Yiddish
Hebrew
אידיש
1 די שפּריכװערטער פֿון שלמהן. אַ זון אַ חכם דערפֿרײט זײַן פֿאָטער, און אַ זון אַ נאַר איז דער קומער פֿון זײַן מוטער.
2 אומגערעכטע אוֹצרות נוצן ניט, אָבער גערעכטיקײט איז מציל פֿון טױט. 3 גאָט לאָזט ניט פֿאַרהונגערן דעם לײַב פֿון דעם צדיק, און די געריקײט פֿון די רשָעים פֿאַרשטױסט ער. 4 אָרים איז דער װאָס אַרבעט מיט אַן אָפּגעלאָזטער האַנט, און די האַנט פֿון די פֿלײסיקע װערט רײַך. 5 אַ קלוגער זון זאַמלט אום זומער, אַ זון אַ טױגעניכטס שלאָפֿט אין שניטצײַט. 6 ברכות אױפֿן קאָפּ איז דער צדיק; און דאָס מױל פֿון די רשָעים פֿאַרשפּרײט אומרעכט. 7 די דערמאָנונג פֿון צדיק איז אַ בענטשטונג, און דער נאָמען פֿון די רשָעים װערט פֿאַרפֿױלט. 8 דער קלוגהאַרציקער נעמט אָן באַפֿעלן, און דער ליפּננאַר װערט געשטרױכלט. 9 דער װאָס גײט מיט ערלעכקײט גײט אין זיכערקײט, און דער װאָס פֿאַרדרײט זײַנע װעגן װערט אָנגעלערנט. 10 דער װאָס װינקט מיטן אױג שאַפֿט פֿאַרדראָס, און דער ליפּננאַר װערט געשטרױכלט. 11 דאָס מױל פֿון דעם צדיק איז אַ קװאַל פֿון לעבן, און דאָס מױל פֿון די רשָעים פֿאַרשפּרײט אומרעכט. 12 שׂנאה װעקט אױף קריג, און אױף אַלע פֿאַרברעכן פֿאַרדעקט ליבשאַפֿט. 13 אױף די ליפּן פֿון דעם פֿאַרשטאַנדיקן געפֿינט זיך חכמה, און אַ רוט פֿאַרן רוקן פֿון דעם װאָס אָן שׂכל. 14 חכמים באַהאַלטן די קענשאַפֿט, אָבער דאָס מױל פֿון די נאַרן איז אַ נאָנטער בראָך. 15 דער פֿאַרמעג פֿון דעם עושר איז זײַן באַפֿעסטיקע שטאָט, דער בראָך פֿון די אָרימע לײַט איז זײער דלות. 16 דער לױן פֿון דעם צדיק איז לעבן, דער אײַנקום פֿון דעם רָשע איז זינד. 17 אױפֿן װעג פֿון לעבן איז דער װאָס אַכט אױף מוסר, און דער װאָס פֿאַרלאָזט שטראָפֿרײד פֿאַרבלאָנדזשעט. 18 דער װאָס פֿאַרדעקט שׂנאה מיט פֿאַלשע ליפּן, און דער װאָס פֿאַרשפּרײט רכילות, ער איז אַ נאַר. 19 בײַ פֿיל װערטער קען ניט אױסגעמיטן װערן זינד, און דער װאָס קאַרגט זײַנע ליפּן איז אַ קלוגער. 20 געקליבנסטע זילבער איז די צונג פֿון דעם צדיק, דער שׂכל פֿון די רשָעים איז װינציק װאָס װערט. 21 די ליפּן פֿון די צדיקים שפּײַזן אַ סך, אָבער די נאַרן שטאַרבן װײַל זײ פֿעלט שׂכל. 22 די ברכה פֿון גאָט, זי מאַכט רײַך, מע דאַרף צו מאָל ניט צולײגן מי דערבײַ. 23 װי אַ שפּילכל איז בײַם נאַרן טאָן אַ נבֿלה, און אַ חכמה – בײַ אַ מענטשן מיט שׂכל. 24 די שרעקעניש פֿון דעם רָשע, זי װעט קומען אױף אים, און דעם באַגער פֿון די צדיקים װעט מען געבן. 25 װי אַ שטורעם גײט אַריבער, אַזױ איז דער רָשע ניטאָ, אָבער דער צדיק איז אַן אײביקער גרונטפֿעסט. 26 װי עסיק פֿאַר די צײן, און װי רױך פֿאַר די אױגן, אַזױ איז דער פֿױלער פֿאַר די װאָס שיקן אים. 27 מורא פֿאַר גאָט לײגט צו טעג, און די יאָרן פֿון די רשָעים װערן געקירצט. 28 די װאַרטעניש פֿון די צדיקים לאָזט זיך אױס אין פֿרײד, און די האָפֿענונג פֿון די רשָעים װעט אונטערגײן. 29 אַ באַשיצונג פֿאַר ערלעכקײט איז דער װעג פֿון גאָט, אָבער אַ בראָך פֿאַר די װאָס טוען אומרעכט. 30 דער צדיק װעט זיך קײן מאָל ניט אױסגליטשן, אָבער די רשָעים װעלן ניט בלײַבן אין לאַנד. 31 דאָס מױל פֿון דעם צדיק שפּראָצט מיט חכמה, און די פֿאַרקערטע צונג װערט פֿאַרשניטן. 32 די ליפּן פֿון דעם צדיק װײסן גוטװיליקײט, און דאָס מױל פֿון די רשָעים – פֿאַרקערטקײט.
עברית
1 מִשְׁלֵ֗י שְׁלֹ֫מֹ֥ה   פ בֵּ֣ן חָ֭כָם יְשַׂמַּח־אָ֑ב וּבֵ֥ן כְּ֝סִ֗יל תּוּגַ֥ת אִמּֽוֹ׃
2 לֹא־י֭וֹעִילוּ אוֹצְר֣וֹת רֶ֑שַׁע וּ֝צְדָקָ֗ה תַּצִּ֥יל מִמָּֽוֶת׃ 3 לֹֽא־יַרְעִ֣יב יְ֭הוָה נֶ֣פֶשׁ צַדִּ֑יק וְהַוַּ֖ת רְשָׁעִ֣ים יֶהְדֹּֽף׃ 4 רָ֗אשׁ עֹשֶׂ֥ה כַף־רְמִיָּ֑ה וְיַ֖ד חָרוּצִ֣ים תַּעֲשִֽׁיר׃ 5 אֹגֵ֣ר בַּ֭קַּיִץ בֵּ֣ן מַשְׂכִּ֑יל נִרְדָּ֥ם בַּ֝קָּצִ֗יר בֵּ֣ן מֵבִֽישׁ׃ 6 בְּ֭רָכוֹת לְרֹ֣אשׁ צַדִּ֑יק וּפִ֥י רְ֝שָׁעִ֗ים יְכַסֶּ֥ה חָמָֽס׃ 7 זֵ֣כֶר צַ֭דִּיק לִבְרָכָ֑ה וְשֵׁ֖ם רְשָׁעִ֣ים יִרְקָֽב׃ 8 חֲכַם־לֵ֭ב יִקַּ֣ח מִצְוֺ֑ת וֶאֱוִ֥יל שְׂ֝פָתַ֗יִם יִלָּבֵֽט׃ 9 הוֹלֵ֣ךְ בַּ֭תֹּם יֵ֣לֶךְ בֶּ֑טַח וּמְעַקֵּ֥שׁ דְּ֝רָכָ֗יו יִוָּדֵֽעַ׃ 10 קֹ֣רֵֽץ עַ֭יִן יִתֵּ֣ן עַצָּ֑בֶת וֶאֱוִ֥יל שְׂ֝פָתַ֗יִם יִלָּבֵֽט׃ 11 מְק֣וֹר חַ֭יִּים פִּ֣י צַדִּ֑יק וּפִ֥י רְ֝שָׁעִ֗ים יְכַסֶּ֥ה חָמָֽס׃ 12 שִׂ֭נְאָה תְּעוֹרֵ֣ר מְדָנִ֑ים וְעַ֥ל כָּל־פְּ֝שָׁעִ֗ים תְּכַסֶּ֥ה אַהֲבָֽה׃ 13 בְּשִׂפְתֵ֣י נָ֭בוֹן תִּמָּצֵ֣א חָכְמָ֑ה וְ֝שֵׁ֗בֶט לְגֵ֣ו חֲסַר־לֵֽב׃ 14 חֲכָמִ֥ים יִצְפְּנוּ־דָ֑עַת וּפִֽי־אֱ֝וִיל מְחִתָּ֥ה קְרֹבָֽה׃ 15 ה֣וֹן עָ֭שִׁיר קִרְיַ֣ת עֻזּ֑וֹ מְחִתַּ֖ת דַּלִּ֣ים רֵישָֽׁם׃ 16 פְּעֻלַּ֣ת צַדִּ֣יק לְחַיִּ֑ים תְּבוּאַ֖ת רָשָׁ֣ע לְחַטָּֽאת׃ 17 אֹ֣רַח לְ֭חַיִּים שׁוֹמֵ֣ר מוּסָ֑ר וְעוֹזֵ֖ב תּוֹכַ֣חַת מַתְעֶֽה׃ 18 מְכַסֶּ֣ה שִׂ֭נְאָה שִׂפְתֵי־שָׁ֑קֶר וּמוֹצִ֥א דִ֝בָּ֗ה ה֣וּא כְסִֽיל׃ 19 בְּרֹ֣ב דְּ֭בָרִים לֹ֣א יֶחְדַּל־פָּ֑שַׁע וְחֹשֵׂ֖ךְ שְׂפָתָ֣יו מַשְׂכִּֽיל׃ 20 כֶּ֣סֶף נִ֭בְחָר לְשׁ֣וֹן צַדִּ֑יק לֵ֖ב רְשָׁעִ֣ים כִּמְעָֽט׃ 21 שִׂפְתֵ֣י צַ֭דִּיק יִרְע֣וּ רַבִּ֑ים וֶֽ֝אֱוִילִ֗ים בַּחֲסַר־לֵ֥ב יָמֽוּתוּ׃ 22 בִּרְכַּ֣ת יְ֭הוָה הִ֣יא תַעֲשִׁ֑יר וְלֹֽא־יוֹסִ֖ף עֶ֣צֶב עִמָּֽהּ׃ 23 כִּשְׂח֣וֹק לִ֭כְסִיל עֲשׂ֣וֹת זִמָּ֑ה וְ֝חָכְמָ֗ה לְאִ֣ישׁ תְּבוּנָֽה׃ 24 מְגוֹרַ֣ת רָ֭שָׁע הִ֣יא תְבוֹאֶ֑נּוּ וְתַאֲוַ֖ת צַדִּיקִ֣ים יִתֵּֽן׃ 25 כַּעֲב֣וֹר ס֭וּפָה וְאֵ֣ין רָשָׁ֑ע וְ֝צַדִּ֗יק יְס֣וֹד עוֹלָֽם׃ 26 כַּחֹ֤מֶץ לַשִּׁנַּ֗יִם וְכֶעָשָׁ֥ן לָעֵינָ֑יִם כֵּ֥ן הֶ֝עָצֵ֗ל לְשֹׁלְחָֽיו׃ 27 יִרְאַ֣ת יְ֭הוָה תּוֹסִ֣יף יָמִ֑ים וּשְׁנ֖וֹת רְשָׁעִ֣ים תִּקְצֹֽרְנָה׃ 28 תּוֹחֶ֣לֶת צַדִּיקִ֣ים שִׂמְחָ֑ה וְתִקְוַ֖ת רְשָׁעִ֣ים תֹּאבֵֽד׃ 29 מָע֣וֹז לַ֭תֹּם דֶּ֣רֶךְ יְהוָ֑ה וּ֝מְחִתָּ֗ה לְפֹ֣עֲלֵי אָֽוֶן׃ 30 צַדִּ֣יק לְעוֹלָ֣ם בַּל־יִמּ֑וֹט וּ֝רְשָׁעִ֗ים לֹ֣א יִשְׁכְּנוּ־אָֽרֶץ׃ 31 פִּֽי־צַ֭דִּיק יָנ֣וּב חָכְמָ֑ה וּלְשׁ֥וֹן תַּ֝הְפֻּכ֗וֹת תִּכָּרֵֽת׃ 32 שִׂפְתֵ֣י צַ֭דִּיק יֵדְע֣וּן רָצ֑וֹן וּפִ֥י רְ֝שָׁעִ֗ים תַּהְפֻּכֽוֹת׃