Yiddish
Hebrew
אידיש
1 און דאָס װאָרט פֿון גאָט איז געװען צו מיר, אַזױ צו זאָגן: 2 און דו מענטשנקינד, הײב אױף אַ קלאָג אױף צור, 3 און זאָלסט זאָגן צו צור, װאָס זיצט בײַ די אײַנגאַנגען פֿון ים, װאָס האַנדלט מיט פֿעלקער אין אינדזלען פֿיל: אַזױ האָט געזאָגט גאָט דער האַר: צור, דו האָסט געזאָגט: איך בין פֿאַרפֿול אין שײנקײט. 4 אין האַרצן פֿון די ימען זײַנען דײַנע געמאַרקן, דײַנע בױערס האָבן דײַן שײנקײט פֿאַרפֿולט. 5 פֿון ציפּרעסן פֿון שׂנירהאָבן זײ דיר אַלע ברעטער געבױט; צעדער פֿון לבֿנון האָבן זײ גענומעןצו מאַכן מאַסטן פֿאַר דיר. 6 פֿון אײכנבײמער פֿון בשן האָבן זײ דײַנע רודערס געמאַכט; דײַן דעק האָבן זײ געמאַכט פֿון עלפֿנבײן מיט בוקסנהאָלץ פֿון די אינדזלען פֿון די כִּתּים. 7 לײַנען מיט שטיקערײַ פֿון מצרַיִםאיז דײַן זאַגל געװען, דיר צו זײַן פֿאַר אַ פֿאָן; בלאָ און פּורפּל פֿון די אינדזלען פֿון אֵלישָהאיז דײַן איבערדעק געװען. 8 די באַװױנער פֿון צידון און אַרוַדזײַנען דיר רודערערס געװען; דײַנע קלוגע לײַט, צור, זײַנען אין דיר געװען, זײ זײַנען דײַנע שיפֿפֿירער געװען. 9 די עלטסטע פֿון גבֿל און אירע קלוגע לײַטזײַנען אין דיר געװען דײַנע שפּאַלטנפֿאַרריכטער; אַלע שיפֿן פֿון ים מיט זײערע שיפֿלײַטזײַנען אין דיר געװען, צו האַנדלען דײַן האַנדל. 10 פָּרַס און לוד און פּוּט זײַנען אין דײַן חיל געװען, דײַנע לײַט פֿון מלחמה; פּאַנצער און קיװער האָבן זײ אױפֿגעהאַנגען אין דיר, זײ האָבן דיר שײנקײט געגעבן. 11 די זין פֿון אַרוַד און חֵילֵךאױף דײַנע מױערן רונד אַרום, און די גַמָדיםזײַנען אין דײַנע טורעמס געװען; זײערע שילדן האָבן זײ אױפֿגעהאַנגען אױף דײַנע מױערן רונד אַרום; זײ האָבן דײַן שײנקײט פֿאַרפֿולט. 12 תַּרְשִיש איז דײַן סוֹחר געװען, פֿון װעגן דער פֿילקײט פֿון אַלערלײ גוטס; מיט זילבער, אײַזן, צין, און בלײַ, האָבן זײ פֿאַר דײַנע סחורות אָפּגעגעבן. 13 יָוֶן, תּובֿל, און מֶשֶך, זײ זײַנען דײַנע האַנדלסלײַט געװען; נפֿשות פֿון מענטשן און קופּערנע כּליםהאָבן זײ דיר אין האַנדל געגעבן. 14 פֿון דעם הױז פֿון תּוגַרמֶהפֿערד און רײַטער און מױל אײז לען האָט מען פֿאַר דײַנע סחורות געגעבן. 15 די זין פֿון דדָן זײַנען דײַנע האַנדלסלײַט געװען; פֿיל אינדזלען זײַנען געװען די סחורה פֿון דײַן האַנט; הערנער פֿון עלפֿנבײן און עבנהאָלץהאָבן זײ דיר אָפּגאָב געבראַכט. 16 ארם איז דײַן סוֹחר געװען, פֿון װעגן פֿיל געשעפֿטן דײַנע; מיט גאַרפֿונקל, פּורפּל, און שטיקערײַ, און פֿײַנלײַנען, און קאַרעלן, און רובין, האָבן זײ פֿאַר דײַנע סחורות אָפּגעגעבן. 17 יהוּדה און דאָס לאַנד פֿון ישׂראל, זײ זײַנען דײַנע האַנדלסלײַט געװען; װײץ פֿון מנית, און זיסװאַרג, און האָניק און אײל, און באַלזאַם, האָבן זײ דיר אין האַנדל געגעבן. 18 דמשׂק איז דײַן סוֹחר געװען, צוליב די פֿיל געשעפֿטן דײַנע, פֿון װעגן דער פֿילקײט פֿון אַלערלײ גוטס, אין װײַן פֿון חֶלבון, און װײַסער װאָל. 19 וְדָן און יָוֶן האָבן געגעבן געשפּינס פֿאַר דײַנע סחורות; שמידאײַזן, קאַנײל, און געװירצראָרזײַנען געװען אין דײַן האַנדל. 20 דדָן האָט געהאַנדלט מיט דיראין טײַערע בגדים צום רײַטן. 21 עַרָבֿ און אַלע פֿירשטן פֿון קֵדר, זײ זײַנען די סָוחרים פֿון דײַן האַנט געװען; אין לעמער, און װידערס, און בעק, דערין זײַנען זײ דײַנע סָוחרים געװען. 22 די האַנדלסלײַט פֿון שבֿא און רַעמָה, זײ זײַנען דײַנע האַנדלסלײַט געװען; מיטן בעסטן פֿון אַלערלײ בשׂמים, און מיט אַלערלײ טײַער געשטײן, און גאָלד, האָבן זײ פֿאַר דײַנע סחורות אָפּגעגעבן. 23 חרן און כַּנֵה און עדן, די האַנדלסלײַט פֿון שבֿא – אשור איז װי דײַן תַּלמיד אין האַנדל געװען. 24 זײ זײַנען דײַנע האַנדלסלײַט געװען אין פּראַכטצײגן, אין בלאָע מאַנטלען און שטיקערײַ, און אין קאַסטנס מיט פֿאַרביקע טוכן, פֿאַרבונדן מיט שטריק, און באַפֿעסטיקט – אױף דײַן מאַרק. 25 די שיפֿן פֿון תַּרְשִיש האָבן דיר דײַן האַנדל געבראַכט. און האָסט זיך אָנגעפֿילט, און ביסט זײער שװער געװען, אין האַרץ פֿון די ימען. 26 אין גרױסע װאַסערןהאָבן דיך דײַנע רודערערס געבראַכט; דער מזרח-װינט האָט דיך צעבראָכן אין האַרצן פֿון די ימען. 27 דײַן גוטס און דײַנע סחורות, דײַן האַנדל, דײַנע שיפֿלײַט, און דײַנע שיפֿפֿירער, דײַנע שפּאַלטנפֿאַרריכטער, און די הענדלער פֿון דײַן האַנדל, און אַלע דײַנע מלחמה-לײַט װאָס אין דיר, און מיט אַל דײַן געזעמל װאָס אין דײַן מיט, װעלן אַרײַנפֿאַלן אין האַרצן פֿון די ימען, אין טאָג פֿון דײַן פֿאַלן. 28 פֿון דעם װײגעשרײ פֿון דײַנע שיפֿפֿירערװעלן שטורעמען די אינדן. 29 און נידערן װעלן פֿון זײערע שיפֿןאַלע װאָס האַלטן אַ רודער; די שיפֿלײַט, אַלע שיפֿפֿירער, װעלן אױף דער ערד בלײַבן שטײן. 30 און זײ װעלן מאַכן הערן זײער קָול װעגן דיר, און שרײַען װעלן זײ ביטער; און זײ װעלן אַרױפֿטאָן שטױב אױף זײערע קעפּ, אין אַש װעלן זײ זיך קײַקלען. 31 און מאַכן אַ פּליך װעלן זײ נאָך דיר, און אָנגורטן זאַקקלײדער װעלן זײ, און װײנען װעלן זײ אױף דיר מיט אַ ביטער געמיט, אַ קלאָגעניש אַ ביטערע. 32 און אין זײער יאָמער װעלן זײ אױפֿהײבן אױף דיר אַ קלאָג, און קלאָגן װעלן זײ אױף דיר: װער איז װי צור געװען פֿאַר אַנקערט אין מיטן פֿון ים! 33 װען דײַנע סחורות פֿלעגן פֿון די ימען אַרױס, האָסטו פֿיל פֿעלקער אָנגעזעט; מיט דײַן פֿיל גוטס און דײַן האַנדל האָסטו רײַך געמאַכט די מלכים פֿון דער ערד. 34 אַצונד אַז דו ביסט צעבראָכן פֿון די ימען, אין די טיפֿענישן פֿון די װאַסערן, אַז דײַן האַנדל און אַל דײַן געזעמל זײַנען געפֿאַלן אין דײַן מיט, 35 װערן אַלע באַװױנער פֿון די אינדזלען באַנומען איבער דיר, און זײערע מלכים שױדערן אַ שױדער; זײער פּנים איז צערודערט. 36 די סָוחרים צװישן די פֿעלקער שמוצערן אױף דיר; אַ שרעקעניש ביסטו געװאָרן און ביסט אױף אײביק ניטאָ.
עברית
1 וַיְהִ֥י דְבַר־יְהוָ֖ה אֵלַ֥י לֵאמֹֽר׃ 2 וְאַתָּ֣ה בֶן־אָדָ֔ם שָׂ֥א עַל־צֹ֖ר קִינָֽה׃ 3 וְאָמַרְתָּ֣ לְצ֗וֹר הישבתי עַל־מְבוֹאֹ֣ת יָ֔ם רֹכֶ֙לֶת֙ הָֽעַמִּ֔ים אֶל־אִיִּ֖ים רַבִּ֑ים כֹּ֤ה אָמַר֙ אֲדֹנָ֣י יְהוִ֔ה צ֕וֹר אַ֣תְּ אָמַ֔רְתְּ אֲנִ֖י כְּלִ֥ילַת יֹֽפִי׃ 4 בְּלֵ֥ב יַמִּ֖ים גְּבוּלָ֑יִךְ בֹּנַ֕יִךְ כָּלְל֖וּ יָפְיֵֽךְ׃ 5 בְּרוֹשִׁ֤ים מִשְּׂנִיר֙ בָּ֣נוּ לָ֔ךְ אֵ֖ת כָּל־לֻֽחֹתָ֑יִם אֶ֤רֶז מִלְּבָנוֹן֙ לָקָ֔חוּ לַעֲשׂ֥וֹת תֹּ֖רֶן עָלָֽיִךְ׃ 6 אַלּוֹנִים֙ מִבָּ֔שָׁן עָשׂ֖וּ מִשּׁוֹטָ֑יִךְ קַרְשֵׁ֤ךְ עָֽשׂוּ־שֵׁן֙ בַּת־אֲשֻׁרִ֔ים מֵאִיֵּ֖י כתים 7 שֵׁשׁ־בְּרִקְמָ֤ה מִמִּצְרַ֙יִם֙ הָיָ֣ה מִפְרָשֵׂ֔ךְ לִהְי֥וֹת לָ֖ךְ לְנֵ֑ס תְּכֵ֧לֶת וְאַרְגָּמָ֛ן מֵאִיֵּ֥י אֱלִישָׁ֖ה הָיָ֥ה מְכַסֵּֽךְ׃ 8 יֹשְׁבֵ֤י צִידוֹן֙ וְאַרְוַ֔ד הָי֥וּ שָׁטִ֖ים לָ֑ךְ חֲכָמַ֤יִךְ צוֹר֙ הָ֣יוּ בָ֔ךְ הֵ֖מָּה חֹבְלָֽיִךְ׃ 9 זִקְנֵ֨י גְבַ֤ל וַחֲכָמֶ֙יהָ֙ הָ֣יוּ בָ֔ךְ מַחֲזִיקֵ֖י בִּדְקֵ֑ךְ כָּל־אֳנִיּ֨וֹת הַיָּ֤ם וּמַלָּֽחֵיהֶם֙ הָ֣יוּ בָ֔ךְ לַעֲרֹ֖ב מַעֲרָבֵֽךְ׃ 10 פָּרַ֨ס וְל֤וּד וּפוּט֙ הָי֣וּ בְחֵילֵ֔ךְ אַנְשֵׁ֖י מִלְחַמְתֵּ֑ךְ מָגֵ֤ן וְכוֹבַע֙ תִּלּוּ־בָ֔ךְ הֵ֖מָּה נָתְנ֥וּ הֲדָרֵֽךְ׃ 11 בְּנֵ֧י אַרְוַ֣ד וְחֵילֵ֗ךְ עַל־חוֹמוֹתַ֙יִךְ֙ סָבִ֔יב וְגַ֨מָּדִ֔ים בְּמִגְדְּלוֹתַ֖יִךְ הָי֑וּ שִׁלְטֵיהֶ֞ם תִּלּ֤וּ עַל־חוֹמוֹתַ֙יִךְ֙ סָבִ֔יב הֵ֖מָּה כָּלְל֥וּ יָפְיֵֽךְ׃ 12 תַּרְשִׁ֥ישׁ סֹחַרְתֵּ֖ךְ מֵרֹ֣ב כָּל־ה֑וֹן בְּכֶ֤סֶף בַּרְזֶל֙ בְּדִ֣יל וְעוֹפֶ֔רֶת נָתְנ֖וּ עִזְבוֹנָֽיִךְ׃ 13 יָוָ֤ן תֻּבַל֙ וָמֶ֔שֶׁךְ הֵ֖מָּה רֹֽכְלָ֑יִךְ בְּנֶ֤פֶשׁ אָדָם֙ וּכְלֵ֣י נְחֹ֔שֶׁת נָתְנ֖וּ מַעֲרָבֵֽךְ׃ 14 מִבֵּ֖ית תּוֹגַרְמָ֑ה סוּסִ֤ים וּפָֽרָשִׁים֙ וּפְרָדִ֔ים נָתְנ֖וּ עִזְבוֹנָֽיִךְ׃ 15 בְּנֵ֤י דְדָן֙ רֹֽכְלַ֔יִךְ אִיִּ֥ים רַבִּ֖ים סְחֹרַ֣ת יָדֵ֑ךְ קַרְנ֥וֹת שֵׁן֙ והובנים הֵשִׁ֖יבוּ אֶשְׁכָּרֵֽךְ׃ 16 אֲרָ֥ם סֹחַרְתֵּ֖ךְ מֵרֹ֣ב מַעֲשָׂ֑יִךְ בְּ֠נֹפֶךְ אַרְגָּמָ֨ן וְרִקְמָ֤ה וּבוּץ֙ וְרָאמֹ֣ת וְכַדְכֹּ֔ד נָתְנ֖וּ בְּעִזְבוֹנָֽיִךְ׃ 17 יְהוּדָה֙ וְאֶ֣רֶץ יִשְׂרָאֵ֔ל הֵ֖מָּה רֹכְלָ֑יִךְ בְּחִטֵּ֣י מִ֠נִּית וּפַנַּ֨ג וּדְבַ֤שׁ וָשֶׁ֙מֶן֙ וָצֹ֔רִי נָתְנ֖וּ מַעֲרָבֵֽךְ׃ 18 דַּמֶּ֧שֶׂק סֹחַרְתֵּ֛ךְ בְּרֹ֥ב מַעֲשַׂ֖יִךְ מֵרֹ֣ב כָּל־ה֑וֹן בְּיֵ֥ין חֶלְבּ֖וֹן וְצֶ֥מֶר צָֽחַר׃ 19 וְדָ֤ן וְיָוָן֙ מְאוּזָּ֔ל בְּעִזְבוֹנַ֖יִךְ נָתָ֑נּוּ בַּרְזֶ֤ל עָשׁוֹת֙ קִדָּ֣ה וְקָנֶ֔ה בְּמַעֲרָבֵ֖ךְ הָיָֽה׃ 20 דְּדָן֙ רֹֽכַלְתֵּ֔ךְ בְבִגְדֵי־חֹ֖פֶשׁ לְרִכְבָּֽה׃ 21 עֲרַב֙ וְכָל־נְשִׂיאֵ֣י קֵדָ֔ר הֵ֖מָּה סֹחֲרֵ֣י יָדֵ֑ךְ בְּכָרִ֤ים וְאֵילִים֙ וְעַתּוּדִ֔ים בָּ֖ם סֹחֲרָֽיִךְ׃ 22 רֹכְלֵ֤י שְׁבָא֙ וְרַעְמָ֔ה הֵ֖מָּה רֹכְלָ֑יִךְ בְּרֹ֨אשׁ כָּל־בֹּ֜שֶׂם וּבְכָל־אֶ֤בֶן יְקָרָה֙ וְזָהָ֔ב נָתְנ֖וּ עִזְבוֹנָֽיִךְ׃ 23 חָרָ֤ן וְכַנֵּה֙ וָעֶ֔דֶן רֹכְלֵ֖י שְׁבָ֑א אַשּׁ֖וּר כִּלְמַ֥ד רֹכַלְתֵּֽךְ׃ 24 הֵ֤מָּה רֹכְלַ֙יִךְ֙ בְּמַכְלֻלִ֔ים בִּגְלוֹמֵי֙ תְּכֵ֣לֶת וְרִקְמָ֔ה וּבְגִנְזֵ֖י בְּרֹמִ֑ים בַּחֲבָלִ֧ים חֲבֻשִׁ֛ים וַאֲרֻזִ֖ים בְּמַרְכֻלְתֵּֽךְ׃ 25 אֳנִיּ֣וֹת תַּרְשִׁ֔ישׁ שָׁרוֹתַ֖יִךְ מַעֲרָבֵ֑ךְ וַתִּמָּלְאִ֧י וַֽתִּכְבְּדִ֛י מְאֹ֖ד בְּלֵ֥ב־יַמִּֽים׃ 26 בְּמַ֤יִם רַבִּים֙ הֱבִיא֔וּךְ הַשָּׁטִ֖ים אֹתָ֑ךְ ר֚וּחַ הַקָּדִ֔ים שְׁבָרֵ֖ךְ בְּלֵ֥ב יַמִּֽים׃ 27 הוֹנֵךְ֙ וְעִזְבוֹנַ֔יִךְ מַעֲרָבֵ֕ךְ מַלָּחַ֖יִךְ וְחֹבְלָ֑יִךְ מַחֲזִיקֵ֣י בִדְקֵ֣ך וְֽעֹרְבֵ֣י מַ֠עֲרָבֵךְ וְכָל־אַנְשֵׁ֨י מִלְחַמְתֵּ֜ךְ אֲשֶׁר־בָּ֗ךְ וּבְכָל־קְהָלֵךְ֙ אֲשֶׁ֣ר בְּתוֹכֵ֔ךְ יִפְּלוּ֙ בְּלֵ֣ב יַמִּ֔ים בְּי֖וֹם מַפַּלְתֵּֽךְ׃ 28 לְק֖וֹל זַעֲקַ֣ת חֹבְלָ֑יִךְ יִרְעֲשׁ֖וּ מִגְרֹשֽׁוֹת׃ 29 וְֽיָרְד֞וּ מֵאָנִיּֽוֹתֵיהֶ֗ם כֹּ֚ל תֹּפְשֵׂ֣י מָשׁ֔וֹט מַלָּחִ֕ים כֹּ֖ל חֹבְלֵ֣י הַיָּ֑ם אֶל־הָאָ֖רֶץ יַעֲמֹֽדוּ׃ 30 וְהִשְׁמִ֤יעוּ עָלַ֙יִךְ֙ בְּקוֹלָ֔ם וְיִזְעֲק֖וּ מָרָ֑ה וְיַעֲל֤וּ עֽ͏ָפָר֙ עַל־רָ֣אשֵׁיהֶ֔ם בָּאֵ֖פֶר יִתְפַּלָּֽשׁוּ׃ 31 וְהִקְרִ֤יחוּ אֵלַ֙יִךְ֙ קָרְחָ֔ה וְחָגְר֖וּ שַׂקִּ֑ים וּבָכ֥וּ אֵלַ֛יִךְ בְּמַר־נֶ֖פֶשׁ מִסְפֵּ֥ד מָֽר׃ 32 וְנָשְׂא֨וּ אֵלַ֤יִךְ בְּנִיהֶם֙ קִינָ֔ה וְקוֹנְנ֖וּ עָלָ֑יִךְ מִ֣י כְצ֔וֹר כְּדֻמָ֖ה בְּת֥וֹךְ הַיָּֽם׃ 33 בְּצֵ֤את עִזְבוֹנַ֙יִךְ֙ מִיַּמִּ֔ים הִשְׂבַּ֖עַתְּ עַמִּ֣ים רַבִּ֑ים בְּרֹ֤ב הוֹנַ֙יִךְ֙ וּמַ֣עֲרָבַ֔יִךְ הֶעֱשַׁ֖רְתְּ מַלְכֵי־אָֽרֶץ׃ 34 עֵ֛ת נִשְׁבֶּ֥רֶת מִיַּמִּ֖ים בְּמַֽעֲמַקֵּי־מָ֑יִם מַעֲרָבֵ֥ךְ וְכָל־קְהָלֵ֖ךְ בְּתוֹכֵ֥ךְ נָפָֽלוּ׃ 35 כֹּ֚ל יֹשְׁבֵ֣י הָאִיִּ֔ים שָׁמְמ֖וּ עָלָ֑יִךְ וּמַלְכֵיהֶם֙ שָׂ֣עֲרוּ שַׂ֔עַר רָעֲמ֖וּ פָּנִֽים׃ 36 סֹֽחֲרִים֙ בָּ֣עַמִּ֔ים שָׁרְק֖וּ עָלָ֑יִךְ בַּלָּה֣וֹת הָיִ֔ית וְאֵינֵ֖ךְ עַד־עוֹלָֽם׃   ס