Yiddish
Hebrew
אידיש
1 בעכן װאַסער איז דעם מלכס האַרץ אין גאָטס האַנט, װוּהין נאָר ער װיל, נײַגט ער עס. 2 יעטװעדער װעג פֿון מענטשן איז גלײַך אין זײַנע אױגן, אָבער גאָט פֿאָרשט די הערצער. 3 טאָן גערעכטיקײט און רעכטאיז בילכער בײַ גאָט װי אַ שלאַכטאָפּפֿער. 4 האָפֿערדיקע אױגן און אַ שטאָלץ האַרץאיז דער זינדיקער אַקער פֿון די רשָעים. 5 די געדאַנקען פֿון פֿלײסיקן פֿירן רַק צו שפֿע, און איטלעכער װאָס איז אײַליק – רַק צו פֿאַרמינערונג. 6 אוֹצרות געמאַכט דורך אַ פֿאַלשער צונג זײַנען אַװעקגעבלאָזענער הױך; די װאָס זוכן זײ זוכן דעם טױט. 7 דער רױב פֿון די רשָעים שלעפּט זײ אַװעק, װײַל זײ װילן ניט טאָן קײן גערעכטיקײט. 8 פֿאַרקערט איז דעם מענטשנס װעג און פֿרעמד, אָבער דער רײנער, זײַן טאָן איז רעכטפֿאַרטיק. 9 בעסער װױנען אױף אַ װינקל דאַך, אײדער אין אײן הױז מיט אַ װײַב אַ קריגערין. 10 די זעל פֿון דעם רָשע גלוסט בײז, זײַן חבֿר װערט ניט געלײַטזעליקט אין זײַנע אױגן. 11 אַז מע שטראָפֿט דעם שפּעטער, װערט דער נאַר קלוג; און אַז מע לערנט דעם קלוגן, קריגט ער קענשאַפֿט. 12 אַז דער צדיק האָט אײַנזעעניש מיטן רָשעס הױז, פֿאַרפֿירט ער די רשָעים צום בײזן. 13 דער װאָס פֿאַרשטאָפּט זײַן אױער פֿאַר דעם אָרימאַנס געשרײ, װעט ער אױך רופֿן, און ניט געענטפֿערט װערן. 14 אַ מתּנה פֿאַרבאָרגענערהײט פֿאַרבײגט דעם כּעס, און שוחד אין בוזעם, דעם שטאַרקסטן גרימצאָרן. 15 אַ פֿרײד פֿאַרן צדיק איז טאָן גערעכטיקײט, און אַ שרעק פֿאַר די װאָס טוען אומרעכט. 16 אַ מענטש װאָס בלאָנדזשעט פֿון דעם װעג פֿון קלוגשאַפֿט, װעט רוען אין דעם געזעמל פֿון מתים. 17 דער װאָס האָט ליב װױלטאָג, װערט אַן אָרימאַן, דער װאָס האָט ליב װײַן און אײל, װערט ניט רײַך. 18 אַן אױסלײז פֿאַר דעם צדיק איז דער רָשע, און אָנשטאָט די רעכטפֿאַרטיקע קומט דער פֿעלשער. 19 בעסער צו װױנען אין אַ מדבר-לאַנד, אײדער מיט אַ װײַב אַ קריגערין אין ערגערניש. 20 אַ גלוסטיקער אוצר און אײל איז אין דער װױנונג פֿון דעם חכם, אָבער דער נאַרישער מענטש שלינגט עס אײַן. 21 דער װאָס יאָגט זיך נאָך גערעכטיקײט און גענאָד, געפֿינט לעבן, הצלחה, און כּבֿוד. 22 דער חכם קומט אױף אַ שטאָט פֿון גיבורים, און מאַכט נידערן איר זיכערע פֿעסטונג. 23 דער װאָס היט זײַן מױל און זײַן צונג, היט פֿון צרות זײַן זעל. 24 דער מוטװיליקער בַעַל-גאװה, זײַן נאָמען איז שפּעטער – דער װאָס פֿירט זיך מיט מוטװיליקער חוצפּה. 25 די תּאװה פֿון דעם פֿױלן טײט אים אַװעק, װײַל זײַנע הענט װילן ניט אַרבעטן. 26 אַ גאַנצן טאָג באַגערט דער געריקער, אָבער דער צדיק גיט און הערט ניט אױף. 27 דאָס שלאַכטאָפּפֿער פֿון די רשָעים איז אַן אומװערדיקײט, הײַנט װי נאָך אַז מע ברענגט עס מיט אַ בײזער מחשבֿה! 28 אַ פֿאַלשער עדות װערט צעמישט, אָבער דער מענטש װאָס האָט געהערט, רעדט מיט פֿעסטיקײט. 29 דער שלעכטער מענטש גײט מיט אַ פֿאַרשײַט פּנים, אָבער דער רעכטפֿאַריקער, ער פּאַסט אױף זײַן װעג. 30 ניטאָ קײן חכמה און קײן פֿאַרשטאַנדיקײטאון קײן עצה אַקעגן גאָט.
31 דער פֿערד װערט צוגעגרײט פֿאַר דעם טאָג פֿון מלחמה, אָבער די ישועה איז פֿון גאָט.
עברית
1 פַּלְגֵי־מַ֣יִם לֶב־מֶ֭לֶךְ בְּיַד־יְהוָ֑ה עַֽל־כָּל־אֲשֶׁ֖ר יַחְפֹּ֣ץ יַטֶּֽנּוּ׃ 2 כָּֽל־דֶּרֶךְ־אִ֭ישׁ יָשָׁ֣ר בְּעֵינָ֑יו וְתֹכֵ֖ן לִבּ֣וֹת יְהוָֽה׃ 3 עֲ֭שֹׂה צְדָקָ֣ה וּמִשְׁפָּ֑ט נִבְחָ֖ר לַיהוָ֣ה מִזָּֽבַח׃ 4 רוּם־עֵ֭ינַיִם וּרְחַב־לֵ֑ב נִ֖ר רְשָׁעִ֣ים חַטָּֽאת׃ 5 מַחְשְׁב֣וֹת חָ֭רוּץ אַךְ־לְמוֹתָ֑ר וְכָל־אָ֝֗ץ אַךְ־לְמַחְסֽוֹר׃ 6 פֹּ֣עַל א֭וֹצָרוֹת בִּלְשׁ֣וֹן שָׁ֑קֶר הֶ֥בֶל נִ֝דָּ֗ף מְבַקְשֵׁי־מָֽוֶת׃ 7 שֹׁד־רְשָׁעִ֥ים יְגוֹרֵ֑ם כִּ֥י מֵ֝אֲנ֗וּ לַעֲשׂ֥וֹת מִשְׁפָּֽט׃ 8 הֲפַכְפַּ֬ךְ דֶּ֣רֶךְ אִ֣ישׁ וָזָ֑ר וְ֝זַ֗ךְ יָשָׁ֥ר פָּעֳלֽוֹ׃ 9 ט֗וֹב לָשֶׁ֥בֶת עַל־פִּנַּת־גָּ֑ג מֵאֵ֥שֶׁת מִ֝דְיָנִ֗ים וּבֵ֥ית חָֽבֶר׃ 10 נֶ֣פֶשׁ רָ֭שָׁע אִוְּתָה־רָ֑ע לֹא־יֻחַ֖ן בְּעֵינָ֣יו רֵעֵֽהוּ׃ 11 בַּעְנָשׁ־לֵ֭ץ יֶחְכַּם־פֶּ֑תִי וּבְהַשְׂכִּ֥יל לְ֝חָכָ֗ם יִקַּח־דָּֽעַת׃ 12 מַשְׂכִּ֣יל צַ֭דִּיק לְבֵ֣ית רָשָׁ֑ע מְסַלֵּ֖ף רְשָׁעִ֣ים לָרָֽע׃ 13 אֹטֵ֣ם אָ֭זְנוֹ מִזַּעֲקַת־דָּ֑ל גַּֽם־ה֥וּא יִ֝קְרָ֗א וְלֹ֣א יֵעָנֶֽה׃ 14 מַתָּ֣ן בַּ֭סֵּתֶר יִכְפֶּה־אָ֑ף וְשֹׁ֥חַד בַּ֝חֵ֗ק חֵמָ֥ה עַזָּֽה׃ 15 שִׂמְחָ֣ה לַ֭צַּדִּיק עֲשׂ֣וֹת מִשְׁפָּ֑ט וּ֝מְחִתָּ֗ה לְפֹ֣עֲלֵי אָֽוֶן׃ 16 אָדָ֗ם תּ֭וֹעֶה מִדֶּ֣רֶךְ הַשְׂכֵּ֑ל בִּקְהַ֖ל רְפָאִ֣ים יָנֽוּחַ׃ 17 אִ֣ישׁ מַ֭חְסוֹר אֹהֵ֣ב שִׂמְחָ֑ה אֹהֵ֥ב יַֽיִן־וָ֝שֶׁ֗מֶן לֹ֣א יַעֲשִֽׁיר׃ 18 כֹּ֣פֶר לַצַּדִּ֣יק רָשָׁ֑ע וְתַ֖חַת יְשָׁרִ֣ים בּוֹגֵֽד׃ 19 ט֗וֹב שֶׁ֥בֶת בְּאֶֽרֶץ־מִדְבָּ֑ר מֵאֵ֖שֶׁת מדונים וָכָֽעַס׃ 20 אוֹצָ֤ר נֶחְמָ֣ד וָ֭שֶׁמֶן בִּנְוֵ֣ה חָכָ֑ם וּכְסִ֖יל אָדָ֣ם יְבַלְּעֶֽנּוּ׃ 21 רֹ֭דֵף צְדָקָ֣ה וָחָ֑סֶד יִמְצָ֥א חַ֝יִּ֗ים צְדָקָ֥ה וְכָבֽוֹד׃ 22 עִ֣יר גִּ֭בֹּרִים עָלָ֣ה חָכָ֑ם וַ֝יֹּ֗רֶד עֹ֣ז מִבְטֶחָֽה׃ 23 שֹׁמֵ֣ר פִּ֭יו וּלְשׁוֹנ֑וֹ שֹׁמֵ֖ר מִצָּר֣וֹת נַפְשֽׁוֹ׃ 24 זֵ֣ד יָ֭הִיר לֵ֣ץ שְׁמ֑וֹ ע֝וֹשֶׂ֗ה בְּעֶבְרַ֥ת זָדֽוֹן׃ 25 תַּאֲוַ֣ת עָצֵ֣ל תְּמִיתֶ֑נּוּ כִּֽי־מֵאֲנ֖וּ יָדָ֣יו לַעֲשֽׂוֹת׃ 26 כָּל־הַ֭יּוֹם הִתְאַוָּ֣ה תַאֲוָ֑ה וְצַדִּ֥יק יִ֝תֵּ֗ן וְלֹ֣א יַחְשֹֽׂךְ׃ 27 זֶ֣בַח רְ֭שָׁעִים תּוֹעֵבָ֑ה אַ֝֗ף כִּֽי־בְזִמָּ֥ה יְבִיאֶֽנּוּ׃ 28 עֵד־כְּזָבִ֥ים יֹאבֵ֑ד וְאִ֥ישׁ שׁ֝וֹמֵ֗עַ לָנֶ֥צַח יְדַבֵּֽר׃ 29 הֵעֵ֬ז אִ֣ישׁ רָשָׁ֣ע בְּפָנָ֑יו וְ֝יָשָׁ֗ר ה֤וּא יכין דרכיו 30 אֵ֣ין חָ֭כְמָה וְאֵ֣ין תְּבוּנָ֑ה וְאֵ֥ין עֵ֝צָ֗ה לְנֶ֣גֶד יְהוָֽה׃   פ
31 ס֗וּס מ֭וּכָן לְי֣וֹם מִלְחָמָ֑ה וְ֝לַֽיהוָ֗ה הַתְּשׁוּעָֽה׃