַר לֹ֣א יִסְכָּן־גָּ֑בֶר בִּ֝רְצֹת֗וֹ עִם־אֱלֹהִֽים׃ 10 לָכֵ֤ן אַ֥נֲשֵׁ֥י לֵבָ֗ב שִׁמְע֫וּ לִ֥י חָלִ֖לָה לָאֵ֥ל מֵרֶ֗שַׁע וְשַׁדַּ֥י מֵעָֽוֶל׃ 11 כִּ֤י פֹ֣עַל אָ֭דָם יְשַׁלֶּם־ל֑וֹ וּֽכְאֹ֥רַח אִ֝֗ישׁ יַמְצִאֶֽנּוּ׃ 12 אַף־אָמְנָ֗ם אֵ֥ל לֹֽא־יַרְשִׁ֑יעַ וְ֝שַׁדַּ֗י לֹֽא־יְעַוֵּ֥ת מִשְׁפָּֽט׃ 13 מִֽי־פָקַ֣ד עָלָ֣יו אָ֑רְצָה וּמִ֥י שָׂ֝֗ם תֵּבֵ֥ל כֻּלָּֽהּ׃ 14 אִם־יָשִׂ֣ים אֵלָ֣יו לִבּ֑וֹ רוּח֥וֹ וְ֝נִשְׁמָת֗וֹ אֵלָ֥יו יֶאֱסֹֽף׃ 15 יִגְוַ֣ע כָּל־בָּשָׂ֣ר יָ֑חַד וְ֝אָדָ֗ם עַל־עָפָ֥ר יָשֽׁוּב׃ 16 וְאִם־בִּ֥ינָה שִׁמְעָה־זֹּ֑את הַ֝אֲזִ֗ינָה לְק֣וֹל מִלָּֽי׃ 17 הַאַ֬ף שׂוֹנֵ֣א מִשְׁפָּ֣ט יַחֲב֑וֹשׁ וְאִם־צַדִּ֖יק כַּבִּ֣יר תַּרְשִֽׁיעַ׃ 18 הַאֲמֹ֣ר לְמֶ֣לֶךְ בְּלִיָּ֑עַל רָ֝שָׁ֗ע אֶל־נְדִיבִֽים׃ 19 אֲשֶׁ֤ר לֹֽא־נָשָׂ֨א פְּנֵ֥י שָׂרִ֗ים וְלֹ֣א נִכַּר־שׁ֭וֹעַ לִפְנֵי־דָ֑ל כִּֽי־מַעֲשֵׂ֖ה יָדָ֣יו כֻּלָּֽם׃ 20 רֶ֤גַע יָמֻתוּ֮ וַחֲצ֪וֹת לָ֥יְלָה יְגֹעֲשׁ֣וּ עָ֣ם וְיַעֲבֹ֑רוּ וְיָסִ֥ירוּ אַ֝בִּ֗יר לֹ֣א בְיָֽד׃ 21 כִּי־עֵ֭ינָיו עַל־דַּרְכֵי־אִ֑ישׁ וְֽכָל־צְעָדָ֥יו יִרְאֶֽה׃ 22 אֵֽין־חֹ֭שֶׁךְ וְאֵ֣ין צַלְמָ֑וֶת לְהִסָּ֥תֶר שָׁ֝֗ם פֹּ֣עֲלֵי אָֽוֶן׃ 23 כִּ֤י לֹ֣א עַל־אִ֭ישׁ יָשִׂ֣ים ע֑וֹד לַהֲלֹ֥ךְ אֶל־אֵ֝֗ל בַּמִּשְׁפָּֽט׃ 24 יָרֹ֣עַ כַּבִּירִ֣ים לֹא־חֵ֑קֶר וַיַּעֲמֵ֖ד אֲחֵרִ֣ים תַּחְתָּֽם׃ 25 לָכֵ֗ן יַ֭כִּיר מַעְבָּֽדֵיהֶ֑ם וְהָ֥פַךְ לַ֝֗יְלָה וְיִדַּכָּֽאוּ׃ 26 תַּֽחַת־רְשָׁעִ֥ים סְפָקָ֗ם בִּמְק֥וֹם רֹאִֽים׃ 27 אֲשֶׁ֣ר עַל־כֵּ֭ן סָ֣רוּ מֵֽאַחֲרָ֑יו וְכָל־דְּ֝רָכָ֗יו לֹ֣א הִשְׂכִּֽילוּ׃ 28 לְהָבִ֣יא עָ֭לָיו צַֽעֲקַת־דָּ֑ל וְצַעֲקַ֖ת עֲנִיִּ֣ים יִשְׁמָֽע׃ 29 וְה֤וּא יַשְׁקִ֨ט וּמִ֥י יַרְשִׁ֗עַ וְיַסְתֵּ֣ר פָּ֭נִים וּמִ֣י יְשׁוּרֶ֑נּוּ וְעַל־גּ֖וֹי וְעַל־אָדָ֣ם יָֽחַד׃ 30 מִ֭מְּלֹךְ אָדָ֥ם חָנֵ֗ף מִמֹּ֥קְשֵׁי עָֽם׃ 31 כִּֽי־אֶל־אֵ֭ל הֶאָמַ֥ר נָשָׂ֗אתִי לֹ֣א אֶחְבֹּֽל׃ 32 בִּלְעֲדֵ֣י אֶ֭חֱזֶה אַתָּ֣ה הֹרֵ֑נִי אִֽם־עָ֥וֶל פָּ֝עַ֗לְתִּי לֹ֣א אֹסִֽיף׃ 33 הַֽמֵעִמְּךָ֬ יְשַׁלְמֶ֨נָּה כִּֽי־מָאַ֗סְתָּ כִּי־אַתָּ֣ה תִבְחַ֣ר וְלֹא־אָ֑נִי וּֽמַה־יָדַ֥עְתָּ דַבֵּֽר׃ 34 אַנְשֵׁ֣י לֵ֭בָב יֹ֣אמְרוּ לִ֑י וְגֶ֥בֶר חָ֝כָ֗ם שֹׁמֵ֥עַֽ לִֽי׃ 35 אִ֭יּוֹב לֹא־בְדַ֣עַת יְדַבֵּ֑ר וּ֝דְבָרָ֗יו לֹ֣א בְהַשְׂכֵּֽיל׃ 36 אָבִ֗י יִבָּחֵ֣ן אִיּ֣וֹב עַד־נֶ֑צַח עַל־תְּ֝שֻׁבֹ֗ת בְּאַנְשֵׁי־אָֽוֶן׃ 37 כִּ֥י יֹ֘סִ֤יף עַֽל־חַטָּאת֣וֹ פֶ֭שַׁע בֵּינֵ֣ינוּ יִסְפּ֑וֹק וְיֶ֖רֶב אֲמָרָ֣יו לָאֵֽל׃   ס