Yiddish
Hebrew
אידיש
1 דער װאָס האָט ליב װיסן, האָט ליב מוסר, אָבער דער פֿאַרגרעבטער האָט פֿײַנט שטראָף. 2 דער גוטער קריגט באַװיליקונג פֿון גאָט, אָבער דעם מאַן מיט בײזע געדאַנקען פֿאַרמשפּט ער. 3 קײן מענטש קען ניט באַשטײן דורך שלעכטס, אָבער דער װאָרצל פֿון די צדיקים רירט זיך ניט. 4 אַן אֵשֶת-חיל איז די קרױן פֿון איר מאַן, און װי אַ פֿױלונג אין זײַנע בײנער איז אַ טױגעניכטס. 5 די מחשבֿות פֿון די צדיקים זײַנען גערעכטיקײט, די תּחבוּלות פֿון די רשָעים זײַנען באַטרוג. 6 די רײד פֿון די רשָעים זײַנען צו לױערן אױף בלוט, אָבער דאָס מױל פֿון די רעכטפֿאַרטיקע איז זײ מציל. 7 די רשָעים װערן איבערגעקערט, און זײ זײַנען ניטאָ, אָבער דאָס הױז פֿון די צדיקים װעט באַשטײן. 8 װעדליק זײַן שׂכל װערט אַ מענטש געלױבט, און דער װאָס האָט אַ פֿאַרדרײט האַרץ, װערט צו שפּאָט. 9 בעסער דער װאָס איז גרינגגעשאַצט און האָט אַ קנעכט, אײדער דער װאָס שטעלט זיך פֿאַר אַ נִכבד, און אים פֿעלט ברױט. 10 דער גערעכטער קימערט זיך אום דעם לעבן פֿון זײַן בהמה, און דאָס האַרץ פֿון די רשָעים איז אומדערבאַרימדיק. 11 דער װאָס באַאַרבעט זײַן ערד, האָט ברױט צו זאַט, און דער װאָס יאָגט זיך נאָך פּוסטע זאַכן, איז אָן שׂכל. 12 דער רָשע גלוסט דאָס געפֿאַנג פֿון די שלעכטע, אָבער דער װאָרצל פֿון די צדיקים ברענגט אײַן. 13 אין אַ פֿאַרזע פֿון די ליפּן איז אַ שטרױכלונג פֿאַרן שלעכטן, אָבער דער צדיק קומט אַרױס פֿון אַ צרה. 14 פֿון דער פֿרוכט פֿון מענטשנס מױל װעט ער זיך זעטן מיט גוטס, און די טוּונג פֿון אַ מענטשנס הענט װעט מען אים אומקערן. 15 דער װעג פֿון דעם נאַרן איז גלײַך אין זײַנע אױגן, אָבער דער חכם הערט צו אַן עצה. 16 דעם נאַרנס ערגערניש װערט באַקאַנט אין אײגענעם טאָג, אָבער דער קלוגער פֿאַרדעקט די שאַנד. 17 דער װאָס אָטעמט מיט אמת, װעט דערװײַזן די ריכטיקײט, אָבער דער פֿאַלשער עדות איז אַן אָפּנאַר. 18 פֿאַראַן דער װאָס פּלאַפּלט װי שטעך פֿון אַ שװערד, אָבער די צונג פֿון די קלוגע איז אַ הײלונג. 19 די ליפּ פֿון אמת װעט באַשטײן אױף אײביק, אָבער אױף אַ רגע איז די צונג פֿון ליגן. 20 אָפּגענאַרט װערט דאָס האַרץ פֿון די װאָס טראַכטן בײז, אָבער בײַ די װאָס באַראָטן פֿריד, איז אַ פֿרײד. 21 דעם צדיק װעט ניט אײַנפֿאַלן קײן שום אומרעכט, אָבער די רשָעים זײַנען פֿול מיט בײז. 22 אַן אומװערדיקײט בײַ גאָט זײַנען ליגנערישע ליפּן, און זײַן רָצון, די װאָס באַגײען זיך װאָרהאַפֿטיק. 23 אַ קלוגער מענטש פֿאַרדעקט די קענשאַפֿט, אָבער דאָס האַרץ פֿון די נאַרן רופֿט אױס די טיפּשות. 24 די האַנט פֿון די פֿלײסיקע װעט געװעלטיקן, און די אָפּגעלאָזטע װעט װערן צו צינדז. 25 איז דאָ אַ זאָרג אין עמיצנס האַרצן, זאָל מען זי פֿאַרדריקן, װאָרום אַ גוט װאָרט מאַכט זי פֿרײלעך. 26 דער צדיק געפֿינט אױס פֿון זײַן חבֿר, און דער װעג פֿון די רשָעים פֿאַרפֿירט זײ. 27 דער אָפּגעלאָזטער װעט ניט כאַפּן זײַן פֿאַנג, און דאָס טײַערסטע גוטס פֿון אַ מענטשן איז פֿלײסיק זײַן. 28 אין דעם שטעג פֿון גערעכטיקײט איז לעבן, און אױפֿן שליאַך פֿון איר װעג איז ניטאָ קײן טױט.
עברית
1 אֹהֵ֣ב מ֭וּסָר אֹ֣הֵֽב דָּ֑עַת וְשֹׂנֵ֖א תוֹכַ֣חַת בָּֽעַר׃ 2 ט֗וֹב יָפִ֣יק רָ֭צוֹן מֵיְהוָ֑ה וְאִ֖ישׁ מְזִמּ֣וֹת יַרְשִֽׁיעַ׃ 3 לֹא־יִכּ֣וֹן אָדָ֣ם בְּרֶ֑שַׁע וְשֹׁ֥רֶשׁ צַ֝דִּיקִ֗ים בַּל־יִמּֽוֹט׃ 4 אֵֽשֶׁת־חַ֭יִל עֲטֶ֣רֶת בַּעְלָ֑הּ וּכְרָקָ֖ב בְּעַצְמוֹתָ֣יו מְבִישָֽׁה׃ 5 מַחְשְׁב֣וֹת צַדִּיקִ֣ים מִשְׁפָּ֑ט תַּחְבֻּל֖וֹת רְשָׁעִ֣ים מִרְמָֽה׃ 6 דִּבְרֵ֣י רְשָׁעִ֣ים אֱרָב־דָּ֑ם וּפִ֥י יְ֝שָׁרִ֗ים יַצִּילֵֽם׃ 7 הָפ֣וֹךְ רְשָׁעִ֣ים וְאֵינָ֑ם וּבֵ֖ית צַדִּיקִ֣ים יַעֲמֹֽד׃ 8 לְֽפִי־שִׂ֭כְלוֹ יְהֻלַּל־אִ֑ישׁ וְנַעֲוֵה־לֵ֝֗ב יִהְיֶ֥ה לָבֽוּז׃ 9 ט֣וֹב נִ֭קְלֶה וְעֶ֣בֶד ל֑וֹ מִ֝מְּתַכַּבֵּ֗ד וַחֲסַר־לָֽחֶם׃ 10 יוֹדֵ֣עַ צַ֭דִּיק נֶ֣פֶשׁ בְּהֶמְתּ֑וֹ וְֽרַחֲמֵ֥י רְ֝שָׁעִ֗ים אַכְזָרִֽי׃ 11 עֹבֵ֣ד אַ֭דְמָתוֹ יִֽשְׂבַּֽע־לָ֑חֶם וּמְרַדֵּ֖ף רֵיקִ֣ים חֲסַר־לֵֽב׃ 12 חָמַ֣ד רָ֭שָׁע מְצ֣וֹד רָעִ֑ים וְשֹׁ֖רֶשׁ צַדִּיקִ֣ים יִתֵּֽן׃ 13 בְּפֶ֣שַׁע שְׂ֭פָתַיִם מוֹקֵ֣שׁ רָ֑ע וַיֵּצֵ֖א מִצָּרָ֣ה צַדִּֽיק׃ 14 מִפְּרִ֣י פִי־אִ֭ישׁ יִשְׂבַּע־ט֑וֹב וּגְמ֥וּל יְדֵי־אָ֝דָ֗ם ישוב לֽוֹ׃ 15 דֶּ֣רֶךְ אֱ֭וִיל יָשָׁ֣ר בְּעֵינָ֑יו וְשֹׁמֵ֖עַ לְעֵצָ֣ה חָכָֽם׃ 16 אֱוִ֗יל בַּ֭יּוֹם יִוָּדַ֣ע כַּעְס֑וֹ וְכֹסֶ֖ה קָל֣וֹן עָרֽוּם׃ 17 יָפִ֣יחַ אֱ֭מוּנָה יַגִּ֣יד צֶ֑דֶק וְעֵ֖ד שְׁקָרִ֣ים מִרְמָֽה׃ 18 יֵ֣שׁ בּ֭וֹטֶה כְּמַדְקְר֣וֹת חָ֑רֶב וּלְשׁ֖וֹן חֲכָמִ֣ים מַרְפֵּֽא׃ 19 שְֽׂפַת־אֱ֭מֶת תִּכּ֣וֹן לָעַ֑ד וְעַד־אַ֝רְגִּ֗יעָה לְשׁ֣וֹן שָֽׁקֶר׃ 20 מִ֭רְמָה בְּלֶב־חֹ֣רְשֵׁי רָ֑ע וּֽלְיֹעֲצֵ֖י שָׁל֣וֹם שִׂמְחָֽה׃ 21 לֹא־יְאֻנֶּ֣ה לַצַּדִּ֣יק כָּל־אָ֑וֶן וּ֝רְשָׁעִ֗ים מָ֣לְאוּ רָֽע׃ 22 תּוֹעֲבַ֣ת יְ֭הוָה שִׂפְתֵי־שָׁ֑קֶר וְעֹשֵׂ֖י אֱמוּנָ֣ה רְצוֹנֽוֹ׃ 23 אָדָ֣ם עָ֭רוּם כֹּ֣סֶה דָּ֑עַת וְלֵ֥ב כְּ֝סִילִ֗ים יִקְרָ֥א אִוֶּֽלֶת׃ 24 יַד־חָרוּצִ֥ים תִּמְשׁ֑וֹל ו֝רְמִיָּ֗ה תִּהְיֶ֥ה לָמַֽס׃ 25 דְּאָגָ֣ה בְלֶב־אִ֣ישׁ יַשְׁחֶ֑נָּה וְדָבָ֖ר ט֣וֹב יְשַׂמְּחֶֽנָּה׃ 26 יָתֵ֣ר מֵרֵעֵ֣הוּ צַדִּ֑יק וְדֶ֖רֶךְ רְשָׁעִ֣ים תַּתְעֵֽם׃ 27 לֹא־יַחֲרֹ֣ךְ רְמִיָּ֣ה צֵיד֑וֹ וְהוֹן־אָדָ֖ם יָקָ֣ר חָרֽוּץ׃ 28 בְּאֹֽרַח־צְדָקָ֥ה חַיִּ֑ים וְדֶ֖רֶךְ נְתִיבָ֣ה אַל־מָֽוֶת׃