Yiddish
Hebrew
אידיש
1 פֿאַר דעם געזאַנגמײַסטער; פֿון דָוִדן אַ מיזמור. 2 האָפֿן געהאָפֿט האָב איך אױף גאָט, און ער האָט זיך גענײַגט צו מיר, און צוגעהערט מײַן געשרײ. 3 און ער האָט מיך אַרױפֿגעבראַכט פֿון דער װיסטער גרוב, פֿון דעם זומפּיקן לײם, און ער האָט געשטעלט אױף אַ פֿעלדז מײַנע פֿיס, ער האָט באַפֿעסטיקט מײַנע טריט. 4 און ער האָט געגעבן אין מײַן מױל אַ נײַ געזאַנג, אַ לױב צו אונדזער גאָט. פֿיל װעלן זען און װעלן פֿאָרכטן, און װעלן זיך פֿאַרזיכערן אױף גאָט. 5 װױל צו דעם מאַן װאָס האָט געמאַכט גאָט זײַן פֿאַרזיכערונג, און זיך ניט געװענדט צו די האָפֿערדיקע, און צו די װאָס קערן זיך אָפּ צו פֿאַלשקײט. 6 פֿיל האָסטו אױפֿגעטאָן, יהוה מײַן גאָט – דײַנע װוּנדער און דײַנע טראַכטונגען פֿון אונדזערט-װעגן; ניטאָ קײן גלײַכן צו דיר. זאָל איך דערצײלן און זאָגן, זײַנען זײ צו פֿיל אױסצורעכענען. 7 שלאַכטאָפּפֿער און שפּײַזאָפּפֿער באַגערסטו ניט – האָסטו אין די אױערן מיר אײַנגעגראָבן – בראַנדאָפּפֿער און זינדאָפּפֿער פֿאַרלאַנגסטו ניט. 8 דרום האָב איך געזאָגט: איך װעל טאָןװאָס אין געראָלטן סֵפֿר איז אָנגעשריבן פֿאַר מיר. 9 צו טאָן דײַן רָצון, מײַן גאָט, האָב איך באַגערט, און דײַן תּורה איז אין מײַנע אינגעװײד. 10 איך האָב אָנגעזאָגט גערעכטיקײט אין אַ גרױס געזעמל; זע, מײַנע ליפּן טו איך ניט פֿאַרמײַדן; גאָט, דו װײסט דאָך. 11 דײַן גערעכטיקײט האָב איך ניט פֿאַרדעקט אין מײַן האַרצן, דײַן טרײַשאַפֿט און דײַן הילף האָב איך דערצײלט; איך האָב ניט פֿאַרהױלן דײַן גענאָד און דײַן אמתפֿאַרן גרױסן געזעמל. 12 ניט פֿאַרמײַדן זאָלסטו דו, גאָט, דײַן דערבאַרימונג פֿון מיר, דײַן גענאָד און דײַן אמת זאָלן מיך תּמיד באַהיטן. 13 װאָרום אַרומגערינגלט האָבן מיך בײזן אַזש אָן צאָל, דערגרײכט האָבן מיך מײַנע זינד, אַז איך קען ניט זען; זײ זײַנען מער װי די האָר פֿון מײַן קאָפּ, און מײַן האַרץ האָט מיך פֿאַרלאָזן. 14 באַװיליק, גאָט, מיך מציל צו זײַן, גאָט, אײַל מיר צו הילף. 15 זאָל פֿאַרשעמט און צו שאַנד װערן אין אײנעםדי װאָס זוכן מײַן לעבן, עס אומצוברענגען; זאָלן אָפּטרעטן אַהינטער און זיך שעמעןדי װאָס װינטשן מיר בײז. 16 זאָלן באַנומען װערן פֿון װעגן זײער שאַנדדי װאָס זאָגן אױף מיר: אַהאַ! אַהאַ! 17 זאָלן זײַן לוסטיק און זיך פֿרײען מיט דיראַלע װאָס זוכן דיך; זאָלן תּמיד זאָגן: געגרײסט זאָל זײַן גאָט! די װאָס האָבן ליב דײַן ישועה. 18 און איך אָרימער און באַדערפֿטיקער – זאָל גאָט דאָס מיר צורעכענען. דו ביסט מײַן הילף, און דער װאָס מאַכט מיך אַנטרינען; מײַן גאָט, זאָלסט זיך ניט זאַמען.
עברית
1 לַ֝מְנַצֵּ֗חַ לְדָוִ֥ד מִזְמֽוֹר׃ 2 קַוֺּ֣ה קִוִּ֣יתִי יְהוָ֑ה וַיֵּ֥ט אֵ֝לַ֗י וַיִּשְׁמַ֥ע שַׁוְעָתִֽי׃ 3 וַיַּעֲלֵ֤נִי מִבּ֥וֹר שָׁאוֹן֮ מִטִּ֪יט הַיָּ֫וֵ֥ן וַיָּ֖קֶם עַל־סֶ֥לַע רַגְלַ֗י כּוֹנֵ֥ן אֲשֻׁרָֽי׃ 4 וַיִּתֵּ֬ן בְּפִ֨י שִׁ֥יר חָדָשׁ֮ תְּהִלָּ֪ה לֵֽאלֹ֫הֵ֥ינוּ יִרְא֣וּ רַבִּ֣ים וְיִירָ֑אוּ וְ֝יִבְטְח֗וּ בַּיהוָֽה׃ 5 אַ֥שְֽׁרֵי הַגֶּ֗בֶר אֲשֶׁר־שָׂ֣ם יְ֭הֹוָה מִבְטַח֑וֹ וְֽלֹא־פָנָ֥ה אֶל־רְ֝הָבִ֗ים וְשָׂטֵ֥י כָזָֽב׃ 6 רַבּ֤וֹת עָשִׂ֨יתָ אַתָּ֤ה יְהוָ֣ה אֱלֹהַי֮ נִֽפְלְאֹתֶ֥יךָ וּמַחְשְׁבֹתֶ֗יךָ אֵ֫לֵ֥ינוּ אֵ֤ין עֲרֹ֬ךְ אֵלֶ֗יךָ אַגִּ֥ידָה וַאֲדַבֵּ֑רָה עָ֝צְמ֗וּ מִסַּפֵּֽר׃ 7 זֶ֤בַח וּמִנְחָ֨ה לֹֽא־חָפַ֗צְתָּ אָ֭זְנַיִם כָּרִ֣יתָ לִּ֑י עוֹלָ֥ה וַ֝חֲטָאָ֗ה לֹ֣א שָׁאָֽלְתָּ׃ 8 אָ֣ז אָ֭מַרְתִּי הִנֵּה־בָ֑אתִי בִּמְגִלַּת־סֵ֝֗פֶר כָּת֥וּב עָלָֽי׃ 9 לַֽעֲשֽׂוֹת־רְצוֹנְךָ֣ אֱלֹהַ֣י חָפָ֑צְתִּי וְ֝ת֥וֹרָתְךָ֗ בְּת֣וֹךְ מֵעָֽי׃ 10 בִּשַּׂ֤רְתִּי צֶ֨דֶק בְּקָ֘הָ֤ל רָ֗ב הִנֵּ֣ה שְׂ֭פָתַי לֹ֣א אֶכְלָ֑א יְ֝הוָ֗ה אַתָּ֥ה יָדָֽעְתָּ׃ 11 צִדְקָתְךָ֬ לֹא־כִסִּ֨יתִי בְּת֬וֹךְ לִבִּ֗י אֱמוּנָתְךָ֣ וּתְשׁוּעָתְךָ֣ אָמָ֑רְתִּי לֹא־כִחַ֥דְתִּי חַסְדְּךָ֥ וַ֝אֲמִתְּךָ֗ לְקָהָ֥ל רָֽב׃ 12 אַתָּ֤ה יְהוָ֗ה לֹא־תִכְלָ֣א רַחֲמֶ֣יךָ מִמֶּ֑נִּי חַסְדְּךָ֥ וַ֝אֲמִתְּךָ֗ תָּמִ֥יד יִצְּרֽוּנִי׃ 13 כִּ֤י אָפְפ֥וּ־עָלַ֨י רָע֡וֹת עַד־אֵ֬ין מִסְפָּ֗ר הִשִּׂיג֣וּנִי עֲ֭וֺנֹתַי וְלֹא־יָכֹ֣לְתִּי לִרְא֑וֹת עָצְמ֥וּ מִשַּֽׂעֲר֥וֹת רֹ֝אשִׁ֗י וְלִבִּ֥י עֲזָבָֽנִי׃ 14 רְצֵ֣ה יְ֭הוָה לְהַצִּילֵ֑נִי יְ֝הוָ֗ה לְעֶזְרָ֥תִי חֽוּשָׁה׃ 15 יֵ֘בֹ֤שׁוּ וְיַחְפְּר֨וּ יַחַד֮ מְבַקְשֵׁ֥י נַפְשִׁ֗י לִסְפּ֫וֹתָ֥הּ יִסֹּ֣גוּ אָ֭חוֹר וְיִכָּלְמ֑וּ חֲ֝פֵצֵ֗י רָעָתִֽי׃ 16 יָ֭שֹׁמּוּ עַל־עֵ֣קֶב בָּשְׁתָּ֑ם הָאֹמְרִ֥ים לִ֝֗י הֶ֘אָ֥ח הֶאָֽח׃ 17 יָ֘שִׂ֤ישׂוּ וְיִשְׂמְח֨וּ בְּךָ֗ כָּֽל־מְבַ֫קְשֶׁ֥יךָ יֹאמְר֣וּ תָ֭מִיד יִגְדַּ֣ל יְהוָ֑ה אֹֽ֝הֲבֵ֗י תְּשׁוּעָתֶֽךָ׃ 18 וַאֲנִ֤י עָנִ֣י וְאֶבְיוֹן֮ אֲדֹנָ֪י יַחֲשָׁ֫ב לִ֥י עֶזְרָתִ֣י וּמְפַלְטִ֣י אַ֑תָּה אֱ֝לֹהַ֗י אַל־תְּאַחַֽר׃