Yiddish
Hebrew
אידיש
1 אין פֿינף און צװאַנציקסטן יאָר פֿון אונדזער גלות, אין אָנהײב יאָר, אין צענטן טאָג פֿון חודש, אין פֿערצנטן יאָר נאָך דעם װי די שטאָט איז געשלאָגן געװאָרן, גענױ אין דעם דאָזיקן טאָג, איז געװען אױף מיר די האַנט פֿון גאָט, און ער האָט מיך אַהין געבראַכט. 2 אין זעונגען פֿון גאָט האָט ער מיך געבראַכט קײן ארץ-ישׂראל, און ער האָט מיך אַראָפּגעלאָזט אױף אַ זײער הױכן באַרג, און אױף אים איז געװען אַזױ װי דאָס געבױ פֿון אַ שטאָט, אין דָרום. 3 און ער האָט מיך אַהין געבראַכט, ערשט דאָרטן איז אַ מאַן װאָס זײַן אױסזען איז אַזױ װי דאָס אױסזען פֿון קופּער, און אַ פֿלאַקסענע שנור איז אין זײַן האַנט, און אַ מעסטשטאַנג; און ער שטײט אין טױער. 4 און דער מאַן האָט צו מיר גערעדט: מענטשנקינד, זע מיט דײַנע אױגן, און מיט דײַנע אױערן הער, און לײג צו דײַן האַרץ צו אַלץ װאָס איך װײַז דיר, װאָרום כּדי דיר צו װײַזן ביסטו געבראַכט געװאָרן אַהער; דערצײל אַלץ װאָס דו זעסט צו דעם הױז פֿון ישׂראל. 5 און זע, אַ מױער איז געװען דרױסן פֿון דעם הױז רונד אַרום; און אין דער האַנט פֿון דעם מאַן איז געװען אַ מעסטשטאַנג פֿון זעקס אײלן, איטלעכע פֿון אַן אײל מיט אַ האַנטברײט; און ער האָט אָפּגעמאָסטן די ברײט פֿון דעם בנין, אײן שטאַנג, און די הײך אײן שטאַנג.   6 און ער איז געקומען צו אַ טױער װאָס זײַן פֿאָדערזײַט איז געװען צו מזרח, און ער איז אַרױפֿגעגאַנגען אױף זײַנע טרעפּ, און האָט אָפּגעמאָסטן די שװעל פֿון דעם טױער, אײן שטאַנג די ברײט – די אײן שװעל, אײן שטאַנג די ברײט. 7 און איטלעכער אַלקער איז געװען אײן שטאַנג די לענג, און אײן שטאַנג די ברײט, און צװישן די אַלקערס פֿינף אײלן; און די שװעל פֿון דעם טױער לעבן דעם פֿירהױז פֿון טױער פֿון אינעװײניק איז געװען אײן שטאַנג. 8 און ער האָט אָפּגעמאָסטן דאָס פֿירהױז פֿון טױער פֿון אינעװײניק, אײן שטאַנג. 9 און ער האָט אָפּגעמאָסטן דאָס פֿירהױז פֿון טױער, אַכט אײלן, און זײַנע טירזײַלן, צװײ אײלן; און דאָס פֿירהױז פֿון טױער איז געװען פֿון אינעװײניק. 10 און די אַלקערס פֿון דעם טױער צו מזרח זײַנען געװען דרײַ פֿון דער זײַט, און דרײַ פֿון דער אַנדער זײַט; אײן מאָס פֿאַר זײ דרײַען, און אײן מאָס פֿאַר די טירזײַלן פֿון דער זײַט און פֿון דער אַנדער זײַט. 11 און ער האָט אָפּגעמאָסטן די ברײט פֿון דעם טױעראײַנגאַנג, צען אײלן; די לענג פֿון טױער, דרײַצן אײלן. 12 און אַן אַרומצאַם איז געװען פֿאַר די אַלקערס, אײן אײל פֿון דער זײַט, און אײן אײל אַרומצאַם פֿון דער אַנדער זײַט; און די אַלקערס זײַנען געװען זעקס אײלן פֿון דער זײַט, און זעקס אײלן פֿון דער אַנדער זײַט. 13 און ער האָט אָפּגעמאָסטן דעם טױער, פֿון דעם דאַך פֿון אײן אַלקער צו דעם אַנטקעגנדיקן דאַך, פֿינף און צװאַנציק אײלן די ברײט; אַן עפֿענונג קעגן אַן עפֿענונג. 14 און ער האָט געמאַכט די טירזײַלן זעכציק אײלן, ביז אױף די טירזײַלן פֿון הױף אין די טױערן רונד אַרום. 15 און פֿון דער פֿאָדערזײַט פֿון דעם אײַנגאַנגטױער ביז דער פֿאָדערזײַט פֿון דעם אינעװײניקסטן פֿירהױז פֿון טױער איז געװען פֿופֿציק אײלן. 16 און שמאָלע פֿענצטער זײַנען געװען אין די אַלקערס, און אין זײערע טירזײַלן, אינעװײניקצו צום טױער רונד אַרום, און אַזױ אין די געװעלבן; און פֿענצטער רונד אַרום אינעװײניקצו; און אױף די טירזײַלן טײטלבײמער. 17 און ער האָט מיך געבראַכט אין דעם אױסנװײניקסטן הױף, ערשט דאָרטן זײַנען קאַמערן, און אַ פֿלאַסטערונג איז געמאַכט אין הױף רונד אַרום; דרײַסיק קאַמערן אױף דער פֿלאַסטערונג. 18 און די פֿלאַסטערונג איז געװען בײַ דער זײַט פֿון די טױערן אַקעגן דער לענג פֿון די טױערן – די אונטערשטע פֿלאַסטערונג. 19 און ער האָט אָפּגעמאָסטן די ברײט, פֿון פֿאַר דעם אונטערשטן טױער ביז פֿאַר דעם אינעװײניקסטן הױף פֿון אױסנװײניק, הונדערט אײלן, אין מזרח און אין צפֿון. 20 אױך דעם טױער פֿון דעם אױסנװײניקסטן הױף װאָס זײַן פֿאָדערזײַט איז געװען צו צפֿון, האָט ער אױסגעמאָסטן, זײַן לענג און זײַן ברײט. 21 און זײַנע אַלקערס זײַנען געװען דרײַ פֿון דער זײַט און דרײַ פֿון דער אַנדער זײַט; און זײַנע טירזײַלן און זײַנע געװעלבן אַזױ װי די מאָס פֿון דעם ערשטן טױער; פֿופֿציק אײלן זײַן לענג, און די ברײט פֿינף און צװאַנציק אײלן. 22 און זײַנע פֿענצטער, און זײַנע געװעלבן, און זײַנע טײטלבײמער, אַזױ װי די מאָס פֿון דעם טױער װאָס זײַן פֿאָדערזײַט איז געװען צו מזרח; און אױף זיבן טרעפּ איז מען אַרױפֿגעגאַנגען אין אים; און זײַנע געװעלבן זײַנען געװען פֿאַר זײ. 23 און אַ טױער צום אינעװײניקסטן הױף איז געװען קעגן טױער צו צפֿון, און צו מזרח; און ער האָט אָפּגעמאָסטן פֿון טױער צו טױער הונדערט אײלן. 24 און ער האָט מיך געפֿירט צו דָרום, ערשט דאָרטן איז אַ טױער צו דָרום; און ער האָט אָפּגעמאָסטן זײַנע טירזײַלן און זײַנע געװעלבן אַזױ װי יענע מאָסן. 25 און פֿענצטער זײַנען געװען אין אים, און אין זײַנע געװעלבן רונד אַרום, אַזױ װי יענע פֿענצטער; פֿופֿציק אײלן די לענג, און די ברײט פֿינף און צװאַנציק אײלן. 26 און זיבן טרעפּ זײַנען געװען זײַן אַרױפֿגאַנג, און זײַנע געװעלבן זײַנען געװען פֿאַר זײ; און ער האָט געהאַט טײטלבײמער, אײנעם פֿון דער זײַט, און אײנעם פֿון דער אַנדער זײַט, אױף זײַנע טירזײַלן. 27 און אַ טױער איז געװען צום אינעװײניקסטן הױף אַקעגן דָרום; און ער האָט אָפּגעמאָסטן פֿון טױער צו טױער אַקעגן דָרום הונדערט אײלן. 28 און ער האָט מיך געבראַכט צום אינעװײניקסטן הױף דורך דעם טױער פֿון דָרום, און ער האָט אָפּגעמאָסטן דעם טױער פֿון דָרום אַזױ װי יענע מאָסן. 29 און זײַנע אַלקערס, און זײַנע טירזײַלן, און זײַנע געװעלבן, זײַנען געװען אַזױ װי יענע מאָסן; און פֿענצטער זײַנען געװען אין אים, און אין זײַנע געװעלבן רונד אַרום; פֿופֿציק אײלן די לענג, און די ברײט פֿינף און צװאַנציק אײלן. 30 און געװעלבן זײַנען געװען רונד אַרום; די לענג איז געװען פֿינף און צװאַנציק אײלן, און די ברײט פֿינף אײלן. 31 און זײַנע געװעלבן זײַנען געװען צום אױסנװײניקסטן הױף צו, און טײטלבײמער זײַנען געװען אױף זײַנע טירזײַלן; און אַכט טרעפּ זײַנען געװען זײַן אַרױפֿגאַנג. 32 און ער האָט מיך געבראַכט אין דעם אינעװײניקסטן הױף אַקעגן מזרח, און ער האָט אָפּגעמאָסטן דעם טױער אַזױ װי יענע מאָסן. 33 און זײַנע אַלקערס, און זײַנע טירזײַלן, און זײַנע געװעלבן, זײַנען געװען אַזױ װי יענע מאָסן; און פֿענצטער זײַנען געװען אין אים, און אין זײַנע געװעלבן רונד אַרום; די לענג פֿופֿציק אײלן, און די ברײט פֿינף און צװאַנציק אײלן. 34 און זײַנע געװעלבן זײַנען געװען צום אױסנװײניקסטן הױף צו, און טײטלבײמער זײַנען געװען אױף זײַנע טירזײַלן, פֿון דער זײַט און פֿון דער אַנדער זײַט; און אַכט טרעפּ זײַנען געװען זײַן אַרױפֿגאַנג. 35 און ער האָט מיך געבראַכט צו דעם טױער פֿון צפֿון, און האָט אָפּגעמאָסטן אַזױ װי יענע מאָסן – 36 זײַנע אַלקערס, און זײַנע טירזײַלן, און זײַנע געװעלבן; און פֿענצטער זײַנען געװען אין אים רונד אַרום; די לענג פֿופֿציק אײלן, און די ברײט פֿינף און צװאַנציק אײלן. 37 און זײַנע טירזײַלן זײַנען געװען צום אױסנװײניקסטן הױף צו, און טײטלבײמער זײַנען געװען אױף זײַנע טירזײַלן, פֿון דער זײַט און פֿון דער אַנדער זײַט; און אַכט טרעפּ זײַנען געװען זײַן אַרױפֿגאַנג. 38 און אַ קאַמער איז געװען, מיט איר אײַנגאַנג אין די טירזײַלן פֿון די טױערן; דאָרטן זאָל מען אָפּשװענקען דאָס בראַנדאָפּפֿער. 39 און אין דעם פֿירהױז פֿון טױער זײַנען געװען צװײ טישן פֿון דער זײַט, און צװײ טישן פֿון דער אַנדער זײַט, צו שעכטן אױף זײ דאָס בראַנדאָפּפֿער, און דאָס זינדאָפּפֿער, און דאָס שולדאָפּפֿער. 40 און אױף אײן זײַט פֿון דרױסן, װי מע גײט אַרױף צום אײַנגאַנג פֿון צפֿון-טױער, זײַנען געװען צװײ טישן, און אױף דער אַנדער זײַט פֿון דעם פֿירהױז װאָס צום טױער צװײ טישן. 41 פֿיר טישן פֿון דער זײַט, און פֿיר טישן פֿון דער אַנדער זײַט, בײַן זײַט פֿון טױער – אַכט טישן װאָס אױף זײ זאָל מען שעכטן. 42 און פֿיר טישן פֿאַרן בראַנדאָפּפֿער, פֿון געהאַקטע שטײנער, די לענג אַן אײל און אַ האַלב, און די ברײט אַן אײל און אַ האַלב, און די הײך אַן אײל, װאָס אױף זײ זאָל מען אַװעקלײגן די כּלים װאָס מע שעכט מיט זײ דאָס בראַנדאָפּפֿער און דאָס שלאַכטאָפּפֿער. 43 און האָקן פֿון אײן האַנטברײט זײַנען געװען באַפֿעסטיקט אינעװײניק רונד אַרום; און אױף די טישן האָט געזאָלט זײַן דאָס פֿלײש פֿון דעם קרבן. 44 און דרױסן פֿון דעם אינעװײניקסטן טױער זײַנען געװען קאַמערן פֿאַר די װעכטער אין דעם אינעװײניקסטן הױף װאָס בײַן זײַט פֿון צפֿון-טױער, און זײער פֿאָדערזײַט איז געװען צו דָרום; אײנע בײַן זײַט פֿון מזרח-טױער מיט דער פֿאָדערזײַט צו צפֿון. 45 און ער האָט צו מיר געזאָגט: די דאָזיקע קאַמער װאָס איר פֿאָדערזײַט איז צו דָרום, איז פֿאַר די כּהנים װאָס היטן די היטונג פֿון הױז. 46 און די קאַמער װאָס איר פֿאָדערזײַט איז צו צפֿון, איז פֿאַר די כּהנים, װאָס היטן די היטונג פֿון מזבח; דאָס זײַנען די קינדער פֿון צָדוק, די פֿון די קינדער פֿון לֵוי װאָס גענענען צו גאָט, אים צו דינען. 47 און ער האָט אױסגעמאָסטן דעם הױף, די לענג הונדערט אײלן, און די ברײט הונדערט אײלן, פֿירעקעכדיק; און דער מזבח איז געװען פֿאַרן הױז. 48 און ער האָט מיך געבראַכט צום פּאָליש פֿון דעם הױז, און האָט אָפּגעמאָסטן די טירזײַלן פֿון דעם פּאָליש, פֿינף אײלן דער זײַט, און פֿינף אײלן פֿון דער אַנדער זײַט; און די ברײט פֿון דעם טױער, דרײַ אײלן פֿון דער זײַט, און דרײַ אײלן פֿון דער אַנדער זײַט. 49 די לענג פֿון דעם פּאָליש צװאַנציק אײלן, און די ברײט עלף אײלן; און מיט טרעפּ איז מען אַרױפֿגעגאַנגען צו אים; און זײַלן זײַנען געװען לעבן די טירזײַלן, אײנער פֿון דער זײַט, און אײנער פֿון דער אַנדער זײַט.
עברית
1 בְּעֶשְׂרִ֣ים וְחָמֵ֣שׁ שָׁנָ֣ה לְ֠גָלוּתֵנוּ בְּרֹ֨אשׁ הַשָּׁנָ֜ה בֶּעָשׂ֣וֹר לַחֹ֗דֶשׁ בְּאַרְבַּ֤ע עֶשְׂרֵה֙ שָׁנָ֔ה אַחַ֕ר אֲשֶׁ֥ר הֻכְּתָ֖ה הָעִ֑יר בְּעֶ֣צֶם הַיּ֣וֹם הַזֶּ֗ה הָיְתָ֤ה עָלַי֙ יַד־יְהוָ֔ה וַיָּבֵ֥א אֹתִ֖י שָֽׁמָּה׃ 2 בְּמַרְא֣וֹת אֱלֹהִ֔ים הֱבִיאַ֖נִי אֶל־אֶ֣רֶץ יִשְׂרָאֵ֑ל וַיְנִיחֵ֗נִי אֶל־הַ֤ר גָּבֹ֙הַּ֙ מְאֹ֔ד וְעָלָ֥יו כְּמִבְנֵה־עִ֖יר מִנֶּֽגֶב׃ 3 וַיָּבֵ֨יא אוֹתִ֜י שָׁ֗מָּה וְהִנֵּה־אִישׁ֙ מַרְאֵ֙הוּ֙ כְּמַרְאֵ֣ה נְחֹ֔שֶׁת וּפְתִיל־פִּשְׁתִּ֥ים בְּיָד֖וֹ וּקְנֵ֣ה הַמִּדָּ֑ה וְה֥וּא עֹמֵ֖ד בַּשָּֽׁעַר׃ 4 וַיְדַבֵּ֨ר אֵלַ֜י הָאִ֗ישׁ בֶּן־אָדָ֡ם רְאֵ֣ה בְעֵינֶיךָ֩ וּבְאָזְנֶ֨יךָ שְּׁמָ֜ע וְשִׂ֣ים לִבְּךָ֗ לְכֹ֤ל אֲשֶׁר־אֲנִי֙ מַרְאֶ֣ה אוֹתָ֔ךְ כִּ֛י לְמַ֥עַן הַרְאוֹתְכָ֖ה הֻבָ֣אתָה הֵ֑נָּה הַגֵּ֛ד אֶת־כָּל־אֲשֶׁר־אַתָּ֥ה רֹאֶ֖ה לְבֵ֥ית יִשְׂרָאֵֽל׃ 5 וְהִנֵּ֥ה חוֹמָ֛ה מִח֥וּץ לַבַּ֖יִת סָבִ֣יב סָבִ֑יב וּבְיַ֨ד הָאִ֜ישׁ קְנֵ֣ה הַמִּדָּ֗ה שֵׁשׁ־אַמּ֤וֹת בָּֽאַמָּה֙ וָטֹ֔פַח וַיָּ֜מָד אֶת־רֹ֤חַב הַבִּנְיָן֙ קָנֶ֣ה אֶחָ֔ד וְקוֹמָ֖ה קָנֶ֥ה אֶחָֽד׃ 6 וַיָּב֗וֹא אֶל־שַׁ֙עַר֙ אֲשֶׁ֤ר פָּנָיו֙ דֶּ֣רֶךְ הַקָּדִ֔ימָה וַיַּ֖עַל במעלותו וַיָּ֣מָד אֶת־סַ֣ף הַשַּׁ֗עַר קָנֶ֤ה אֶחָד֙ רֹ֔חַב וְאֵת֙ סַ֣ף אֶחָ֔ד קָנֶ֥ה אֶחָ֖ד רֹֽחַב׃ 7 וְהַתָּ֗א קָנֶ֨ה אֶחָ֥ד אֹ֙רֶךְ֙ וְקָנֶ֤ה אֶחָד֙ רֹ֔חַב וּבֵ֥ין הַתָּאִ֖ים חָמֵ֣שׁ אַמּ֑וֹת וְסַ֣ף הַ֠שַּׁעַר מֵאֵ֨צֶל אוּלָ֥ם הַשַּׁ֛עַר מֵֽהַבַּ֖יִת קָנֶ֥ה אֶחָֽד׃ 8 וַיָּ֜מָד אֶת־אֻלָ֥ם הַשַּׁ֛עַר מֵהַבַּ֖יִת קָנֶ֥ה אֶחָֽד׃ 9 וַיָּ֜מָד אֶת־אֻלָ֤ם הַשַּׁ֙עַר֙ שְׁמֹנֶ֣ה אַמּ֔וֹת ואילו שְׁתַּ֣יִם אַמּ֑וֹת וְאֻלָ֥ם הַשַּׁ֖עַר מֵהַבָּֽיִת׃ 10 וְתָאֵ֨י הַשַּׁ֜עַר דֶּ֣רֶךְ הַקָּדִ֗ים שְׁלֹשָׁ֤ה מִפֹּה֙ וּשְׁלֹשָׁ֣ה מִפֹּ֔ה מִדָּ֥ה אַחַ֖ת לִשְׁלָשְׁתָּ֑ם וּמִדָּ֥ה אַחַ֛ת לָאֵילִ֖ם מִפֹּ֥ה וּמִפּֽוֹ׃ 11 וַיָּ֛מָד אֶת־רֹ֥חַב פֶּֽתַח־הַשַּׁ֖עַר עֶ֣שֶׂר אַמּ֑וֹת אֹ֣רֶךְ הַשַּׁ֔עַר שְׁל֥וֹשׁ עֶשְׂרֵ֖ה אַמּֽוֹת׃ 12 וּגְב֞וּל לִפְנֵ֤י הַתָּאוֹת֙ אַמָּ֣ה אֶחָ֔ת וְאַמָּה־אַחַ֥ת גְּב֖וּל מִפֹּ֑ה וְהַתָּ֕א שֵׁשׁ־אַמּ֣וֹת מִפּ֔וֹ וְשֵׁ֥שׁ אַמּ֖וֹת מִפּֽוֹ׃ 13 וַיָּ֣מָד אֶת־הַשַּׁ֗עַר מִגַּ֤ג הַתָּא֙ לְגַגּ֔וֹ רֹ֕חַב עֶשְׂרִ֥ים וְחָמֵ֖שׁ אַמּ֑וֹת פֶּ֖תַח נֶ֥גֶד פָּֽתַח׃ 14 וַיַּ֥עַשׂ אֶת־אֵילִ֖ים שִׁשִּׁ֣ים אַמָּ֑ה וְאֶל־אֵיל֙ הֶֽחָצֵ֔ר הַשַּׁ֖עַר סָבִ֥יב סָבִֽיב׃ 15 וְעַ֗ל פְּנֵי֙ הַשַּׁ֣עַר היאתון עַל־לִפְנֵ֕י אֻלָ֥ם הַשַּׁ֖עַר הַפְּנִימִ֑י חֲמִשִּׁ֖ים אַמָּֽה׃ 16 וְחַלֹּנ֣וֹת אֲטֻמ֣וֹת אֶֽל־הַתָּאִ֡ים וְאֶל֩ אֵלֵיהֵ֨מָה לִפְנִ֤ימָה לַשַּׁ֙עַר֙ סָבִ֣יב סָבִ֔יב וְכֵ֖ן לָאֵֽלַמּ֑וֹת וְחַלּוֹנ֞וֹת סָבִ֤יב סָבִיב֙ לִפְנִ֔ימָה וְאֶל־אַ֖יִל תִּמֹרִֽים׃ 17 וַיְבִיאֵ֗נִי אֶל־הֶֽחָצֵר֙ הַחִ֣יצוֹנָ֔ה וְהִנֵּ֤ה לְשָׁכוֹת֙ וְרִֽצְפָ֔ה עָשׂ֥וּי לֶחָצֵ֖ר סָבִ֣יב סָבִ֑יב שְׁלֹשִׁ֥ים לְשָׁכ֖וֹת אֶל־הָרִֽצְפָֽה׃ 18 וְהָרִֽצְפָה֙ אֶל־כֶּ֣תֶף הַשְּׁעָרִ֔ים לְעֻמַּ֖ת אֹ֣רֶךְ הַשְּׁעָרִ֑ים הָרִֽצְפָ֖ה הַתַּחְתּוֹנָֽה׃ 19 וַיָּ֣מָד רֹ֡חַב מִלִּפְנֵי֩ הַשַּׁ֨עַר הַתַּחְתּ֜וֹנָה לִפְנֵ֨י הֶחָצֵ֧ר הַפְּנִימִ֛י מִח֖וּץ מֵאָ֣ה אַמָּ֑ה הַקָּדִ֖ים וְהַצָּפֽוֹן׃ 20 וְהַשַּׁ֗עַר אֲשֶׁ֤ר פָּנָיו֙ דֶּ֣רֶךְ הַצָּפ֔וֹן לֶחָצֵ֖ר הַחִֽיצוֹנָ֑ה מָדַ֥ד אָרְכּ֖וֹ וְרָחְבּֽוֹ׃ 21 ותאו שְׁלוֹשָׁ֤ה מִפּוֹ֙ וּשְׁלֹשָׁ֣ה מִפּ֔וֹ ואילו ואלמו הָיָ֔ה כְּמִדַּ֖ת הַשַּׁ֣עַר הָרִאשׁ֑וֹן חֲמִשִּׁ֤ים אַמָּה֙ אָרְכּ֔וֹ וְרֹ֕חַב חָמֵ֥שׁ וְעֶשְׂרִ֖ים בָּאַמָּֽה׃ 22 וחלונו ואלמו ותמרו כְּמִדַּ֣ת הַשַּׁ֔עַר אֲשֶׁ֥ר פָּנָ֖יו דֶּ֣רֶךְ הַקָּדִ֑ים וּבְמַעֲל֥וֹת שֶׁ֙בַע֙ יַֽעֲלוּ־ב֔וֹ ואילמו לִפְנֵיהֶֽם׃ 23 וְשַׁ֙עַר֙ לֶחָצֵ֣ר הַפְּנִימִ֔י נֶ֣גֶד הַשַּׁ֔עַר לַצָּפ֖וֹן וְלַקָּדִ֑ים וַיָּ֧מָד מִשַּׁ֛עַר אֶל־שַׁ֖עַר מֵאָ֥ה אַמָּֽה׃ 24 וַיּוֹלִכֵ֙נִי֙ דֶּ֣רֶךְ הַדָּר֔וֹם וְהִנֵּה־שַׁ֖עַר דֶּ֣רֶךְ הַדָּר֑וֹם וּמָדַ֤ד אילו ואילמו כַּמִּדּ֖וֹת הָאֵֽלֶּה׃ 25 וְחַלּוֹנִ֨ים ל֤וֹ ולאילמו סָבִ֣יב סָבִ֔יב כְּהַחֲלֹּנ֖וֹת הָאֵ֑לֶּה חֲמִשִּׁ֤ים אַמָּה֙ אֹ֔רֶךְ וְרֹ֕חַב חָמֵ֥שׁ וְעֶשְׂרִ֖ים אַמָּֽה׃ 26 וּמַעֲל֤וֹת שִׁבְעָה֙ עלותו ואלמו לִפְנֵיהֶ֑ם וְתִמֹרִ֣ים ל֗וֹ אֶחָ֥ד מִפּ֛וֹ וְאֶחָ֥ד מִפּ֖וֹ אֶל־אילו 27 וְשַׁ֛עַר לֶחָצֵ֥ר הַפְּנִימִ֖י דֶּ֣רֶךְ הַדָּר֑וֹם וַיָּ֨מָד מִשַּׁ֧עַר אֶל־הַשַּׁ֛עַר דֶּ֥רֶךְ הַדָּר֖וֹם מֵאָ֥ה אַמּֽוֹת׃ 28 וַיְבִיאֵ֛נִי אֶל־חָצֵ֥ר הַפְּנִימִ֖י בְּשַׁ֣עַר הַדָּר֑וֹם וַיָּ֙מָד֙ אֶת־הַשַּׁ֣עַר הַדָּר֔וֹם כַּמִּדּ֖וֹת הָאֵֽלֶּה׃ 29 ותאו ואילו ואלמו כַּמִּדּ֣וֹת הָאֵ֔לֶּה וְחַלּוֹנ֥וֹת ל֛וֹ ולאלמו סָבִ֣יב סָבִ֑יב חֲמִשִּׁ֤ים אַמָּה֙ אֹ֔רֶךְ וְרֹ֕חַב עֶשְׂרִ֥ים וְחָמֵ֖שׁ אַמּֽוֹת׃ 30 וְאֵֽלַמּ֖וֹת סָבִ֣יב סָבִ֑יב אֹ֗רֶךְ חָמֵ֤שׁ וְעֶשְׂרִים֙ אַמָּ֔ה וְרֹ֖חַב חָמֵ֥שׁ אַמּֽוֹת׃ 31 וְאֵלַמָּ֗ו אֶל־חָצֵר֙ הַחִ֣צוֹנָ֔ה וְתִמֹרִ֖ים אֶל־אילו וּמַעֲל֥וֹת שְׁמוֹנֶ֖ה מעלו 32 וַיְבִיאֵ֛נִי אֶל־הֶחָצֵ֥ר הַפְּנִימִ֖י דֶּ֣רֶךְ הַקָּדִ֑ים וַיָּ֣מָד אֶת־הַשַּׁ֔עַר כַּמִּדּ֖וֹת הָאֵֽלֶּה׃ 33 ותאו ואלו ואלמו כַּמִּדּ֣וֹת הָאֵ֔לֶּה וְחַלּוֹנ֥וֹת ל֛וֹ ולאלמו סָבִ֣יב סָבִ֑יב אֹ֚רֶךְ חֲמִשִּׁ֣ים אַמָּ֔ה וְרֹ֕חַב חָמֵ֥שׁ וְעֶשְׂרִ֖ים אַמָּֽה׃ 34 ואלמו לֶֽחָצֵר֙ הַחִ֣יצוֹנָ֔ה וְתִמֹרִ֥ים אֶל־אלו מִפּ֣וֹ וּמִפּ֑וֹ וּשְׁמֹנֶ֥ה מַעֲל֖וֹת מעלו 35 וַיְבִיאֵ֖נִי אֶל־שַׁ֣עַר הַצָּפ֑וֹן וּמָדַ֖ד כַּמִּדּ֥וֹת הָאֵֽלֶּה׃ 36 תאו אלו ואלמו וְחַלּוֹנ֥וֹת ל֖וֹ סָבִ֣יב סָבִ֑יב אֹ֚רֶךְ חֲמִשִּׁ֣ים אַמָּ֔ה וְרֹ֕חַב חָמֵ֥שׁ וְעֶשְׂרִ֖ים אַמָּֽה׃ 37 ואילו לֶֽחָצֵר֙ הַחִ֣יצוֹנָ֔ה וְתִמֹרִ֥ים אֶל־אילו מִפּ֣וֹ וּמִפּ֑וֹ וּשְׁמֹנֶ֥ה מַעֲל֖וֹת מעלו 38 וְלִשְׁכָּ֣ה וּפִתְחָ֔הּ בְּאֵילִ֖ים הַשְּׁעָרִ֑ים שָׁ֖ם יָדִ֥יחוּ אֶת־הָעֹלָֽה׃ 39 וּבְאֻלָ֣ם הַשַּׁ֗עַר שְׁנַ֤יִם שֻׁלְחָנוֹת֙ מִפּ֔וֹ וּשְׁנַ֥יִם שֻׁלְחָנ֖וֹת מִפֹּ֑ה לִשְׁח֤וֹט אֲלֵיהֶם֙ הָעוֹלָ֔ה וְהַחַטָּ֖את וְהָאָשָֽׁם׃ 40 וְאֶל־הַכָּתֵ֣ף מִח֗וּצָה לָעוֹלֶה֙ לְפֶ֙תַח֙ הַשַּׁ֣עַר הַצָּפ֔וֹנָה שְׁנַ֖יִם שֻׁלְחָנ֑וֹת וְאֶל־הַכָּתֵ֣ף הָאַחֶ֗רֶת אֲשֶׁר֙ לְאֻלָ֣ם הַשַּׁ֔עַר שְׁנַ֖יִם שֻׁלְחָנֽוֹת׃ 41 אַרְבָּעָ֨ה שֻׁלְחָנ֜וֹת מִפֹּ֗ה וְאַרְבָּעָ֧ה שֻׁלְחָנ֛וֹת מִפֹּ֖ה לְכֶ֣תֶף הַשָּׁ֑עַר שְׁמוֹנָ֥ה שֻׁלְחָנ֖וֹת אֲלֵיהֶ֥ם יִשְׁחָֽטוּ׃ 42 וְאַרְבָּעָה֩ שֻׁלְחָנ֨וֹת לָעוֹלָ֜ה אַבְנֵ֣י גָזִ֗ית אֹרֶךְ֩ אַמָּ֨ה אַחַ֤ת וָחֵ֙צִי֙ וְרֹ֨חַב אַמָּ֤ה אַחַת֙ וָחֵ֔צִי וְגֹ֖בַהּ אַמָּ֣ה אֶחָ֑ת אֲלֵיהֶ֗ם וְיַנִּ֤יחוּ אֶת־הַכֵּלִים֙ אֲשֶׁ֨ר יִשְׁחֲט֧וּ אֶת־הָעוֹלָ֛ה בָּ֖ם וְהַזָּֽבַח׃ 43 וְהַֽשְׁפַתַּ֗יִם טֹ֧פַח אֶחָ֛ד מוּכָנִ֥ים בַּבַּ֖יִת סָבִ֣יב סָבִ֑יב וְאֶל־הַשֻּׁלְחָנ֖וֹת בְּשַׂ֥ר הַקָּרְבָֽן׃ 44 וּמִחוּצָה֩ לַשַּׁ֨עַר הַפְּנִימִ֜י לִֽשְׁכ֣וֹת שָׁרִ֗ים בֶּחָצֵ֤ר הַפְּנִימִי֙ אֲשֶׁ֗ר אֶל־כֶּ֙תֶף֙ שַׁ֣עַר הַצָּפ֔וֹן וּפְנֵיהֶ֖ם דֶּ֣רֶךְ הַדָּר֑וֹם אֶחָ֗ד אֶל־כֶּ֙תֶף֙ שַׁ֣עַר הַקָּדִ֔ים פְּנֵ֖י דֶּ֥רֶךְ הַצָּפֹֽן׃ 45 וַיְדַבֵּ֖ר אֵלָ֑י זֹ֣ה הַלִּשְׁכָּ֗ה אֲשֶׁ֤ר פָּנֶ֙יהָ֙ דֶּ֣רֶךְ הַדָּר֔וֹם לַכֹּ֣הֲנִ֔ים שֹׁמְרֵ֖י מִשְׁמֶ֥רֶת הַבָּֽיִת׃ 46 וְהַלִּשְׁכָּ֗ה אֲשֶׁ֤ר פָּנֶ֙יהָ֙ דֶּ֣רֶךְ הַצָּפ֔וֹן לַכֹּ֣הֲנִ֔ים שֹׁמְרֵ֖י מִשְׁמֶ֣רֶת הַמִּזְבֵּ֑חַ הֵ֣מָּה בְנֵֽי־צָד֗וֹק הַקְּרֵבִ֧ים מִבְּנֵֽי־לֵוִ֛י אֶל־יְהוָ֖ה לְשָׁרְתֽוֹ׃ 47 וַיָּ֨מָד אֶת־הֶחָצֵ֜ר אֹ֣רֶךְ מֵאָ֣ה אַמָּ֗ה וְרֹ֛חַב מֵאָ֥ה אַמָּ֖ה מְרֻבָּ֑עַת וְהַמִּזְבֵּ֖חַ לִפְנֵ֥י הַבָּֽיִת׃ 48 וַיְבִאֵנִי֮ אֶל־אֻלָ֣ם הַבַּיִת֒ וַיָּ֙מָד֙ אֵ֣ל אֻלָ֔ם חָמֵ֤שׁ אַמּוֹת֙ מִפֹּ֔ה וְחָמֵ֥שׁ אַמּ֖וֹת מִפֹּ֑ה וְרֹ֣חַב הַשַּׁ֔עַר שָׁלֹ֤שׁ אַמּוֹת֙ מִפּ֔וֹ וְשָׁלֹ֥שׁ אַמּ֖וֹת מִפּֽוֹ׃ 49 אֹ֣רֶךְ הָאֻלָ֞ם עֶשְׂרִ֣ים אַמָּ֗ה וְרֹ֙חַב֙ עַשְׁתֵּ֣י עֶשְׂרֵ֣ה אַמָּ֔ה וּבַֽמַּעֲל֔וֹת אֲשֶׁ֥ר יַעֲל֖וּ אֵלָ֑יו וְעַמֻּדִים֙ אֶל־הָ֣אֵילִ֔ים אֶחָ֥ד מִפֹּ֖ה וְאֶחָ֥ד מִפֹּֽה׃