Yiddish
Hebrew
אידיש
1 די װערטער פֿון עָמוֹסן, װאָס איז געװען פֿון די שאָפֿלײַט פֿון תּקוֹעַ; װאָס ער האָט געזען אױף ישׂראל אין די טעג פֿון עוזִיָה דעם מלך פֿון יהודה, און אין די טעג פֿון יָרָבֿעָם דעם זון פֿון יוֹאָשן, דעם מלך פֿון ישׂראל, צװײ יאָר פֿאַר דער ערדציטערניש. 2 און ער האָט געזאָגט: גאָט װעט ברילן פֿון צִיוֹן, און פֿון ירושָלַיִם װעט ער אַרױסלאָזן זײַן קָול, און די פֿיטערפּלעצער פֿון די פּאַסטוכער װעלן טרױערן, און דער שפּיץ כַּרמֶל װעט פֿאַרטריקנט װערן.
3 אַזױ האָט גאָט געזאָגט: פֿאַר דרײַ פֿאַרברעכן פֿון דַמֶשֶׂק, יאָ, פֿאַר פֿיר, װעל איך עס ניט אָפּהאַלטן: פֿאַר זײער דרעשן גִלעָד מיט אײַזערנע דרעששליטנס. 4 און איך װעל שיקן אַ פֿײַער אױף דעם הױז פֿון חזָאֵל, און עס װעט פֿאַרצערן די פּאַלאַצן פֿון בן-הַדַד. 5 און איך װעל צעברעכן דעם ריגל פֿון דַמֶשֶׂק, און װעל פֿאַרשנײַדן אַ באַװוינער פֿון בקעַת-אָוֶן, און דעם װאָס האַלט אַ צעפּטער פֿון ביתּ-עֶדֶן; און דאָס פֿאָלק פֿון אַרָם װעט אין גלות גײן קײן קיר, זאָגט גאָט.
6 אַזױ האָט גאָט געזאָגט: פֿאַר דרײַ פֿאַרברעכן פֿון עַזָה, יאָ, פֿאַר פֿיר, װעל איך עס ניט אָפּהאַלטן: פֿאַר זײער פֿאַרטרײַבן אַ גאַנצע געפֿאַנגענשאַפֿט, כּדי איבערצוענטפֿערן צו אֶדוֹם. 7 און איך װעל שיקן אַ פֿײַער אױף דער מױער פֿון עַזָה, און עס װעט פֿאַרצערן אירע פּאַלאַצן. 8 און איך װעל פֿאַרשנײַדן אַ באַװוינער פֿון אַשדוֹד, און דעם װאָס האַלט אַ צעפּטער פֿון אַשקלוֹן; און איך װעל קערן מײַן האַנט אױף עֶקרוֹן, און דער איבערבלײַב פֿון די פּלִשתּים װעט אונטערגײן, זאָגט גאָט דער האַר.
9 אַזױ האָט גאָט געזאָגט: פֿאַר דרײַ פֿאַרברעכן פֿון צוֹר, יאָ, פֿאַר פֿיר, װעל איך עס ניט אָפּהאַלטן: פֿאַר װאָס זײ האָבן איבערגעענטפֿערט אַ גאַנצע געפֿאַנגענשאַפֿט צו אֶדוֹם, און ניט געדאַכט אָן דעם בונד פֿון ברידער. 10 און איך װעל שיקן אַ פֿײַער אױף דער מױער פֿון צוֹר, און עס װעט פֿאַרצערן אירע פּאַלאַצן.
11 אַזױ האָט גאָט געזאָגט: פֿאַר דרײַ פֿאַרברעכן פֿון אֶדוֹם, יאָ, פֿאַר פֿיר, װעל איך עס ניט אָפּהאַלטן: פֿאַר װאָס ער האָט נאָכגעיאָגט זײַן ברודער מיטן שװערד, און דערשטיקט זײַן רחמנות, און זײַן כּעס האָט שטענדיק פֿאַרצוקט, און ער האָט אײביק געהאַלטן זײַן גרימצאָרן. 12 און איך װעל שיקן אַ פֿײַער אױף תֵּימָן, און עס װעט פֿאַרצערן די פּאַלאַצן פֿון בָצרָה.
13 אַזױ האָט גאָט געזאָגט: פֿאַר דרײַ פֿאַרברעכן פֿון די קינדער פֿון עַמוֹן, יאָ, פֿאַר פֿיר, װעל איך עס ניט אָפּהאַלטן: פֿאַר זײער אױפֿשפּאַלטן די טראָגעדיקע פֿון גִלעָד, כּדי צו דערברײטערן זײער געמאַרק. 14 און איך װעל אָנצינדן אַ פֿײַער אױף דער מױער פֿון רַבה, און עס װעט פֿאַרצערן אירע פּאַלאַצן, מיט שאַלונג אין טאָג פֿון מלחמה, מיט שטורעם אין טאָג פֿון געװיטער. 15 און זײער מלך װעט גײן אין גלות, ער און זײַנע האַרן אין אײנעם, זאָגט גאָט.
עברית
1 דִּבְרֵ֣י עָמ֔וֹס אֲשֶׁר־הָיָ֥ה בַנֹּקְדִ֖ים מִתְּק֑וֹעַ אֲשֶׁר֩ חָזָ֨ה עַל־יִשְׂרָאֵ֜ל בִּימֵ֣י עֻזִיָּ֣ה מֶֽלֶךְ־יְהוּדָ֗ה וּבִימֵ֞י יָרָבְעָ֤ם בֶּן־יוֹאָשׁ֙ מֶ֣לֶךְ יִשְׂרָאֵ֔ל שְׁנָתַ֖יִם לִפְנֵ֥י הָרָֽעַשׁ׃ 2 וַיֹּאמַ֓ר יְהוָה֙ מִצִיּ֣וֹן יִשְׁאָ֔ג וּמִירוּשָׁלַ֖͏ִם יִתֵּ֣ן קוֹל֑וֹ וְאָֽבְלוּ֙ נְא֣וֹת הָרֹעִ֔ים וְיָבֵ֖שׁ רֹ֥אשׁ הַכַּרְמֶֽל׃   פ
3 כֹּ֚ה אָמַ֣ר יְהוָ֔ה עַל־שְׁלֹשָׁה֙ פִּשְׁעֵ֣י דַמֶּ֔שֶׂק וְעַל־אַרְבָּעָ֖ה לֹ֣א אֲשִׁיבֶ֑נּוּ עַל־דּוּשָׁ֛ם בַּחֲרֻצ֥וֹת הַבַּרְזֶ֖ל אֶת־הַגִּלְעָֽד׃ 4 וְשִׁלַּ֥חְתִּי אֵ֖שׁ בְּבֵ֣ית חֲזָאֵ֑ל וְאָכְלָ֖ה אַרְמְנ֥וֹת בֶּן־הֲדָֽד׃ 5 וְשָֽׁבַרְתִּי֙ בְּרִ֣יחַ דַּמֶּ֔שֶׂק וְהִכְרַתִּ֤י יוֹשֵׁב֙ מִבִּקְעַת־אָ֔וֶן וְתוֹמֵ֥ךְ שֵׁ֖בֶט מִבֵּ֣ית עֶ֑דֶן וְגָל֧וּ עַם־אֲרָ֛ם קִ֖ירָה אָמַ֥ר יְהוָֽה׃   פ
6 כֹּ֚ה אָמַ֣ר יְהוָ֔ה עַל־שְׁלֹשָׁה֙ פִּשְׁעֵ֣י עַזָּ֔ה וְעַל־אַרְבָּעָ֖ה לֹ֣א אֲשִׁיבֶ֑נּוּ עַל־הַגְלוֹתָ֛ם גָּל֥וּת שְׁלֵמָ֖ה לְהַסְגִּ֥יר לֶאֱדֽוֹם׃ 7 וְשִׁלַּ֥חְתִּי אֵ֖שׁ בְּחוֹמַ֣ת עַזָּ֑ה וְאָכְלָ֖ה אַרְמְנֹתֶֽיהָ׃ 8 וְהִכְרַתִּ֤י יוֹשֵׁב֙ מֵֽאַשְׁדּ֔וֹד וְתוֹמֵ֥ךְ שֵׁ֖בֶט מֵֽאַשְׁקְל֑וֹן וַהֲשִׁיב֨וֹתִי יָדִ֜י עַל־עֶקְר֗וֹן וְאָֽבְדוּ֙ שְׁאֵרִ֣ית פְּלִשְׁתִּ֔ים אָמַ֖ר אֲדֹנָ֥י יְהוִֽה׃   פ
9 כֹּ֚ה אָמַ֣ר יְהוָ֔ה עַל־שְׁלֹשָׁה֙ פִּשְׁעֵי־צֹ֔ר וְעַל־אַרְבָּעָ֖ה לֹ֣א אֲשִׁיבֶ֑נּוּ עַֽל־הַסְגִּירָ֞ם גָּל֤וּת שְׁלֵמָה֙ לֶאֱד֔וֹם וְלֹ֥א זָכְר֖וּ בְּרִ֥ית אַחִֽים׃ 10 וְשִׁלַּ֥חְתִּי אֵ֖שׁ בְּח֣וֹמַת צֹ֑ר וְאָכְלָ֖ה אַרְמְנֹתֶֽיהָ׃   פ
11 כֹּ֚ה אָמַ֣ר יְהוָ֔ה עַל־שְׁלֹשָׁה֙ פִּשְׁעֵ֣י אֱד֔וֹם וְעַל־אַרְבָּעָ֖ה לֹ֣א אֲשִׁיבֶ֑נּוּ עַל־רָדְפ֨וֹ בַחֶ֤רֶב אָחִיו֙ וְשִׁחֵ֣ת רַחֲמָ֔יו וַיִּטְרֹ֤ף לָעַד֙ אַפּ֔וֹ וְעֶבְרָת֖וֹ שְׁמָ֥רָה נֶֽצַח׃ 12 וְשִׁלַּ֥חְתִּי אֵ֖שׁ בְּתֵימָ֑ן וְאָכְלָ֖ה אַרְמְנ֥וֹת בָּצְרָֽה׃   פ
13 כֹּ֚ה אָמַ֣ר יְהוָ֔ה עַל־שְׁלֹשָׁה֙ פִּשְׁעֵ֣י בְנֵֽי־עַמּ֔וֹן וְעַל־אַרְבָּעָ֖ה לֹ֣א אֲשִׁיבֶ֑נּוּ עַל־בִּקְעָם֙ הָר֣וֹת הַגִּלְעָ֔ד לְמַ֖עַן הַרְחִ֥יב אֶת־גְּבוּלָֽם׃ 14 וְהִצַּ֤תִּי אֵשׁ֙ בְּחוֹמַ֣ת רַבָּ֔ה וְאָכְלָ֖ה אַרְמְנוֹתֶ֑יהָ בִּתְרוּעָה֙ בְּי֣וֹם מִלְחָמָ֔ה בְּסַ֖עַר בְּי֥וֹם סוּפָֽה 15 וְהָלַ֥ךְ מַלְכָּ֖ם בַּגּוֹלָ֑ה ה֧וּא וְשָׂרָ֛יו יַחְדָּ֖ו אָמַ֥ר יְהוָֽה׃   פ