Yiddish
Hebrew
אידיש
1 דער רָשע לױפֿט װען קײנער יאָגט ניט, אָבער די צדיקים זײַנען זיכער װי אַ יונגער לײב. 2 דורך דעם פֿאַרברעך פֿון אַ לאַנד זײַנען פֿיל אירע האַרן, אָבער דורך אַ פֿאַרשטאַנדיקן מאַן װאָס װײס, האַלט אָן לאַנג דער באַשטאַנד. 3 אַן אָרימאַן װאָס דריקט די שװאַכע, איז אַ שלאַקסרעגן װאָס לאָזט אָן ברױט. 4 די װאָס פֿאַרלאָזן די תּורה, לױבן די רשָעים, אָבער די װאָס היטן די תּורה, קריגן זיך מיט זײ.
5 שלעכטע מענטשן פֿאַרשטײען ניט גערעכטיקײט, אָבער די װאָס זוכן גאָט, פֿאַרשטײען אַלץ. 6 בעסער אַן אָרימאַן װאָס גײט מיט זײַן ערלעכקײט, אײדער דער װאָס זײַנע װעגן זײַנען קרום, און ער איז אַן עושר. 7 אַ פֿאַרשטאַנדיקער זון היט די לערנונג, אָבער דער װאָס חבֿרט זיך מיט פֿרעסערס, פֿאַרשעמט זײַן פֿאָטער. 8 דער װאָס מערט זײַן פֿאַרמעג דורך צינדזן און מערונג, זאַמלט עס פֿאַר דעם װאָס װעט שענקען צו אָרימע. 9 דער װאָס קערט אָפּ זײַן אױער פֿון צו הערן די לערנונג, איז אַפֿילו זײַן תּפֿילה אַן אומװערדיקײט. 10 דער װאָס פֿאַרפֿירט די רעכטפֿאַרטיקע אױף אַ שלעכטן װעג, װעט ער אַרײַנפֿאַלן אין זײַן אײגענער גרוב, און די ערלעכע װעלן אַרבן גוטס. 11 דער רײַכער מאַן איז אַ חכם אין זײַנע אױגן, אָבער דער קלוגע אָרימאַן פֿאָרשט אים דורך. 12 אַז צדיקים פֿרײען זיך איז אַ גרױסע גדוּלה, אָבער אַז רשָעים קומען אױף, מוז מען זוכן אַ מענטשן. 13 דער װאָס פֿאַרדעקט זײַנע זינד, װעט ניט באַגליקן, אָבער דער װאָס איז זיך מודה און פֿאַרלאָזט זײ, װעט דערבאַרימט װערן. 14 װױל צו דעם מענטשן װאָס פֿאָרכט תּמיד, און דער װאָס מאַכט האַרט זײַן האַרץ װעט אַרײַנפֿאַלן אין בײז. 15 אַ ברומיקער לײב, און אַ הונגעריקער בער, איז אַ רָשע װאָס געװעלטיקט איבער אָרים פֿאָלק. 16 אַ פֿירשט פֿעליק אין שׂכל איז גרױס אין רױבערײַען; און דער װאָס האָט פֿײַנט אומערלעכן געװין איז מאריך-ימים.
17 אַ מענטש װאָס האָט אױף זיך דאָס בלוט פֿון אַ נפֿש, װעט לױפֿן ביזן גרוב, מע װעט אים ניט בײַשטײן. 18 דער װאָס גײט ערלעך װעט געהאָלפֿן װערן, און דער װאָס זײַנע װעגן זײַנען קרום, װעט פֿאַלן מיט אײן מאָל. 19 דער װאָס באַאַרבעט זײַן ערד װעט האָבן ברױט צו זאַט, און דער װאָס יאָגט זיך נאָך פּוסטע זאַכן װעט זאַט זײַן מיט דלות. 20 אַן ערלעכער מענטש קריגט פֿיל ברכות, אָבער דער װאָס װיל גיך רײַך װערן װעט ניט אָפּקומען גלאַט. 21 פֿון שאַנעװען קומט ניט אַרױס קײן גוטס, אָבער אום אַ שטיקל ברױט פֿאַרזינדיקט זיך דער מענטש. 22 פֿאַרהאַװעט נאָך רײַכטום איז אַ מענטש אַ ניט פֿאַרגינער, און ער װײס ניט אַז די נױט װעט קומען אױף אים. 23 דער װאָס שטראָפֿט עמיצן, װעט שפּעטער געפֿינען מער חןװי דער װאָס האָט אַ גלאַטע צונג. 24 דער װאָס באַגזלט זײַן פֿאָטער און זײַן מוטער, און זאָגט: ״עס איז ניט קײן פֿאַרברעך״, ער איז אַ חבֿר צו אַ מענטשן אַן אומברענגער. 25 דער װאָס האָט אַ פֿאַרלאַנגערישע זעל, מאַכט אָן קריג, אָבער דער װאָס פֿאַרזיכערט זיך אױף גאָט, װערט געזעטיקט. 26 דער װאָס איז בטוח אין זײַן האַרצן, ער איז אַ נאַר, און דער װאָס גײט מיט חכמה, װעט אַנטרונען װערן. 27 דעם װאָס גיט דעם אָרימאַן װעט ניט פֿעלן, אָבער דער װאָס פֿאַרהױלט זײַנע אױגן, װעט קריגן פֿיל קללות. 28 אַז די רשָעים שטײען אױף, באַהאַלטן זיך די מענטשן, און אַז זײ גײען אונטער, מערן זיך די צדיקים.
עברית
1 נָ֣סוּ וְאֵין־רֹדֵ֣ף רָשָׁ֑ע וְ֝צַדִּיקִ֗ים כִּכְפִ֥יר יִבְטָֽח׃ 2 בְּפֶ֣שַֽׁע אֶ֭רֶץ רַבִּ֣ים שָׂרֶ֑יהָ וּבְאָדָ֥ם מֵבִ֥ין יֹ֝דֵ֗עַ כֵּ֣ן יַאֲרִֽיךְ׃ 3 גֶּ֣בֶר רָ֭שׁ וְעֹשֵׁ֣ק דַּלִּ֑ים מָטָ֥ר סֹ֝חֵ֗ף וְאֵ֣ין לָֽחֶם׃ 4 עֹזְבֵ֣י ת֭וֹרָה יְהַֽלְל֣וּ רָשָׁ֑ע וְשֹׁמְרֵ֥י ת֝וֹרָ֗ה יִתְגָּ֥רוּ בָֽם׃   פ
5 אַנְשֵׁי־רָ֭ע לֹא־יָבִ֣ינוּ מִשְׁפָּ֑ט וּמְבַקְשֵׁ֥י יְ֝הוָ֗ה יָבִ֥ינוּ כֹֽל׃ 6 טֽוֹב־רָ֭שׁ הוֹלֵ֣ךְ בְּתֻמּ֑וֹ מֵעִקֵּ֥שׁ דְּ֝רָכַ֗יִם וְה֣וּא עָשִֽׁיר׃ 7 נוֹצֵ֣ר תּ֭וֹרָה בֵּ֣ן מֵבִ֑ין וְרֹעֶה זֽ֝וֹלְלִ֗ים יַכְלִ֥ים אָבִֽיו׃ 8 מַרְבֶּ֣ה ה֭וֹנוֹ בְּנֶ֣שֶׁךְ ובתרבית לְחוֹנֵ֖ן דַּלִּ֣ים יִקְבְּצֶֽנּוּ׃ 9 מֵסִ֣יר אָ֭זְנוֹ מִשְּׁמֹ֣עַ תּוֹרָ֑ה גַּֽם־תְּ֝פִלָּת֗וֹ תּוֹעֵבָֽה׃ 10 מַשְׁגֶּ֤ה יְשָׁרִ֨ים בְּדֶ֥רֶךְ רָ֗ע בִּשְׁחוּת֥וֹ הֽוּא־יִפּ֑וֹל וּ֝תְמִימִ֗ים יִנְחֲלוּ־טֽוֹב׃ 11 חָכָ֣ם בְּ֭עֵינָיו אִ֣ישׁ עָשִׁ֑יר וְדַ֖ל מֵבִ֣ין יַחְקְרֶֽנּוּ׃ 12 בַּעֲלֹ֣ץ צַ֭דִּיקִים רַבָּ֣ה תִפְאָ֑רֶת וּבְק֥וּם רְ֝שָׁעִ֗ים יְחֻפַּ֥שׂ אָדָֽם׃ 13 מְכַסֶּ֣ה פְ֭שָׁעָיו לֹ֣א יַצְלִ֑יחַ וּמוֹדֶ֖ה וְעֹזֵ֣ב יְרֻחָֽם׃ 14 אַשְׁרֵ֣י אָ֭דָם מְפַחֵ֣ד תָּמִ֑יד וּמַקְשֶׁ֥ה לִ֝בּ֗וֹ יִפּ֥וֹל בְּרָעָֽה׃ 15 אֲרִי־נֹ֭הֵם וְדֹ֣ב שׁוֹקֵ֑ק מֹשֵׁ֥ל רָ֝שָׁ֗ע עַ֣ל עַם־דָּֽל׃ 16 נָגִ֗יד חֲסַ֣ר תְּ֭בוּנוֹת וְרַ֥ב מַעֲשַׁקּ֑וֹת שנאי בֶ֝֗צַע יַאֲרִ֥יךְ יָמִֽים׃   פ
17 אָ֭דָם עָשֻׁ֣ק בְּדַם־נָפֶשׁ עַד־בּ֥וֹר יָ֝נ֗וּס אַל־יִתְמְכוּ־בֽוֹ׃ 18 הוֹלֵ֣ךְ תָּ֭מִים יִוָּשֵׁ֑עַ וְנֶעְקַ֥שׁ דְּ֝רָכַ֗יִם יִפּ֥וֹל בְּאֶחָֽת׃ 19 עֹבֵ֣ד אַ֭דְמָתוֹ יִֽשְׂבַּֽע־לָ֑חֶם וּמְרַדֵּ֥ף רֵ֝קִ֗ים יִֽשְׂבַּֽע־רִֽישׁ׃ 20 אִ֣ישׁ אֱ֭מוּנוֹת רַב־בְּרָכ֑וֹת וְאָ֥ץ לְ֝הַעֲשִׁ֗יר לֹ֣א יִנָּקֶֽה׃ 21 הַֽכֵּר־פָּנִ֥ים לֹא־ט֑וֹב וְעַל־פַּת־לֶ֝֗חֶם יִפְשַׁע־גָּֽבֶר׃ 22 נִֽבֳהָ֥ל לַה֗וֹן אִ֭ישׁ רַ֣ע עָ֑יִן וְלֹֽא־יֵ֝דַע כִּי־חֶ֥סֶר יְבֹאֶֽנּוּ׃ 23 מ֘וֹכִ֤יחַ אָדָ֣ם אַ֭חֲרַי חֵ֣ן יִמְצָ֑א מִֽמַּחֲלִ֥יק לָשֽׁוֹן׃ 24 גּוֹזֵ֤ל אָ֘בִ֤יו וְאִמּ֗וֹ וְאֹמֵ֥ר אֵֽין־פָּ֑שַׁע חָבֵ֥ר ה֝֗וּא לְאִ֣ישׁ מַשְׁחִֽית׃ 25 רְחַב־נֶ֭פֶשׁ יְגָרֶ֣ה מָד֑וֹן וּבוֹטֵ֖חַ עַל־יְהוָ֣ה יְדֻשָּֽׁן׃ 26 בּוֹטֵ֣חַ בְּ֭לִבּוֹ ה֣וּא כְסִ֑יל וְהוֹלֵ֥ךְ בְּ֝חָכְמָ֗ה ה֣וּא יִמָּלֵֽט׃ 27 נוֹתֵ֣ן לָ֭רָשׁ אֵ֣ין מַחְס֑וֹר וּמַעְלִ֥ים עֵ֝ינָ֗יו רַב־מְאֵרֽוֹת׃ 28 בְּק֣וּם רְ֭שָׁעִים יִסָּתֵ֣ר אָדָ֑ם וּ֝בְאָבְדָ֗ם יִרְבּ֥וּ צַדִּיקִֽים׃