Yiddish
Hebrew
אידיש
1 שטײ אױף, לײַכט אױף, װאָרום דײַן ליכט איז געקומען, און די פּראַכט פֿון גאָט שײַנט אױף איבער דיר. 2 װאָרום זע, פֿינצטערניש װעט באַדעקן די ערד, און אַ נעבל די פֿעלקער, אָבער אױף דיר װעט אױפֿשײַנען גאָט, און זײַן פּראַכט װעט זיך װײַזן אױף דיר. 3 און פֿעלקער װעלן גײן פֿאַר דײַן ליכט, און מלכים פֿאַר דער העלקײט פֿון דײַן שײַן. 4 הײב אױף רונד אַרום דײַנע אױגן, און זע: זײ אַלע זײַנען אײַנגעזאַמלט, זײ קומען צו דיר: דײַנע זין קומען אָן פֿון דער װײַט, און דײַנע טעכטער װערן אױפֿן זײַט געטראָגן. 5 דענצמאָל װעסטו זען און װעסט לײַכטן, און ציטערן און ברײט װערן װעט דײַן האַרץ; װאָרום איבערגײן צו דיר װעט די רײַכקײט פֿון ים, דער פֿאַרמעג פֿון די פֿעלקער װעט קומען צו דיר. 6 אַ שפֿע פֿון קעמלען װעט דיך באַדעקן, יונגקעמלען פֿון מדין און עֵיפֿה, אַלע פֿון שבֿא געקומען; גאָלד און װײַרױך װעלן זײ טראָגן, און די לױבן פֿון גאָט װעלן זײ אָנזאָגן. 7 אַלע שאָף פֿון קֵדר װעלן אײַנגעזאַמלט װערן צו דיר, די װידערס פֿון נבֿיות װעלן זײַן דיר צו דינסט; זײ װעלן אױפֿגײן מיט באַװיליקונג אױף מײַן מזבח; און מײַן הױז פֿון שײנקײט װעל איך באַשײנען. 8 װער זײַנען די דאָזיקע װאָס פֿליִען װי אַ װאָלקן, און װי די טױבן צו זײערע שלאָגן? 9 פֿאַר װאָר, צו מיר װעלן די אינדזלען זיך זאַמלען, און די שיפֿן פֿון תַּרְשִיש צוערשט, צו ברענגען דײַנע קינדער פֿון דער װײַט, זײער גאָלד און זײער זילבער מיט זײ, צום נאָמען פֿון יהוה דײַן גאָט, און צום הײליקן פֿון ישׂראל, װײַל ער האָט דיך באַשײנט. 10 און פֿרעמדגעבאָרענע װעלן בױען דײַנע מױערן, און זײערע מלכים װעלן דיך באַדינען; װאָרום אין מײַן צאָרן האָב איך דיך געשלאָגן, און אין מײַן באַװיליקונג האָב איך דיך דערבאַרימט. 11 און אָפֿן װעלן זײַן דײַנע טױערן תּמיד, טאָג און נאַכט װעלן זײ ניט פֿאַרשלאָסן װערן, כּדי צו ברענגען דעם פֿאַרמעג פֿון די פֿעלקער צו דיר; און זײערע מלכים װעלן מיטפֿאָרן. 12 װאָרום דאָס פֿאָלק און דאָס קיניגרײַך, װאָס װעלן דיר ניט דינען, װעלן אונטערגײן, און די פֿעלקער װעלן װיסט פֿאַרװיסט װערן. 13 די פּראַכט פֿון לבֿנון װעט קומען צו דיר, ציפּרעס, טענענבױם, און בוקסנבױם אין אײנעם, צו באַשײנען דעם אָרט פֿון מײַן הײליקטום; און דעם אָרט פֿון מײַנע פֿיס װעל איך ערלעכן. 14 און געבױגן װעלן קומען צו דירדי זין פֿון דײַנע פּײַניקער, און בוקן זיך צו דײַנע פֿוסטריטװעלן אַלע דײַנע לעסטערער; און זײ װעלן דיך רופֿן די שטאָט פֿון גאָט, צִיון פֿון דעם הײליקן פֿון ישׂראל. 15 אָנשטאָט דײַן זײַן פֿאַרלאָזט און פֿאַרהאַסט, און אָן אַ דורכגײער, װעל איך דיך מאַכן צום אײביקן שטאָלץ, אַ פֿרײד אױף דָור-דורות. 16 און װעסט זײגן דאָס מילך פֿון די פֿעלקער, און די ברוסט פֿון מלכים װעסטו זײגן; 17 אָנשטאָטן קופּער װעל איך ברענגען גאָלד, און אָנשטאָטן אײַזן װעל איך ברענגען זילבער, און אָנשטאָט די האָלצן, קופּער, און אָנשטאָט די שטײנער, אײַזן; און איך װעל מאַכן פֿאַר דײַן אױפֿזעער שלום, און פֿאַר דײַנע הערשער גערעכטיקײט. 18 מער װעט ניט געהערט װערן רױב אין דײַן לאַנדפֿאַרװיסטונג און בראָך אין דײַנע געמאַרקן; און װעסט רופֿן דײַנע מױערן ״ישועה״, און דײַנע טױערן ״לױב״. 19 די זון װעט דיר מער ניט זײַן פֿאַר ליכט בײַ טאָג, און פֿאַר העלקײט װעט דיר ניט שײַנען די לבֿנה, נאָר יהוה װעט דיר זײַן פֿאַר אַן אײביקן ליכט, און דײַן גאָט פֿאַר דײַן שײנקײט. 20 ניט אונטערגײן װעט דײַן זון מער, און דײַן לבֿנה װעט ניט אײַנגעטאָן װערן, װאָרום גאָט װעט דיר זײַן פֿאַר אַן אײביקן ליכט, און געענדיקט װעלן זײַן די טעג פֿון דײַן טרױער. 21 און דײַן פֿאָלק װעלן זײַן אַלע גערעכטע, אױף אײביק װעלן זײ אַרבן דאָס לאַנד – דער צװײַג פֿון מײַן פֿלאַנצונג, דאָס װערק פֿון מײַנע הענט זיך צום רימען. 22 דער קלענסטער װעט װערן צו טױזנט, און דער מינדסטער צום מאַכטיקן פֿאָלק; איך גאָט װעל דאָס אײַלן אין זײַן צײַט.
עברית
1 ק֥וּמִי א֖וֹרִי כִּ֣י בָ֣א אוֹרֵ֑ךְ וּכְב֥וֹד יְהוָ֖ה עָלַ֥יִךְ זָרָֽח׃ 2 כִּֽי־הִנֵּ֤ה הַחֹ֙שֶׁךְ֙ יְכַסֶּה־אֶ֔רֶץ וַעֲרָפֶ֖ל לְאֻמִּ֑ים וְעָלַ֙יִךְ֙ יִזְרַ֣ח יְהוָ֔ה וּכְבוֹד֖וֹ עָלַ֥יִךְ יֵרָאֶֽה׃ 3 וְהָלְכ֥וּ גוֹיִ֖ם לְאוֹרֵ֑ךְ וּמְלָכִ֖ים לְנֹ֥גַהּ זַרְחֵֽךְ׃ 4 שְׂאִֽי־סָבִ֤יב עֵינַ֙יִךְ֙ וּרְאִ֔י כֻּלָּ֖ם נִקְבְּצ֣וּ בָֽאוּ־לָ֑ךְ בָּנַ֙יִךְ֙ מֵרָח֣וֹק יָבֹ֔אוּ וּבְנֹתַ֖יִךְ עַל־צַ֥ד תֵּאָמַֽנָה׃ 5 אָ֤ז תִּרְאִי֙ וְנָהַ֔רְתְּ וּפָחַ֥ד וְרָחַ֖ב לְבָבֵ֑ךְ כִּֽי־יֵהָפֵ֤ךְ עָלַ֙יִךְ֙ הֲמ֣וֹן יָ֔ם חֵ֥יל גּוֹיִ֖ם יָבֹ֥אוּ לָֽךְ׃ 6 שִֽׁפְעַ֨ת גְּמַלִּ֜ים תְּכַסֵּ֗ךְ בִּכְרֵ֤י מִדְיָן֙ וְעֵיפָ֔ה כֻּלָּ֖ם מִשְּׁבָ֣א יָבֹ֑אוּ זָהָ֤ב וּלְבוֹנָה֙ יִשָּׂ֔אוּ וּתְהִלֹּ֥ת יְהוָ֖ה יְבַשֵּֽׂרוּ׃ 7 כָּל־צֹ֤אן קֵדָר֙ יִקָּ֣בְצוּ לָ֔ךְ אֵילֵ֥י נְבָי֖וֹת יְשָׁרְת֑וּנֶךְ יַעֲל֤וּ עַל־רָצוֹן֙ מִזְבְּחִ֔י וּבֵ֥ית תִּפְאַרְתִּ֖י אֲפָאֵֽר׃ 8 מִי־אֵ֖לֶּה כָּעָ֣ב תְּעוּפֶ֑ינָה וְכַיּוֹנִ֖ים אֶל־אֲרֻבֹּתֵיהֶֽם׃ 9 כִּֽי־לִ֣י אִיִּ֣ים יְקַוּ֗וּ וָאֳנִיּ֤וֹת תַּרְשִׁישׁ֙ בָּרִ֣אשֹׁנָ֔ה לְהָבִ֤יא בָנַ֙יִךְ֙ מֵֽרָח֔וֹק כַּסְפָּ֥ם וּזְהָבָ֖ם אִתָּ֑ם לְשֵׁם֙ יְהוָ֣ה אֱלֹהַ֔יִךְ וְלִקְד֥וֹשׁ יִשְׂרָאֵ֖ל כִּ֥י פֵאֲרָֽךְ׃ 10 וּבָנ֤וּ בְנֵֽי־נֵכָר֙ חֹמֹתַ֔יִךְ וּמַלְכֵיהֶ֖ם יְשָׁרְת֑וּנֶךְ כִּ֤י בְקִצְפִּי֙ הִכִּיתִ֔יךְ וּבִרְצוֹנִ֖י רִֽחַמְתִּֽיךְ׃ 11 וּפִתְּח֨וּ שְׁעָרַ֧יִךְ תָּמִ֛יד יוֹמָ֥ם וָלַ֖יְלָה לֹ֣א יִסָּגֵ֑רוּ לְהָבִ֤יא אֵלַ֙יִךְ֙ חֵ֣יל גּוֹיִ֔ם וּמַלְכֵיהֶ֖ם נְהוּגִֽים׃ 12 כִּֽי־הַגּ֧וֹי וְהַמַּמְלָכָ֛ה אֲשֶׁ֥ר לֹא־יַעַבְד֖וּךְ יֹאבֵ֑דוּ וְהַגּוֹיִ֖ם חָרֹ֥ב יֶחֱרָֽבוּ׃ 13 כְּב֤וֹד הַלְּבָנוֹן֙ אֵלַ֣יִךְ יָב֔וֹא בְּר֛וֹשׁ תִּדְהָ֥ר וּתְאַשּׁ֖וּר יַחְדָּ֑ו לְפָאֵר֙ מְק֣וֹם מִקְדָּשִׁ֔י וּמְק֥וֹם רַגְלַ֖י אֲכַבֵּֽד׃ 14 וְהָלְכ֨וּ אֵלַ֤יִךְ שְׁח֙וֹחַ֙ בְּנֵ֣י מְעַנַּ֔יִךְ וְהִֽשְׁתַּחֲו֛וּ עַל־כַּפּ֥וֹת רַגְלַ֖יִךְ כָּל־מְנַֽאֲצָ֑יִךְ וְקָ֤רְאוּ לָךְ֙ עִ֣יר יְהוָ֔ה צִיּ֖וֹן קְד֥וֹשׁ יִשְׂרָאֵֽל׃ 15 תַּ֧חַת הֱיוֹתֵ֛ךְ עֲזוּבָ֥ה וּשְׂנוּאָ֖ה וְאֵ֣ין עוֹבֵ֑ר וְשַׂמְתִּיךְ֙ לִגְא֣וֹן עוֹלָ֔ם מְשׂ֖וֹשׂ דּ֥וֹר וָדֽוֹר׃ 16 וְיָנַקְתְּ֙ חֲלֵ֣ב גּוֹיִ֔ם וְשֹׁ֥ד מְלָכִ֖ים תִּינָ֑קִי וְיָדַ֗עַתְּ כִּ֣י אֲנִ֤י יְהוָה֙ מֽוֹשִׁיעֵ֔ךְ וְגֹאֲלֵ֖ךְ אֲבִ֥יר יַעֲקֹֽב׃ 17 תַּ֣חַת הַנְּחֹ֜שֶׁת אָבִ֣יא זָהָ֗ב וְתַ֤חַת הַבַּרְזֶל֙ אָ֣בִיא כֶ֔סֶף וְתַ֤חַת הָֽעֵצִים֙ נְחֹ֔שֶׁת וְתַ֥חַת הָאֲבָנִ֖ים בַּרְזֶ֑ל וְשַׂמְתִּ֤י פְקֻדָּתֵךְ֙ שָׁל֔וֹם וְנֹגְשַׂ֖יִךְ צְדָקָֽה׃ 18 לֹא־יִשָּׁמַ֨ע ע֤וֹד חָמָס֙ בְּאַרְצֵ֔ךְ שֹׁ֥ד וָשֶׁ֖בֶר בִּגְבוּלָ֑יִךְ וְקָרָ֤את יְשׁוּעָה֙ חוֹמֹתַ֔יִךְ וּשְׁעָרַ֖יִךְ תְּהִלָּֽה׃ 19 לֹא־יִֽהְיֶה־לָּ֨ךְ ע֤וֹד הַשֶּׁ֙מֶשׁ֙ לְא֣וֹר יוֹמָ֔ם וּלְנֹ֕גַהּ הַיָּרֵ֖חַ לֹא־יָאִ֣יר לָ֑ךְ וְהָיָה־לָ֤ךְ יְהוָה֙ לְא֣וֹר עוֹלָ֔ם וֵאלֹהַ֖יִךְ לְתִפְאַרְתֵּֽךְ׃ 20 לֹא־יָב֥וֹא עוֹד֙ שִׁמְשֵׁ֔ךְ וִירֵחֵ֖ךְ לֹ֣א יֵאָסֵ֑ף כִּ֣י יְהוָ֗ה יִֽהְיֶה־לָּךְ֙ לְא֣וֹר עוֹלָ֔ם וְשָׁלְמ֖וּ יְמֵ֥י אֶבְלֵֽךְ׃ 21 וְעַמֵּךְ֙ כֻּלָּ֣ם צַדִּיקִ֔ים לְעוֹלָ֖ם יִ֣ירְשׁוּ אָ֑רֶץ נֵ֧צֶר מטעו מַעֲשֵׂ֥ה יָדַ֖י לְהִתְפָּאֵֽר׃ 22 הַקָּטֹן֙ יִֽהְיֶ֣ה לָאֶ֔לֶף וְהַצָּעִ֖יר לְג֣וֹי עָצ֑וּם אֲנִ֥י יְהוָ֖ה בְּעִתָּ֥הּ אֲחִישֶֽׁנָּה׃   ס